دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

حل مشکلات Sql بعد

حل مشکلات Sql بعد از ریستور کردن دیتابیس و یا آپگرید در نسخه 8.2 نرم افزاری

یکسری از دوستان بعد از آپگرید به نسخه 8.2 نرم افزاری به مشکلات SQL بر میخوردند که با انجام کارهای گفته شده این مشکلات رفع میشه flower

حل مشکلات Sql بعد از ریستور کردن دیتابیس و یا آپگرید در نسخه 8.2 نرم افزاری


وارد PhpMyAdmin شوید و کدهای زیر رو در تب Sql وارد کنید:
DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_category;
CREATE TABLE dle_forum_category (
    `sid` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `cat_name` varchar(128) NOT NULL default '',
    `posi` tinyint(3) NOT NULL default '0',
    KEY `sid` (`sid`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_forums;
CREATE TABLE dle_forum_forums (
    `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `parentid` int(11) NOT NULL default '0',
    `main_id` int(11) NOT NULL default '0',
    `topics` mediumint(6) NOT NULL default '0',
    `posts` mediumint(6) NOT NULL default '0',
    `name` varchar(128) NOT NULL default '',
    `description` text NOT NULL,
    `position` tinyint(3) NOT NULL default '0',
    `status` tinyint(1) NOT NULL default '1',
    `access_read` varchar(150) NOT NULL default '',
    `access_write` varchar(150) NOT NULL default '',
    `access_mod` varchar(150) NOT NULL default '',
    `access_topic` varchar(150) NOT NULL default '',
    `access_upload` varchar(150) NOT NULL default '',
    `access_download` varchar(150) NOT NULL default '',
    `f_last_tid` smallint(5) NOT NULL default '0',
    `f_last_title` varchar(150) NOT NULL default '',
    `f_last_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
    `f_last_poster_name` varchar(40) NOT NULL default '',
    `password` varchar(32) NOT NULL default '',
    `rules_title` varchar(128) NOT NULL default '',
    `rules` text NOT NULL,
    `icon` varchar(40) NOT NULL default '',
    `moderators` varchar(150) NOT NULL default '',
    PRIMARY KEY  (`id`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_topics;
CREATE TABLE dle_forum_topics (
    `tid` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `forum_id` int(11) NOT NULL default '0',
    `title` varchar(70) NOT NULL default '',
    `topic_descr` varchar(70) NOT NULL default '',
    `icon` varchar(20) default '0',
    `post` int(11) NOT NULL default '0',
    `views` int(11) NOT NULL default '0',
    `author_topic` varchar(40) NOT NULL default '',
    `start_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
    `last_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
    `last_poster_name` varchar(40) NOT NULL default '',
    `topic_status` int(1) NOT NULL default '0',
    `hidden` int(1) NOT NULL default '0',
    `fixed` int(1) NOT NULL default '1',
    `poll_title` varchar(200) NOT NULL default '',
    `frage` varchar(200) NOT NULL default '',
    `poll_body` text NOT NULL,
    `poll_count` mediumint(8) NOT NULL default '0',
    `answer` varchar(150) NOT NULL default '',
    `multiple` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    PRIMARY KEY  (`tid`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_posts;
CREATE TABLE dle_forum_posts (
    `pid` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `topic_id` int(11) NOT NULL default '0',
    `post_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
    `post_author` varchar(40) NOT NULL default '',
    `post_text` text NOT NULL,
    `post_ip` varchar(16) NOT NULL default '',
    `is_register` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `e_mail` varchar(40) NOT NULL default '',
    `edit_user` varchar(40) NOT NULL default '0',
    `edit_time` int(10) NOT NULL default '0',
    `hidden` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `wysiwyg` tinyint(1) default '0',
    PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_email;
CREATE TABLE dle_forum_email (
    `id` int(11) NOT NULL default '0',
    `name` varchar(40) NOT NULL default '',
    `template` text NOT NULL,
    PRIMARY KEY  (`id`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_files;
CREATE TABLE dle_forum_files (
    `file_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `file_type` varchar(10) NOT NULL default '',
    `forum_id` int(11) NOT NULL default '0',
    `topic_id` int(11) NOT NULL default '0',
    `post_id` int(11) NOT NULL default '0',
    `file_attach` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `file_name` varchar(250) NOT NULL default '',
    `onserver` varchar(250) NOT NULL default '',
    `file_author` varchar(40) NOT NULL default '',
    `file_date` int(10) NOT NULL default '0',
    `file_size` int(11) NOT NULL default '0',
