دیتالایف انجین فارسی

مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3

تاریخ انتشار: 29 شهریور 1389
ارسال کننده: Iman.r
مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3


سلام دوستان bully
آموزش هماهنگ سازي ديتالايف با انجمن ساز قدرتمند ويبولتين رو براتون آماده کردم

براي هماهنگ سازي اين دو سيستم شما بايد از يک هاست و يک دامنه استفاده کنيد
ابتدا فايل ضميمه را دانلود و در مسير مورد نظر آپلود کنيد
integration dle with vbulletin 4.0.3

سپس آدرس زير را اجرا کنيد
http://yoursite.com/install.php


فايل index.php را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد
$tpl->load_template ( 'main.tpl' );


پس از آن کد زير را قرار دهيد
$tpl->set ( '{forum_last_vB}', forum_last_vB());
$tpl->set ( '{birthday_block}', birthday_user_forum());


فايل engine/inc/editusers.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
if( !defined( 'DATALIFEENGINE' ) OR !defined( 'LOGGED_IN' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');


در همين فايل به دنبال کد زير بگرديد:
msg( "info", $lang['user_addok'], "$lang[user_ok] <b>$regusername</b> $lang[user_ok_1] <b>{$user_group[$reglevel]['group_name']}</b>", "$PHP_SELF?mod=editusers&action=list" );


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
vb_admin_add($regusername, $regpassword, $regemail, $add_time);


در همين فايل به دنبال کد زير بگرديد:
$filecontents = '';


پس از آن کد زير را قرار دهيد
vb_admin_profile($editmail, $editlogin, $editpass, $editicq, $editland, $editinfo);


به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "delete FROM " . USERPREFIX . "_pm WHERE user='$id'" );


پس از آن کد زير را قرار دهيد
vb_admin_del_user($row['name']);


فايل engine/modules/sitelogin.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
if( ! defined( 'DATALIFEENGINE' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');


در همين فايل کد زير را پيدا کنيد
if( isset( $_REQUEST['action'] ) and $_REQUEST['action'] == "logout" ) {


و بعد از آن کد زير را قرار دهيد
if (isset($_SESSION['dle_user_id'])) vb_logout($_SESSION['dle_user_id']); elseif (isset($_COOKIE['dle_user_id'])) vb_logout($_COOKIE['dle_user_id']);


کد زير را پيدا کنيد
if( $is_logged ) {


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_login($member_login);


فايل engine/modules/pm.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set pm_all=pm_all+1, pm_unread=pm_unread+1  where user_id='$row[user_id]'" );


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_pm($member_id['name'], $name, $subj, $comments, $time, intval($_REQUEST['outboxcopy']));


در همين فايل کد زير را پيدا کنيد
if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");


کد زير را پيدا کنيد
if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");


کد زير را پيدا کنيد
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_pm set pm_read='yes'  where id='$row[id]'" );


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_pm('', $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "read");


فايل engine/modules/lostpassword.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
$db->query( "DELETE FROM " . USERPREFIX . "_lostdb WHERE lostname='$douser'" );


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_lostpassword($username, $new_pass);


فايل engine/modules/register.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set fullname='$fullname', info='$info', land='$land', icq='$icq', xfields='$filecontents' where name='$user'" );


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_register($user, "", "", '', $land, $icq, $info, "update");


کد زير را پيدا کنيد
$id = $db->insert_id();


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
vb_register($name, $user_arr[2], $email, $add_time , "", "", "", "new");


فايل engine/modules/profile.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
if( strlen( $password1 ) > 0 ) {


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
vb_editpofile($icq, $email, md5($password1), $user, $land, $info);


فايل engine/modules/show.full.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
$tpl->compile( 'content' );


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
if ($config_vb['goforum'] && $config_vb['allow_module'] && $config_vb['forumid'][$row['category']] != "") {
$link_on_forum = preg_replace('/{link_on_forum}/',$config['http_home_url']."?do=goforum&postid=".$row['id'],
$config_vb['link_on_forum']);
$tpl->set('{link_on_forum}', $link_on_forum); }
else $tpl->set('{link_on_forum}', "");


فايل templates/{THEME}/main.tpl را باز کنيد و قبل از کد زير را قرار دهيد
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{THEME}/css/vblaststyle.css" />


فايل register.php ويبولتين را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد
require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');


کد زير را پيدا کنيد
$vbulletin->userinfo['userid']
= $userid
= $userdata->save();


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_register($vbulletin->GPC['username'], $vbulletin->GPC['password'], $vbulletin->GPC['password_md5'], $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);


فايل login.php ويبولتين را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد
require_once(DIR . '/includes/functions_login.php');


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');


کد زير را پيدا کنيد
if ($_REQUEST['do'] == 'logout')
{


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_logout();


کد زير را پيدا کنيد
process_new_login($vbulletin->GPC['logintype'], $vbulletin->GPC['cookieuser'], $vbulletin->GPC['cssprefs']);


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_login($vbulletin->GPC['vb_login_username'], $vbulletin->GPC['vb_login_password'], $vbulletin->GPC['vb_login_md5password'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);


