دیتالایف انجین فارسی

ماژول امتیازات ورژن 5.0

تاریخ انتشار: 10 دی 1388
ارسال کننده: ahmad_atlex
درود بر گراميان
اين ماژول بر اساس تعداد نظرات ارسالي كاربران براي آنها رتبه اي قرار مي دهد.
ماژول امتيازات ورژن 5.0


عكس از محيط مديريت
ماژول امتيازات ورژن 5.0


ابتدا فايل زير را دانلود و در جاي مشخص شده كپي كنيد.
جهت دانلود این فایل، وارد سایت شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، از طریق صفحه ثبت نام عضو شوید.


2.-فايل زير را براي ويرايش باز نماييد
/engine/ajax/addcomments.php

كد زير را پيدا كنيد
include ENGINE_DIR . '/data/config.php';


بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';

3.-فايل زير را براي ويرايش باز كنيد
/engine/classes/comments.class.php

كد زير را پيدا كنيد
$_TIME, $allow_comments_ajax;


بجاي كد بالا كد زير را قرار دهيد
$_TIME, $allow_comments_ajax, $conf;



در همين فايل دنبال كد زير بگرديد

$tpl->set_block( "'\\[signature\\](.*?)\\[/signature\\]'si", "" );
}



بعد از آن كد زير را قرار دهيد

$no_rating = " Los invitados no pueden participar en la cafificaciَn";
$arr_ratings = array(
0=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/00.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-0']}\">{$conf['text-stat-0']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-0']}"
),

1=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/01.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-1']}\">{$conf['text-stat-1']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-1']}"
),
2=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/02.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-2']}\">{$conf['text-stat-2']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-2']}"
),
3=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/03.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-3']}\">{$conf['text-stat-3']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-3']}"
),
4=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/04.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-4']}\">{$conf['text-stat-4']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-4']}"
),
5=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/05.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-5']}\">{$conf['text-stat-5']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-5']}"
),
6=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/06.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-6']}\">{$conf['text-stat-6']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-6']}"
),
7=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/07.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-7']}\">{$conf['text-stat-7']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-7']}"
),
8=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/08.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-8']}\">{$conf['text-stat-8']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-8']}"
),
9=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/09.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-9']}\">{$conf['text-stat-9']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-9']}"
),
10=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/10.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-10']}\">{$conf['text-stat-10']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-10']}"
),
11=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/11.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-11']}\">{$conf['text-stat-11']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-11']}"
),
12=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/12.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-12']}\">{$conf['text-stat-12']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-12']}"
),
13=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/13.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-13']}\">{$conf['text-stat-13']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-13']}"
),
14=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/14.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-14']}\">{$conf['text-stat-14']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-14']}"
),
15=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/15.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-15']}\">{$conf['text-stat-15']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-15']}"
),
16=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/16.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-16']}\">{$conf['text-stat-16']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-16']}"
),
17=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/17.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-17']}\">{$conf['text-stat-17']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-17']}"
),
18=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/18.gif",
'rank_txt' => "<font color=\"{$conf['color-18']}\">{$conf['text-stat-18']}</font>",
'count_comm' => "{$conf['comm-num-18']}"
),
19=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/19.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-19']}\">{$conf['text-stat-19']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-19']}"
),
20=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/20.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-20']}\">{$conf['text-stat-20']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-20']}"
),
);
if ($row['comm_num']=="")
    $row[comm_num] = 0;

for($j=0; $j<=count($arr_ratings)-1;$j++)
{
      if ($row['comm_num']>=$arr_ratings[$j]['count_comm'])
      {
            $image_rating = $arr_ratings[$j]['image_rating'];
            $rank_txt = $arr_ratings[$j]['rank_txt'];
            $remain_comm = "Te faltan ".($arr_ratings[$j+1]['count_comm']-$row['comm_num'])." comentario(s) para pasar al siguiente nivel.";
        $rank = "<a href=\"#\" title=\"{$remain_comm}\">{$rank_txt}</a>";

            if ($row['comm_num'] == 0)
            $remain_comm = $no_rating;
      }
}

if ($conf['admin-stat'] == 1)
{
    if ($row['user_group'] == 1)
    {
          $rank_txt = "{$conf['text-stat-20']}";
          $image_rating = "{$conf['img_path']}/20.gif";
          $remain_comm = "";
    }
}

$tpl->set('{image_rating}', "<img src=\"".$image_rating."\" alt=\"\" border=0 />");

if ($conf['txt-stat'] == 1)
    $tpl->set('{rank_txt}', $rank);
else
    $tpl->set('{rank_txt}', '---');

$tpl->set('{img_rating_alt}', $remain_comm);


4.-فايل زير را براي ويرايش باز نماييد
/engine/modules/show.full.php

كد زير را پيدا كنيد
if( ! defined( 'DATALIFEENGINE' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}


بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';


