دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

گروه کاربری

گروه کاربری

گروه کاربریبا انجام این روش دسترسی گروه کاربری رو در پنل مدیریت بیشتر میکنید haha

1. فایل رو دانلود کنید . شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.

توجه : قبلاً از اینکه 3 فایل دانلود شده رو درون هاست کپی کنید . از 3فایلی که با همین نام داخل هاست هست کپی بگیرید . تا در صورت اینکه مشکلی پیش اومد یا خوشتون نیومد . مجدد برگردونید سر جاش smile

دوستان توجه داشته باشند که با انجام این کار اگر ماژولی رو نصب کردند . مثل لیست دانلود یا لینکستان 2 . مجدد باید در فایل های Admin.php و option.php تغییرات رو اعمال کنن.

2. به phpmyadmin برید و داخل SQL کد زیر رو اجرا کنید :


ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_addnews TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_editnews TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_comments TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_categories TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_editusers TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_wordfilter TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_xfields TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_userfields TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_static TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_editvote TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_newsletter TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_blockip TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_banners TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_rss TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_iptools TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_rssinform TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE dle_usergroups ADD admin_googlemap TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0';UPDATE dle_usergroups SET admin_addnews='1', admin_editnews='1', admin_comments='1', admin_categories='1', admin_editusers='1', admin_wordfilter='1', admin_xfields='1', admin_userfields='1', admin_static='1', admin_editvote='1', admin_newsletter='1', admin_blockip='1', admin_banners='1', admin_rss='1', admin_iptools='1', admin_rssinform='1', admin_googlemap='1' WHERE id='1';
UPDATE dle_usergroups SET admin_addnews='1', admin_editnews='1', admin_wordfilter='1' WHERE id='2';
UPDATE dle_usergroups SET admin_addnews='1', admin_editnews='1' WHERE id='3';3. فایل language/farsi/adminpanel.lng رو باز کنید :

بعد از کد زیر :

'wysiwyg_language'        =>  "en",


کد زیر رو قرار بدید :

'group_a_addnews' => "ارسال مطلب",
'group_h_addnews' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت مطلب ارسال کنه.",
'group_a_editnews' => "ویرایش مطالب ",
'group_h_editnews' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت مطالب رو  ویرایش کنه." ,
'group_a_comments' => "ویرایش نظرات",
'group_h_comments' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت نظرات رو  ویرایش کنه.",
'group_a_categories' => "ایجاد موضوعات",
'group_h_categories' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت موضوع ایجاد کنه.",
'group_a_editusers' => "ویرایش کاربران",
'group_h_editusers' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت کاربران رو  ویرایش کنه.",
'edit_not_admin' => "شما نمیتونید کاربران رو ویرایش کنید.",
'admin_not_access' => "شما نمیتونید کسی رو بعنوان مدیریت کل انتخاب کنید.",
'group_a_wordfilter' => "*****ینگ کلمات",
'group_h_wordfilter' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_xfields' => "فیلدهای اضافه",
'group_h_xfields' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد",
'group_a_userfields' => "فیلد کاربران",
'group_h_userfields' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_static' => "صفحات اضافی",
'group_h_static' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_editvote' => "نظرسنجی",
'group_h_editvote' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_newsletter' => "خبرنامه",
'group_h_newsletter' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_blockip' => "بلوک کردن ip",
'group_h_blockip' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد..",
'group_a_banners' => "تبلیغات",
'group_h_banners' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_rss' => "مدیریت rss",
'group_h_rss' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_iptools' => "مدیریت ip",
'group_h_iptools' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_rssinform' => "rss ورودی",
'group_h_rssinform' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",
'group_a_googlemap' => "نقشه سایت",
'group_h_googlemap' => "با انتخاب این گزینه این گروه کاربری میتونه از طریق مدیریت به این قسمت دسترسی داشته باشد.",


حالا برای دسترسی ماژولها باید فایل های درون پوشه inc زیر رو ویرایش کنید . در غیر این صورت عدم دسترسی میده برای گروهها :

توجه : این فایل ها درون پوشه inc قرار دارند:5.فایل addnews.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['moderation'] ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['addnews_perm'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_addnews'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}

6.فایل addvote.php رو باز کنید د و به دنبال کد زیر بگردید :

if( $member_id['user_group'] != 1 ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['db_denied'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_editvote'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}