    `dcount` int(11) NOT NULL default '0',
    PRIMARY KEY  (`file_id`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_groups;
CREATE TABLE dle_forum_groups (
    `group_id` int(11) NOT NULL default '0',
    `group_colour` varchar(40) NOT NULL default '',
    `offline` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `post_edit` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `post_del` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `topic_set` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `topic_edit` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `topic_del` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `vote` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `flood` char(1) NOT NULL default '0',
    `html` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `filter` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    KEY `group_id` (`group_id`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_poll_log;
CREATE TABLE dle_forum_poll_log (
    `id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
    `topic_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
    `member` varchar(30) NOT NULL default '',
    PRIMARY KEY  (`id`),
    KEY `news_id` (`topic_id`,`member`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_reputation_log;
CREATE TABLE dle_forum_reputation_log (
    `rid` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `mid` varchar(8) NOT NULL default '0',
    `author` varchar(40) NOT NULL,
    `action` char(1) NOT NULL,
    `cause` text NOT NULL,
    `date` int(10) NOT NULL default '0',
    PRIMARY KEY  (`rid`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_sessions;
CREATE TABLE dle_forum_sessions (
    `id` varchar(60) NOT NULL default '0',
    `member_name` varchar(64) NOT NULL default '',
    `user_group` int(11) NOT NULL default '5',
    `member_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
    `ip` varchar(16) NOT NULL default '',
    `browser` varchar(200) NOT NULL default '',
    `running_time` int(10) NOT NULL default '0',
    `location` varchar(40) NOT NULL default '',
    `act_index` int(10) NOT NULL default '0',
    `act_forum` int(10) NOT NULL default '0',
    `act_topic` int(10) NOT NULL default '0',
    PRIMARY KEY  (`id`),
    KEY `act_topic` (`act_topic`),
    KEY `act_forum` (`act_forum`),
    KEY `act_index` (`act_index`),
    KEY `running_time` (`running_time`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_subscription;
CREATE TABLE dle_forum_subscription (
    `sid` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `user_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
    `topic_id` int(10) NOT NULL default '0',
    PRIMARY KEY  (`sid`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_titles;
CREATE TABLE dle_forum_titles (
    `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `posts` int(11) NOT NULL default '0',
    `title` varchar(128) NOT NULL default '',
    `pips` varchar(128) NOT NULL default '',
    KEY `id` (`id`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_views;
CREATE TABLE dle_forum_views (
    `topic_id` int(11) NOT NULL default '0',
    `forum_id` int(11) NOT NULL default '0',
    `user_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
    `time` int(11) default NULL
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_warn_log;
CREATE TABLE dle_forum_warn_log (
    `wid` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `mid` varchar(8) NOT NULL default '0',
    `author` varchar(40) NOT NULL,
    `action` char(1) NOT NULL,
    `cause` text NOT NULL,
    `date` int(10) NOT NULL default '0',
    PRIMARY KEY  (`wid`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_forum_moderators;
CREATE TABLE dle_forum_moderators (
    `mid` mediumint(8) NOT NULL auto_increment,
    `forum_id` int(11) NOT NULL default '0',
    `member_name` varchar(32) NOT NULL default '',
    `member_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
    `edit_post` tinyint(1) default NULL,
    `edit_topic` tinyint(1) default NULL,
    `delete_post` tinyint(1) default NULL,
    `delete_topic` tinyint(1) default NULL,
    `open_topic` tinyint(1) NOT NULL default '0',
    `close_topic` tinyint(1) default NULL,
    `mass_prune` tinyint(1) default NULL,
    `move_topic` tinyint(1) default NULL,
    `pin_topic` tinyint(1) default NULL,
    `unpin_topic` tinyint(1) default NULL,
    `allow_warn` tinyint(1) default NULL,
    `is_group` tinyint(1) default '0',
    `group_id` smallint(3) default NULL,
    PRIMARY KEY  (`mid`),
    KEY `forum_id` (`forum_id`),
    KEY `group_id` (`group_id`),
    KEY `member_id` (`member_id`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


