دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

ماژول محبوبیت

ماژول محبوبیت کاربران نسخه 3.1

ماژول محبوبیت کاربران نسخه 3.1

ابتدا فایل های زیر را دانلود کنید و به هاستتون منتقلش کنید.
دقت داشته باشید که فایلی که مربوط به نسخه سایتتون هست رو دانلود کنید !

شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. (نسخه 8 به پایین !)
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. (نسخه 8 به بالا !)

سطح دسترسی فایل engine/data/repa.php را روی 666 بگذارین.
فایل www.site.com/install.php را اجرا کنید.
فایل admin.php را باز کنید و توی نسخه 8 به قبل دنبال کد زیر بگردین:
'iptools' => 'admin',

بعد از کد بالا کد زیر رو قرار بدین :
'repa' => 'admin',

برای نسخه هشت باید به دنبال کد زیر بگردین:
'cmoderation',

و بعد از اون کد زیر رو قرار بدین:
'repa',    

فایل engine\inc\options.php را باز کنید و کد زیر رو پیدا کنید:
array(
'name' => $lang['opt_user'],
url' => "$PHP_SELF?mod=editusers&action=list",
'descr' => $lang['opt_userc'],
'image' => "uset.png",
'access' => "1",
),
بعد از اون کد های زیر رو قرار بدین:
array(
'name' => $lang['opt_repa'],
'url' => "$PHP_SELF?mod=repa",
'descr' => $lang['opt_repa_sub'],
'image' => 'rep.png',
'access' => "1",
),

فایل engine/modules/profile.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
$tpl->set('{pm}', "<a href=\"$PHP_SELF?do=pm&doaction=newpm&user=".$row['user_id']."\">".$lang['news_pmnew']."</a>");

بعد از اون کدهای زیر رو بذارین:
if($config['allow_alt_url'] == "yes") $tpl->set('{repa}', "<a href=\"".$config['http_home_url']."user/reputation/".urlencode($row['name'])."/\">".$row['repa']."</a>");
else $tpl->set('{repa}', "<a href=\"$PHP_SELF?do=reputation&user=".urlencode($row['name'])."\">".$row['repa']."</a>");

فایل engine/modules/show.full.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردین:
fullname, land, icq, xfields FROM

کد بالا رو با کد زیر عوض کنید:
fullname, land, icq, repa, xfields FROM

توی همین فایل کد زیر را پیدا کنید:
else $tpl->set('{registration}', '--');

بعد از اون کد زیر را قرار بدین:
if($config['allow_alt_url'] == "yes") $tpl->set('{repa}', "<a href=\"".$config['http_home_url']."user/reputation/".urlencode($row['name'])."/\">".$row['repa']."</a>");
else $tpl->set('{repa}', "<a href=\"$PHP_SELF?do=reputation&user=".urlencode($row['name'])."\">".$row['repa']."</a>");

توی همین فایل کد زیر را پیدا کنید:
$go_page = "onClick=\"return dropdownmenu(this, event, UserMenu('".htmlspecialchars($go_page)."', '".$row['user_id']."', '".$member_id['user_group']."'), '170px')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\"";

کد زیر را به جای کد های قبلی قرار بدین:
$go_page = "onClick=\"return dropdownmenu(this, event, UserMenu('".htmlspecialchars($go_page)."', '".$row['user_id']."', '".$member_id['user_group']."', '".$row['name']."'), '170px')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\"";

فایل engine/modules/lastcomments.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
signature, foto, fullname, land, icq,

کد بالا رو با کدهای زیر جایگزین کنید:
signature, foto, fullname, land, icq, repa,

توی همین فایل کد زیر را پیدا کنید:
$go_page = "onClick=\"return dropdownmenu(this, event, UserMenu('".htmlspecialchars($go_page)."', '".$row['user_id']."', '".$member_id['user_group']."'), '170px')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\"";

کد بالا رو به کد زیر تغییر دهید:
$go_page = "onClick=\"return dropdownmenu(this, event, UserMenu('".htmlspecialchars($go_page)."', '".$row['user_id']."', '".$member_id['user_group']."', '".$row['name']."'), '170px')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\"";

توی همین فایل کد زیر را پیدا کنید:
else $tpl->set('{registration}', '--');

