دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

ماژول امتیازات ورژن

ماژول امتیازات ورژن 5.0

درود بر گراميان
اين ماژول بر اساس تعداد نظرات ارسالي كاربران براي آنها رتبه اي قرار مي دهد.

ماژول امتيازات ورژن 5.0


عكس از محيط مديريت
ماژول امتيازات ورژن 5.0


ابتدا فايل زير را دانلود و در جاي مشخص شده كپي كنيد.
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.


2.-فايل زير را براي ويرايش باز نماييد
/engine/ajax/addcomments.php

كد زير را پيدا كنيد
include ENGINE_DIR . '/data/config.php';


بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';

3.-فايل زير را براي ويرايش باز كنيد
/engine/classes/comments.class.php

كد زير را پيدا كنيد
$_TIME, $allow_comments_ajax;


بجاي كد بالا كد زير را قرار دهيد
$_TIME, $allow_comments_ajax, $conf;در همين فايل دنبال كد زير بگرديد

$tpl->set_block( "'\\[signature\\](.*?)\\[/signature\\]'si", "" );
}بعد از آن كد زير را قرار دهيد

$no_rating = " Los invitados no pueden participar en la cafificaciَn";
$arr_ratings = array(
0=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/00.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-0']}\">{$conf['text-stat-0']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-0']}"
),

1=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/01.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-1']}\">{$conf['text-stat-1']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-1']}"
),
2=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/02.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-2']}\">{$conf['text-stat-2']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-2']}"
),
3=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/03.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-3']}\">{$conf['text-stat-3']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-3']}"
),
4=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/04.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-4']}\">{$conf['text-stat-4']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-4']}"
),
5=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/05.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-5']}\">{$conf['text-stat-5']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-5']}"
),
6=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/06.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-6']}\">{$conf['text-stat-6']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-6']}"
),
7=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/07.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-7']}\">{$conf['text-stat-7']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-7']}"
),
8=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/08.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-8']}\">{$conf['text-stat-8']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-8']}"
),
9=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/09.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-9']}\">{$conf['text-stat-9']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-9']}"
),
10=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/10.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-10']}\">{$conf['text-stat-10']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-10']}"
),
11=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/11.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-11']}\">{$conf['text-stat-11']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-11']}"
),
12=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/12.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-12']}\">{$conf['text-stat-12']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-12']}"
),
13=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/13.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-13']}\">{$conf['text-stat-13']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-13']}"
),
14=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/14.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-14']}\">{$conf['text-stat-14']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-14']}"
),
15=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/15.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-15']}\">{$conf['text-stat-15']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-15']}"
),
16=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/16.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-16']}\">{$conf['text-stat-16']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-16']}"
),
17=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/17.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-17']}\">{$conf['text-stat-17']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-17']}"
),
18=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/18.gif",
'rank_txt' => "<font color=\"{$conf['color-18']}\">{$conf['text-stat-18']}</font>",
'count_comm' => "{$conf['comm-num-18']}"
),
19=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/19.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-19']}\">{$conf['text-stat-19']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-19']}"
),
20=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/20.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-20']}\">{$conf['text-stat-20']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-20']}"
),
);
if ($row['comm_num']=="")
    $row[comm_num] = 0;

for($j=0; $j<=count($arr_ratings)-1;$j++)
{
      if ($row['comm_num']>=$arr_ratings[$j]['count_comm'])
      {
            $image_rating = $arr_ratings[$j]['image_rating'];
            $rank_txt = $arr_ratings[$j]['rank_txt'];
            $remain_comm = "Te faltan ".($arr_ratings[$j+1]['count_comm']-$row['comm_num'])." comentario(s) para pasar al siguiente nivel.";
        $rank = "<a href=\"#\" title=\"{$remain_comm}\">{$rank_txt}</a>";

            if ($row['comm_num'] == 0)
            $remain_comm = $no_rating;
      }
}

if ($conf['admin-stat'] == 1)
{
    if ($row['user_group'] == 1)
    {
          $rank_txt = "{$conf['text-stat-20']}";
          $image_rating = "{$conf['img_path']}/20.gif";
          $remain_comm = "";
    }
}

$tpl->set('{image_rating}', "<img src=\"".$image_rating."\" alt=\"\" border=0 />");

if ($conf['txt-stat'] == 1)
    $tpl->set('{rank_txt}', $rank);
else
    $tpl->set('{rank_txt}', '---');

$tpl->set('{img_rating_alt}', $remain_comm);


