دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

مجتمع سازی دیتالایف

مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3

مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3


سلام دوستان bully
آموزش هماهنگ سازي ديتالايف با انجمن ساز قدرتمند ويبولتين رو براتون آماده کردم

براي هماهنگ سازي اين دو سيستم شما بايد از يک هاست و يک دامنه استفاده کنيد
ابتدا فايل ضميمه را دانلود و در مسير مورد نظر آپلود کنيد
integration dle with vbulletin 4.0.3

سپس آدرس زير را اجرا کنيد
http://yoursite.com/install.php


فايل index.php را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد
$tpl->load_template ( 'main.tpl' );


پس از آن کد زير را قرار دهيد
$tpl->set ( '{forum_last_vB}', forum_last_vB());
$tpl->set ( '{birthday_block}', birthday_user_forum());


فايل engine/inc/editusers.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
if( !defined( 'DATALIFEENGINE' ) OR !defined( 'LOGGED_IN' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');


در همين فايل به دنبال کد زير بگرديد:
msg( "info", $lang['user_addok'], "$lang[user_ok] <b>$regusername</b> $lang[user_ok_1] <b>{$user_group[$reglevel]['group_name']}</b>", "$PHP_SELF?mod=editusers&action=list" );


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
vb_admin_add($regusername, $regpassword, $regemail, $add_time);


در همين فايل به دنبال کد زير بگرديد:
$filecontents = '';


پس از آن کد زير را قرار دهيد
vb_admin_profile($editmail, $editlogin, $editpass, $editicq, $editland, $editinfo);


به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "delete FROM " . USERPREFIX . "_pm WHERE user='$id'" );


پس از آن کد زير را قرار دهيد
vb_admin_del_user($row['name']);


فايل engine/modules/sitelogin.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
if( ! defined( 'DATALIFEENGINE' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');


در همين فايل کد زير را پيدا کنيد
if( isset( $_REQUEST['action'] ) and $_REQUEST['action'] == "logout" ) {


و بعد از آن کد زير را قرار دهيد
if (isset($_SESSION['dle_user_id'])) vb_logout($_SESSION['dle_user_id']); elseif (isset($_COOKIE['dle_user_id'])) vb_logout($_COOKIE['dle_user_id']);


کد زير را پيدا کنيد
if( $is_logged ) {


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_login($member_login);


فايل engine/modules/pm.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set pm_all=pm_all+1, pm_unread=pm_unread+1  where user_id='$row[user_id]'" );


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_pm($member_id['name'], $name, $subj, $comments, $time, intval($_REQUEST['outboxcopy']));


در همين فايل کد زير را پيدا کنيد
if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");


کد زير را پيدا کنيد
if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");


کد زير را پيدا کنيد
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_pm set pm_read='yes'  where id='$row[id]'" );


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_pm('', $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "read");


فايل engine/modules/lostpassword.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
$db->query( "DELETE FROM " . USERPREFIX . "_lostdb WHERE lostname='$douser'" );


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_lostpassword($username, $new_pass);


فايل engine/modules/register.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set fullname='$fullname', info='$info', land='$land', icq='$icq', xfields='$filecontents' where name='$user'" );


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
vb_register($user, "", "", '', $land, $icq, $info, "update");


کد زير را پيدا کنيد
$id = $db->insert_id();


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
vb_register($name, $user_arr[2], $email, $add_time , "", "", "", "new");


فايل engine/modules/profile.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
if( strlen( $password1 ) > 0 ) {


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
vb_editpofile($icq, $email, md5($password1), $user, $land, $info);


فايل engine/modules/show.full.php را باز کنيد و کد زير را پيدا کنيد
$tpl->compile( 'content' );


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
if ($config_vb['goforum'] && $config_vb['allow_module'] && $config_vb['forumid'][$row['category']] != "") {
$link_on_forum = preg_replace('/{link_on_forum}/',$config['http_home_url']."?do=goforum&postid=".$row['id'],
$config_vb['link_on_forum']);
$tpl->set('{link_on_forum}', $link_on_forum); }
else $tpl->set('{link_on_forum}', "");