// DLE Forum

DROP TABLE IF EXISTS dle_toplist;
CREATE TABLE dle_toplist (
    `id` INT( 6 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
    `name` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
    `link` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
    `type` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
    `icon` VARCHAR( 255 ) NOT NULL,
    `place` INT(3) NOT NULL
    ) ENGINE=MYISAM;
;[/code]

DROP TABLE IF EXISTS dle_bazdid2;
CREATE TABLE dle_bazdid2 (
    `ip` varchar(16) NOT NULL default '',
    `last` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
    `name` varchar(40) NOT NULL default ''
    ) ENGINE=MYISAM;
;[/code]

DROP TABLE IF EXISTS dle_bazdid2_week;
CREATE TABLE dle_bazdid2_week (
    `1` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
    `2` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
    `3` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
    `4` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
    `5` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
    `6` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
    `0` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
    `day` enum('1','2','3','4','5','6','0') NOT NULL default '1'
    ) ENGINE=MYISAM;
;[/code]

DROP TABLE IF EXISTS dle_linklogo;
CREATE TABLE dle_linklogo (
    `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `logo` varchar(255) NOT NULL default '',
    `link` varchar(255) NOT NULL default '',
    `icq` varchar(255) NOT NULL default '',
    `mail` varchar(255) NOT NULL default '',
    `posit` smallint(5) NOT NULL default '1',
    `description` varchar(255) default NULL,
    `bold` char(1) NOT NULL default '',
    `color` varchar(6) NOT NULL default '',
    PRIMARY KEY    (`id`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_linklogo_setting;
CREATE TABLE dle_linklogo_setting (
    `id` varchar(5) NOT NULL default '',
    `text` text character set utf8 NOT NULL,
    `showchecked` varchar(5) NOT NULL default ''
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_online;
CREATE TABLE dle_online (
    `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `key` varchar(32) NOT NULL,
    `uid` varchar(11) NOT NULL,
    `uname` varchar(40) NOT NULL,
    `ip` varchar(16) NOT NULL,
    `time` varchar(20) NOT NULL,
    `user_agent` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
    `OS` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
    `location` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
    `proxy` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
    `foto` varchar(40) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
    `user_group` varchar(11) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE KEY `key` (`key`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;
;[/code]

DROP TABLE IF EXISTS dle_obmen2;
CREATE TABLE dle_obmen2 (
    `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `title` varchar(255) NOT NULL default '',
    `link` varchar(255) NOT NULL default '',
    `icq` varchar(255) NOT NULL default '',
    `mail` varchar(255) NOT NULL default '',
    `posit` smallint(5) NOT NULL default '1',
    `description` varchar(255) default NULL,
    `bold` char(1) default '',
    `color` varchar(255) default '',
    PRIMARY KEY    (`id`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_obmen2_setting;
CREATE TABLE dle_obmen2_setting (
    `id` varchar(5) NOT NULL,
    `text` text NOT NULL default '',
    `showchecked` varchar(5) NOT NULL default '',
    PRIMARY KEY  (`id`)
    ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


DROP TABLE IF EXISTS dle_notes;
CREATE TABLE ".PREFIX."_notes (
    `user_id` int(11) NOT NULL default '0',
    `text` text NOT NULL,
    PRIMARY KEY  (`user_id`)
    ) ENGINE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