در همين فايل کد زير را پيدا کنيد
$userdata->save();


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_lostpassword($userinfo['username'], md5(md5($newpassword)));


فايل profile.php ويبولتين را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد
require_once(DIR . '/includes/functions_user.php');


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');


در همين فايل کد زير را پيدا کنيد
if ($activate)


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
dle_editpofile('', $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['currentpassword'], $vbulletin->GPC['newpasswordconfirm'], $vbulletin->userinfo['username'], '', '');


کد زير را پيدا کنيد
if ($vbulletin->session->vars['profileupdate'])


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
dle_editpofile($vbulletin->GPC['icq'], "", "", "", $vbulletin->userinfo['username'], $vbulletin->GPC['userfield']['field2'], $vbulletin->GPC['userfield']['field1']);


فايل private.php ويبولتين را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد
require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');


کد زير را پيدا کنيد
$deletePmSql = "DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "pm WHERE pmid IN(" . implode(', ', $pmids) . ")";


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pmids, "del");


کد زير را پيدا کنيد
$pmdm->save();


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_pm($pmdm->pmtext['fromusername'], $pmdm->pmtext['touserarray'], $pmdm->pmtext['title'], $pmdm->pmtext['message'], $pmdm->pmtext['dateline'], $pmdm->info['savecopy']);


در همين فايل کد زير را پيدا کنيد
$db->shutdown_query("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "pm SET messageread=1 WHERE userid=" . $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid=$pm[pmid]");


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pm['pmid'], "read");


براي نمايش آخرين ارسال ها از تگ {forum_last_vB} استفاده کنيد

با استفاده از اين هک قسمت هاي عضويت , پيام خصوصي , ورود , آمار و lostpassword هماهنگ مي شوند.
اين هک بر روي ورژن 4.0.3 ويبولتين و اکثر ورژن هاي 3.8.4 به بعد قابل اجرا است

اگر مشکلي داشتيد در بخش نظرات بگيد flower
  18 نفر (18 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
  تشکر
  عضو سایت
  29 شهریور 1389 - 20:10
  دستتون درد نکنه عالیه . منتظر هماهنگ سازی با مای بی بی هم هستیم
  مدیر بازنشسته
  29 شهریور 1389 - 20:10
  واقعا ممنون winked
  بعد میگن دیتالایف انجین فلان بهمان! he

  --------------------
  عضو سایت
  29 شهریور 1389 - 20:17
  FedoraCore میگن دیگه چیکار کنیم!!!

  دوستان پیشنهاد می کنم که از نسخه ی 3.8.5 ویبولتین استفاده کنید چون علاوه بر هماهنگ سازی دارای هک های زیادیه flower
  عضو سایت
  29 شهریور 1389 - 20:20
  ممنون خیلی خوب بود loveu
  ولی اگه شبیه ورژن قبلی هماهنگی باشه نیاز نیست حمتا 4.3 باشه ورژن ها بالاترم میشه نصبید

  --------------------
  عضو سایت
  29 شهریور 1389 - 21:32
  اگه هماهنگی با mybb رو هم بزارید دیگه خیلی حال دادید. :D

  --------------------
  عضو سایت
  29 شهریور 1389 - 22:12
  MYBB لطفا... .
  عضو سایت
  29 شهریور 1389 - 22:24
  ما منتظر هماهنگی با mybb هستیم
  عضو سایت
  30 شهریور 1389 - 01:14
  سلام مرسی . استفاده شد smile از شر Iframe راحت میشیم
  این کاربر های قبلی رو هم منتقل میکنه ؟ love
  عضو سایت
  30 شهریور 1389 - 07:55
  Farhadina,
  در بخش تنظیمات ماژول تو مدیریت دیتالایف انجین می تونید کاربرای قبلی دیتالایف انجین رو به ویبولتین و بالعکس انتقال بدید flower
  عضو سایت
  30 شهریور 1389 - 12:03
  به خاطر اینکه ویبلوتین لاینسس داره بیشتر دوستان مای بی بی رو انتخاب می کنن واسه همین اگه مجتمع سازی با مای بی بی رو قرار بدید dance flower happy makhsoosefreeiran

  --------------------
  عضو سایت
  30 شهریور 1389 - 13:05
  سلام

  زبان فارسی رو ساپورت نمی کنه
  بخش مدیریت وارد مدیریت هکش نمیشه
  عضو سایت
  30 شهریور 1389 - 20:19
  فایل زبان رو باید تو پوشه ی زبان سایت یعنی همون پوشه ی farsi بریزید fellow
  عضو سایت
  03 مهر 1389 - 16:46
  flower
  عضو سایت
  03 مهر 1389 - 20:43
  فکر کنم ورژن های 8 به بعد فرق چندانی با هم ندارند!!! شما از همین هک استفاده کن, اگه مشکلی پیش اومد همین جا بگو flower
  عضو سایت
  03 مهر 1389 - 21:23
  این فایلهای ضمیمه باید به ویبولیتن اضافه بشه یا به دیتالایف انجین 8.5