بعد از کد بالا کد زیر رو قرار بدین:
if($config['allow_alt_url'] == "yes") $tpl->set('{repa}', "<a href=\"".$config['http_home_url']."user/reputation/".urlencode($row['name'])."/\">".$row['repa']."</a>");
else $tpl->set('{repa}', "<a href=\"$PHP_SELF?do=reputation&user=".urlencode($row['name'])."\">".$row['repa']."</a>");

فایل engine/ajax/addcomments.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
signature, foto, fullname, land, icq, xfields

کد بالا را حذف کرده و به جای آن کد های زیر را قرار بدین:
signature, foto, fullname, land, icq, xfields, repa

توی همین فایل به دنبال کد زیر بگردید:
else $tpl->set('{registration}', '--');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:
if($config['allow_alt_url'] == "yes") $tpl->set('{repa}', "<a href=\"".$config['http_home_url']."user/reputation/".urlencode($row['name'])."/\">".$row['repa']."</a>");
else $tpl->set('{repa}', "<a href=\"$PHP_SELF?do=reputation&user=".urlencode($row['name'])."\">".$row['repa']."</a>");

توی همین فایل کد زیر را پیدا کنید:
$go_page = "onClick=\"return dropdownmenu(this, event, UserMenu('".htmlspecialchars($go_page)."', '".$row['user_id']."', '".$member_id['user_group']."'), '170px')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\"";

کد زیر را به جای کد بالا قرار بدین:
$go_page = "onClick=\"return dropdownmenu(this, event, UserMenu('".htmlspecialchars($go_page)."', '".$row['user_id']."', '".$member_id['user_group']."', '".$row['name']."'), '170px')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\"";

فایل engine/modules/search.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
fullname, land, icq,

کدهای زیر را به جای کد های بالا قرار بدین:
fullname, land, icq, repa,

توی همین فایل کدهای زیر را پیدا کنید:
else $tpl->set('{icq}', '');

بعد از آن کد های زیر را قرار دهید:
if($config['allow_alt_url'] == "yes") $tpl->set('{repa}', "<a href=\"".$config['http_home_url']."user/reputation/".urlencode($row['name'])."/\">".$row['repa']."</a>");
else $tpl->set('{repa}', "<a href=\"$PHP_SELF?do=reputation&user=".urlencode($row['name'])."\">".$row['repa']."</a>");

فایل engine/modules/fullsearch.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
fullname, land, icq,

کد های زیر را به جای کد های بالا قرار بدین:
fullname, land, icq, repa,

توی همین فایل کد های زیر را پیدا کنید:
else $tpl->set('{icq}', '');

بعد از آن کد های زیر را قرار دهید:
if($config['allow_alt_url'] == "yes") $tpl->set('{repa}', "<a href=\"".$config['http_home_url']."user/reputation/".urlencode($row['name'])."/\">".$row['repa']."</a>");
else $tpl->set('{repa}', "<a href=\"$PHP_SELF?do=reputation&user=".urlencode($row['name'])."\">".$row['repa']."</a>");

فایل engine/engine.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
switch ($do) {

بعد از آن کدهای زیر را قرار دهید:

case "reputation" :
include ENGINE_DIR.'/modules/repa.php';
break;

case "topusers" :
include ENGINE_DIR.'/modules/repa-top.php';
break;

توی همین فایل کئ زیر را پیدا کنید:
elseif ($do == 'search') $nam_e=$lang['title_search'];

بعد از آن کد های زیر را قرار دهید:
elseif ($do == 'reputation') $nam_e = $lang['title_repa'].' &raquo; '.$user;
elseif ($do == 'topusers') $nam_e=$lang['title_repa_top'];

فایل engine/modules/register.php را باز کرده و کد های زیر را پیدا کنید:
signature, favorites, xfields, logged_ip)

به جای کد های بالا کدهای زیر را قرار دهید:
signature, favorites, xfields, logged_ip, repa, r_freeze)

توی همین فایل کد های زیر را پیدا کنید:
'".$_IP."')");

کد بالا رو به کد زیر تغییر دهید:
'".$_IP."', '0', '')");

کدهای زیر را از فایل engine/inc/editusers.php پیدا کنید:
<tr>
<td style="padding:4px;">{$lang['opt_land']}</td>
<td colspan="2"><input size="20" name="editland" value="{$row['land']}" class="edit"></td>
</tr>

