دیتالایف انجین فارسی

امتیاز دهی به صورت مثبت و منفی

تاریخ انتشار: 22 فروردین 1387
ارسال کننده: Sam.Razm
با درود دوستان گرامی
با استفاده از این هک میتوانید سیستم امتیاز دهی به مطالب را به صورت منفی یا مثبت در بیارید . به این صورت که بازدید کنندگان به مطالب شما رای مثبت یا منفی میدهند و این رای ها همانجا به نمایش در میاید . یعنی اگر 10 نفر به مطلب شما رای مثبت و 3 نفر رای منفی بدهند عددی که نمایش داده میشه 7 است . که در بعضی جاها خیلی بهتر از سیستم فعلی امتیاز دهی است .
امتیاز دهی به صورت مثبت و منفی

ابتدا فایل زیر را دانلود کنید و فایلها را در محل خودش کپی کنید
download
حال فایل /engine/ajax/rating.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
if ($go_rate > 5 OR $go_rate < 1) $go_rate = 0;
if (!$go_rate OR !$news_id) die ("Hacking attempt!");

کدی را که پیدا کردید کاملا پاک کنید
در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید
if (!$is_logged) $member_id['user_group'] = 5;

if (!$user_group[$member_id['user_group']]['allow_rating']) die ("Hacking attempt!");

$_IP = $db->safesql($_SERVER['REMOTE_ADDR']);

if ($is_logged) $where = "member = '{$member_id['name']}'";
else $where = "ip ='{$_IP}'";

$row = $db->super_query("SELECT news_id FROM " . PREFIX . "_logs where news_id ='$news_id' AND {$where}");

if (!$row['news_id']){

$db->query("UPDATE " . PREFIX . "_post set rating=rating+'$go_rate', vote_num=vote_num+1 where id ='$news_id'");

if ($is_logged) $user_name = $member_id['name'];
else $user_name = "noname";

$db->query("INSERT INTO " . PREFIX . "_logs (news_id, ip, member) values ('$news_id', '$_IP', '$user_name')");
}

$row = $db->super_query("SELECT id, rating, vote_num FROM " . PREFIX . "_post where id ='$news_id'");

if ($_REQUEST['mode'] == "short") {

$buffer = ShortRating ($row['id'], $row['rating'], $row['vote_num'], false);

} else {

$buffer = ShowRating ($row['id'], $row['rating'], $row['vote_num'], false);

}

$db->close();

@header("Content-type: text/css; charset=".$config['charset']);
echo $buffer;

حالا تمام کدهای زیر به جای کد بالایی قرار دهید .
/* P30-World Team Rating Start */
check_xss ();

if ( !is_numeric( $_REQUEST['go_rate'] ) OR !is_numeric ( $_REQUEST['news_id'] ))
{
die ( "error" );
}

check_xss ();

if ( !is_numeric( $_REQUEST['go_rate'] ) OR !is_numeric ( $_REQUEST['news_id'] ))
{
die ( "error" );
}

$go_rate = intval($_REQUEST['go_rate']);
$news_id = intval($_REQUEST['news_id']);

if ( $go_rate > 1 OR $go_rate < -1 OR $go_rate == 0 )
{
die ( "error" );
}

if (!$go_rate OR !$news_id) die ("error");

$_IP = $db->safesql($_SERVER['REMOTE_ADDR']);

if ($is_logged) $where = "member = '{$member_id['name']}'";
else $where = "ip ='{$_IP}'";

$row = $db->super_query("SELECT news_id FROM " . PREFIX . "_logs where news_id ='$news_id' AND {$where}");

if (!$row['news_id']){

$db->query("UPDATE " . PREFIX . "_post set rating=rating+'$go_rate', vote_num=vote_num+1 where id ='$news_id'");

if ($is_logged) $user_name = $member_id['name'];
else $user_name = "noname";

$db->query("INSERT INTO " . PREFIX . "_logs (news_id, ip, member) values ('$news_id', '$_IP', '$user_name')");
}

$row = $db->super_query("SELECT id, rating, vote_num FROM " . PREFIX . "_post where id ='$news_id'");

if ($_REQUEST['mode'] == "short") {

$buffer = ShortRating ($row['id'], $row['rating'], $row['vote_num'], false);

} else {

$buffer = ShowRating ($row['id'], $row['rating'], $row['vote_num'], false);

}

@header("HTTP/1.0 200 OK");
@header("HTTP/1.1 200 OK");
@header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0");
@header("Expires: 0");
@header("Pragma: no-cache");
@header("Content-type: text/css; charset=".$config['charset']);
echo $buffer;

