دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

سیستم دانلود فایل

سیستم دانلود فایل

توسط اين سيستم مي توانيد قسمتي در سايتتون ايجاد كنيد كه كاربران بتوانند فايل دانلود كنند.
امكانات: موضوع بندي - ارسال نظر و امتياز دادن به فايل - گزارش فايل خراب - آپلود فايل و تصوير هنگام ارسال فايل و....

سيستم دانلود فايل


فايل زير رو دانلود كنين و بجاي مشخص شده كپي كنين:
Download

وارد phpMyAdmin شويد و پس از انتخاب ديتابيس، روي SQL كليك كنيد و موارد زير رو در آن اجرا كنيد:
CREATE TABLE `dle_downloads` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `autor` varchar(40) NOT NULL default '',
  `date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `url` varchar(255) NOT NULL default '',
  `url1` varchar(255) NOT NULL default '',
  `desc_url1` text NOT NULL,
  `url2` varchar(255) NOT NULL default '',
  `desc_url2` text NOT NULL,
  `size` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  `version` varchar(10) NOT NULL default '',
  `platform` varchar(30) NOT NULL default '',
  `description` text NOT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL default '',
  `screenshot` varchar(250) NOT NULL default '',
  `filename` varchar(255) NOT NULL default '0',
  `descr` varchar(200) NOT NULL default '',
  `keywords` text NOT NULL,
  `category` varchar(200) NOT NULL default '0',
  `comm_num` smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  `allow_comm` tinyint(1) NOT NULL default '1',
  `approve` tinyint(1) NOT NULL default '0',
  `rating` smallint(5) NOT NULL default '0',
  `vote_num` smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  `news_read` smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  `allow_rate` tinyint(1) NOT NULL default '1',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `autor` (`autor`),
  KEY `category` (`category`),
  KEY `approve` (`approve`),
  KEY `date` (`date`),
  KEY `news_read` (`news_read`),
  FULLTEXT KEY `description` (`description`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci */;

CREATE TABLE `dle_downloads_broken` (
  `reportid` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `fileid` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `sender` varchar(100) NOT NULL default '',
  `ip` varchar(15) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`reportid`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci */;

CREATE TABLE `dle_downloads_com` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `post_id` varchar(20) NOT NULL default '',
  `user_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
  `date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `autor` varchar(100) NOT NULL default '',
  `email` varchar(100) NOT NULL default '',
  `text` text NOT NULL,
  `ip` varchar(16) NOT NULL default '',
  `is_register` tinyint(1) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `post_id` (`post_id`),
  KEY `user_id` (`user_id`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci */;

CREATE TABLE `dle_downloads_logs` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `files_id` int(10) NOT NULL default '0',
  `member` varchar(40) NOT NULL default '',
  `ip` varchar(16) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `news_id` (`files_id`),
  KEY `member` (`member`),
  KEY `ip` (`ip`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci */;

CREATE TABLE `dle_cat_downloads` (
`id` smallint( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`parentid` smallint( 5 ) NOT NULL default '0',
`posi` smallint( 5 ) NOT NULL default '1',
`name` varchar( 50 ) NOT NULL default '',
`dir` varchar( 25 ) NOT NULL default '',
`alt_name` varchar( 50 ) NOT NULL default '',
`descr` varchar( 200 ) NOT NULL default '',
`keywords` text NOT NULL ,
`news_sort` varchar( 10 ) NOT NULL default '',
`news_msort` varchar( 4 ) NOT NULL default '',
`news_number` smallint( 5 ) NOT NULL default '0',
`status_down` int( 1 ) unsigned NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY ( `id` )
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci */;


فايل Admin.php رو باز كنين و به دنبال كد زير بگرديد:
'addnews' => 'user',

پس از آن، كد زير رو قرار دهيد:
'admin_files' => 'admin',


فايل Engine/Inc/Options.php رو با Notepad2 باز كنين و پس از تنظيم Encoding روي UTF-8 به دنبال كد زير بگرديد:
$options['others'] = array(

