دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

سيستم امتياز نسخه

سيستم امتياز نسخه 1.5

این سیستم همون قبلی هست که برای ورژن 9.0 ست شده . و به زودی نسخه حرفه ای این سیستم هم آماده میشه

امكانات اضافه شده:
- اضافه شدن بخش خريد بليط (بخت آزمايى ، Lottery)
- اضافه شدن بخش قرار دادن لينك در لينكستان
- امكان ويرايش امتيازات و خريدهاى كاربر از مديريت
- رفع مشكلات اخير
- امکان مشخص کردن امتیازات به نظرات و یا پستها
فایل زیر را دانلود کنید

فایل points_install.php را اجرا کنید تا جدول های لازم ساخته بشن
فایل Engine/Engine.php باز کنید و کد زیر را پیدا کنید

switch ( $do ) {

بعد از این کد زیر را قرار بدید
case "points" :
        include ENGINE_DIR.'/modules/points.php';
        break;

فايل engine/modules/profile.php رو باز کنيد و به دنبال کد زير بگريد:
else $tpl->set( '{foto}', "{THEME}/images/noavatar.png" );

بعد از اون کد زیر را قرار بدید
$reflection_result = $db->super_query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_users where name = '{$row[name]}'");
if ($reflection_result[reflection] == "1" ) $tpl->set( '{foto_class}', "class="reflect"" );
else $tpl->set( '{foto_class}', "" );

$points_sql = $db->query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_points_gifts where name = '$user' order by date ASC");

while($rowpoint = $db->get_row($points_sql)){

$gifts .= "<img src="/uploads/gifts/".$rowpoint['image']."" title="".$rowpoint['tavasot'].": ".$rowpoint['description']."" border="0" />&nbsp;";

}

$tpl->set('{points}', $row['points']);
$tpl->set('{gifts}', $gifts);


فايلengine/modules/show.full.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
comments.user_id, date, autor

آن کد رو به کد زير تغيير دهيد:
comments.user_id, points, date, autor

در همين فايل به دنبال کد زير بگرديد:
if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="" . $config['http_home_url'] . "user/" . urlencode( $row['autor'] ) . "/">. " $row['autor'] " .</a>" );
else $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="$PHP_SELF?subaction=userinfo&amp;user=" . urlencode( $row['autor'] ) . "">. " $row['autor'] " .</a>" );

به جای کدی که پیدا کردید کد زیر را قرار بدید
$sql_myname = $db->query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_users where name = '$row[autor]'");

while($rows = $db->get_row($sql_myname)) {
$myname = $rows['name'];
if ($rows['b'] == '1') {
$myname = "<b>$myname </B>";
}
if ($rows['i'] == '1') {
$myname = "<i>$myname</i>";
}
if ($rows['u'] == '1') {
$myname = "<u>$myname</u>";
}
if ($rows['color'] == '1') {
$myname = "<font color=#{$rows['colorcode']}>$myname</font>";
}
}
if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="" . $config['http_home_url'] . "user/" . urlencode( $row['autor'] ) . "/">{$myname}</a>" );
else $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="$PHP_SELF?subaction=userinfo&amp;user=" . urlencode( $row['autor'] ) . "">{$myname}</a>" );


در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید
$tpl->set( '{full-link}', $full_link );

بعد از این کد زیر را قرار بدید
$tpl->set('{points}', intval($row['points']));

فايل engine/modules/addcomments.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num+1 where user_id ='$member_id[user_id]'" );

به جای این کد زیر را قرار بدید
include ROOT_DIR.'/engine/data/points.php';
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num+1, points=points+{$pointconf['points_comment_add']} where user_id ='$member_id[user_id]'" );

فايل engine/modules/comments.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num-1 where name ='$author'" );

و به جاش کد زیر را قرار بدهید
include ROOT_DIR.'/engine/data/points.php';
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num-1, points=points-{$pointconf['points_comment_add']} where name ='$author'" );

توجه کنید که این کد در دوجای این فایل قرار داره که هردو جا باید عوض بشه
فايل engine/modules/addnews.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1 where user_id='$member_id[user_id]'" );

و به جاش کد زیر را قرار بدهید
include ROOT_DIR.'/engine/data/points.php';
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1, points=points+{$pointconf['points_post_add']} where user_id='$member_id[user_id]'" );

فايل engine/inc/addnews.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1 where user_id='{$member_id['user_id']}'" );

و به جاش کد زیر را قرار بدید
include ROOT_DIR.'/engine/data/points.php';
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1, points=points+{$pointconf['points_post_add']} where user_id='{$member_id['user_id']}'" );

فايل engine/inc/editnews.php رو باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num-1 where name='$item_db[1]'" );