5.- فايل زير را براي ويرايش باز كنيد
/engine/modules/lastcomments.php

كد زير را پيدا كنيد:

if( ! defined( 'DATALIFEENGINE' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}


بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';


6.-فايل زير را براي ويرايش باز كنيد
/engine/modules/profile.php

كد زير را پيدا كنيد:
include_once ENGINE_DIR . '/classes/parse.class.php';



بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';


در همين فايل دنبال كد زير بگرديد:

$tpl->set_block( "'\\[signature\\](.*?)\\[/signature\\]'si", "" );
    
}


بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد:

$no_rating = " Los invitados no pueden participar en la cafificaciَn";
$arr_ratings = array(
0=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/00.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-0']}\">{$conf['text-stat-0']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-0']}"
),

1=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/01.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-1']}\">{$conf['text-stat-1']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-1']}"
),
2=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/02.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-2']}\">{$conf['text-stat-2']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-2']}"
),
3=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/03.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-3']}\">{$conf['text-stat-3']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-3']}"
),
4=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/04.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-4']}\">{$conf['text-stat-4']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-4']}"
),
5=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/05.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-5']}\">{$conf['text-stat-5']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-5']}"
),
6=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/06.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-6']}\">{$conf['text-stat-6']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-6']}"
),
7=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/07.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-7']}\">{$conf['text-stat-7']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-7']}"
),
8=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/08.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-8']}\">{$conf['text-stat-8']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-8']}"
),
9=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/09.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-9']}\">{$conf['text-stat-9']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-9']}"
),
10=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/10.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-10']}\">{$conf['text-stat-10']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-10']}"
),
11=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/11.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-11']}\">{$conf['text-stat-11']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-11']}"
),
12=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/12.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-12']}\">{$conf['text-stat-12']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-12']}"
),
13=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/13.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-13']}\">{$conf['text-stat-13']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-13']}"
),
14=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/14.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-14']}\">{$conf['text-stat-14']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-14']}"
),
15=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/15.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-15']}\">{$conf['text-stat-15']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-15']}"
),
16=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/16.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-16']}\">{$conf['text-stat-16']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-16']}"
),
17=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/17.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-17']}\">{$conf['text-stat-17']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-17']}"
),
18=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/18.gif",
'rank_txt' => "<font color=\"{$conf['color-18']}\">{$conf['text-stat-18']}</font>",
'count_comm' => "{$conf['comm-num-18']}"
),
19=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/19.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-19']}\">{$conf['text-stat-19']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-19']}"
),
20=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/20.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-20']}\">{$conf['text-stat-20']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-20']}"
),
);
if ($row['comm_num']=="")
    $row[comm_num] = 0;

for($j=0; $j<=count($arr_ratings)-1;$j++)
{
      if ($row['comm_num']>=$arr_ratings[$j]['count_comm'])
      {
            $image_rating = $arr_ratings[$j]['image_rating'];
            $rank_txt = $arr_ratings[$j]['rank_txt'];
            $remain_comm = "Te faltan ".($arr_ratings[$j+1]['count_comm']-$row['comm_num'])." comentario(s) para pasar al siguiente nivel.";
        $rank = "<a href=\"#\" title=\"{$remain_comm}\">{$rank_txt}</a>";

            if ($row['comm_num'] == 0)
            $remain_comm = $no_rating;
      }
}

if ($conf['admin-stat'] == 1)
{
    if ($row['user_group'] == 1)
    {
          $rank_txt = "{$conf['text-stat-20']}";
          $image_rating = "{$conf['img_path']}/20.gif";
          $remain_comm = "";
    }
}

$tpl->set('{image_rating}', "<img src=\"".$image_rating."\" alt=\"\" border=0 />");

if ($conf['txt-stat'] == 1)
    $tpl->set('{rank_txt}', $rank);
else
    $tpl->set('{rank_txt}', '---');

$tpl->set('{img_rating_alt}', $remain_comm);


7.- فايل زير را براي ويرايش باز كنيد
/engine/inc/options.php

كد زير را پيدا كنيد:

array(
    'name'       => $lang['opt_img'],
     'url'        => "$PHP_SELF?mod=files",
     'descr'      => $lang['opt_imgc'],
     'image'    => "iset.png",
     'access'     => "2",
       ),


بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد:

array(
       'name'     => 'امتيازات',
       'url'      => "$PHP_SELF?mod=rating",
       'descr'    => 'پيكر بندي ماژول امتيازات',
       'image'    => "rating/rating.png",
       'access'   => "1",
),


8.-فايل زير را براي ويرايش باز كنيد(يا از مديريت فالب هاي سايت اقدام نماييد)
/templates/Tu_Template/userinfo.tpl

تگ زير را بيابيد:
Grupo: {status}
<br />
<br />

بعد از تگ بالا تگ زير را قرار دهيد

<b>{rank_txt}</b><br>
{image_rating}
<br />
<br />


9.-فايل زير را براي ويرايش باز كنيد(يا از مديريت فالب هاي سايت اقدام نماييد)