فايل templates/{THEME}/main.tpl را باز کنيد و قبل از کد زير را قرار دهيد
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{THEME}/css/vblaststyle.css" />


فايل register.php ويبولتين را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد
require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');


کد زير را پيدا کنيد
$vbulletin->userinfo['userid']
= $userid
= $userdata->save();


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_register($vbulletin->GPC['username'], $vbulletin->GPC['password'], $vbulletin->GPC['password_md5'], $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);


فايل login.php ويبولتين را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد
require_once(DIR . '/includes/functions_login.php');


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');


کد زير را پيدا کنيد
if ($_REQUEST['do'] == 'logout')
{


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_logout();


کد زير را پيدا کنيد
process_new_login($vbulletin->GPC['logintype'], $vbulletin->GPC['cookieuser'], $vbulletin->GPC['cssprefs']);


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_login($vbulletin->GPC['vb_login_username'], $vbulletin->GPC['vb_login_password'], $vbulletin->GPC['vb_login_md5password'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);


در همين فايل کد زير را پيدا کنيد
$userdata->save();


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_lostpassword($userinfo['username'], md5(md5($newpassword)));


فايل profile.php ويبولتين را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد
require_once(DIR . '/includes/functions_user.php');


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');


در همين فايل کد زير را پيدا کنيد
if ($activate)


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
dle_editpofile('', $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['currentpassword'], $vbulletin->GPC['newpasswordconfirm'], $vbulletin->userinfo['username'], '', '');


کد زير را پيدا کنيد
if ($vbulletin->session->vars['profileupdate'])


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
dle_editpofile($vbulletin->GPC['icq'], "", "", "", $vbulletin->userinfo['username'], $vbulletin->GPC['userfield']['field2'], $vbulletin->GPC['userfield']['field1']);


فايل private.php ويبولتين را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد
require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');


کد زير را پيدا کنيد
$deletePmSql = "DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "pm WHERE pmid IN(" . implode(', ', $pmids) . ")";


قبل از آن کد زير را قرار دهيد
dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pmids, "del");


کد زير را پيدا کنيد
$pmdm->save();


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_pm($pmdm->pmtext['fromusername'], $pmdm->pmtext['touserarray'], $pmdm->pmtext['title'], $pmdm->pmtext['message'], $pmdm->pmtext['dateline'], $pmdm->info['savecopy']);


در همين فايل کد زير را پيدا کنيد
$db->shutdown_query("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "pm SET messageread=1 WHERE userid=" . $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid=$pm[pmid]");


بعد از آن کد زير را قرار دهيد
dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pm['pmid'], "read");


براي نمايش آخرين ارسال ها از تگ {forum_last_vB} استفاده کنيد

با استفاده از اين هک قسمت هاي عضويت , پيام خصوصي , ورود , آمار و lostpassword هماهنگ مي شوند.
اين هک بر روي ورژن 4.0.3 ويبولتين و اکثر ورژن هاي 3.8.4 به بعد قابل اجرا است

اگر مشکلي داشتيد در بخش نظرات بگيد flower

نظرات کاربران
امیرحسین ساقی در 29 شهریور 1389 - 20:10 گفته:
عضو سایتنظرات: 61

دستتون درد نکنه عالیه . منتظر هماهنگ سازی با مای بی بی هم هستیم

آرمان کیانپور در 29 شهریور 1389 - 20:10 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 89

واقعا ممنون winked
بعد میگن دیتالایف انجین فلان بهمان! he

--------------------

Iman.r در 29 شهریور 1389 - 20:17 گفته:
عضو سایتنظرات: 87

FedoraCore میگن دیگه چیکار کنیم!!!