وه به جاش کد زیر را قرار بدید
include ROOT_DIR.'/engine/data/points.php';
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users SET news_num=news_num-1, points=points-{$pointconf['points_post_minus']} where name='$item_db[1]'" );

توجه کنید که این کد در دوجای این فایل قرار داره که هردو جا باید عوض بشه
در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users SET news_num=news_num+1 where user_id='{$row['user_id']}'" );

و بجاش کد زیر را قرار بدید
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users SET news_num=news_num+1, points=points+{$pointconf['points_post_add']} where user_id='{$row
['user_id']}'" );
فايل engine/inc/editusers.php رو باز كنيد و كد زير رو پيدا كنيد:
<tr>
<td style="padding:4px;">{$lang['opt_land']}</td>
<td colspan="2"><input size="20" name="editland" value="{$row['land']}" class="edit bk"></td>
</tr>

در زیرش کد زیر را قرار بدید

<tr>
<td colspan="3"><div class="hr_line"></div></td>
</tr>

<tr>
<td style="padding:4px;">امتياز:</td>
<td colspan="2"><input size="20" name="editpoints" value="{$row['points']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">پررنگ بودن نام کاربري:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="editbold" value="{$row['b']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">کج بودن نام کاربري:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="edititalic" value="{$row['i']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">خط دار بودن نام کاربري:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="editunderline" value="{$row['u']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">رنگي بودن نام کاربري:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="editcolor" value="{$row['color']}"

class="edit"> <input size="6" name="editcolorcode" value="{$row['colorcode']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">درخشان بودن نام کاربري:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="editglow" value="{$row['glow']}" class="edit">

<input size="6" name="editglowcode" value="{$row['glowcode']}" class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">انعکاس آواتار:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="editreflection" value="{$row['reflection']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><div class="hr_line"></div></td>
</tr>

در همان فايل به دنبال كد زير بگرديد:
$time_limit = trim( $_POST['time_limit'] ) ? pdate2time( $_POST['time_limit'] ) : "";

بعد از اون کد زیر را قرار بدید
$editpoints = $db->safesql($parse->process($_POST['editpoints']));
$editbold = $db->safesql($parse->process($_POST['editbold']));
$edititalic = $db->safesql($parse->process($_POST['edititalic']));
$editunderline = $db->safesql($parse->process($_POST['editunderline']));
$editcolor = $db->safesql($parse->process($_POST['editcolor']));
$editcolorcode = $db->safesql($parse->process($_POST['editcolorcode']));
$editglow = $db->safesql($parse->process($_POST['editglow']));
$editglowcode = $db->safesql($parse->process($_POST['editglowcode']));
$editinvisible = $db->safesql($parse->process($_POST['editinvisible']));


در همان فايل كد زير رو پيدا كنيد:
$sql_update = "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set user_group='$editlevel', banned='$banned', yahoo='$edityahoo', land='$editland' , info='$editinfo', signature='$editsignature', email='$editmail', fullname='$editfullname', time_limit='$time_limit', xfields='$filecontents'";

و بجاش کد زیر را قرار بدید
$sql_update = "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set user_group='$editlevel', banned='$banned', yahoo='$edityahoo', land='$editland', points='$editpoints' , b='$editbold' , i='$edititalic' , u='$editunderline' , color='$editcolor' , colorcode='$editcolorcode' , glow='$editglow' , glowcode='$editglowcode' , invisible='$editinvisible' , reflection='$editreflection' , info='$editinfo', signature='$editsignature', email='$editmail', fullname='$editfullname', time_limit='$time_limit', xfields='$filecontents'";

در همان فايل به دنبال كدهاي زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . PREFIX . "_images SET author='$editlogin' WHERE author='{$row['name']}'" );

در زیرش کد زیر را قرار بدید
$db->query("UPDATE " . PREFIX . "_points_gifts SET name='$editlogin' WHERE name='{$row['name']}'");

فايل engine/classes/comments.class.php رو باز كنيد و كد زير رو پيدا كنيد:
if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="" . $config['http_home_url'] . "user/" . urlencode( $row['name'] ) . "/">. " $row['name'] " .</a>" );
else $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="$PHP_SELF?subaction=userinfo&amp;user=" . urlencode( $row['name'] ) . "">. " $row['name'] " .</a>" );

کد زیر را به جایگزین کدی کد بالا کنید
$myname_result = $this->db->query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_users where name = '{$row[name]}'");

while($rows = $this->db->get_row($myname_result)) {
$myname = $rows['name'];
if ($rows['b'] == '1') {
$myname = "<b>$myname 2</B>";
}
if ($rows['i'] == '1') {
$myname = "<i>$myname</i>";
}
if ($rows['u'] == '1') {
$myname = "<u>$myname</u>";
}
if ($rows['color'] == '1') {
$myname = "<font color=#{$rows['colorcode']}>$myname</font>";
}
}
if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="" . $config['http_home_url'] . "user/" . urlencode( $row['name'] ) . "/">{$myname}</a>" );
else $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="$PHP_SELF?subaction=userinfo&amp;user=" . urlencode( $row['name'] ) . "">{$myname}</a>" );

