دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

امتیاز دهی به صورت

امتیاز دهی به صورت مثبت و منفی

با درود دوستان گرامی
با استفاده از این هک میتوانید سیستم امتیاز دهی به مطالب را به صورت منفی یا مثبت در بیارید . به این صورت که بازدید کنندگان به مطالب شما رای مثبت یا منفی میدهند و این رای ها همانجا به نمایش در میاید . یعنی اگر 10 نفر به مطلب شما رای مثبت و 3 نفر رای منفی بدهند عددی که نمایش داده میشه 7 است . که در بعضی جاها خیلی بهتر از سیستم فعلی امتیاز دهی است .

امتیاز دهی به صورت مثبت و منفی

ابتدا فایل زیر را دانلود کنید و فایلها را در محل خودش کپی کنید
download
حال فایل /engine/ajax/rating.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
if ($go_rate > 5 OR $go_rate < 1) $go_rate = 0;
if (!$go_rate OR !$news_id) die ("Hacking attempt!");

کدی را که پیدا کردید کاملا پاک کنید
در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید
if (!$is_logged) $member_id['user_group'] = 5;

if (!$user_group[$member_id['user_group']]['allow_rating']) die ("Hacking attempt!");

$_IP = $db->safesql($_SERVER['REMOTE_ADDR']);

if ($is_logged) $where = "member = '{$member_id['name']}'";
else $where = "ip ='{$_IP}'";

$row = $db->super_query("SELECT news_id FROM " . PREFIX . "_logs where news_id ='$news_id' AND {$where}");

if (!$row['news_id']){

$db->query("UPDATE " . PREFIX . "_post set rating=rating+'$go_rate', vote_num=vote_num+1 where id ='$news_id'");

if ($is_logged) $user_name = $member_id['name'];
else $user_name = "noname";

$db->query("INSERT INTO " . PREFIX . "_logs (news_id, ip, member) values ('$news_id', '$_IP', '$user_name')");
}

$row = $db->super_query("SELECT id, rating, vote_num FROM " . PREFIX . "_post where id ='$news_id'");

if ($_REQUEST['mode'] == "short") {

$buffer = ShortRating ($row['id'], $row['rating'], $row['vote_num'], false);

} else {

$buffer = ShowRating ($row['id'], $row['rating'], $row['vote_num'], false);

}

$db->close();

@header("Content-type: text/css; charset=".$config['charset']);
echo $buffer;

حالا تمام کدهای زیر به جای کد بالایی قرار دهید .
/* P30-World Team Rating Start */
check_xss ();

if ( !is_numeric( $_REQUEST['go_rate'] ) OR !is_numeric ( $_REQUEST['news_id'] ))
{
die ( "error" );
}

check_xss ();

if ( !is_numeric( $_REQUEST['go_rate'] ) OR !is_numeric ( $_REQUEST['news_id'] ))
{
die ( "error" );
}

$go_rate = intval($_REQUEST['go_rate']);
$news_id = intval($_REQUEST['news_id']);

if ( $go_rate > 1 OR $go_rate < -1 OR $go_rate == 0 )
{
die ( "error" );
}

if (!$go_rate OR !$news_id) die ("error");

$_IP = $db->safesql($_SERVER['REMOTE_ADDR']);

if ($is_logged) $where = "member = '{$member_id['name']}'";
else $where = "ip ='{$_IP}'";

$row = $db->super_query("SELECT news_id FROM " . PREFIX . "_logs where news_id ='$news_id' AND {$where}");

if (!$row['news_id']){

$db->query("UPDATE " . PREFIX . "_post set rating=rating+'$go_rate', vote_num=vote_num+1 where id ='$news_id'");

if ($is_logged) $user_name = $member_id['name'];
else $user_name = "noname";

$db->query("INSERT INTO " . PREFIX . "_logs (news_id, ip, member) values ('$news_id', '$_IP', '$user_name')");
}

$row = $db->super_query("SELECT id, rating, vote_num FROM " . PREFIX . "_post where id ='$news_id'");

if ($_REQUEST['mode'] == "short") {

$buffer = ShortRating ($row['id'], $row['rating'], $row['vote_num'], false);

} else {

$buffer = ShowRating ($row['id'], $row['rating'], $row['vote_num'], false);

}

@header("HTTP/1.0 200 OK");
@header("HTTP/1.1 200 OK");
@header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0");
@header("Expires: 0");
@header("Pragma: no-cache");
@header("Content-type: text/css; charset=".$config['charset']);
echo $buffer;

