دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

امتیاز به نظرات

امتیاز به نظرات کاربران

با درود دوستان گرامی

امتیاز به نظرات کاربران

با استفاده از این ماژول میتوانید به تعداد نظرهای کاربران سایت امتیاز دهید . بدین صورت که هر کاربر که نظر بیشتری بده امتیاز بیشتری میگریه و ارتقا پیدا میکنه . البته شما میتونید در قسمت تنظیمات تعداد نظر برای هر رتبه را مشخص کنید . رتبه ها بین 1 تا 20 هست .
ابتذا فایل زیر را دانلود کنید
Download
حالا فایل \engine\ajax\adcomments.php باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
include ENGINE_DIR.'/data/config.php';

بعد از این کد ، کد زیر را قرار دهید
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';

در همین فایل به دنبال کد زیر برگدید
$tpl->set_block("'\\[signature\\](.*?)\\[/signature\\]'si","");
}

در زیر این کد ، کد زیر را قرار بدهید
#======================================================#
#==============RATING 4.1 [ By SamRazm ]====================#
#==================[ P30-World.Com ]=======================#
if (!$row['user_group']) $row['user_group'] = 5;
$tpl->set('{group-name}', $user_group[$row['user_group']]['group_name']);
$tpl->set('{news-num}', intval($row['news_num']));
$tpl->set('{comm-num}', intval($row['comm_num']));
$tpl->set('{user_id}', intval($row['user_id']));
$no_rating = "ميهمان رتبه ندارد";
$arr_ratings = array(
0=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/00.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-0']}\">{$conf['text-stat-0']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-0']}"
),
1=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/01.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-1']}\">{$conf['text-stat-1']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-1']}"
),
2=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/02.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-2']}\">{$conf['text-stat-2']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-2']}"
),
3=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/03.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-3']}\">{$conf['text-stat-3']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-3']}"
),
4=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/04.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-4']}\">{$conf['text-stat-4']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-4']}"
),
5=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/05.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-5']}\">{$conf['text-stat-5']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-5']}"
),
6=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/06.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-6']}\">{$conf['text-stat-6']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-6']}"
),
7=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/07.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-7']}\">{$conf['text-stat-7']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-7']}"
),
8=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/08.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-8']}\">{$conf['text-stat-8']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-8']}"
),
9=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/09.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-9']}\">{$conf['text-stat-9']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-9']}"
),
10=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/10.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-10']}\">{$conf['text-stat-10']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-10']}"
),
11=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/11.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-11']}\">{$conf['text-stat-11']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-11']}"
),
12=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/12.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-12']}\">{$conf['text-stat-12']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-12']}"
),
13=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/13.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-13']}\">{$conf['text-stat-13']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-13']}"
),
14=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/14.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-14']}\">{$conf['text-stat-14']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-14']}"
),
15=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/15.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-15']}\">{$conf['text-stat-15']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-15']}"
),
16=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/16.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-16']}\">{$conf['text-stat-16']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-16']}"
),
17=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/17.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-17']}\">{$conf['text-stat-17']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-17']}"
),
18=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/18.gif",
'rank_txt' => "<font color=\"{$conf['color-18']}\">{$conf['text-stat-18']}</font>",
'count_comm' => "{$conf['comm-num-18']}"
),
19=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/19.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-19']}\">{$conf['text-stat-19']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-19']}"
),
20=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/20.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-20']}\">{$conf['text-stat-20']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-20']}"
),
);
if ($row['comm_num']==""){$row[comm_num]=0;}
for($j=0; $j<=count($arr_ratings)-1;$j++)
{
if ($row['comm_num']>=$arr_ratings[$j]['count_comm'])
{
$image_rating = $arr_ratings[$j]['image_rating'];
$rank_txt = $arr_ratings[$j]['rank_txt'];
$remain_comm = "".($arr_ratings[$j+1]['count_comm']-$row['comm_num'])."";
$rank = "{$rank_txt}<br /><br />{$remain_comm}";
if ($row['comm_num']==0){$remain_comm = $no_rating;}
}
}
if ($conf['admin-stat'] == 1)
{
if ($row['user_group']==1)
{
$rank_txt = "{$conf['text-stat-20']}";
$image_rating = "{$conf['img_path']}/20.gif";
$remain_comm = "";
}
}
$tpl->set('{image_rating}',$image_rating);
if ($conf['txt-stat'] == 1) {
$tpl->set('{rank_txt}',$rank);
} else { $tpl->set('{rank_txt}','-'); }
#======================================================#
#==============RATING 4.1 [ By SamRazm ]====================#
#==================[ P30-World.Com ]=======================#

حالا فایل \engine\modules\show.full.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
if(!defined('DATALIFEENGINE'))
{
die("Hacking attempt!");
}