/* P30-World Team Rating End */

حالا فایل /engine/modules/functions.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
function ShowRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
global $lang;

if ($rating) $rating = round(($rating / $vote_num), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

if (!$allow) {

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:right;">
<ul class="unit-rating">
<li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
</ul>
</div><div class="rating" style="float:right; padding-top:2px;">&nbsp;({$lang['voten']} {$vote_num})</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated .= <<<HTML
<div id='ratig-layer'><div class="rating" style="float:right;">
<ul class="unit-rating">
<li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
<li><a href="#" title="{$lang['useless']}" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['poor']}" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['fair']}" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['good']}" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
</ul>
</div><div class="rating" style="float:right; padding-top:2px;">&nbsp;({$lang['voten']} {$vote_num})</div></div>
HTML;

return $rated;
}

سپس کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
/* P30-World Team Rating Start */
function ShowRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
global $is_logged, $member_id, $config, $lang, $db;

if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;

if (!$allow) {

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:left;">
<span><em><b>{$rating}</b></em></span>
</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated .= <<<HTML
<span id='ratig-layer-{$id}'>
<div class="rating">
<div id='ratig-layer'>
<div class="plus">
<a href="#" title="+" class="r2-unit" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;"><em></em></a></div>
<div class="minus">
<a href="#" title="-" class="r1-unit" onclick="doRate('-1', '{$id}'); return false;"><em></em></a></div>

<span><em><b>{$rating}</b></em></span>

</div></div></span>
HTML;

return $rated;
}
/* P30-World Team Rating End */

در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید
function ShortRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
global $lang;

if ($rating) $rating = round(($rating / $vote_num), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

if (!$allow) {

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:right;">
<ul class="unit-rating">
<li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
</ul>
</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated = "<span id='ratig-layer-".$id."'>";

$rated .= <<<HTML
<div class="rating" style="float:right;">
<ul class="unit-rating">
<li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
<li><a href="#" title="{$lang['useless']}" class="r1-unit" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['poor']}" class="r2-unit" onclick="dleRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['fair']}" class="r3-unit" onclick="dleRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['good']}" class="r4-unit" onclick="dleRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" class="r5-unit" onclick="dleRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
</ul>
</div>
HTML;

$rated .= "</span>";

return $rated;
}

این کد را با کد زیر جایگزین کنید
/* P30-World Team Rating Start */
function ShortRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
global $config, $lang;

if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;

if (!$allow) {

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:left;">
<span><em><b>{$rating}</b></em></span>

</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated = "<span id='ratig-layer-".$id."'>";
$rated .= <<<HTML
<div class="rating">
<div class="plus">
<a href="#" title="+" class="r2-unit" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;"><em></em></a></div>
<div class="minus">
<a href="#" title="-" class="r1-unit" onclick="dleRate('-1', '{$id}'); return false;"><em></em></a></div>
<span><em><b>{$rating}</b></em></span>
</div>
HTML;

$rated .= "</span>";

return $rated;
}
/* P30-World Team Rating End */

حالا فایل /templates/Default/css/style.css را باز کرده و کد زیر را در اخر فایل اضافه کنید
/* P30-World Team Rating Start */
.plus a {
display:block;
float:right;
margin-right:5px;
width:31px;
height:16px;
cursor:pointer;
cursor:hand;
text-decoration:none;
color:#cecece !important;
background:url(../dleimages/positive-1.png) no-repeat 0 0;
margin-top:31px;
}
.plus a:hover {
color:#666 !important;
background-image:url(../dleimages/positive-2.png);
}
.rating em {
display:block;
top:50%;
margin-top:-0.6em;
text-align:center;
font-style:normal;
font-weight:normal;
position:relative;
line-height:120%;
}
.rating span {
display:block;
top:50%;
width:68px;
height:47px;
overflow:hidden;
text-align:center;
color:#9c9c9c;
background:url(../dleimages/rating.png) no-repeat 0 0;
margin:0;
height:47px;
cursor:default;
}
.minus a {
display:block;
float:right;
margin-right:5px;
width:31px;
height:16px;
cursor:pointer;
cursor:hand;
text-decoration:none;
color:#cecece !important;
background:url(../dleimages/negative-1.png) no-repeat 0 0;
margin-top:31px;
}
.minus a:hover {
color:#666 !important;
background-image:url(../dleimages/negative-2.png);
}
/* P30-World Team Rating End */

