دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

اضافه کردن spoiler

اضافه کردن spoiler در نسخه 7.2 و به قبل

اضافه کردن spoiler در نسخه 7.2 و به قبل


توضیح مختصر: توسط این هک می توانید spoiler ای که در نسخه 7.3 می باشد را به نسخه ی 7.2 و 7.0 یا نسخه های پایین تر اضافه کنید.

گرد آورنده: Dr. Soft
ویرایشگر: Alex Michael

مرحله اول: فایل ضمیمه شده را دانلود کنید و محتوای آن را همانطور که مشخص شده در سرور خودتان آپلود کنید.

مرحله دوم: با دقت مراحل زیر را انجام دهید.

توجه: اگر فایل کد نشده bbcodes.js را دارید بهتر است همان را ویرایش کنید در غیر اینصورت از bbcodes.js که در فایل ضمیمه است استفاده کنید که نیازی به ویرایش نیست!

در فایل bbcodes.js بدنبال متن زیر بگردید: (اگر از فایلی بغیر از فایل ضمیمه شده استفاده می کنید، این مرحله را انجام دهید!)
var color_open = 0;


در زیر آن متن زیر را قرار دهید:
var spoiler_open = 0;


فایل preview.css را از قالب خودتون انتخاب کنید و آن را فراخوانید و کد زیر را در آخر آن اضافه کنید:
/* ==================== SPOILER */

.title_spoiler {
    color: #636363;
    background-color: #f2f2f2;
    border: 1px dotted #bebebe;
    font-weight: bold;
    padding: 5px;
}
.text_spoiler {
    color: #757575;
    background-color: #f2f2f2;
    border: 1px dotted #bebebe;
    border-top: 0;
    text-align: justify;
    padding: 5px;
}


فایل engine.css را از قالب خودتون انتخاب کنید و آن را فراخوانید و کد زیر را در آخر آن اضافه کنید:
/* ==================== SPOILER */

.title_spoiler {
    color: #636363;
    background-color: #f2f2f2;
    border: 1px dotted #bebebe;
    font-weight: bold;
    padding: 5px;
}
.text_spoiler {
    color: #757575;
    background-color: #f2f2f2;
    border: 1px dotted #bebebe;
    border-top: 0;
    text-align: justify;
    padding: 5px;
}


فایل adminpanel.lng زبان خود را باز کنید و بدنبال متن زیر بگردید:
'charset'                =>    "windows-1251",


در زیر آن کد های زیر را قرار دهید:
'spoiler_title'            =>    "نمایش / پنهان متن",
'spoiler'        =>    "یک spoiler در متن پنهان قرار دهید",


فایل website.lng زبان خود را باز کنید و بدنبال کد زیر بگردید:
'charset'                =>    "windows-1251",


در زیر آن کد های زیر را قرار دهید:
'spoiler_title'            =>    "نمایش / پنهان متن",
'spoiler'        =>    "یک spoiler در متن پنهان قرار دهید",


فایل modules\bbcode.php را باز کنید و بدنبال کد زیر بگردید:
<div class="editor_button" onclick="pagelink()"><img title="$lang[bb_t_p]" src="/templates/dle/bbcodes/page.gif" width="23" height="25" border="0"></div>


در زیر آن کد زیر را قرار دهید:
<div id="b_spoiler" class="editor_button" onclick="simpletag('spoiler')"><img title="$lang[spoiler]" src="/templates/dle/bbcodes/spoiler.gif" width="23" height="25" border="0"></div>


در همان فایل بدنبال کد زیر بگردید:
<div class="editor_button" onclick="translit()"><img title="$lang[bb_t_translit]" src="/templates/dle/bbcodes/translit.gif" width="23" height="25" border="0"></div>


در زیر آن کد زیر را قرار دهید:
<div id="b_spoiler" class="editor_button" onclick="simpletag('spoiler')"><img title="$lang[spoiler]" src="/templates/dle/bbcodes/spoiler.gif" width="23" height="25" border="0"></div>


فایل inc\inserttag.php را باز کنید و بدنبال متن زیر بگردید:
var color_open = 0;


در زیر آن کد زیر را قرار دهید:
var spoiler_open = 0;


در همان فایل بدنبال کد زیر بگردید:
<div id="b_color" class="editor_button" onclick="ins_color();"><img src="engine/skins/bbcodes/images/color.gif" width="23" height="25" border="0"></div>


در زیر آن کد زیر را قرار دهید:
<div id="b_spoiler" class="editor_button" onclick="simpletag('spoiler')"><img title="$lang[spoiler]" src="engine/skins/bbcodes/images/spoiler.gif" width="23" height="25" border="0"></div>


فایل editor\shortnews.php را باز کنید و بدنبال متن زیر بگردید:
// Theme options
theme_advanced_buttons1 :


