دیتالایف انجین فارسی

گروه کاربری

تاریخ انتشار: 31 فروردین 1388
ارسال کننده: SalaR
گروه کاربریبا انجام این روش دسترسی گروه کاربری رو در پنل مدیریت بیشتر میکنید haha

1. فایل رو دانلود کنید . جهت دانلود این فایل، وارد سایت شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، از طریق صفحه ثبت نام عضو شوید.

توجه : قبلاً از اینکه 3 فایل دانلود شده رو درون هاست کپی کنید . از 3فایلی که با همین نام داخل هاست هست کپی بگیرید . تا در صورت اینکه مشکلی پیش اومد یا خوشتون نیومد . مجدد برگردونید سر جاش smile

دوستان توجه داشته باشند که با انجام این کار اگر ماژولی رو نصب کردند . مثل لیست دانلود یا لینکستان 2 . مجدد باید در فایل های Admin.php و option.php تغییرات رو اعمال کنن.

2. به phpmyadmin برید و داخل SQL کد زیر رو اجرا کنید :


ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_addnews TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_editnews TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_comments TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_categories TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_editusers TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_wordfilter TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_xfields TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_userfields TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_static TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_editvote TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_newsletter TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_blockip TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_banners TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_rss TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_iptools TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_rssinform TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_googlemap TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';UPDATE dle_usergroups SET admin_addnews='1', admin_editnews='1', admin_comments='1', admin_categories='1', admin_editusers='1', admin_wordfilter='1', admin_xfields='1', admin_userfields='1', admin_static='1', admin_editvote='1', admin_newsletter='1', admin_blockip='1', admin_banners='1', admin_rss='1', admin_iptools='1', admin_rssinform='1', admin_googlemap='1' WHERE id='1';
UPDATE dle_usergroups SET admin_addnews='1', admin_editnews='1', admin_wordfilter='1' WHERE id='2';
UPDATE dle_usergroups SET admin_addnews='1', admin_editnews='1' WHERE id='3';3. فایل language/farsi/adminpanel.lng رو باز کنید :

بعد از کد زیر :

'wysiwyg_language'        =>  "en",


کد زیر رو قرار بدید :

'group_a_addnews' => "ارسال مطلب",
'group_h_addnews' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت مطلب ارسال کنه.",
'group_a_editnews' => "ویرایش مطالب ",
'group_h_editnews' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت مطالب رو  ویرایش کنه." ,
'group_a_comments' => "ویرایش نظرات",
'group_h_comments' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت نظرات رو  ویرایش کنه.",
'group_a_categories' => "ایجاد موضوعات",
'group_h_categories' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت موضوع ایجاد کنه.",
'group_a_editusers' => "ویرایش کاربران",
'group_h_editusers' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت کاربران رو  ویرایش کنه.",
'edit_not_admin' => "شما نمیتونید کاربران رو ویرایش کنید.",
'admin_not_access' => "شما نمیتونید کسی رو بعنوان مدیریت کل انتخاب کنید.",
'group_a_wordfilter' => "*****ینگ کلمات",
'group_h_wordfilter' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_xfields' => "فیلدهای اضافه",
'group_h_xfields' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد",
'group_a_userfields' => "فیلد کاربران",
'group_h_userfields' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_static' => "صفحات اضافی",
'group_h_static' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_editvote' => "نظرسنجی",
'group_h_editvote' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_newsletter' => "خبرنامه",
'group_h_newsletter' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_blockip' => "بلوک کردن ip",
'group_h_blockip' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد..",
'group_a_banners' => "تبلیغات",
'group_h_banners' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_rss' => "مدیریت rss",
'group_h_rss' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_iptools' => "مدیریت ip",
'group_h_iptools' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_rssinform' => "rss ورودی",
'group_h_rssinform' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_googlemap' => "نقشه سایت",
'group_h_googlemap' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",


حالا برای دسترسی ماژولها باید فایل های درون پوشه inc زیر رو ویرایش کنید . در غیر این صورت عدم دسترسی میده برای گروهها :