  به دیتالایف انجین که اضافه میکنم این ارور رو میده


  Warning: require_once(/home/friendha/public_html/engine/data/dbconfig.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/friendha/public_html/install.php on line 9

  Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/friendha/public_html/engine/data/dbconfig.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/friendha/public_html/install.php on line 9
  عضو سایت
  07 مهر 1389 - 02:41
  دوتا مشکل ما رو جواب بدید لطفا

  کاربرایی که جدید عضو میشن باید از عضویت دیتالایف انجین عضو سایت شن تا توی ویبی هم ثبت بشن

  اگر از ویبی عضو شن توی دیتالایف انجین عضوشون نمی کنه


  و اینکه کاربرای قبلی ویبی رو که میخوای انتقال بدی به دیتالایف انجین بدون دردسر منتقل می کنه ؟؟؟ آخه فکر کنم یه ایمیل بهشون می زنه پسورد جدید که بر اساس هش کردن دیتالایف انجین هست رو بهشون میده درسته ؟؟؟؟؟؟

  لطفا یکی از این سیستم استفاده کرده کامل تضویح بده
  عضو سایت
  07 مهر 1389 - 14:28
  سلام من تمام کد هارو جایگزین کردم
  این اخطارو داد
  Warning: require_once(/home/xxfgroup/public_html/site/forum/includes/config.php): failed to open stream: îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÉÌÉ ËÁÔÁÌÏÇÁ in /home/xxfgroup/public_html/site/engine/modules/dle_vs_vb.php on line 10 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/xxfgroup/public_html/site/forum/includes/config.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/xxfgroup/public_html/site/engine/modules/dle_vs_vb.php on line 10

  ویبی من توی این ادرسه :xxfgroups.com/forums/index.php
  و دیتالایف انجینم توی این ادرس :xxfgroups.com/site/
  هک رو هم به پوشه اصلی دیتالایف انجین منتقل کردم یعنی site/

  ممنون میشم کمکم کنید چون کاملا سیستم دیتا لایفم بهم خورده
  عضو سایت
  10 اسفند 1389 - 13:54
  لینک
  دانلود خرابه

  اقا من همه مراحل رو رفتم بعد خطا زیر رو داد در دیتالایف:
  Fatal error: require_once(): Failed opening required 'C:\xampp\xampp\htdocs\2/forum/includes/config.php' (include_path='.;C:\xampp\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\xampp\htdocs\2\engine\modules\dle_vs_vb.php on line 10
  در ویبولتون:
  Warning: require_once(../engine/modules/dle_vs_vb.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in [path]\login.php on line 43

  Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '../engine/modules/dle_vs_vb.php' (include_path='.;C:\xampp\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\xampp\htdocs\1\login.php on line 43
  عضو سایت
  05 فروردین 1390 - 18:07
  لینک دانلود خرابه
  عضو سایت
  06 فروردین 1390 - 15:38
  لینک دانلود خرابه
  عضو سایت
  26 اردیبهشت 1390 - 23:52
  لینك دانلود خرابه!!!
  عضو سایت
  25 تیر 1390 - 08:49
  دوستان لینک دانلود جدید

  http://www.anobis.ir/dl/script/cms/Integration_DLE 8.5_with_vBulletin_4.0.3.zip
  عضو سایت
  31 تیر 1390 - 19:27
  سلام ممنونم از زحمتاتون
  من هماهنگ سازی دیتالیف 9.2 با وی بی 4.1.3 رو میخوام کسی میتونه برام اموزشش رو بزاره ؟

  --------------------
  عضو سایت
  03 مهر 1390 - 09:23
  faryan,
  من هماهنگ سازی دیتالیف 9.2 با وی بی 4.1.3 رو میخوام کسی میتونه برام اموزشش رو بزاره ؟

  من هم همینطور
  منتظریم
  عضو سایت
  09 مهر 1390 - 22:35
  منتظریم winked
  عضو سایت
  14 آذر 1390 - 18:08
  سلام وقتی کد نمایش دادن ارسالها رو میزارم اینطوری می نویسه
  05.12.2011کلوپ هواد ...
  اینجا رو ببینید
  http://www.tajinews.tk/index.php
  کسی می دونه باید چیکارش کنم
  در ضمن امکان داره فارسی بشه ممنون

  --------------------
  عضو سایت
  22 بهمن 1390 - 20:23
  سلام من میخوام دیتالایف انجین 9.5 رو با وی بی 3.8.7 ست کنم ممنون میشم راهنمایی کنید flower
  عضو سایت
  01 اسفند 1390 - 12:24
  دوستان من لینک دانلود رو از یک سایت دیگه پیدا کردم
  http://dlscript.pbworks.com/f/dle-vb.zip

  مطمئن نیستم که امنیت داره یا نه ولی باز از مدیر سایت درخواست ویرایش پست رو بخواهید
  با سپاس

  --------------------
  عضو سایت
  21 آذر 1393 - 14:38
  سلام.ميدونم اين پست قديميه ولي خواستم بپرسم آيا هنوز هم ميشه انجمن هايي رو با ورژن هاي جديد ديتالايف هماهنگ كرد؟
  جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:

   
  پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
  عکس خوانده نمی شود