دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

سیستم امتیاز نسخه

سیستم امتیاز نسخه 1.5

سيستم امتياز نسخه 1.5 . نسخه 1.0 اين ماژول توسط محمد يكتا عزيز ساخته شده و با كمى تغييرات در حال حاضر در اختيار شما قرار گرفته است.

سيستم امتياز نسخه 1.5


امكانات اضافه شده:
- اضافه شدن بخش خريد بليط (بخت آزمايى ، Lottery)
- اضافه شدن بخش قرار دادن لينك در لينكستان (در اين بخش بايد خودتون لينك رو بزاريد ، ببينيد متوجه ميشيد)
- اضافه شدن بخش قرار دادن بنر در بالا و منوهاى كنارى‌ سايت (در اين بخش بايد خودتون بنر رو بزاريد ، ببينيد متوجه ميشيد)
- امكان ويرايش امتيازات و خريدهاى كاربر از مديريت
- رفع مشكلات اخير

فايل زير رو دانلود کنين و داخل آن رو به جاي مشخص شده کپي کنيد:
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.

آدرس زير رو اجرا کنين تا جدول ها به ديتابيس اضافه شود:


فايل admin.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
'addnews',

پس از آن، کد زير رو قرار دهيد:
'points',فايل Engine/Engine.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
    case "stats" :
        include ENGINE_DIR.'/modules/stats.php';
        break;

پس از آن، کد زير رو قرار دهيد:
    case "points" :
        include ENGINE_DIR.'/modules/points.php';
        break;


فايل engine/modules/profile.php رو باز کنيد و به دنبال کد زير بگريد:
$tpl->set('{foto}', "http://datalifeengine.ir/templates/main/images/noavatar.png");

پس از آن، کد زير رو قرار دهيد:
$points_sql = $db->query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_points_gifts where name = '$user' order by date ASC");

while($rowpoint = $db->get_row($points_sql)){

$gifts .= "<img src=\"/uploads/gifts/".$rowpoint['image']."\" title=\"".$rowpoint['tavasot'].": ".$rowpoint['description']."\" border=\"0\" />&nbsp;";

}

در همين فايل به دنبال کد زير بگرديد:
$tpl->set('{fullname}', stripslashes($row['fullname']));

پس از آن، کد زير رو قرار دهيد:
$tpl->set('{points}', $row['points']);
$tpl->set('{gifts}', $gifts);


فايلengine/modules/show.full.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
comments.user_id, date, autor

آن کد رو به کد زير تغيير دهيد:
comments.user_id, points, date, autor

در همين فايل به دنبال کد زير بگرديد:
$go_page = "onclick=\"return dropdownmenu(this, event, UserMenu('".htmlspecialchars($go_page)."', '".$row['user_id']."', '".$member_id['user_group']."'), '170px')\" onmouseout=\"delayhidemenu()\"";

پس از آن، کدهاي زير رو قرار دهيد:
$db->query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_users where user_id = $row[user_id]");

while($rows = $db->get_row()) {

$myname = $rows['name'];


if ($rows['b'] == '1') {
$myname = "<b>$myname </B>";
}

if ($rows['i'] == '1') {
$myname = "<i>$myname</i>";
}

if ($rows['u']  == '1') {
$myname = "<u>$myname</u>";
}

if ($rows['color']  == '1') {
$myname = "<font color=#{$rows['colorcode']}>$myname</font>";
}
}

به دنبال کد زير بگرديد:
if ($config['allow_alt_url'] == "yes")
$tpl->set('{author}', "<a {$go_page} href=\"".$config['http_home_url']."user/".urlencode($row['name'])."/\">".$row['name']."</a>");
else
$tpl->set('{author}', "<a {$go_page} href=\"$PHP_SELF?subaction=userinfo&amp;user=".urlencode($row['name'])."\">".$row['name']."</a>");