در همان قسمت به دنبال کد زیر بگردید:
emotions,


حالا کد زیر را در جلوی آن قرار دهید:
,dle_spoiler,


توجه: کد باید به شکل زیر شود.
emotions,dle_spoiler,


در همان فایل بدنبال متن زیر بگردید:
ed.addButton('dle_upload', {
            title : 'آپلود',
            image : '{$config['http_home_url']}engine/editor/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/img/dle_upload.gif',
            onclick : function() {

                window.open('?mod=files&action=quick&area=short_story&wysiwyg=yes&author={$row['autor']}&news_id={$row['id']}', '_Addimage', 'toolbar=0,location=0,status=0, left=0, top=0, menubar=0,scrollbars=yes,resizable=0,width=640,height=550');
            }
               });


در زیر آن کدهای زیر را قرار دهید:
ed.addButton('dle_spoiler', {
            title : '',
            image : '{$config['http_home_url']}engine/editor/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/img/dle_spoiler.gif',
            onclick : function() {
                // Add you own code to execute something on click
                ed.execCommand('mceReplaceContent',false,'[spoiler]{\$selection}[/spoiler]');
            }
               });


فایل editor\shortsite.php را باز کنید و بدنبال کد زیر بگردید:
theme_advanced_buttons3 :


مانند مرحله قبلی در زیر آن در بخش کدهایش بدنبال کد زیر بگردید:
numlist,


حالا کد زیر را در جلوی آن قرار دهید:
,dle_spoiler,


توجه: کد باید به شکل زیر شود.
numlist,dle_spoiler,


در همان فایل به دنبال کد زیر بگردید:
ed.addButton('dle_code', {
            title : '{$lang['bb_t_code']}',
            image : '{$config['http_home_url']}engine/editor/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/img/dle_code.gif',
            onclick : function() {
                // Add you own code to execute something on click
                ed.execCommand('mceReplaceContent',false,'[code]{\$selection}
');
}
});[/code]

در زیر آن کد زیر را قرار دهید:
ed.addButton('dle_spoiler', {
            title : '',
            image : '{$config['http_home_url']}engine/editor/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/img/dle_spoiler.gif',
            onclick : function() {
                // Add you own code to execute something on click
                ed.execCommand('mceReplaceContent',false,'[spoiler]{\$selection}[/spoiler]');
            }
               });


فایل editor\static.php را باز کنید و بدنبال کد زیر بگردید:
// Theme options
theme_advanced_buttons1 :


مانند نمونه های قبلی در کدهایش بدنبال کد زیر بگردید:
emotions,


در جلوی آن کد زیر را قرار دهید:
,dle_spoiler,


توجه: کد باید به شکل زیر شود.
emotions,dle_spoiler,


در همان فایل بدنبال کد زیر بگردید:
ed.addButton('dle_code', {
            title : '{$lang['bb_t_code']}',
            image : '{$config['http_home_url']}engine/editor/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/img/dle_code.gif',
            onclick : function() {
                // Add you own code to execute something on click
                ed.execCommand('mceReplaceContent',false,'[code]{\$selection}
');
}
});[/code]

در زیر آن کد زیر را قرار دهید:
ed.addButton('dle_spoiler', {
            title : '',
            image : '{$config['http_home_url']}engine/editor/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/img/dle_spoiler.gif',
            onclick : function() {
                // Add you own code to execute something on click
                ed.execCommand('mceReplaceContent',false,'[spoiler]{\$selection}[/spoiler]');
            }
               });


فایل classes\parse.class.php را باز کنید و بدنبال کد زیر بگردید:
$source = preg_replace( "#\[s\](.+?)\[/s\]#is", "<s>\\1</s>", $source );


در زیر آن کد زیر را قرار دهید:
$source = preg_replace( "#\[spoiler\](.+?)\[/spoiler\]#ie", "\$this->build_spoiler('\\1')", $source );
$source = preg_replace( "#\[spoiler=(.+?)\](.+?)\[/spoiler\]#ie", "\$this->build_spoiler('\\2', '\\1')", $source );


در همان فایل بدنبال کد زیر بگردید:
$txt = preg_replace( "#<!--dle_audio_begin:(.+?)-->(.+?)<!--dle_audio_end-->#is", '[audio=\\1]', $txt );


در زیر آن کد زیر را قرار دهید:
$txt = preg_replace( "#<!--dle_spoiler-->(.+?)<!--spoiler_title-->(.+?)<!--spoiler_title_end-->(.+?)<!--spoiler_text-->#is", '[spoiler=\\2]', $txt );
$txt = str_replace( "<!--spoiler_text_end--></div><!--/dle_spoiler-->", '[/spoiler]', $txt );


مجدد در همان فایل به دنبال کد زیر بگردید:
function clear_url ($url) {


در زیر آن کد زیر را قرار دهید:
function build_spoiler($text="", $title="")
    {    
        global $lang;
    
        $text   = trim($text);
        $title   = trim($title);

        $title = stripslashes($title);
        $title = str_replace( "&amp;amp;" , "&amp;" , $title );
        $title = preg_replace( "/javascript:/i", "javascript&#58; ", $title );

        $id_spoiler = md5(microtime());


        if (!$title) {

            return "<!--dle_spoiler--><div class=\"title_spoiler\"><a href=\"javascript:ShowOrHide('".$id_spoiler."')\"><!--spoiler_title-->".$lang['spoiler_title']."<!--spoiler_title_end--></a></div><div id=\"".$id_spoiler."\" class=\"text_spoiler\" style=\"display:none;\"><!--spoiler_text-->".$text."<!--spoiler_text_end--></div><!--/dle_spoiler-->";