INSERT INTO dle_forum_email VALUES (1, 'subscription_text', 'Hello, {%username_to%}!\r\n\r\n{%username_from%} responded to the topic \"{%topic_name%}\", íthat you signed.\r\n\r\nThe topic can be found at:\r\n\r\n{%topic_link%}\r\n\r\n------------------------------------------------\r\nYou can unsubscribe at any time of such distribution via the link:\r\n\r\n{%topic_link_del%}\r\n\r\n------------------------------------------------\r\n\r\nBest regards,\r\n\r\nAdministration $url');
INSERT INTO dle_forum_email VALUES (2, 'frend_text', '{%username_to%},\r\n\r\nThe letter you sent {%username_from%} from $url\r\n\r\n------------------------------------------------\r\nYour message\r\n------------------------------------------------\r\n\r\n{%text%}\r\n\r\n------------------------------------------------\r\nKeep in mind that the administration of the site is not responsible for the content of the letter\r\n\r\nBest regards,\r\n\r\nAdministration $url');
INSERT INTO dle_forum_email VALUES (3, 'report_text', 'This complaint you sent {%username_from%} from $url\r\n\r\n------------------------------------------------\r\nThe text of the complaint\r\n------------------------------------------------\r\n\r\n{%text%}\r\n\r\n------------------------------------------------\r\nA summary of the complaint\r\n------------------------------------------------\r\n\r\nSubject: {%topic_link%}\r\n\r\nID message: {%post_id%}\r\n\r\n------------------------------------------------\r\n\r\nBest regards,\r\n\r\nAdministration $url');
INSERT INTO dle_forum_email VALUES (4, 'new_topic', 'Dear Administrator,\r\n\r\nadvised that the forum site was added to $url issue.\r\n\r\n------------------------------------------------\r\nA summary of the topic\r\n------------------------------------------------\r\n\r\nBy: {%username%}\r\nDate: {%date%}\r\nThe title of the topic: {%title%}\r\nThe reference to the theme: {%link%}\r\n\r\n\r\nBest regards,\r\n\r\nAdministration $url');
INSERT INTO dle_forum_category VALUES (1, 'Test Category', 1);
INSERT INTO dle_forum_forums VALUES (1, 0, 1, 1, 0, 'Test Forum', 'Test forum may be removed at any time', 1, 1, '1:2:3:4:5', '1:2:3:4', '1', '1', '1', '1:2:3:4', 1, 'Welcome', '{$topic_date}', 'Arash.N', '', '', '', '', '');
INSERT INTO dle_forum_topics VALUES (1, 1, 'Welcome', '', 'icon13', 0, 0, 'Mohammad_1ta', '{$topic_date}', '{$topic_date}', 'Mohammad_1ta', 0, 0, 1, '', '', '', 0, '', 0);
INSERT INTO dle_forum_posts VALUES (1, 1, '2009-01-06 22:13:05', 'Mohammad_1ta', 'Welcome to your new forum !<br /><br />This Forum Translated To English By: Arash.N & Translated To Persian By: Mohammad-1ta<br><br><a href=\"http://SyarashTools.Com\" target=\"_blank\">SyarashTools.Com</a><br><a href=\"http://DLECMS.Com\" target=\"_blank\">DLECMS.Com</a><br><a href=\"http://DatalifeEngine.iR\" target=\"_blank\">DatalifeEngine.iR</a>', '127.0.0.1', 1, '', '0', 0, 0, 0);
INSERT INTO dle_forum_groups VALUES (1, 'red', 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, '0', 0, 0);
INSERT INTO dle_forum_groups VALUES (2, 'blue', 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, '0', 0, 0);
INSERT INTO dle_forum_groups VALUES (3, '', 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, '1', 0, 1);
INSERT INTO dle_forum_groups VALUES (4, '', 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, '1', 0, 1);
INSERT INTO dle_forum_groups VALUES (5, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '0', 0, 0);
INSERT INTO dle_forum_titles VALUES (1, 0, 'عضو جديد', '1');
INSERT INTO dle_forum_titles VALUES (2, 10, 'عضو فعال', '2');
INSERT INTO dle_forum_titles VALUES (3, 30, 'عضو پيشرفته', '3');