کد پيدا شده را حذف کنين و بجاش کدهاي زير رو قرار دهيد:
if ($config['allow_alt_url'] == "yes")
$tpl->set('{author}', "<a {$go_page} href=\"".$config['http_home_url']."user/".urlencode($row['name'])."/\">{$myname}</a>");
else
$tpl->set('{author}', "<a {$go_page} href=\"$PHP_SELF?subaction=userinfo&amp;user=".urlencode($row['name'])."\">{$myname}</a>");

به دنبال کد زير بگرديد:
$tpl->set('{comm-num}', intval($row['comm_num']));

پس از آن کد زير رو قرار دهيد:
$tpl->set('{points}', intval($row['points']));


فايل engine/modules/addcomments.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num+1 where user_id ='$member_id[user_id]'");

آن کد رو حذف کنين و کد زير رو بجاش قرار بدين:
$db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num+1 , points=points+20 where user_id ='$member_id[user_id]'");


فايل engine/modules/comments.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num-1 where name ='$author'");

آن کد رو حذف کنين و کد زير رو بجاش قرار بدين:
$db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num-1 , points=points-20 where name ='$author'");


فايل engine/modules/addnews.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1 where user_id='$member_id[user_id]'");

آن کد رو حذف کنين و کد زير رو بجاش قرار بدين:
$db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1 , points=points+80 where user_id='$member_id[user_id]'");


فايل engine/inc/addnews.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1 where user_id='$member_db[10]'");

آن کد رو حذف کنين و کد زير رو بجاش قرار بدين:
$db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1 , points=points+80 where user_id='$member_db[10]'");


فايل engine/inc/editnews.php رو باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num-1 where name='$item_db[1]'");

آن کد رو حذف کنين و کد زير رو بجاش قرار بدين:
$db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num-1 , points=points-80 where name='$item_db[1]'");


فايل engine/inc/editusers.php رو باز كنيد و كد زير رو پيدا كنيد:
    <tr>
        <td style="padding:4px;">{$lang['opt_land']}</td>
        <td colspan="2"><input size="20" name="editland" value="{$row['land']}" class="edit"></td>
    </tr>

بعد از كد بالا ، كدهاي زير رو قرار بديد:
    <tr>
        <td colspan="3"><div class="hr_line"></div></td>
    </tr>

    <tr>
        <td style="padding:4px;">امتياز:</td>
        <td colspan="2"><input size="20" name="editpoints" value="{$row['points']}"

class="edit"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:4px;">پررنگ بودن نام کاربري:</td>
        <td colspan="2"><input size="1" name="editbold" value="{$row['b']}"

class="edit"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:4px;">کج بودن نام کاربري:</td>
        <td colspan="2"><input size="1" name="edititalic" value="{$row['i']}"

class="edit"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:4px;">خط دار بودن نام کاربري:</td>
        <td colspan="2"><input size="1" name="editunderline" value="{$row['u']}"

class="edit"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:4px;">رنگي بودن نام کاربري:</td>
        <td colspan="2"><input size="1" name="editcolor" value="{$row['color']}"

class="edit"> <input size="6" name="editcolorcode" value="{$row['colorcode']}"

class="edit"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:4px;">درخشان بودن نام کاربري:</td>
        <td colspan="2"><input size="1" name="editglow" value="{$row['glow']}" class="edit">

<input size="6" name="editglowcode" value="{$row['glowcode']}" class="edit"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:4px;">انعکاس آواتار:</td>
        <td colspan="2"><input size="1" name="editreflection" value="{$row['reflection']}"

class="edit"></td>
    </tr>


در همان فايل به دنبال كد زير بگرديد:
if ($_POST['editicq']) $editicq = intval( $_POST['editicq'] ); else $editicq = "";

زير آن كد زير رو اضافه كنيد:
$editpoints = $db->safesql($parse->process($_POST['editpoints']));
$editbold = $db->safesql($parse->process($_POST['editbold']));
$edititalic = $db->safesql($parse->process($_POST['edititalic']));
$editunderline = $db->safesql($parse->process($_POST['editunderline']));
$editcolor = $db->safesql($parse->process($_POST['editcolor']));
$editcolorcode = $db->safesql($parse->process($_POST['editcolorcode']));
$editglow = $db->safesql($parse->process($_POST['editglow']));
$editglowcode = $db->safesql($parse->process($_POST['editglowcode']));
$editinvisible = $db->safesql($parse->process($_POST['editinvisible']));