پس از آن،‌ كدهاي زير رو اضافه كنيد:
array(
'name' => "سيستم مديريت فايل",
'url' => "$PHP_SELF?mod=admin_files&action=list",
'descr' => "",
'image' => "files.png",
'access' => "1",
),


فايل Engine/Engine.php رو باز كنيد و به دنبال كد زير بگرديد:
case "comments" :
include ENGINE_DIR.'/modules/comments.php';
break;

پس از آن، كدهاي زير رو قرار دهيد:
case "files" :
include ENGINE_DIR.'/modules/files.php';
break;

case "addfile" :
include ENGINE_DIR.'/modules/addfile.php';
break;

case "fileslastcomments" :
include ENGINE_DIR.'/modules/fileslastcomments.php';
break;

در همين فايل به دنبال كد زير بگرديد:
elseif ($do == 'static') $titl_e=$static_descr;

پس از آن، كدهاي زير رو قرار دهيد:
elseif ($do == 'files') $nam_e="Download Files";
elseif ($do == 'addfile') $nam_e="Add File";


فايل Index.php رو باز كنين و به دنبال كد زير بگرديد:
<script type="text/javascript" src="{$config['http_home_url']}engine/ajax/js_edit.js"></script>

پس از آن، كد زير رو قرار دهيد:
<script type="text/javascript" src="{$config['http_home_url']}engine/ajax/js_edit_files.js"></script>

در همين فايل به دنبال كد زير بگرديد:
$tpl->set('{calendar}', $tpl->result['calendar']);

پس از آن، كدهاي زير رو قرار دهيد:
require_once ROOT_DIR.'/engine/modules/newfiles.php';
$tpl->set('{newfiles}',$newfiles);


فايل Engine/Modules/Functions.php رو باز كنين و به دنبال كد زير بگرديد:
function ShowRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){

در بالاي آن، كدهاي زير رو قرار دهيد:
function Rating_files ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
global $lang;

if ($rating)
if ($vote_num!=0) $rating = round(($rating / $vote_num), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

if (!$allow) {

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:right;">
<ul class="unit-rating">
<li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
</ul>
</div><div class="rating" style="float:right; padding-top:2px;">&nbsp;({$lang['voten']} {$vote_num})</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated .= <<<HTML
<div id='ratig-layer'><div class="rating" style="float:right;">
<ul class="unit-rating">
<li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
<li><a href="#" title="{$lang['useless']}" class="r1-unit" onclick="doRate_files('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['poor']}" class="r2-unit" onclick="doRate_files('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['fair']}" class="r3-unit" onclick="doRate_files('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['good']}" class="r4-unit" onclick="doRate_files('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
<li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" class="r5-unit" onclick="doRate_files('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
</ul>
</div><div class="rating" style="float:left; padding-top:2px;">&nbsp;({$lang['voten']} {$vote_num})</div></div>
HTML;