سپس فایل /templates/Default/css/engine.css را باز کرده و به دنبال کد زیر بگردید
.rating {
color: #757575;
font-size: 11px; /* ! */
font-family: tahoma; /* ! */
width: 85px;
height: 16px;
}
.unit-rating {
list-style: none;
margin: 0px;
padding: 0px;
width: 85px;
height: 16px;
position: relative;
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: top left;
background-repeat: repeat-x;
}
.unit-rating li {
text-indent: -90000px;
padding: 0px;
margin: 0px;
float: left;
}
.unit-rating li a {
display: block;
width: 17px;
height: 16px;
text-decoration: none;
text-indent: -9000px;
z-index: 17;
position: absolute;
padding: 0px;
}
.unit-rating li a:hover {
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: left center;
z-index: 2;
left: 0px;
}
.unit-rating a.r1-unit { left: 0px; }
.unit-rating a.r1-unit:hover { width: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit { left: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit:hover { width: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit { left: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit:hover { width: 51px; }
.unit-rating a.r4-unit { left: 51px; }
.unit-rating a.r4-unit:hover { width: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit { left: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit:hover { width: 85px; }
.unit-rating li.current-rating {
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: left bottom;
position: absolute;
height: 16px;
display: block;
text-indent: -9000px;
z-index: 1;
}

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
/* P30-World Team Rating Start */
.rating {
color: #757575;
font-size: 11px; /* ! */
font-family: tahoma; /* ! */
width: 150px;
height: 50px;
}
/* P30-World Team Rating End */

نصب هک تمام شد . اگر مشکلی داشتید در خدمتم flower
  17 نفر (17 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
  تشکر
  عضو سایت
  22 فروردین 1387 - 14:58
  سلام
  اگه یه کاری کنید که تا امتیاز بالا و یا پایین میدن مکان مطلب هم بین پست ها بالا یا پایین بره خیلی عالی میشد
  منظورم اینه که کاربرا مطلب رو به یه پست بالا تر یا به یه پست پایین تر انتقال بدن
  مدیر بازنشسته
  22 فروردین 1387 - 15:57
  نقل قول: tetis
  منظورم اینه که کاربرا مطلب رو به یه پست بالا تر یا به یه پست پایین تر انتقال بدن

  شما میتونید در قسمت مدیریت تنظیم مطالب را بر اساس امتیاز قرار بدبد wink

  در ادمین سایتتون به نشانی زیر برید

  http://yoursite.com/admin.php?mod=options&action=syscon

  --------------------
  مدیر سایت
  22 فروردین 1387 - 20:13
  tetis,
  من منظور شما رو فهمیدم امید وارم که اینطور باشد.منظور شما این است که قالبی باشد که بشود انتقال داد مطالب رو که این قالب بصورت اجاکس است که من اینکارو به زودی برای شما انجام میدم flower

  --------------------
  میهمان
  22 فروردین 1387 - 22:01
  sorprize
  اقایون من هک "تشکر" سایت دیتالایف انجین یعنی همین سایتو میخوام لطفا اموزش قرار دادن ان را در سایت بذارید ممنون!
  عضو سایت
  23 فروردین 1387 - 16:27
  Sam.Razm,
  اره این هم میشه . فکر خوبیه ممنون

  اما من منظورم چیزی تو مایه های گفته ی payam.sepordeh, عزیز بود
  که بی صبرانه منتظرم تا قولی که دادن عمل کنن و یه ملت رو خوشحال کنن

  عضو سایت
  23 فروردین 1387 - 17:44
  خسته نباشید flower

  خوب بود wink


  راستی چرا این قالب هایی كه داخل سایت هست رو آقای یكتا داخل http://dle-temp.com/ نمی گزارید ؟!!

  --------------------
  عضو سایت
  23 فروردین 1387 - 18:02
  payam.sepordeh
  اگه این کار رو انجام بدین واقعا دیتالایف انجین رو ترکوندین delicious
  میهمان
  23 خرداد 1387 - 23:59
  ع.خ
  من نفهمیدم چکار کنم لطفا آموزش کامل را بگو و بگو که چه جوری اون رو در سایت قرار دهم مگه اینا همه تصویر نیست پس من چه جوری اینا رو به کد تبدیل کنم
  آموزشو بزار هر چه زودتر بهتر
  با تشکر
  عضو سایت
  24 مهر 1387 - 00:55
  داداش این فایل دانلودش الفاتحه شده
  آخه چرااااا ؟
  عضو سایت
  24 آبان 1387 - 23:07
  آقا اینها که حجم زیادی نداره چرا تو خود سایت دانلود نمیکنید که همیشه باشه.
  الان که ما میخوایم کار نمیکنه
  عضو سایت
  10 فروردین 1389 - 18:23
  دستتون درد نکنه.خیلی به دردم خورد.
  عضو سایت
  05 اسفند 1389 - 12:57
  لینک دانلود خرابه
  جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:

   
  پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
  عکس خوانده نمی شود