در همان فايل كد زير رو پيدا كنيد:
$sql_update = "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set user_group='$editlevel', banned='$banned', icq='$editicq', land='$editland', info='$editinfo', signature='$editsignature', email='$editmail', fullname='$editfullname', time_limit='$time_limit', xfields='$filecontents'";

به جاي كدهاي بالا ، كدهاي زير رو قرار بديد:
$sql_update = "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set user_group='$editlevel', banned='$banned', icq='$editicq', land='$editland', points='$editpoints' , b='$editbold' , i='$edititalic' , u='$editunderline' , color='$editcolor' , colorcode='$editcolorcode' , glow='$editglow' , glowcode='$editglowcode' , invisible='$editinvisible' , reflection='$editreflection' , info='$editinfo', signature='$editsignature', email='$editmail', fullname='$editfullname', time_limit='$time_limit', xfields='$filecontents'";


در همان فايل به دنبال كدهاي زير بگرديد:
            $row = $db->super_query( "SELECT name FROM " . USERPREFIX . "_users WHERE user_id='$id'" );
            $db->query( "UPDATE " . PREFIX . "_post SET autor='$editlogin' WHERE autor='{$row['name']}'" );
            $db->query( "UPDATE " . PREFIX . "_comments SET autor='$editlogin' WHERE autor='{$row['name']}' AND is_register='1'" );
            $db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_pm SET user_from='$editlogin' WHERE user_from='{$row['name']}'" );
            $db->query( "UPDATE " . PREFIX . "_vote_result SET name='$editlogin' WHERE name='{$row['name']}'" );
            $db->query( "UPDATE " . PREFIX . "_images SET author='$editlogin' WHERE author='{$row['name']}'" );

به جاي كدهاي بالا ، كدهاي زير رو بزاريد:
        $db->query( "UPDATE " . PREFIX . "_vote_result SET name='$editlogin' WHERE name='{$row['name']}'" );
        $db->query( "UPDATE " . PREFIX . "_images SET author='$editlogin' WHERE author='{$row['name']}'" );
        $row = $db->super_query("SELECT name FROM " . USERPREFIX . "_users WHERE user_id='$id'");
        $db->query("UPDATE " . PREFIX . "_post SET autor='$editlogin' WHERE autor='{$row['name']}'");
        $db->query("UPDATE " . PREFIX . "_comments SET autor='$editlogin' WHERE autor='{$row['name']}' AND is_register='1'");
        $db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_pm SET user_from='$editlogin' WHERE user_from='{$row['name']}'");
        $db->query("UPDATE " . PREFIX . "_points_gifts SET name='$editlogin' WHERE name='{$row['name']}'");


فايل engine/inc/options.php رو باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد:
$options['others'] = array(

پس از آن، کدهاي زير رو قرار دهيد:
array(
'name' => 'سيستم امتياز',
'url' => "$PHP_SELF?mod=points",
'descr' => 'مديريت سيستم امتياز',
'image' => "points.png",
'access' => "all",
),


فايل قالب Comments.tpl رو باز کنين و کد زير رو در جاي مناسب قرار دهيد: (براي نمايش امتياز)
امتياز: {points}


فايل قالب Userinfo.tpl رو باز کنين و کد زير رو در جاي مناسب قرار دهيد:
<br />فهرست هدايا: {gifts}
<br />امتياز: {points}


اميدوارم مشكلى نباشه cheshmak
مشكلات رو در نظرات بيان كنيد.