دوستان پیشنهاد می کنم که از نسخه ی 3.8.5 ویبولتین استفاده کنید چون علاوه بر هماهنگ سازی دارای هک های زیادیه flower

احمد مرادی در 29 شهریور 1389 - 20:20 گفته:
عضو سایتنظرات: 222

ممنون خیلی خوب بود loveu
ولی اگه شبیه ورژن قبلی هماهنگی باشه نیاز نیست حمتا 4.3 باشه ورژن ها بالاترم میشه نصبید

--------------------

علیرضا در 29 شهریور 1389 - 21:32 گفته:
عضو سایتنظرات: 10

اگه هماهنگی با mybb رو هم بزارید دیگه خیلی حال دادید. :D

--------------------

ابراهیم قنبری در 29 شهریور 1389 - 22:12 گفته:
عضو سایتنظرات: 32

MYBB لطفا... .

ir110boy در 29 شهریور 1389 - 22:24 گفته:
عضو سایتنظرات: 53

ما منتظر هماهنگی با mybb هستیم

Farhadina در 30 شهریور 1389 - 01:14 گفته:
عضو سایتنظرات: 148

سلام مرسی . استفاده شد smile از شر Iframe راحت میشیم
این کاربر های قبلی رو هم منتقل میکنه ؟ love

Iman.r در 30 شهریور 1389 - 07:55 گفته:
عضو سایتنظرات: 87

Farhadina,
در بخش تنظیمات ماژول تو مدیریت دیتالایف انجین می تونید کاربرای قبلی دیتالایف انجین رو به ویبولتین و بالعکس انتقال بدید flower

مجید حسین زاده در 30 شهریور 1389 - 12:03 گفته:
عضو سایتنظرات: 156

به خاطر اینکه ویبلوتین لاینسس داره بیشتر دوستان مای بی بی رو انتخاب می کنن واسه همین اگه مجتمع سازی با مای بی بی رو قرار بدید dance flower happy makhsoosefreeiran

--------------------

moory1364 در 30 شهریور 1389 - 13:05 گفته:
عضو سایتنظرات: 5

سلام

زبان فارسی رو ساپورت نمی کنه
بخش مدیریت وارد مدیریت هکش نمیشه

Iman.r در 30 شهریور 1389 - 20:19 گفته:
عضو سایتنظرات: 87

فایل زبان رو باید تو پوشه ی زبان سایت یعنی همون پوشه ی farsi بریزید fellow

علی آریان در 03 مهر 1389 - 16:46 گفته:
عضو سایتنظرات: 141

flower

Iman.r در 03 مهر 1389 - 20:43 گفته:
عضو سایتنظرات: 87

فکر کنم ورژن های 8 به بعد فرق چندانی با هم ندارند!!! شما از همین هک استفاده کن, اگه مشکلی پیش اومد همین جا بگو flower

mehaalood در 03 مهر 1389 - 21:23 گفته:
عضو سایتنظرات: 2

این فایلهای ضمیمه باید به ویبولیتن اضافه بشه یا به دیتالایف انجین 8.5

به دیتالایف انجین که اضافه میکنم این ارور رو میده


Warning: require_once(/home/friendha/public_html/engine/data/dbconfig.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/friendha/public_html/install.php on line 9

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/friendha/public_html/engine/data/dbconfig.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/friendha/public_html/install.php on line 9

98patogh در 07 مهر 1389 - 02:41 گفته:
عضو سایتنظرات: 2

دوتا مشکل ما رو جواب بدید لطفا

کاربرایی که جدید عضو میشن باید از عضویت دیتالایف انجین عضو سایت شن تا توی ویبی هم ثبت بشن

اگر از ویبی عضو شن توی دیتالایف انجین عضوشون نمی کنه


و اینکه کاربرای قبلی ویبی رو که میخوای انتقال بدی به دیتالایف انجین بدون دردسر منتقل می کنه ؟؟؟ آخه فکر کنم یه ایمیل بهشون می زنه پسورد جدید که بر اساس هش کردن دیتالایف انجین هست رو بهشون میده درسته ؟؟؟؟؟؟

لطفا یکی از این سیستم استفاده کرده کامل تضویح بده

faridxxf1994 در 07 مهر 1389 - 14:28 گفته:
عضو سایتنظرات: 1

سلام من تمام کد هارو جایگزین کردم
این اخطارو داد
Warning: require_once(/home/xxfgroup/public_html/site/forum/includes/config.php): failed to open stream: îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÉÌÉ ËÁÔÁÌÏÇÁ in /home/xxfgroup/public_html/site/engine/modules/dle_vs_vb.php on line 10 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/xxfgroup/public_html/site/forum/includes/config.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/xxfgroup/public_html/site/engine/modules/dle_vs_vb.php on line 10