در زیر این کد ، کد زیر را قرار دهید
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set_block("'\\[signature\\](.*?)\\[/signature\\]'si","");
}

و کد زیر را در زیر این کد قرار دهید
#======================================================#
#==============RATING 4.1 [ By SamRazm ]====================#
#==================[ P30-World.Com ]=======================#
$tpl->set('{user_id}', stripslashes($row['user_id']));
$no_rating = "ميهمان رتبه ندارد";
$arr_ratings = array(
0=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/00.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-0']}\">{$conf['text-stat-0']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-0']}"
),
1=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/01.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-1']}\">{$conf['text-stat-1']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-1']}"
),
2=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/02.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-2']}\">{$conf['text-stat-2']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-2']}"
),
3=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/03.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-3']}\">{$conf['text-stat-3']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-3']}"
),
4=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/04.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-4']}\">{$conf['text-stat-4']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-4']}"
),
5=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/05.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-5']}\">{$conf['text-stat-5']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-5']}"
),
6=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/06.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-6']}\">{$conf['text-stat-6']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-6']}"
),
7=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/07.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-7']}\">{$conf['text-stat-7']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-7']}"
),
8=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/08.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-8']}\">{$conf['text-stat-8']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-8']}"
),
9=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/09.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-9']}\">{$conf['text-stat-9']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-9']}"
),
10=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/10.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-10']}\">{$conf['text-stat-10']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-10']}"
),
11=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/11.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-11']}\">{$conf['text-stat-11']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-11']}"
),
12=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/12.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-12']}\">{$conf['text-stat-12']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-12']}"
),
13=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/13.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-13']}\">{$conf['text-stat-13']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-13']}"
),
14=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/14.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-14']}\">{$conf['text-stat-14']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-14']}"
),
15=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/15.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-15']}\">{$conf['text-stat-15']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-15']}"
),
16=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/16.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-16']}\">{$conf['text-stat-16']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-16']}"
),
17=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/17.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-17']}\">{$conf['text-stat-17']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-17']}"
),
18=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/18.gif",
'rank_txt' => "<font color=\"{$conf['color-18']}\">{$conf['text-stat-18']}</font>",
'count_comm' => "{$conf['comm-num-18']}"
),
19=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/19.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-19']}\">{$conf['text-stat-19']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-19']}"
),
20=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/20.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-20']}\">{$conf['text-stat-20']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-20']}"
),
);
if ($row['comm_num']==""){$row[comm_num]=0;}
for($j=0;$j<=count($arr_ratings)-1;$j++)
{
if ($row['comm_num']>=$arr_ratings[$j]['count_comm'])
{
$image_rating = $arr_ratings[$j]['image_rating'];
$rank_txt = $arr_ratings[$j]['rank_txt'];
$remain_comm = "".($arr_ratings[$j+1]['count_comm']-$row['comm_num'])."";
if ($row['comm_num']==0){$remain_comm = $no_rating;}
}
}
if ($conf['admin-stat'] == 1)
{
if ($row['user_group']==1)
{
$rank_txt = "{$conf['text-stat-20']}";
$image_rating = "{$conf['img_path']}/20.gif";
$remain_comm = "";
}
}
$tpl->set('{image_rating}',"<img border=\"0\" src=\"{$image_rating}\" width=\"114\" height=\"19\">");
$tpl->set('{remain}',$remain_comm);
if ($conf['txt-stat'] == 1) {
$tpl->set('{rank_txt}',$rank_txt);
} else { $tpl->set('{rank_txt}',''); }
#======================================================#
#==============RATING 4.1 [ By SamRazm ]====================#
#==================[ P30-World.Com ]=======================#

فایل /admin.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
'addnews' => 'user',

بعد از این کد ، کد زیر را قرار دهید
'rating'=> 'admin',

حالا فایل /engine/inc/options.php باز کنید و کد زیر را پیدا کنید .
array(
'name' => $lang['opt_img'],
'url' => "$PHP_SELF?mod=files",
'descr' => $lang['opt_imgc'],
'image' => "iset.png",
'access' => "2",
),

کد زیر را در زیر این کد قرار دهید
array(
'name' => 'رتبه کاربران نسخه 4.1',
'url' => "$PHP_SELF?mod=rating",
'descr' => 'تنظيمات ماژول رتبه کاربران بر اساس تعداد نظرات',
'image' => "rating/rating.png",
'access' => "1",
),

حالا با استفاده از تگهای زیر در فایل templates/Default/comments.tpl میتوانید از این ماژول استفاده کنید .
{image_rating} - امیتاز به تصویری
{user_id} - شماره کاربری
{rank_txt} - امتیاز به صورت متنی
{remain} - تعداد نظرات مانده برای ارتقا