4.-فايل زير را براي ويرايش باز نماييد
/engine/modules/show.full.php

كد زير را پيدا كنيد
if( ! defined( 'DATALIFEENGINE' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}


بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';


5.- فايل زير را براي ويرايش باز كنيد
/engine/modules/lastcomments.php

كد زير را پيدا كنيد:

if( ! defined( 'DATALIFEENGINE' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}


بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';


6.-فايل زير را براي ويرايش باز كنيد
/engine/modules/profile.php

كد زير را پيدا كنيد:
include_once ENGINE_DIR . '/classes/parse.class.php';بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';


در همين فايل دنبال كد زير بگرديد:

$tpl->set_block( "'\\[signature\\](.*?)\\[/signature\\]'si", "" );
    
}


بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد:

$no_rating = " Los invitados no pueden participar en la cafificaciَn";
$arr_ratings = array(
0=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/00.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-0']}\">{$conf['text-stat-0']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-0']}"
),

1=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/01.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-1']}\">{$conf['text-stat-1']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-1']}"
),
2=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/02.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-2']}\">{$conf['text-stat-2']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-2']}"
),
3=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/03.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-3']}\">{$conf['text-stat-3']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-3']}"
),
4=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/04.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-4']}\">{$conf['text-stat-4']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-4']}"
),
5=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/05.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-5']}\">{$conf['text-stat-5']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-5']}"
),
6=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/06.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-6']}\">{$conf['text-stat-6']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-6']}"
),
7=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/07.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-7']}\">{$conf['text-stat-7']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-7']}"
),
8=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/08.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-8']}\">{$conf['text-stat-8']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-8']}"
),
9=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/09.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-9']}\">{$conf['text-stat-9']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-9']}"
),
10=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/10.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-10']}\">{$conf['text-stat-10']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-10']}"
),
11=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/11.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-11']}\">{$conf['text-stat-11']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-11']}"
),
12=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/12.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-12']}\">{$conf['text-stat-12']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-12']}"
),
13=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/13.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-13']}\">{$conf['text-stat-13']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-13']}"
),
14=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/14.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-14']}\">{$conf['text-stat-14']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-14']}"
),
15=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/15.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-15']}\">{$conf['text-stat-15']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-15']}"
),
16=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/16.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-16']}\">{$conf['text-stat-16']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-16']}"
),
17=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/17.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-17']}\">{$conf['text-stat-17']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-17']}"
),
18=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/18.gif",
'rank_txt' => "<font color=\"{$conf['color-18']}\">{$conf['text-stat-18']}</font>",
'count_comm' => "{$conf['comm-num-18']}"
),
19=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/19.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-19']}\">{$conf['text-stat-19']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-19']}"
),
20=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/20.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-20']}\">{$conf['text-stat-20']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-20']}"
),
);
if ($row['comm_num']=="")
    $row[comm_num] = 0;

for($j=0; $j<=count($arr_ratings)-1;$j++)
{
      if ($row['comm_num']>=$arr_ratings[$j]['count_comm'])
      {
            $image_rating = $arr_ratings[$j]['image_rating'];
            $rank_txt = $arr_ratings[$j]['rank_txt'];
            $remain_comm = "Te faltan ".($arr_ratings[$j+1]['count_comm']-$row['comm_num'])." comentario(s) para pasar al siguiente nivel.";
        $rank = "<a href=\"#\" title=\"{$remain_comm}\">{$rank_txt}</a>";

            if ($row['comm_num'] == 0)
            $remain_comm = $no_rating;
      }
}

if ($conf['admin-stat'] == 1)
{
    if ($row['user_group'] == 1)
    {
          $rank_txt = "{$conf['text-stat-20']}";
          $image_rating = "{$conf['img_path']}/20.gif";
          $remain_comm = "";
    }
}

$tpl->set('{image_rating}', "<img src=\"".$image_rating."\" alt=\"\" border=0 />");

if ($conf['txt-stat'] == 1)
    $tpl->set('{rank_txt}', $rank);
else
    $tpl->set('{rank_txt}', '---');

$tpl->set('{img_rating_alt}', $remain_comm);


7.- فايل زير را براي ويرايش باز كنيد
/engine/inc/options.php

كد زير را پيدا كنيد:

array(
    'name'       => $lang['opt_img'],
     'url'        => "$PHP_SELF?mod=files",
     'descr'      => $lang['opt_imgc'],
     'image'    => "iset.png",
     'access'     => "2",
       ),


بعد از كد بالا كد زير را قرار دهيد:

array(
       'name'     => 'امتيازات',
       'url'      => "$PHP_SELF?mod=rating",
       'descr'    => 'پيكر بندي ماژول امتيازات',
       'image'    => "rating/rating.png",
       'access'   => "1",
),