بعد از آن کدهای زیر را قرار دهید:
<tr>
<td colspan="3"><div class="hr_line"></div></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">{$lang['repa_value']}</td>
<td colspan="2"><input size="20" name="editrepa" value="{$row['repa']}" class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">{$lang['repa_do_freeze']}</td>
<td colspan="2"><input type="checkbox" name="r_freeze" value="yes" $ifcb><a href="#" class="hintanchor" onMouseover="showhint('{$lang[freeze_info]}', this, event, '250px')">[?]</a></td>
</tr>

توی همین فایل کد های زیر را پیدا کنید:
$editland = $db->safesql($parse->process($_POST['editland']));

بعد از آن کدهای زیر را قرار دهید:
$editrepa = $db->safesql($parse->process($_POST['editrepa']));

توی همین فایل کد زیر را پیدا کنید:
icq='$editicq',

کدی که پیدا کردید رو به کد زیر تغییر دهید:
icq='$editicq', repa=$editrepa,

باز هم توی همین فایل کد های زیر را پیدا کنید:
news_num, comm_num, banned

کدهای بالا رو به کد زیر تغییر دهید:
news_num, comm_num, banned, r_freeze

توی همین فایل کد زیر را پیدا کنید:
if ($row['banned'] == "yes") $ifch = "checked";

کد زیر را بالای کدهی قبلی قرار دهید:
if($row['r_freeze'] == "yes") $ifcb = "checked";

کدهای زیر را پیدا کنید:
user_group='$editlevel', banned='$banned',

کدهای بالا رو به کدهی زیر تغییر دهید:
user_group='$editlevel', banned='$banned', r_freeze='$r_freeze',

فایل .htaccess را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:
RewriteEngine On

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:
RewriteRule ^user/reputation/([^/]*)/(/?)+$ index.php?do=reputation&user=$1 [L]
RewriteRule ^user/reputation/([^/]*)/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?do=reputation&user=$1&page=$2 [L]
RewriteRule ^topusers\.html$ /?do=topusers [L]

فایل language/farsi/adminpanel.lng را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:
'wysiwyg_language'        =>  "en",

محتویات فایل admin.txt رو از فولدر language که دانلود کردید رو بعد از کد بالا قرار دهید.
فایل language/farsi/website.lng را باز کنید و محتویات فایل website.txt رو از فولدر language که دانلود کردید را بعد ازکد زیر قرار دهید:
'wysiwyg_language'        =>  "en",

فایل های userinfo.tpl ، comments.tpl و searchresult.tpl قالبتون را باز کرده و کد زیر در مکانی مناسب قرار بدین:
محبوبیت: {repa}

تموم شد donoghted
یا حق flower

نظرات کاربران
nima.a در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 246

ممنون رفیق.
خسته نباشی

Arash Nodinian در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 332

عالیست donoghtedloveu ممنون flower

Temp2ni در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 51

خیلی عالیه ولی کی میره این همه راه رو love
وقت بشه حتما استفاده می کنم yes

SalaR در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 312

alirayaneh,
شما احتمالاً از ورژن 7.5 استفاده میکنید و این ورژن مشکل اسپم داره .

Mhk1369 در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 77

ممنون happy

mob2ni در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 91

یابا دمت جیز عالیه heheh happy

goldcom در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 16

من نصب می کنم
امیدوارم سایت نترکه laughing

Murtaza.A در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 78

خیلی خیلی عالی بود happy

پیام سپرده در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر سایتنظرات: 249

جدا تشکر میکنیم از شما.چون معلومه وقت گیر بوده . flower

--------------------

[email protected] در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 152

ماژول جالی هست :D

bia2azad.ir در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 49

مرسی
با این ماژول مثل سایت دیتالایف انجین می شه با امتیاز ها امکانات خرید ؟؟؟؟؟

یا چجوری می شه مثل سایت، اونجوری ساخت ؟؟؟

nesta در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 22

سلام روی پلاس هم نصب می شود؟ کسی تست کرده ؟

thacker در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 49

خیلی زیاده lol

کسی میدونه رو 8.5 میاد یا نه ؟؟

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!