دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

حل مشکلات Sql بعد

حل مشکلات Sql بعد از ریستور کردن دیتابیس و یا آپگرید در نسخه 8.0 فول پک

برای اینکه مشکلات Sql در نسخه فول پک 8.0 رو نداشته باشید ، به ادامه مطلب برید و کارهای گفته شده رو انجام بدید.

حل مشکلات Sql بعد از ریستور کردن دیتابیس و یا آپگرید در نسخه 8.0 فول پک


وارد PhpMyAdmin شوید و کدهای زیر رو در تب Sql وارد کنید:
CREATE TABLE dle_points (
  `name` varchar(55) NOT NULL default '',
  `date` varchar(55) NOT NULL default '',
  `b` char(1) NOT NULL default '',
  `i` char(1) NOT NULL default '',
  `u` char(1) NOT NULL default '',
  `glow` char(1) NOT NULL default '',
  `color` char(1) NOT NULL default '',
  `colorcode` varchar(6) NOT NULL default '',
  `glowcode` varchar(6) NOT NULL default '',
  `gived` char(1) NOT NULL default '',
  `giveto` varchar(55) NOT NULL default '',
  `givepoint` varchar(8) NOT NULL default '',
  `invisible` char(1) NOT NULL default '',
  `reflection` char(1) NOT NULL default '',
  `gift` char(1) NOT NULL default '',
  `giftto` varchar(100) NOT NULL default ''
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_points_gifts (
  `date` varchar(44) NOT NULL default '',
  `name` varchar(100) NOT NULL default '',
  `description` varchar(255) NOT NULL default '',
  `image` varchar(255) NOT NULL default '',
  `tavasot` varchar(100) NOT NULL default ''
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_linklogo (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `logo` varchar(255) NOT NULL default '',
  `link` varchar(255) NOT NULL default '',
  `icq` varchar(255) NOT NULL default '',
  `mail` varchar(255) NOT NULL default '',
  `posit` smallint(5) NOT NULL default '1',
  `description` varchar(255) default NULL,
  `bold` char(1) NOT NULL default '',
  `color` varchar(6) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_linklogo_setting (
  `id` varchar(5) NOT NULL default '',
  `text` text NOT NULL,
  `showchecked` varchar(5) NOT NULL default ''
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_users_filter (
  `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `type` tinyint(1) NOT NULL default '1',
  `word` varchar(100) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_bazdid2 (
  `ip` varchar(16) NOT NULL default '',
  `last` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  `name` varchar(40) NOT NULL default ''
) ENGINE=MYISAM;


CREATE TABLE dle_bazdid2_week (
  `1` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `2` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `3` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `4` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `5` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `6` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `0` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `day` enum('1','2','3','4','5','6','0') NOT NULL default '1'
) ENGINE=MYISAM;


CREATE TABLE dle_complaints_news (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `post` int(11) NOT NULL default '0',
  `user` varchar(40) NOT NULL default '',
  `title` varchar(255) NOT NULL default '',
  `url` varchar(255) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_hte_antispam (
  `id_spam` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `ip` varchar(20) NOT NULL default '',
  `coockie` text NOT NULL,
  `dt` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `type` int(1) NOT NULL default '0',
  `post` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_spam`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_photo_alboms (
  `id` int(9) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(45) character set ascii NOT NULL,
  `des` varchar(255) character set ascii NOT NULL,
  `date` datetime default NULL,
  `photos` varchar(9) default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;CREATE TABLE dle_photo_comm (
  `cid` int(8) NOT NULL auto_increment,
  `pid` int(8) NOT NULL,
  `name` varchar(55) character set ascii NOT NULL,
  `email` varchar(55) character set ascii NOT NULL,
  `text` varchar(500) character set ascii NOT NULL,
  `date` datetime NOT NULL,
  `ip` varchar(80) character set ascii NOT NULL,
  `user` varchar(80) character set ascii NOT NULL,
  `aid` int(8) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`cid`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;CREATE TABLE dle_photo_post (
  `id` int(9) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(80) character set ascii NOT NULL,
  `des` varchar(512) character set ascii NOT NULL,
  `date` datetime NOT NULL,
  `comms` varchar(9) character set ascii default '0',
  `author` varchar(45) character set ascii NOT NULL,
  `albom` varchar(9) character set ascii NOT NULL default '0',
  `file` varchar(50) character set ascii NOT NULL default '',
  `ip` varchar(25) character set ascii NOT NULL,
  `look` varchar(45) character set ascii NOT NULL default '0',
  `tegs` varchar(500) character set ascii NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_log (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `user` varchar(100) default NULL,
  `desc` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_spam_pm (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `subj` varchar(255) NOT NULL default '',
  `text` text NOT NULL,
  `user` mediumint(8) NOT NULL default '0',
  `user_from` varchar(50) NOT NULL default '',
  `date` varchar(15) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `user` (`user`),
  KEY `user_from` (`user_from`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_online (
    `uid` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
    `session` char(32) NOT NULL,
    `lastdate` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
    `location` varchar(255) NOT NULL,
    `useragent` char(100) NOT NULL,
    `ip` char(15) default NULL,
    `proxy` char(15) default NULL,
    PRIMARY KEY  (`session`),
    KEY `idx` (`uid`)
    ) ENGINE=MyISAM;";
    