گروه ديتالايف انجين فارسى bully
موفق باشيد flower

نظرات کاربران
R3ZA در 17 مرداد 1388 - 02:59 گفته:
عضو سایتنظرات: 6

ممنون و چند تا سوال ...
میشه چند تا بخت آزمایی با هم داشت؟
زمان بخت آزمایی رو چطور تنظیم کنم؛ منظورم ماهانه، هفتگی و یا روزانه هست؟
میشه برای گروه های کاربری تفاوتهایی قائل شد، مثلا تخفیف!!!

iliadmoosavi در 17 مرداد 1388 - 04:19 گفته:
عضو سایتنظرات: 97

خیلی عالی بود ... اگه یه كسی بتونه افزونه Mydlinker وردپرس رو ترجمه كنه برای دیتالایف انجین ، خیلی عالی میشه ...

ramin006 در 17 مرداد 1388 - 09:11 گفته:
عضو سایتنظرات: 91

ممنون
بسیار به موقع بود


پیام سپرده در 17 مرداد 1388 - 09:49 گفته:
مدیر سایتنظرات: 249

ایول دایی آرش

--------------------

omrdabakhte در 17 مرداد 1388 - 10:08 گفته:
عضو سایتنظرات: 239

ممنون ارش جان.
این که مثل قبلیه مشکل نداره؟

Mr.vAhiD.DI در 17 مرداد 1388 - 10:43 گفته:
عضو سایتنظرات: 29

ایول داداش آرش love request love

جوملا سی ام اسیان در 17 مرداد 1388 - 11:12 گفته:
عضو سایتنظرات: 4

love donoghted
بابا!!!!!! آپگرید

ramin006 در 17 مرداد 1388 - 12:00 گفته:
عضو سایتنظرات: 91

من نصب کردم روی دیتالایف انجین 8
فعلا مشکل خاصی ندیدم برای نصب یه نکته ی کوچولو رو Arash.N عزیز جا انداختند که من اینجا برای کارکرد بهتر ماژول قرار میدم:

در لحظه ی ارسال نظر تگ {p-oints} ناشناخته هستش، برای حل این مشکل:

- وارد engine\ajax\addcomments.php شده و
کد زیر را پیدا کنید(حدودای خط 88):

USERPREFIX . "_users.email, news_num, comm_num,

عبارت points, را اضافه کنید

سپس کد
$tpl->load_template( 'comments.tpl' );
را پیدا کنید( زیر کد بالایی خواهد بود)
در زیر این کد اضافه کنید:

$tpl->set('{points}', intval($row['points']));

موفق باشید.

Mr uniQue در 17 مرداد 1388 - 12:59 گفته:
عضو سایتنظرات: 166

مرسی دستت طلا آقاآرش

--------------------

احمد مرادی در 17 مرداد 1388 - 13:13 گفته:
عضو سایتنظرات: 222

ممنون ارش جون 8.2 کو :D

--------------------

ramin006 در 17 مرداد 1388 - 13:56 گفته:
عضو سایتنظرات: 91

متاسفانه نمیشه از امتیازهای کسب شده( پررنگ کردن نام کاربری، خط دار کردن، رنگی کردن و ... ) استفاده کرد!

Arash Nodinian در 17 مرداد 1388 - 14:06 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 332

ramin006,
درست نصب كردید ؟ روى 2 تا هاست و لوكال تست شده flower

AHMAD-SE,
تا 1 ساعت دیگه donoghted

Mr uniQue در 17 مرداد 1388 - 14:26 گفته:
عضو سایتنظرات: 166

آقا آرش خود سایتم این مشکل رو داره من کلی امتیاز هامو از دست دادم

امکان انعکاس و درخشان فعال نیست recourse

--------------------

Arash Nodinian در 17 مرداد 1388 - 14:44 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 332

unique2world,
عزیز الان دوباره امتحان كردم. سالم بود donoghted
انعكاس آواتار تو كدوم بخش كار نمیكنه ؟

mob2ni در 17 مرداد 1388 - 15:13 گفته:
عضو سایتنظرات: 91

دمتون گرم

ramin006 در 17 مرداد 1388 - 16:13 گفته:
عضو سایتنظرات: 91

نقل قول: Arash.N
درست نصب كردید ؟ روى 2 تا هاست و لوكال تست شده


حالت های خریداری شده فقط در بخش آمار و فروشگاه امتیاز اعمال میشه به غیر از فروشگاه امتیاز در بخش های دیگه نام کاربری به حالت عادی نمایش داده میشه!