INSERT INTO dle_forum_groups VALUES (1, 'red', 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, '0', 0, 0);
INSERT INTO dle_forum_groups VALUES (2, 'blue', 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, '0', 0, 0);
INSERT INTO dle_forum_groups VALUES (3, '', 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, '1', 0, 1);
INSERT INTO dle_forum_groups VALUES (4, '', 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, '1', 0, 1);
INSERT INTO dle_forum_groups VALUES (5, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '0', 0, 0);
INSERT INTO dle_forum_moderators VALUES (1, 0, '', 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1);
INSERT INTO dle_forum_moderators VALUES (2, 0, '', 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2);
INSERT INTO dle_forum_moderators VALUES (3, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 3);
INSERT INTO dle_forum_moderators VALUES (4, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4);
INSERT INTO dle_forum_moderators VALUES (5, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5);


ALTER TABLE dle_users ADD `forum_post` SMALLINT( 5 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `forum_warn` SMALLINT( 5 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `forum_update` VARCHAR( 20 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `forum_rank` VARCHAR( 40 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `forum_pips` SMALLINT( 2 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `forum_last` VARCHAR( 20 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_post ADD `news_tid` SMALLINT( 5 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_category ADD `forum_id` SMALLINT( 5 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_topics ADD `meta_descr` VARCHAR(200) DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_forum_forums ADD `postcount` TINYINT(1) DEFAULT '1' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_posts ADD  `is_count` TINYINT( 1 ) DEFAULT  '1' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_forums ADD `fixpost` TINYINT( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_topics ADD `first_post` INT( 11 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_forums CHANGE `f_last_title` `f_last_title` VARCHAR(70);
ALTER TABLE dle_users ADD `forum_time` VARCHAR( 20 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `forum_reputation` smallint(5) DEFAULT '0' NOT NULL;


ALTER TABLE dle_forum_category CHANGE `sid` `sid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE dle_forum_email CHANGE `id` `id` int(11) NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_files CHANGE `file_id` `file_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE dle_forum_files CHANGE `forum_id` `forum_id` int(11) DEFAULT '0' NOT NULL;    
ALTER TABLE dle_forum_files CHANGE `topic_id` `topic_id` int(11) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_files CHANGE `post_id` `post_id` int(11) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_files CHANGE `file_attach` `file_attach` tinyint(1) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_files CHANGE `file_date` `file_date` int(10) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_files CHANGE `file_size` `file_size` int(11) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_files CHANGE `dcount` `dcount` int(11) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_forums CHANGE `id` `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE dle_forum_forums CHANGE `parentid` `parentid` int(11) NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_forums CHANGE `main_id` `main_id` int(11) NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_titles CHANGE `id` `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE dle_forum_titles CHANGE `posts` `posts` int(11) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_topics CHANGE `forum_id` `forum_id` int(11) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_topics CHANGE `post` `post` int(11) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_forum_topics CHANGE `views` `views` int(11) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_usergroups ADD COLUMN group_max_speed varchar( 10 ) DEFAULT '0';


INSERT INTO dle_linklogo VALUES ('1', '/uploads/1.gif', 'http://datalifeengine.ir/', '', '[email protected]', '0', 'Datalife Engine Farsi', '', '1176CC');
INSERT INTO dle_linklogo_setting VALUES ('1', 'برای تبادل لوگو با ما باید رنک گوگل شما بیشتر از 3 باشد.', '1');
INSERT INTO dle_linklogo_setting VALUES ('2', 'برای اضافه کردن لوگوی خود با مدیر سایت تماس بگیرید', '');
INSERT INTO dle_linklogo_setting VALUES ('3', '', '');
INSERT INTO dle_obmen2 VALUES ('1', 'Datalife Engine Farsi', 'http://datalifeengine.ir', '', '[email protected]', '0', 'Datalife Engine Persian Support Site', '', '1176CC');
INSERT INTO dle_obmen2_setting VALUES ('1', 'برای تبادل لینک، سایت شما باید حداقل رنک 3 در گوگل داشته باشد.', '1');
INSERT INTO dle_obmen2_setting VALUES ('2', 'برای قرار دادن لینک خود، با مدیر سایت تماس بگیرید.', '');
INSERT INTO dle_obmen2_setting VALUES ('3', '', '');