return $rated;
}


فايل htaccess. رو باز كنيد و كدهاي زير رو به آخر فايلش اضافه كنيد:
RewriteRule ^files(/?)+$ index.php?do=files
RewriteRule ^addfile(/?)+$ index.php?do=addfile
RewriteRule ^files/file([1-9][0-9]*).html index.php?do=files&op=download&fileid=$1
RewriteRule ^files/cat([1-9][0-9]*).html index.php?do=files&op=cat&id=$1
RewriteRule ^files/cat([1-9][0-9]*)-titleA.html index.php?do=files&op=cat&id=$1&orderby=titleA
RewriteRule ^files/cat([1-9][0-9]*)-titleD.html index.php?do=files&op=cat&id=$1&orderby=titleD
RewriteRule ^files/cat([1-9][0-9]*)-dateA.html index.php?do=files&op=cat&id=$1&orderby=dateA
RewriteRule ^files/cat([1-9][0-9]*)-dateD.html index.php?do=files&op=cat&id=$1&orderby=dateD
RewriteRule ^files/cat([1-9][0-9]*)-hitsA.html index.php?do=files&op=cat&id=$1&orderby=hitsA
RewriteRule ^files/cat([1-9][0-9]*)-hitsD.html index.php?do=files&op=cat&id=$1&orderby=hitsD
RewriteRule ^files/cat([0-9][0-9]*)_(.*)-(.*).html index.php?cstart=$2&do=files&op=cat&id=$1&orderby=$3
RewriteRule ^files/comments/(.*)/file([1-9][0-9]*).html index.php?cstart=$1&do=files&op=download&fileid=$2
RewriteRule ^files/page(.*)/ index.php?cstart=$1&do=files
RewriteRule ^files/file([1-9][0-9]*)-comdel([1-9][0-9]*).html index.php?do=files&op=del&fileid=$1&id=$2
RewriteRule ^files/brokenfile_([1-9][0-9]*).html index.php?do=files&op=brokenfile&fileid=$1


سطح دسترسي فولدر هاي زير رو هم 777 بگذاريد:
/uploads
/uploads/download


حالا با آدرس هاي زير مي توانيد اين ماژول رو مديريت و مشاهده كنيد


توجه: براي نمايش فايل هاي جديد در قالب سايت، فايل Main.tpl رو باز كنين و جايي كه مي خواهيد فايل ها به نمايش در بياد، كد {newfiles} رو قرار دهيد.

نظرات کاربران
p30update در 15 تیر 1387 - 15:00 گفته:
عضو سایتنظرات: 32

عالیه، میرم نصب کنم flower

Farhadina در 15 تیر 1387 - 15:39 گفته:
عضو سایتنظرات: 148

حرف نداره
ولی سخته :d

nima.a در 15 تیر 1387 - 16:57 گفته:
عضو سایتنظرات: 246

سلام.
آیا با استفاده از این سیستم، می شود لینک از آدرس دیگری داد؟ (یعنی آپلود نکنیم)

ramazany در 15 تیر 1387 - 20:21 گفته:
عضو سایتنظرات: 41

(در رابطه با دانلود فایل)به مشکلات این تاپیک هم رسیدگی کنید
http://datalifeengine.ir/forum.php?do=forum
&post=3489#3489

mesi در 15 تیر 1387 - 21:25 گفته:
عضو سایتنظرات: 6

تعداد فایلهایی که در تگ {newfiles} نمایش داده میشه چند تا است؟؟؟

آقا این سیستم خیلی پیچیده هست و لینکهای category اصلا وجود ندارند
خودش به اینصورت در میاره cat1 یا cat2
و همچنین قالبش درست نمایش داده نمیشه

و مقدار پیشفرض آپلود فایل خیلی زیاده که اگر رعایت نشه ممکنه برای مدیر سایت دردسر ساز بشه

ramazany در 22 تیر 1387 - 20:48 گفته:
عضو سایتنظرات: 41

اصلا به این تاپیک رفتین؟

[email protected] در 05 شهریور 1387 - 20:45 گفته:
عضو سایتنظرات: 152

بحث در مورد ارائه قالب های دیتالایف انجین

http://datalifeengine.ir/forum.php?do=forum
&topic=1009

mahdidownload در 23 شهریور 1387 - 08:36 گفته:
عضو سایتنظرات: 30

به نظر که خوب میاد ولی دانلود نمیشه !!!!

masoud1373 در 25 بهمن 1387 - 04:13 گفته:
عضو سایتنظرات: 63

خوبه ولی سخته. no

Chessboard در 23 مرداد 1389 - 20:08 گفته:
عضو سایتنظرات: 11

یک سری از فایل هاش نیست مثل engine/inc/inserttag.php
فایل های ماژول را لطفا چک کنید من نصب کردم آسون و خوبم بود ولی یه چیزایی کمه

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!