Mr uniQue در 17 مرداد 1388 - 18:20 گفته:
عضو سایتنظرات: 166

Arash.N,
مرسی از لطفتون،
مثلاً آواتار من الان تو این نظراتی که دادم باید انعکاس داشته باشه که نداره !

--------------------

ramin006 در 17 مرداد 1388 - 21:18 گفته:
عضو سایتنظرات: 91

یه مشکل پیش اومده
لطفا راهنمایی کنید:

با امتیاز دادن به مطلب( از 1 تا 5 ) همون امتیاز به نویسنده ی مطلب اضافه بشه

nima.a در 17 مرداد 1388 - 22:56 گفته:
عضو سایتنظرات: 246

ممنون آرش جان flower

mtir در 18 مرداد 1388 - 00:48 گفته:
عضو سایتنظرات: 8

یه توضبح بدید چجوری کار میکنه
هیج کدوم ازکارهارو نمیکنه که

bia2azad.ir در 18 مرداد 1388 - 20:14 گفته:
عضو سایتنظرات: 49

من یکبار تصمیم گرفتم ورژن قبلی اینو نصب کنم ولی نمی دونم از این بود یا چیز دیگه که کد امنیتی سایتم خراب شد
الان کد امنیتی من کار نمی کنه یعنی عکسش نمی اد

omrdabakhte در 19 مرداد 1388 - 21:51 گفته:
عضو سایتنظرات: 239

باید یه طوری باشه که امکاناتش رو زیاد کرد.

ramin006 در 20 مرداد 1388 - 14:37 گفته:
عضو سایتنظرات: 91

من روی وب سایت خودم نصب کردم
ایراداشم برطرف کردم
omrdabakhte,
چه امکانات زیادی داشته باشد؟

omrdabakhte در 24 مرداد 1388 - 00:01 گفته:
عضو سایتنظرات: 239

کسی مشکل ما رو حل نکرد.

http://forum.datalifeengine.ir//topic_652


________

ramin006,مثلا بشه بعضی مطالب و سطح دسترسی ها رو برای امتیاز مشخصی ازاد کنیم.
این یکیش بود.

alifx4 در 06 شهریور 1388 - 12:41 گفته:
عضو سایتنظرات: 298

ایووولا

svahdati در 09 شهریور 1388 - 15:04 گفته:
عضو سایتنظرات: 48

salam bbakhshed agha arash nasb ien moudels vase man ye eror mide.
eroresh iene

п»ї MySQL Error!
------------------------

The Error returned was:
Duplicate column name 'points'

Error Number:
1060

ALTER TABLE dle_users ADD `points` int( 6 ) DEFAULT '0' NOT NULL

sepastian در 28 شهریور 1388 - 01:23 گفته:
عضو سایتنظرات: 52

مرسی عالیه ولی خیلی طولانیه

Iman.r در 30 شهریور 1388 - 18:46 گفته:
عضو سایتنظرات: 87

مرسی ولی خیلی طولانی بود

abolfazlgoodarzi در 30 فروردین 1389 - 17:27 گفته:
عضو سایتنظرات: 31

ممنون به نظرم دموی اون همونیه که تو همین سایته آره ؟؟؟

سالارخیابانی در 13 مرداد 1389 - 01:25 گفته:
عضو سایتنظرات: 37

چرا همیشه ورژن های مختلف دیتالایف انجین کد هاش فرق دارن؟؟؟؟؟خیلی مسخرست.تا وسطای کار رفتم گیر کردم.
هیچ کدوم کد هایی که باید پیدا میکردیم درست نبود.یه اسپیس میسپیس جا میموند.
الان من کد زیر رو پیدا نمیکنم.اصلا تو اون فایل وجود نداره.
$tpl->set('{comm-num}', intval($row['comm_num']));
nist
الان کله اون فایلو میتونم براتون حفظی بگم کدوم خطش چی نوشته.ولی این کد نیست.......... sad

بفرما.اصلا" سایت رو داغون کرد.
MySQL Error!
------------------------

The Error returned was:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1

Error Number:
1064

SELECT * FROM dle_users where user_id =

--------------------

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!