توجه : این فایل ها درون پوشه inc قرار دارند:5.فایل addnews.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['moderation'] ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['addnews_perm'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_addnews'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}

6.فایل addvote.php رو باز کنید د و به دنبال کد زیر بگردید :

if( $member_id['user_group'] != 1 ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['db_denied'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_editvote'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}

7. فایل banners.php رو باز کنید د و به دنبال کد زیر بگردید :

if( $member_id['user_group'] != 1 ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['db_denied'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( !$user_group[$member_id['user_group']]['admin_banners'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}

8. فایل blockip.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( $member_id['user_group'] != 1 ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['db_denied'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_blockip'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}

9. فایل categories.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( $member_id['user_group'] != 1 ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['cat_perm'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_categories'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['cat_perm'] );
}

10.فایل comments.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['del_allc'] ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['addnews_denied'], "$PHP_SELF?mod=editnews&action=list" );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_comments'] ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['addnews_denied'], "$PHP_SELF?mod=editnews&action=list" );
}
11.فایل editnews.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['moderation'] ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['edit_denied'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_editnews'] ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['edit_denied'] );
}
12.فایل editusers.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( $member_id['user_group'] != 1 ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['user_denied'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_editusers'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}یه 6-7 تا دیگه ام هست . اگه به کارتون میاد بنویسم . اگه نه که .......
  12 نفر (12 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
  تشکر
  عضو سایت
  31 فروردین 1388 - 20:39
  دستت درد نکنه مرسی
  عضو سایت
  31 فروردین 1388 - 20:40
  ممنون سالار عزیز.
  خسته نباشی. عالی بود makhsoosefreeiran makhsoosefreeiran
  مدیر بازنشسته
  31 فروردین 1388 - 21:51
  ممنون سالار جان donoghted loveu
  عضو سایت
  31 فروردین 1388 - 22:21
  ممنون سالار جــــــــووون worship
  مدیر بازنشسته
  31 فروردین 1388 - 22:29
  alifx4,
  nima.a,
  Arash.N,
  emuhammad,

  خواهش میشه loveu ما هرچی داریم از انقلاب داریم haha
  عضو سایت
  01 اردیبهشت 1388 - 01:23
  ممنون سالار جان

  اتفاقا یکی از ماژول هایی که در Dle 8.0 قرار داده شده همین ماژول که نیاز بود در سیستم قرار بگیره.
  عضو سایت
  01 اردیبهشت 1388 - 01:26
  Damet garm salar jan . In ye ghabeliate kheili toop tooie datalife engine 8.0 bud ke shoma ba in karet terekundi . eyval eyval , agh salar o eyval .
  مدیر بازنشسته
  01 اردیبهشت 1388 - 02:22
  web360,
  درسته و شما میگفتی دیتالایف انجین 8 یک دلار هم نمیارزه . فقط چندتا تگ اضافه شده haha flower
  عضو سایت
  01 اردیبهشت 1388 - 11:56
  ممنون عزیز دیتالایف انجین flower
  اینجوری می تونیم نویسنده های سایت رو با امکانات توپ زیاد کنیم
  هر کی مایله بیاد نویسنده ی سایت من بشه cheshmak
  یه اتفاق های خوبی داره می افته happy
  مدیر سایت
  01 اردیبهشت 1388 - 12:36
  عمو ممنون flower

  --------------------
  عضو سایت
  01 اردیبهشت 1388 - 18:06
  اینم یه قالبلیته که دیتالایف انجین واقعا کم داشت donoghted
  بلاگفا با اون داغونیش داره ولی دیتالایف انجین نداشت haha

  --------------------
  عضو سایت
  02 اردیبهشت 1388 - 09:09
  Thank you for the subject
  عضو سایت
  02 اردیبهشت 1388 - 09:44
  ممنون خسته نباشید flower
  عضو سایت
  04 اردیبهشت 1388 - 16:58
  полезный сабж. респектос
  مدیر بازنشسته
  05 اردیبهشت 1388 - 00:34
  نقل قول: Billidink
  полезный сабж. респектос

  для acsess группы по админ-панели.
  جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:

   
  پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
  عکس خوانده نمی شود