        } else {

            return "<!--dle_spoiler--><div class=\"title_spoiler\"><a href=\"javascript:ShowOrHide('".$id_spoiler."')\"><!--spoiler_title-->".$title."<!--spoiler_title_end--></a></div><div id=\"".$id_spoiler."\" class=\"text_spoiler\" style=\"display:none;\"><!--spoiler_text-->".$text."<!--spoiler_text_end--></div><!--/dle_spoiler-->";

        }

    }


فایل ajax\bbcode.php را باز کنید و بدنبال کد زیر بگردید:
<div id="b_color" class="editor_button" onclick="ins_color();"><img src="/templates/dle/bbcodes/images/color.gif" width="23" height="25" border="0"></div>


در زیر آن کد زیر را اضافه کنید:
<div id="b_spoiler" class="editor_button" onclick="simpletag('spoiler')"><img title="$lang[spoiler]" src="/templates/dle/bbcodes/images/spoiler.gif" width="23" height="25" border="0"></div>


در همان فایل بدنبال کد زیر بگردید:
<div class="editor_button" onclick="translit()"><img title="$lang[bb_t_translit]" src="/templates/dle/bbcodes/images/translit.gif" width="23" height="25" border="0"></div>


در زیر آن کد زیر را اضافه کنید:
<div id="b_spoiler" class="editor_button" onclick="simpletag('spoiler')"><img title="$lang[spoiler]" src="/templates/dle/bbcodes/images/spoiler.gif" width="23" height="25" border="0"></div>


فایل ajax\editnews.php را باز کنید و بدنبال کد زیر بگردید:
// Theme options
theme_advanced_buttons1 :


در زیر آن کد کدهایش را مشاهده می کنید. کد زیر را در بین آن کد ها جستجو کنید:
dle_code,


و حالا کد زیر را در جلوی آن اضافه کنید:
,dle_spoiler,


توجه: کد باید به شکل زیر شود.
dle_code,dle_spoiler,


در همان فایل بدنبال کد زیر بگردید:
ed.addButton('dle_code', {
            title : '{$lang['bb_t_code']}',
            image : '{$config['http_home_url']}engine/editor/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/img/dle_code.gif',
            onclick : function() {
                // Add you own code to execute something on click
                ed.execCommand('mceReplaceContent',false,'[code]{\$selection}
');
}
});[/code]

کد زیر را بعد از آن اضافه کنید:
ed.addButton('dle_spoiler', {
            title : '',
            image : '{$config['http_home_url']}engine/editor/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/img/dle_spoiler.gif',
            onclick : function() {
                // Add you own code to execute something on click
                ed.execCommand('mceReplaceContent',false,'[spoiler]{\$selection}[/spoiler]');
            }
               });


دانلود فایل ضمیمه:
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.

موفق باشید | Good luck

نظرات کاربران
Arash Nodinian در 25 دی 1387 - 17:51 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 332

ممنون , عالیه ! love flower

Psycho در 25 دی 1387 - 18:02 گفته:
عضو سایتنظرات: 101

ممنون ...

FantasticShadow در 25 دی 1387 - 18:26 گفته:
عضو سایتنظرات: 148

Arash.N,
Alico,
خواهش می کنم love

alifx4 در 25 دی 1387 - 19:22 گفته:
عضو سایتنظرات: 298

ایولا

FantasticShadow در 25 دی 1387 - 19:31 گفته:
عضو سایتنظرات: 148

alifx4,
خواهشلا wink

armin در 25 دی 1387 - 20:15 گفته:
عضو سایتنظرات: 83

این اسپویلر چی هست؟

omrdabakhte در 25 دی 1387 - 22:21 گفته:
عضو سایتنظرات: 239

ممنونات
حالا چی هست؟

nima.a در 26 دی 1387 - 06:23 گفته:
عضو سایتنظرات: 246

این یک تگی هست که در نسخه 7.3 نصب هست.
متنی را که بین این دو تگ قرار می دهید بعد از یک کلیک، ضاهر یا پنهان میشه.
یعنی هرچی بین این دو تگ بنویسی، ضاهر تمیشه بجاش یک جمله می آید :"برای ظاهر یا پنهان شدن متن کلیک کنید" اگر کلیک کردید ظاهر می شود

FantasticShadow در 26 دی 1387 - 12:04 گفته:
عضو سایتنظرات: 148

nima.a,
بابت پاسخی که بجای من دادی تشکر می کنم دوست عزیز love

3canc در 27 دی 1387 - 17:05 گفته:
عضو سایتنظرات: 145

دستت درد نکنه عالی هستش . fellow فقط حیف که خیلی طولانیه laughing

30tsoft در 09 فروردین 1388 - 17:05 گفته:
عضو سایتنظرات: 11

خیلی وحشتناکه!!!!(منظورم روش کارشه!)

Swithuper در 26 آذر 1390 - 15:47 گفته:
میهمان

ЗАЙЦЕВ НЕТ RecentGaming газета твой день

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!