مشکلی بود در نظرات بیان کنید flower
گروه دیتالایف انجین فارسی bully

نظرات کاربران
windom در 20 شهریور 1388 - 20:34 گفته:
عضو سایتنظرات: 103

ممنون بازم آقا آرش winked

svahdati در 20 شهریور 1388 - 21:09 گفته:
عضو سایتنظرات: 48

اقا ارش کارتون عالیه.این خیلی به درد من خورد.فقط اگه میشه قسمت امتیازات دیتالایف انجین 8 فول پک رو هم بگید چطور درست کنیم.اخه کار نمیکنه
اینم ادرسشه
http://ip30.ir/index.php?do=points

Mr uniQue در 20 شهریور 1388 - 21:24 گفته:
عضو سایتنظرات: 166

.............. و آرش می ترکونه !!!!! bully

--------------------

Mr.vAhiD.DI در 21 شهریور 1388 - 01:05 گفته:
عضو سایتنظرات: 29

عمو آرش smile دمت گرم smile خیلی مفید بود smile

M.Reza در 21 شهریور 1388 - 08:01 گفته:
عضو سایتنظرات: 107

pray love love love love love love love love love love pray pray pray

al_t_2005 در 21 شهریور 1388 - 19:37 گفته:
عضو سایتنظرات: 3

دست گلت درد نکنه اقا ارش

elibom.ir در 22 شهریور 1388 - 02:26 گفته:
عضو سایتنظرات: 6

بابا دمت گرم
تا باشه دیتالایف انجین باشه
http://elibom.ir

alifx4 در 22 شهریور 1388 - 18:20 گفته:
عضو سایتنظرات: 298

اه ه ه ه ه

این همه کار باید بکنیم ؟؟؟

بازم دمت گرم که اینو فرستادی

ممنون

hra1368 در 23 شهریور 1388 - 12:22 گفته:
عضو سایتنظرات: 1

این کار کردم تقریبا همه چیز درست شد الا موضوعات سایتم که هیچکدامشان را نشان نمیده یه راهنمایی بفرمایید

Arash Nodinian در 23 شهریور 1388 - 14:32 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 332

hra1368,
شما یک موضوع بسازید ، موضوعات قبلی برمیگرده. بعد موضوع جدید رو حذف کنید flower

iranian.fi در 24 شهریور 1388 - 03:40 گفته:
عضو سایتنظرات: 20

سلام
راستی سایتتون با موبایل بالا نمیاد ها
فایل category_block.tpl رو میگه از فولدر قالب defaul کپی کنید تو این قالبتون

iman123 در 27 شهریور 1388 - 19:06 گفته:
عضو سایتنظرات: 2

آرش جان من این کارو کردم ولی خطا میده. اگه میشه راهنمایی کن

MobPa در 28 شهریور 1388 - 15:44 گفته:
عضو سایتنظرات: 1

سلام
یکم بیشتر راهنمایی کنید
منه تازه کار باید از کجا بدونم که کد رو کجا وارد کنم؟؟؟
اگه میدونستم این همه دردسر داره بیخیال دیتالایف انجین میشدم
اگه امروز جواب ندادید میرم یه سیستم دیگه ولی ای کاش بشه دیتالایف انجینی بشم

موقع نصب ارور میده

مشکلم حل شد

n4vid در 28 شهریور 1388 - 19:01 گفته:
عضو سایتنظرات: 6

MySQL Error!
------------------------

The Error returned was:
Unknown column 'location' in 'field list'

Error Number:
1054

این خطا حل نشد مشکلش

Iman.r در 01 مهر 1388 - 13:31 گفته:
عضو سایتنظرات: 87

خطا میده

Amirali در 06 شهریور 1390 - 23:26 گفته:
عضو سایتنظرات: 178

ممنون excisted makhsoosefreeiran pray happy

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!