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
else $tpl->set( '{foto}', "{THEME}/images/noavatar.png" );

کد زیر را بعد از آن قرار دهید
$reflection_result = $this->db->super_query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_users where name = '{$row[name]}'");
if ($reflection_result[reflection] == "1" ) $tpl->set( '{foto_class}', "class="reflect"" );
else $tpl->set( '{foto_class}', "" );
$tpl->set('{points}', intval($row['points']));


فايل engine/inc/options.php رو باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد:

$options['others'] = array(


پس از آن، کدهاي زير رو قرار دهيد:

array(
'name' => 'سيستم امتياز',
'url' => "$PHP_SELF?mod=points",
'descr' => 'مديريت سيستم امتياز',
'image' => "points.png",
'access' => "1",
),


فايل قالب Comments.tpl رو باز کنين و کد زير رو در جاي مناسب قرار دهيد: (براي نمايش امتياز)
امتياز: {points}
در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
<img src="{foto}" border="0" />

کد زیر را به جای کدی که پیدا کردید قرار دهید
<img src="{foto}" {foto_class} border="0" />

فايل قالب Userinfo.tpl رو باز کنين و کد زير رو در جاي مناسب قرار دهيد:

فهرست هدايا: {gifts}

<br />امتياز: {points}

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
<img src="{foto}" border="0" />
کد زیر را به جای کدی که پیدا کردید قرار دهید
[code]<img src="{foto}" {foto_class} border="0" />

اگه مشکلی بود در خدمتیم
البته این ورژن برای انجمن ست نشده .ورژن بعدی با فروم هم ست میشه
تیم پشتیبان فارسی دیتالایف انجین

دانلود
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.
تصاویر
سيستم امتياز نسخه 1.5شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.
نظرات کاربران
Sbr در 27 آذر 1389 - 21:40 گفته:
عضو سایتنظرات: 36

دمت گرم داداش سامان
سامان جان اگه میتونی اون ماژوری که لینکس رو بهت دادم رو فارسی میکردی آخه من فعلا وقت ندارم

farid-ahmadi در 27 آذر 1389 - 21:43 گفته:
عضو سایتنظرات: 57

خیلی ممنون آقا سامان مگه ورژن جدید تر از این هم داره

مجتبی جشنانی در 27 آذر 1389 - 21:44 گفته:
مدیر بخش قالب هانظرات: 190

آقــــــا دستت درد نکنه
من که نه ولی بچه هاد خیلی دنبالش بودن belay

ولی به نظر خودت این رو نصب کنیم یا منتظر ورژن فول باشیم ...!!!؟؟؟ question

سامان رزمجو در 27 آذر 1389 - 21:47 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 105

نقل قول: numen
سامان جان اگه میتونی اون ماژوری که لینکس رو بهت دادم رو فارسی میکردی آخه من فعلا وقت ندارم

اگه وقت پیدا کردی یکمیش را بده قرض من haha
نقل قول: farid-ahmadi
خیلی ممنون آقا سامان مگه ورژن جدید تر از این هم داره

بله ورژن 1.6 هم اومده
نقل قول: pkg
ولی به نظر خودت این رو نصب کنیم یا منتظر ورژن فول باشیم ...!!!؟؟؟

هر جور خودت مایلی اما به احتمال زیاد ورژن فولش رایگان نباشه

--------------------

مجتبی جشنانی در 27 آذر 1389 - 21:49 گفته:
مدیر بخش قالب هانظرات: 190

خوب حالا تو فول چه چیزایی اضافه می کنی ...!!!
امیدوارم که قیمتت رو منصفانه اعلام کنی donoghted

رامین در 27 آذر 1389 - 21:55 گفته:
عضو سایتنظرات: 33

عالی ...............
بهتر از این نمیشه

alid در 27 آذر 1389 - 22:41 گفته:
عضو سایتنظرات: 2

منتظریم با انجمنم ست بشه ها

faryan در 27 آذر 1389 - 23:45 گفته:
عضو سایتنظرات: 12

بابا ایول فکر کنم منظور pkg از بچه ها من بودم
خیلی خیلی ممنون love love love love love
ولی فعلا سایتم از جایی که هاست رو خریدم غیر فعاله فعال شد بلا فاصله سایت رو راه میندازم