[code]CREATE TABLE dle_order (
     `id` tinyint(3) unsigned NOT NULL auto_increment,
     `name` varchar(10) NOT NULL default '',
     `template` text NOT NULL,
     PRIMARY KEY  (`id`)
     ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_shop (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `category` varchar(255) NOT NULL default '',
  `date` varchar(20) NOT NULL default '',
  `title` varchar(255) NOT NULL default '',
  `shops_desc` text NOT NULL,
  `price` varchar(100) NOT NULL default '',
  `shop` varchar(100) NOT NULL default '',
  `allow_main` tinyint(1) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  UNIQUE KEY `id` (`id`)
     ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_shop_category (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `parent_id` int(11) NOT NULL default '0',
  `posi` tinyint(4) NOT NULL default '0',
  `alt_name` varchar(255) NOT NULL default '',
  `name` varchar(255) NOT NULL default '',
  `keywords` text,
  `description` varchar(200) NOT NULL default '',
  `stuff_num` varchar(6) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  UNIQUE KEY `id` (`id`)
     ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_shop_template (
  `id` tinyint(3) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(10) NOT NULL default '',
  `template` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
     ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_shop_logs (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `shops_id` int(10) NOT NULL default '0',
  `member` varchar(40) NOT NULL default '',
  `ip` varchar(16) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `news_id` (`shops_id`),
  KEY `member` (`member`),
  KEY `ip` (`ip`)
     ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_shopbox (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `shops_id` int(10) NOT NULL default '0',
  `member` varchar(40) NOT NULL default '',
  `page` varchar(40) NOT NULL default '',
  `descr` varchar(90) NOT NULL default '',
  `from_user` varchar(60) NOT NULL default '',
  `ip` varchar(16) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `news_id` (`shops_id`),
  KEY `member` (`member`),
  KEY `ip` (`ip`)
     ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_referer (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `referer` varchar(255) NOT NULL default '',
  `date` varchar(20) default NULL,
  `host` varchar(255) NOT NULL default '',
  `hits` smallint(10) default '0',
  `request` text NOT NULL,
  `uri` varchar(255) NOT NULL default '',
  `position` text NOT NULL,
  `user_ip` varchar(100) NOT NULL default '',
  `type` varchar(50) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`)
     ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


CREATE TABLE dle_toplist (
    `id` INT( 6 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
    `name` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
    `link` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
    `type` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
    `icon` VARCHAR( 255 ) NOT NULL,
    `place` INT(3) NOT NULL
    ) ENGINE=MYISAM;


CREATE TABLE dle_notes (
`user_id` int(11) NOT NULL default '0',
`text` text NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`user_id`)
     ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;