/* P30-World Team Rating End */

حالا فایل /engine/modules/functions.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
function ShowRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
global $lang;

if ($rating) $rating = round(($rating / $vote_num), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

if (!$allow) {

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:right;">
<ul class="unit-rating">
<li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
</ul>
</div><div class="rating" style="float:right; padding-top:2px;">&nbsp;({$lang['voten']} {$vote_num})</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated .= <<<HTML
<div id='ratig-layer'><div class="rating" style="float:right;">
<ul class="unit-rating">
<li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
<li><a href="#" title="{$lang['useless']}" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['poor']}" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['fair']}" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['good']}" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
</ul>
</div><div class="rating" style="float:right; padding-top:2px;">&nbsp;({$lang['voten']} {$vote_num})</div></div>
HTML;

return $rated;
}

سپس کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
/* P30-World Team Rating Start */
function ShowRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
global $is_logged, $member_id, $config, $lang, $db;

if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;

if (!$allow) {

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:left;">
<span><em><b>{$rating}</b></em></span>
</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated .= <<<HTML
<span id='ratig-layer-{$id}'>
<div class="rating">
<div id='ratig-layer'>
<div class="plus">
<a href="#" title="+" class="r2-unit" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;"><em></em></a></div>
<div class="minus">
<a href="#" title="-" class="r1-unit" onclick="doRate('-1', '{$id}'); return false;"><em></em></a></div>

<span><em><b>{$rating}</b></em></span>

</div></div></span>
HTML;

return $rated;
}
/* P30-World Team Rating End */

در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید
function ShortRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
global $lang;

if ($rating) $rating = round(($rating / $vote_num), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

if (!$allow) {

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:right;">
<ul class="unit-rating">
<li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
</ul>
</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated = "<span id='ratig-layer-".$id."'>";

$rated .= <<<HTML
<div class="rating" style="float:right;">
<ul class="unit-rating">
<li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
<li><a href="#" title="{$lang['useless']}" class="r1-unit" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['poor']}" class="r2-unit" onclick="dleRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['fair']}" class="r3-unit" onclick="dleRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['good']}" class="r4-unit" onclick="dleRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" class="r5-unit" onclick="dleRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
</ul>
</div>
HTML;

$rated .= "</span>";

return $rated;
}

این کد را با کد زیر جایگزین کنید
/* P30-World Team Rating Start */
function ShortRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
global $config, $lang;

if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;

if (!$allow) {

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:left;">
<span><em><b>{$rating}</b></em></span>

</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated = "<span id='ratig-layer-".$id."'>";
$rated .= <<<HTML
<div class="rating">
<div class="plus">
<a href="#" title="+" class="r2-unit" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;"><em></em></a></div>
<div class="minus">
<a href="#" title="-" class="r1-unit" onclick="dleRate('-1', '{$id}'); return false;"><em></em></a></div>
<span><em><b>{$rating}</b></em></span>
</div>
HTML;

$rated .= "</span>";

return $rated;
}
/* P30-World Team Rating End */

حالا فایل /templates/Default/css/style.css را باز کرده و کد زیر را در اخر فایل اضافه کنید
/* P30-World Team Rating Start */
.plus a {
display:block;
float:right;
margin-right:5px;
width:31px;
height:16px;
cursor:pointer;
cursor:hand;
text-decoration:none;
color:#cecece !important;
background:url(../dleimages/positive-1.png) no-repeat 0 0;
margin-top:31px;
}
.plus a:hover {
color:#666 !important;
background-image:url(../dleimages/positive-2.png);
}
.rating em {
display:block;
top:50%;
margin-top:-0.6em;
text-align:center;
font-style:normal;
font-weight:normal;
position:relative;
line-height:120%;
}
.rating span {
display:block;
top:50%;
width:68px;
height:47px;
overflow:hidden;
text-align:center;
color:#9c9c9c;
background:url(../dleimages/rating.png) no-repeat 0 0;
margin:0;
height:47px;
cursor:default;
}
.minus a {
display:block;
float:right;
margin-right:5px;
width:31px;
height:16px;
cursor:pointer;
cursor:hand;
text-decoration:none;
color:#cecece !important;
background:url(../dleimages/negative-1.png) no-repeat 0 0;
margin-top:31px;
}
.minus a:hover {
color:#666 !important;
background-image:url(../dleimages/negative-2.png);
}
/* P30-World Team Rating End */