/templates/Tu_Template/comments.tpl

تگ هاي زير را در محل مناسب قرار دهيد:

{rank_txt} - متن وضيعت كاربر بر اساس تعداد نظرات
{image_rating} - عكس رتبه كاربر
  20 نفر (20 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
  تشکر
  مدیر بازنشسته
  10 دی 1388 - 11:46
  با این فرق داره یا یکیه؟ question
  مدیر بخش قالب ها
  10 دی 1388 - 12:25
  سیستم باحالیه
  به نظر من از اونیکه آقا Prince لینکشو گذاشتن کاملتره !!! belay fellow
  عضو سایت
  10 دی 1388 - 12:30
  جالبه!!! question
  عضو سایت
  10 دی 1388 - 12:39
  این دو تا با هم هیچ فرقی ندارن دوتاش یکیه fellow
  مدیر بازنشسته
  10 دی 1388 - 13:03
  دوستان فرموندن اون قبلیه نسخه 4 بوده این 5 حالا تفاوت هاش چیه من نمیدونم haha
  عضو سایت
  10 دی 1388 - 17:08
  donoghted به هر حال یه پست جدید اومد!
  پرنس سالروزت ورودت هم مبارکه! happy البته 6روز دیگه
  عضو سایت
  10 دی 1388 - 17:35
  مرسی feel
  عضو سایت
  10 دی 1388 - 18:03
  اره دیگه همین پست های جدید و تکراریه که دیتالایف انجین رو زنده نگه داشته winked
  عضو سایت
  10 دی 1388 - 22:56
  دوستان حتماً یه فرقی باید وجود داشته باشه!!
  آخه ورژن قبل که روی سایت قرار گرفته، 4.1 هست ولی این یکی 5.0
  مدیر بازنشسته
  11 دی 1388 - 08:49
  alireza123,
  دیدید گفتم haha
  عضو سایت
  11 دی 1388 - 11:45
  بالاخره پست جدید هم دیدیم excisted
  خسته نباشید heheh
  عضو سایت
  11 دی 1388 - 18:22
  اره winked
  مدیر بازنشسته
  11 دی 1388 - 20:50
  با درود
  این دقیقا همون ماژول درجات نظامی هست . اگه ماژول درجات نظامی را نصب کنید . میتونید از شکلهای نارنجی و آبی هم استفاده کنید . نصبش هم خیلی راحتتره winked البته با تشکر از زحمت شما !

  ماژول درجات نظامی

  --------------------
  عضو سایت
  24 دی 1388 - 13:02
  واقعا جالب بود
  با تشکر happy
  عضو سایت
  22 بهمن 1388 - 15:16
  سلام .

  ممنون بابت ماژول . مازولی هست که بشه به وسله ای اون سیستم دیتا لایف رو به یک سایت تفریحی تبدیل کرد .
  یعنی بیشتر به بخش ژروفایل امکانات بیشتری بده . انتخاب دوست . کامنت و ...

  عضو سایت
  12 اردیبهشت 1389 - 21:48
  عالی بود
  عضو سایت
  18 خرداد 1389 - 16:43
  با سلام من تو قسمت مدیریت نمیتونم برم

  ارور زیر رو میده لطفا راهنمایی کنید

  Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ')' in /home/freemovi/public_html/language/Farsi/rating.lng on line 36
  عضو سایت
  24 مرداد 1389 - 12:47
  akbarmah,
  من هم نصب کردم همین ارور رو داد می شه کمک کنید

  --------------------
  عضو سایت
  11 شهریور 1389 - 21:46
  akbarmah, maharaja,
  شما ها که php بلد نیستین ، چرا می خواهید از CMSهایی که با php نوشته شده اند ، استفاده کنید؟
  برید یه کتاب آموزش php بخرید تا دیتابیس سایت پرنشه!
  اگه همین طوری پیش بریم ،سال دیگه مجبورند دیتابیس رو بهینه کنند (یعنی مطالب قدیمی رو پاک کنند.)
  عضو سایت
  11 آبان 1389 - 22:35
  جالب بود
  عضو سایت
  22 اردیبهشت 1391 - 14:22
  اگه کسی بتونه اینو برای دیتالایف انجین 9.6 برنامه ریزی کنه عالی میشه

  و یکم هم روی آجاکس بودنش به هر حال اگه کسی اینکارو کرد به منم خبر بدین لطفا

  [email protected]
  مدیر سایت
  09 تیر 1391 - 14:28
  akbarmah,
  maharaja,
  برای اینکه اون مشکل برطرف بشه باید فایل زیر رو با utf-8 باز کنید
  language/Farsi/rating.lng
  بعد توی خط 36 علامت " بعد از لطفا و بعدا و در خط 40 بعد لطفا رو بردارید

  kohan220,
  برای هماهنگ کردنشم سعی ام رو میکنم

  --------------------
  جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:

   
  پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
  عکس خوانده نمی شود