--------------------

reza_nazem2003 در 28 آذر 1389 - 00:54 گفته:
عضو سایتنظرات: 43

سامان جان دستت درد نكنه! flower
خسته نباشی واقعا

7bejar در 28 آذر 1389 - 01:36 گفته:
عضو سایتنظرات: 8

ممنون.عاااااااااااااااااااااااااااالی بود flower happy

سیدمصطفی حسینی در 28 آذر 1389 - 05:37 گفته:
عضو سایتنظرات: 27

ممنون سامان جان
فقط من چطور میتونم توی منوی کاربری امتیاز اعضای سایتمو نمایش بدم
خواهش میکنم جواب بدین pray

--------------------

Rezajakson در 28 آذر 1389 - 17:00 گفته:
عضو سایتنظرات: 4

سلام
خوبید؟
چرا تو قسمت کاربری امتیاز رو نشون نمیده؟
www.2.far30star.ir

7bejar در 29 آذر 1389 - 01:34 گفته:
عضو سایتنظرات: 8

منوی کاربری رو اگه میشه درست کنید.امتیاز ها نمایش داده نمیشن! belay

وحیدگراف در 29 آذر 1389 - 23:33 گفته:
عضو سایتنظرات: 12

دمت گرم داداش سامان

--------------------

SaeedM در 07 دی 1389 - 03:50 گفته:
عضو سایتنظرات: 42

من نصب کردم وقتی میخوام برم وارد ادامه مطلب بشم این ارور رو میده belay
Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE in /home/ehsankhaje/domains/***r/public_html/main/engine/classes/co
mments.class.php on line 135

SaeedM در 11 دی 1389 - 01:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 42

این قالبش Css نداره؟؟؟
تمام فونتا بزرگ هستن smile2

srezay در 30 دی 1389 - 11:31 گفته:
عضو سایتنظرات: 3


فایلengine/modules/show.full.php رو باز کنین و به دنبال کد زیر بگردید:

در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید:
if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href=\"" . $config['http_home_url'] . "user/" . urlencode( $row['autor'] ) . "/\">. " $row['autor'] " .</a>" );
else $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href=\"$PHP_SELF?subaction=userinfo&user=" . urlencode( $row['autor'] ) . "\">. " $row['autor'] " .</a>" );

پیدا نشد! میشه همینطوری اضافش کنم؟! no

EmRa228 در 17 بهمن 1389 - 16:55 گفته:
عضو سایتنظرات: 11

دانلود اين فايل فقط براي اعضاي سايت مي باشد. اگر شما هم مي خواهيد دانلود کنيد، بايد در سايت عضو شويد.

نمیذاره دانلود کنم narahat
به جون بچه هام من از سال 1386 توی این سایت عضوم.
این مشکلو درستش کنید، یا لینک دانلود این ماژول رو بدید هب من که دانلود کنم.

Spamer002 در 19 بهمن 1389 - 11:52 گفته:
میهمان

برا منم همینجوریه، نمیذاره دانلود کنم. narahat

EmRa228 در 21 بهمن 1389 - 22:33 گفته:
عضو سایتنظرات: 11

این سیستم بدون اصلاح توسط خودتون هیچ ارزشی نداره، منتظر نسخه کاملش باشید و حق هم داره که نسخه کامل رو بفروشه
به طور مثال، کوچکترین ایرادی که توش پیدا کردم اینه که شما با بخشیدن امتیاز - به هر کاربری که دوست داشتین می تونید امتیازات رو از اون بگیرین و به امتیازات خودتون اضافه کنید.
مثلا:
-1500 تا از امتیاز شما به نام کاربری sepahanpatogh داده شد!

اینطوری 1500 امتیاز از اون کم میشه و به امتیازات شما اضافه میشه.

دیگه ببینید بقیه ایراداتش چیه، ولی کلا باید آفرین گفت فکر خوبیه، ایراداتش رفع بشه عالیه!

linkuei در 28 شهریور 1390 - 13:11 گفته:
عضو سایتنظرات: 43

سیستم خوبیه ولی به نظر باگ داره نمیدونم! fellow belay winked

--------------------

tlove در 15 آذر 1390 - 23:40 گفته:
عضو سایتنظرات: 20

اینم نصب کردم اما واقعا هنوز نفهمیدم چیکار می کنه ؟

--------------------

EsfPatogh در 24 تیر 1391 - 15:49 گفته:
عضو سایتنظرات: 17

ممنون flower

--------------------

nategh naderi در 05 آذر 1391 - 21:59 گفته:
عضو سایتنظرات: 15

با تشکر فراوان
واسه نسخه 9.7 کی میزارید

--------------------

IMP در 05 آذر 1391 - 23:20 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

نقل قول: hayadownload
با تشکر فراوان
واسه نسخه 9.7 کی میزارید

نسخه جدید این ماژول قرار نیست منتشر بشود تا اونجا که اطلاع دارم. شما از دیتالایف انجین نسخه 9 استفاده کن اگر به این ماژول نیاز داری.

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!