8.-فايل زير را براي ويرايش باز كنيد(يا از مديريت فالب هاي سايت اقدام نماييد)
/templates/Tu_Template/userinfo.tpl

تگ زير را بيابيد:
Grupo: {status}
<br />
<br />

بعد از تگ بالا تگ زير را قرار دهيد

<b>{rank_txt}</b><br>
{image_rating}
<br />
<br />


9.-فايل زير را براي ويرايش باز كنيد(يا از مديريت فالب هاي سايت اقدام نماييد)

/templates/Tu_Template/comments.tpl

تگ هاي زير را در محل مناسب قرار دهيد:

{rank_txt} - متن وضيعت كاربر بر اساس تعداد نظرات
{image_rating} - عكس رتبه كاربر

نظرات کاربران
Silence در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 90

با این فرق داره یا یکیه؟ question

مجتبی جشنانی در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بخش قالب هانظرات: 190

سیستم باحالیه
به نظر من از اونیکه آقا Prince لینکشو گذاشتن کاملتره !!! belay fellow

Iman.r در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 87

جالبه!!! question

araz1araz در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 28

این دو تا با هم هیچ فرقی ندارن دوتاش یکیه fellow

Silence در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 90

دوستان فرموندن اون قبلیه نسخه 4 بوده این 5 حالا تفاوت هاش چیه من نمیدونم haha

iFarjad در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 57

donoghted به هر حال یه پست جدید اومد!
پرنس سالروزت ورودت هم مبارکه! happy البته 6روز دیگه

P30siS در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 60

مرسی feel

araz1araz در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 28

اره دیگه همین پست های جدید و تکراریه که دیتالایف انجین رو زنده نگه داشته winked

علیرضا در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 52

دوستان حتماً یه فرقی باید وجود داشته باشه!!
آخه ورژن قبل که روی سایت قرار گرفته، 4.1 هست ولی این یکی 5.0

Silence در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 90

alireza123,
دیدید گفتم haha

windom در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 103

بالاخره پست جدید هم دیدیم excisted
خسته نباشید heheh

araz1araz در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 28

اره winked

سامان رزمجو در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 105

با درود
این دقیقا همون ماژول درجات نظامی هست . اگه ماژول درجات نظامی را نصب کنید . میتونید از شکلهای نارنجی و آبی هم استفاده کنید . نصبش هم خیلی راحتتره winked البته با تشکر از زحمت شما !

ماژول درجات نظامی

--------------------

Elyas در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 15

واقعا جالب بود
با تشکر happy

AzhidahakA در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 5

سلام .

ممنون بابت ماژول . مازولی هست که بشه به وسله ای اون سیستم دیتا لایف رو به یک سایت تفریحی تبدیل کرد .
یعنی بیشتر به بخش ژروفایل امکانات بیشتری بده . انتخاب دوست . کامنت و ...

exoff در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 18

عالی بود

akbarmah در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 3

با سلام من تو قسمت مدیریت نمیتونم برم

ارور زیر رو میده لطفا راهنمایی کنید

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ')' in /home/freemovi/public_html/language/Farsi/rating.lng on line 36

maharaja در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 42

akbarmah,
من هم نصب کردم همین ارور رو داد می شه کمک کنید

--------------------

mhadi77 در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 2

akbarmah, maharaja,
شما ها که php بلد نیستین ، چرا می خواهید از CMSهایی که با php نوشته شده اند ، استفاده کنید؟
برید یه کتاب آموزش php بخرید تا دیتابیس سایت پرنشه!
اگه همین طوری پیش بریم ،سال دیگه مجبورند دیتابیس رو بهینه کنند (یعنی مطالب قدیمی رو پاک کنند.)

Acolyte در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 2

جالب بود

kohan در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 4

اگه کسی بتونه اینو برای دیتالایف انجین 9.6 برنامه ریزی کنه عالی میشه

و یکم هم روی آجاکس بودنش به هر حال اگه کسی اینکارو کرد به منم خبر بدین لطفا

[email protected]

حمید صادقی در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر سایتنظرات: 463

akbarmah,
maharaja,
برای اینکه اون مشکل برطرف بشه باید فایل زیر رو با utf-8 باز کنید
language/Farsi/rating.lng
بعد توی خط 36 علامت " بعد از لطفا و بعدا و در خط 40 بعد لطفا رو بردارید

kohan220,
برای هماهنگ کردنشم سعی ام رو میکنم

--------------------

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!