INSERT INTO dle_shop_template values (1, 'buy_mail', 'سلام {%username_to%},\r\n يک سفارش جديد براي شما ارسال شده است.\r\n\r\n مشخصات مشتري:\r\n نام و نام خانوداگي: {%namfamil%} \r\n تلفن: {%subject%} \r\n آدرس: {%text%} \r\n\r\n فهرست کالاهي انتخاب شده براي خريد: {%buylist%}');
ALTER TABLE dle_users ADD `viewers` TEXT;
ALTER TABLE dle_users ADD `views` INT ( 11 ) DEFAULT '0';
INSERT INTO dle_order VALUES (1, 'order', 'ایمیل: {%email%}\r\nآی پی: {%ip%}\r\n--------------\r\nنام: {%name%}\r\nفامیل: {%famil%}\r\nایمیل: {%email%}\r\nتلفن: {%telephone%}\r\nاستان: {%city%}\r\nشهر: {%city2%}\r\nآدرس: {%address%}\r\nکد پستی: {%post%}\r\nمقدار هاست: {%host%}\r\nنوع هاست: {%host2%}\r\nميزان پهناي باند: {%bw%}\r\nدامنه: {%domain%}\r\nآدرس دامنه: {%domain2%}\r\nتوضیحات: {%text%}');
ALTER TABLE dle_users ADD `country` VARCHAR( 50 ) NOT NULL AFTER `land` , ADD `city` VARCHAR( 50 ) NOT NULL AFTER `country` , ADD `useragent` CHAR( 100 ) NOT NULL AFTER `hash` , ADD `logged_proxy` CHAR( 15 ) NOT NULL AFTER `logged_ip` , ADD `location` VARCHAR( 255 ) NOT NULL;
INSERT INTO dle_linklogo VALUES ('1', 'http://syarashtools.com/Logo-Jadid.jpg', 'http://Tarahestan.Net/', '', '[email protected]', '0', 'Full & Free Downloads !', '', '1176CC');
INSERT INTO dle_linklogo_setting VALUES ('1', 'برای تبادل لوگو با ما باید رنک گوگل شما بیشتر از 3 باشد.', '1');
INSERT INTO dle_linklogo_setting VALUES ('2', 'برای اضافه کردن لوگوی خود با مدیر سایت تماس بگیرید', '');
INSERT INTO dle_linklogo_setting VALUES ('3', '', '');


ALTER TABLE dle_users ADD `points` int( 6 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `color` char( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `colorcode` varchar( 6 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `glow` char( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `glowcode` varchar( 6 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `b` char( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `i` char( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `u` char( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `invisible` char( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
ALTER TABLE dle_users ADD `reflection` char( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL;


موفق باشید flower

گروه دیتالایف انجین فارسی bully

نظرات کاربران
Blue در 10 خرداد 1388 - 02:37 گفته:
عضو سایتنظرات: 37

آرش جان اون‎ character set ‎ cp1251رو از جدول های امتیاز بردار كه با utf8 تداخل نداشته باشه .

Arash Nodinian در 10 خرداد 1388 - 06:29 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 332

Blue,
چشم انجام شد flower ممنون loveu

mob2ni در 12 خرداد 1388 - 15:06 گفته:
عضو سایتنظرات: 91

مشکل من که حل شد مرسی flower

islamsun در 13 خرداد 1388 - 19:04 گفته:
عضو سایتنظرات: 78

سلام ممنونم
اما مشکل من حل نشده چی باید بکنم
من دیتالایف انجین 7.5 نصب کرده بودم و بعد روش 8 رو نصب کردم و این که سایت این طور شد!!!
Www.Sadra-r.ir
belay worship تو رو خدا بهم کمک کن flower

sali337 در 14 خرداد 1388 - 14:49 گفته:
عضو سایتنظرات: 3

منظور شما از این "وارد PhpMyAdmin شوید و کدهای زیر رو در تب Sql وارد کنید" دقیقا کجاست؟؟
من الان با این مشکل مواجه شدم و نمی دونم این دستورات sql رو کجا وارد کنم! wassat

islamsun در 17 خرداد 1388 - 13:53 گفته:
عضو سایتنظرات: 78

من کد رو وارد می کنم اما ارور میده feel belay CHRA??????????

omrdabakhte در 17 خرداد 1388 - 20:37 گفته:
عضو سایتنظرات: 239

خیلی ممنون

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!