7. فایل banners.php رو باز کنید د و به دنبال کد زیر بگردید :

if( $member_id['user_group'] != 1 ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['db_denied'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( !$user_group[$member_id['user_group']]['admin_banners'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}

8. فایل blockip.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( $member_id['user_group'] != 1 ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['db_denied'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_blockip'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}

9. فایل categories.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( $member_id['user_group'] != 1 ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['cat_perm'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_categories'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['cat_perm'] );
}

10.فایل comments.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['del_allc'] ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['addnews_denied'], "$PHP_SELF?mod=editnews&action=list" );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_comments'] ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['addnews_denied'], "$PHP_SELF?mod=editnews&action=list" );
}
11.فایل editnews.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['moderation'] ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['edit_denied'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_editnews'] ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['edit_denied'] );
}
12.فایل editusers.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

if( $member_id['user_group'] != 1 ) {
    msg( "error", $lang['addnews_denied'], $lang['user_denied'] );
}


به جاش کد زیر رو قرار بدید :

if( ! $user_group[$member_id['user_group']]['admin_editusers'] ) {
    msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}یه 6-7 تا دیگه ام هست . اگه به کارتون میاد بنویسم . اگه نه که .......

نظرات کاربران
alifx4 در 31 فروردین 1388 - 20:39 گفته:
عضو سایتنظرات: 298

دستت درد نکنه مرسی

nima.a در 31 فروردین 1388 - 20:40 گفته:
عضو سایتنظرات: 246

ممنون سالار عزیز.
خسته نباشی. عالی بود makhsoosefreeiran makhsoosefreeiran

Arash Nodinian در 31 فروردین 1388 - 21:51 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 332

ممنون سالار جان donoghted loveu

EMohammad در 31 فروردین 1388 - 22:21 گفته:
عضو سایتنظرات: 93

ممنون سالار جــــــــووون worship

SalaR در 31 فروردین 1388 - 22:29 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 312

alifx4,
nima.a,
Arash.N,
emuhammad,

خواهش میشه loveu ما هرچی داریم از انقلاب داریم haha

امین جعفری در 01 اردیبهشت 1388 - 01:23 گفته:
عضو سایتنظرات: 34

ممنون سالار جان

اتفاقا یکی از ماژول هایی که در Dle 8.0 قرار داده شده همین ماژول که نیاز بود در سیستم قرار بگیره.

Blue در 01 اردیبهشت 1388 - 01:26 گفته:
عضو سایتنظرات: 37

Damet garm salar jan . In ye ghabeliate kheili toop tooie datalife engine 8.0 bud ke shoma ba in karet terekundi . eyval eyval , agh salar o eyval .

SalaR در 01 اردیبهشت 1388 - 02:22 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 312

web360,
درسته و شما میگفتی دیتالایف انجین 8 یک دلار هم نمیارزه . فقط چندتا تگ اضافه شده haha flower

mdaastani در 01 اردیبهشت 1388 - 11:56 گفته:
عضو سایتنظرات: 59

ممنون عزیز دیتالایف انجین flower
اینجوری می تونیم نویسنده های سایت رو با امکانات توپ زیاد کنیم
هر کی مایله بیاد نویسنده ی سایت من بشه cheshmak
یه اتفاق های خوبی داره می افته happy

پیام سپرده در 01 اردیبهشت 1388 - 12:36 گفته:
مدیر سایتنظرات: 249

عمو ممنون flower

--------------------

SMostafa Moosavi در 01 اردیبهشت 1388 - 18:06 گفته:
عضو سایتنظرات: 260

اینم یه قالبلیته که دیتالایف انجین واقعا کم داشت donoghted
بلاگفا با اون داغونیش داره ولی دیتالایف انجین نداشت haha

--------------------

softxgame در 02 اردیبهشت 1388 - 09:09 گفته:
عضو سایتنظرات: 31

Thank you for the subject

Mhk1369 در 02 اردیبهشت 1388 - 09:44 گفته:
عضو سایتنظرات: 77

ممنون خسته نباشید flower

Billidink در 04 اردیبهشت 1388 - 16:58 گفته:
میهمان

полезный сабж. респектос

SalaR در 05 اردیبهشت 1388 - 00:34 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 312

نقل قول: Billidink
полезный сабж. респектос

для acsess группы по админ-панели.

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!