سپس فایل /templates/Default/css/engine.css را باز کرده و به دنبال کد زیر بگردید
.rating {
color: #757575;
font-size: 11px; /* ! */
font-family: tahoma; /* ! */
width: 85px;
height: 16px;
}
.unit-rating {
list-style: none;
margin: 0px;
padding: 0px;
width: 85px;
height: 16px;
position: relative;
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: top left;
background-repeat: repeat-x;
}
.unit-rating li {
text-indent: -90000px;
padding: 0px;
margin: 0px;
float: left;
}
.unit-rating li a {
display: block;
width: 17px;
height: 16px;
text-decoration: none;
text-indent: -9000px;
z-index: 17;
position: absolute;
padding: 0px;
}
.unit-rating li a:hover {
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: left center;
z-index: 2;
left: 0px;
}
.unit-rating a.r1-unit { left: 0px; }
.unit-rating a.r1-unit:hover { width: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit { left: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit:hover { width: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit { left: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit:hover { width: 51px; }
.unit-rating a.r4-unit { left: 51px; }
.unit-rating a.r4-unit:hover { width: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit { left: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit:hover { width: 85px; }
.unit-rating li.current-rating {
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: left bottom;
position: absolute;
height: 16px;
display: block;
text-indent: -9000px;
z-index: 1;
}

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
/* P30-World Team Rating Start */
.rating {
color: #757575;
font-size: 11px; /* ! */
font-family: tahoma; /* ! */
width: 150px;
height: 50px;
}
/* P30-World Team Rating End */

نصب هک تمام شد . اگر مشکلی داشتید در خدمتم flower

نظرات کاربران
tetis در 22 فروردین 1387 - 14:58 گفته:
عضو سایتنظرات: 9

سلام
اگه یه کاری کنید که تا امتیاز بالا و یا پایین میدن مکان مطلب هم بین پست ها بالا یا پایین بره خیلی عالی میشد
منظورم اینه که کاربرا مطلب رو به یه پست بالا تر یا به یه پست پایین تر انتقال بدن

سامان رزمجو در 22 فروردین 1387 - 15:57 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 105

نقل قول: tetis
منظورم اینه که کاربرا مطلب رو به یه پست بالا تر یا به یه پست پایین تر انتقال بدن

شما میتونید در قسمت مدیریت تنظیم مطالب را بر اساس امتیاز قرار بدبد wink

در ادمین سایتتون به نشانی زیر برید

http://yoursite.com/admin.php?mod=options&action=syscon

--------------------

پیام سپرده در 22 فروردین 1387 - 20:13 گفته:
مدیر سایتنظرات: 249

tetis,
من منظور شما رو فهمیدم امید وارم که اینطور باشد.منظور شما این است که قالبی باشد که بشود انتقال داد مطالب رو که این قالب بصورت اجاکس است که من اینکارو به زودی برای شما انجام میدم flower

--------------------

sorprize  در 22 فروردین 1387 - 22:01 گفته:
میهمان

اقایون من هک "تشکر" سایت دیتالایف انجین یعنی همین سایتو میخوام لطفا اموزش قرار دادن ان را در سایت بذارید ممنون!

tetis در 23 فروردین 1387 - 16:27 گفته:
عضو سایتنظرات: 9

Sam.Razm,
اره این هم میشه . فکر خوبیه ممنون

اما من منظورم چیزی تو مایه های گفته ی payam.sepordeh, عزیز بود
که بی صبرانه منتظرم تا قولی که دادن عمل کنن و یه ملت رو خوشحال کنن

ja2ogar در 23 فروردین 1387 - 17:44 گفته:
عضو سایتنظرات: 40

خسته نباشید flower

خوب بود wink


راستی چرا این قالب هایی كه داخل سایت هست رو آقای یكتا داخل http://dle-temp.com/ نمی گزارید ؟!!

--------------------

bia2hes در 23 فروردین 1387 - 18:02 گفته:
عضو سایتنظرات: 80

payam.sepordeh
اگه این کار رو انجام بدین واقعا دیتالایف انجین رو ترکوندین delicious

ع.خ  در 23 خرداد 1387 - 23:59 گفته:
میهمان

من نفهمیدم چکار کنم لطفا آموزش کامل را بگو و بگو که چه جوری اون رو در سایت قرار دهم مگه اینا همه تصویر نیست پس من چه جوری اینا رو به کد تبدیل کنم
آموزشو بزار هر چه زودتر بهتر
با تشکر

alifx4 در 24 مهر 1387 - 00:55 گفته:
عضو سایتنظرات: 298

داداش این فایل دانلودش الفاتحه شده
آخه چرااااا ؟

3canc در 24 آبان 1387 - 23:07 گفته:
عضو سایتنظرات: 145

آقا اینها که حجم زیادی نداره چرا تو خود سایت دانلود نمیکنید که همیشه باشه.
الان که ما میخوایم کار نمیکنه

rahesabzm در 10 فروردین 1389 - 18:23 گفته:
عضو سایتنظرات: 23

دستتون درد نکنه.خیلی به دردم خورد.

mmp در 05 اسفند 1389 - 12:57 گفته:
عضو سایتنظرات: 14

لینک دانلود خرابه

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!