ویبی من توی این ادرسه :xxfgroups.com/forums/index.php
و دیتالایف انجینم توی این ادرس :xxfgroups.com/site/
هک رو هم به پوشه اصلی دیتالایف انجین منتقل کردم یعنی site/

ممنون میشم کمکم کنید چون کاملا سیستم دیتا لایفم بهم خورده

mmp در 10 اسفند 1389 - 13:54 گفته:
عضو سایتنظرات: 14

لینک
دانلود خرابه

اقا من همه مراحل رو رفتم بعد خطا زیر رو داد در دیتالایف:
Fatal error: require_once(): Failed opening required 'C:\xampp\xampp\htdocs\2/forum/includes/config.php' (include_path='.;C:\xampp\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\xampp\htdocs\2\engine\modules\dle_vs_vb.php on line 10
در ویبولتون:
Warning: require_once(../engine/modules/dle_vs_vb.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in [path]\login.php on line 43

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '../engine/modules/dle_vs_vb.php' (include_path='.;C:\xampp\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\xampp\htdocs\1\login.php on line 43

aliramazani در 05 فروردین 1390 - 18:07 گفته:
عضو سایتنظرات: 6

لینک دانلود خرابه

aliramazani در 06 فروردین 1390 - 15:38 گفته:
عضو سایتنظرات: 6

لینک دانلود خرابه

علیرضا در 26 اردیبهشت 1390 - 23:52 گفته:
عضو سایتنظرات: 1

لینك دانلود خرابه!!!

علی آریان در 25 تیر 1390 - 08:49 گفته:
عضو سایتنظرات: 141

دوستان لینک دانلود جدید

http://www.anobis.ir/dl/script/cms/Integration_DLE 8.5_with_vBulletin_4.0.3.zip

faryan در 31 تیر 1390 - 19:27 گفته:
عضو سایتنظرات: 12

سلام ممنونم از زحمتاتون
من هماهنگ سازی دیتالیف 9.2 با وی بی 4.1.3 رو میخوام کسی میتونه برام اموزشش رو بزاره ؟

--------------------

seyed_255 در 03 مهر 1390 - 09:23 گفته:
عضو سایتنظرات: 7

faryan,
من هماهنگ سازی دیتالیف 9.2 با وی بی 4.1.3 رو میخوام کسی میتونه برام اموزشش رو بزاره ؟

من هم همینطور
منتظریم

seyed_255 در 09 مهر 1390 - 22:35 گفته:
عضو سایتنظرات: 7

منتظریم winked

tlove در 14 آذر 1390 - 18:08 گفته:
عضو سایتنظرات: 20

سلام وقتی کد نمایش دادن ارسالها رو میزارم اینطوری می نویسه
05.12.2011کلوپ هواد ...
اینجا رو ببینید
http://www.tajinews.tk/index.php
کسی می دونه باید چیکارش کنم
در ضمن امکان داره فارسی بشه ممنون

--------------------

عبداله در 22 بهمن 1390 - 20:23 گفته:
عضو سایتنظرات: 3

سلام من میخوام دیتالایف انجین 9.5 رو با وی بی 3.8.7 ست کنم ممنون میشم راهنمایی کنید flower

DarkError در 01 اسفند 1390 - 12:24 گفته:
عضو سایتنظرات: 60

دوستان من لینک دانلود رو از یک سایت دیگه پیدا کردم
http://dlscript.pbworks.com/f/dle-vb.zip

مطمئن نیستم که امنیت داره یا نه ولی باز از مدیر سایت درخواست ویرایش پست رو بخواهید
با سپاس

--------------------

mjmahdi در 21 آذر 1393 - 14:38 گفته:
عضو سایتنظرات: 17

سلام.ميدونم اين پست قديميه ولي خواستم بپرسم آيا هنوز هم ميشه انجمن هايي رو با ورژن هاي جديد ديتالايف هماهنگ كرد؟

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!