نصب این ماژول تموم شد . اگه مشکلی داشتید در خدمتیم fellow

نظرات کاربران
2lesag در 22 اردیبهشت 1387 - 00:49 گفته:
عضو سایتنظرات: 17

سلام
به به ما تا اومدیم استفاده کردیم
اولین نفر خودم امتحان میکنمش

mamasani در 22 اردیبهشت 1387 - 06:41 گفته:
عضو سایتنظرات: 4

سلام به همه بچه ها من از قالب black port استفاده می کنم و وقتی که می خواستم عکس

آپلود کنم دیدم بر روی عکسم مطلبی از تبلیغات سازنده قالب کشیده شده می خواستم چگونی ساخت اینگونه کار چیه که من هم بتونم تبلیغ سایت خودم رو بندازم

نمونه عکس عكس
همون حاله ای كه نوشته MooCHooLلطفا كمك كنید

محمد یکتا در 22 اردیبهشت 1387 - 11:34 گفته:
مدیر کلنظرات: 358

ممنون سامان جان، ماژول جابیه smile flower

سلام mamasani جان،
بهتره كه شما مشكلاتتون رو در انجمن ها مطرح كنین..!
برای اینكه اون تصویر (Watermark (Copyright رو تغییر دهید، شما باید 2 عكسی كه در Templates/YourTheme/dleimages/watermark وجود داره رو عوض كنین

--------------------

szabeh در 22 اردیبهشت 1387 - 14:12 گفته:
عضو سایتنظرات: 34

سلام با تشکر از شما
لطفا در هنگام ترجمه دقت شود تنضیمات یا تنظیمات درست است (در فایل rating.lng)

KING در 22 اردیبهشت 1387 - 17:42 گفته:
میهمان

آقا سامان دستت درد نکنه من در به در دنبال همچین چیزی می گشتم flower

ja2ogar در 22 اردیبهشت 1387 - 18:20 گفته:
عضو سایتنظرات: 40

خسته نباشی

زحمت کشیدی دوست عزیز love wink fellow

--------------------

ramin006 در 22 اردیبهشت 1387 - 22:28 گفته:
عضو سایتنظرات: 91

عالیه

بریم رو لوکال بتستیم! laughing

عالی بید

روی لوکال دارم نصب می کنم تا نتیجه رو ببینم.

ای.....ول

darkfire_online در 23 اردیبهشت 1387 - 20:02 گفته:
عضو سایتنظرات: 11

خسته نباشید
اینم كه خرابه! what

سامان رزمجو در 24 اردیبهشت 1387 - 02:01 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 105

نقل قول: darkfire_online
خسته نباشید
اینم كه خرابه!


میشه بفرمایید کجاش خرابه ؟

اگه پیام خطا میده اینجا یا در انجمن مطرح کن تا رفع اشکال بشه

--------------------

MJ در 24 اردیبهشت 1387 - 11:55 گفته:
میهمان

مرسی عالی بود

sat2they در 24 خرداد 1387 - 08:16 گفته:
عضو سایتنظرات: 2

سلام چرا در قسمت نظرات من متن ها اینگونه نمایش داده می شوند در صورتی که اول درست بودند :
{rank_txt}
{image_rating}
شماره کاربری : {user_id}
شمابرای ارتقاء رتبه باید {remain} نظر دیگر بدهید .

rasulhajian در 28 آذر 1387 - 18:36 گفته:
عضو سایتنظرات: 6

با سلام
ارور زیر در سایت من به وجود آمد؟

Warning: include(/home2/baseejco/public_html/engi
ne/data/rating.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/baseejco/public_html/engine/modul
es/show.full.php on line 11 Warning: include(): Failed opening '/home2/baseejco/public_html/engi
ne/data/rating.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/us
r/local/lib/php') in /home2/baseejco/public_html/engine/modul
es/show.full.php on line 11


و همچنین ارور زیر

Warning: include(../data/rating.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/baseejco/public_html/engine/ajax/
addcomments.php on line 18 Warning: include(): Failed opening '../data/rating.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/us
r/local/lib/php') in /home2/baseejco/public_html/engine/ajax/
addcomments.php on line 18

rahesabzm در 10 فروردین 1389 - 18:41 گفته:
عضو سایتنظرات: 23

من از ورژن 8.5 استفاده می کنم ولی همچین چیزی توی فایل adcomments.php نیست.

$tpl->set_block("'\\[signature\\](.*?)\\[/signatu
re\\]'si","");
}
باید چیکار کنم؟

Rezajakson در 16 مرداد 1389 - 16:31 گفته:
عضو سایتنظرات: 4

لینک خرابه

hadi812 در 27 آبان 1389 - 02:25 گفته:
عضو سایتنظرات: 14

لینک خرابه

alimoazzez در 15 فروردین 1391 - 01:56 گفته:
عضو سایتنظرات: 3

لینک خرابه

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!