دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

کد امنیتی جدید با

کد امنیتی جدید با قابلیت پخش صدا

این کد امنیتی جدید برای دیتالایف دارای امنیت بالایی در مقابل برنامه های اسپمر هست و همچنین قابلیت پخش صدای حروف را نیز دارا می بشاد .

ابتدا فایل ضمیمه را دانلود کنید فایلا را در سایت خود قرار دهید.

1- فایل engine\modules\addnews.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید

$tpl->set( '{sec_code}', "<span id=\"dle-captcha\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot.php\" alt=\"${lang['sec_image']}\" border=\"0\" alt=\"\" /><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a></span>" );

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
$tpl->set( '{sec_code}', "<div style=\"width: 430px; float: right; height: 90px\">
<img id=\"dle-captcha\" align=\"right\" style=\"padding-right: 5px; border: 0\" src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/antibot.php?sid=md5(time())\" />
<object codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0\" width=\"19\" height=\"19\" id=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\">
<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />
<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />
<param name=\"movie\" value=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" />
<param name=\"quality\" value=\"high\" />
<param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" />
<embed src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"19\" height=\"19\" name=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />
</object>
<br />
<!-- pass a session id to the query string of the script to prevent ie caching -->
<a tabindex=\"-1\" style=\"border-style: none\" href=\"#\" title=\"{$lang['reload_code']}\" onclick=\"reload (); return false\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/images/refresh.gif\" alt=\"{$lang['reload_code']}\" border=\"0\" onclick=\"this.blur()\" align=\"bottom\" /></a>
</div>
<div style=\"clear: both\"></div>" );

2- در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src="{$path['path']}engine/modules/antibot.php?rndval=' + rndval + '" border="0" width="120" height="50" alt="" /><br /><a onclick="reload(); return false;" href="#">{$lang['reload_code']}</a>';

این کد را با کد زیر جایگزین کنید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

3- فایل engine\modules\feedback.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set( '{code}', "<span id=\"dle-captcha\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot.php\" alt=\"{$lang['sec_image']}\" border=\"0\" /><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a></span>" );

کد زیررا به جای کد بالایی قرار دهید
$tpl->set( '{code}', "<div style=\"width: 430px; float: right; height: 90px\">
<img id=\"dle-captcha\" align=\"right\" style=\"padding-right: 5px; border: 0\" src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/antibot.php?sid=md5(time())\" />
<object codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0\" width=\"19\" height=\"19\" id=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\">
<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />
<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />
<param name=\"movie\" value=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" />
<param name=\"quality\" value=\"high\" />
<param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" />
<embed src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"19\" height=\"19\" name=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />
</object>
<br />
<!-- pass a session id to the query string of the script to prevent ie caching -->
<a tabindex=\"-1\" style=\"border-style: none\" href=\"#\" title=\"{$lang['reload_code']}\" onclick=\"reload (); return false\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/images/refresh.gif\" alt=\"{$lang['reload_code']}\" border=\"0\" onclick=\"this.blur()\" align=\"bottom\" /></a>
</div>
<div style=\"clear: both\"></div>" );

4- در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src="{$path['path']}engine/modules/antibot.php?rndval=' + rndval + '" border="0" width="120" height="50" alt="" /><br /><a onclick="reload(); return false;" href="#">{$lang['reload_code']}</a>';

کد زیر را به حای کد بالایی قرار دهید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

5- فایل engine\modules\lostpassword.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set( '{code}', "<span id=\"dle-captcha\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot.php\" alt=\"{$lang['sec_image']}\" border=\"0\" /><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a></span>" );

کد زیر را جایگزین کد بالایی کنید
$tpl->set( '{code}', "<div style=\"width: 430px; float: right; height: 90px\">
<img id=\"dle-captcha\" align=\"right\" style=\"padding-right: 5px; border: 0\" src=\"" . $config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/antibot.php?sid=md5(time())\" />
<object codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0\" width=\"19\" height=\"19\" id=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\">
<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />
<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />
<param name=\"movie\" value=\"" . $config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" .$config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" />
<param name=\"quality\" value=\"high\" />
<param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" />
<embed src=\"" . $config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"19\" height=\"19\" name=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />
</object>
<br />
<!-- pass a session id to the query string of the script to prevent ie caching -->
<a tabindex=\"-1\" style=\"border-style: none\" href=\"#\" title=\"{$lang['reload_code']}\" onclick=\"reload (); return false\"><img src=\"" . $config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/images/refresh.gif\" alt=\"{$lang['reload_code']}\" border=\"0\" onclick=\"this.blur()\" align=\"bottom\" /></a>
</div>
<div style=\"clear: both\"></div>" );

6- در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src="{$path['path']}engine/modules/antibot.php?rndval=' + rndval + '" border="0" width="120" height="50" alt="" /><br /><a onclick="reload(); return false;" href="#">{$lang['reload_code']}</a>';

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

7- فایل engine\modules\register.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set( '{reg_code}', "<span id=\"dle-captcha\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot.php\" alt=\"{$lang['sec_image']}\" border=\"0\" /><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a>/span>" );

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
$tpl->set( '{reg_code}', "<div style=\"width: 430px; float: right; height: 90px\">
<img id=\"dle-captcha\" align=\"right\" style=\"padding-right: 5px; border: 0\" src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/antibot.php?sid=md5(time())\" />
<object codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0\" width=\"19\" height=\"19\" id=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\">
<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />
<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />
<param name=\"movie\" value=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" />
<param name=\"quality\" value=\"high\" />
<param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" />
<embed src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"19\" height=\"19\" name=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />
</object>
<br />
<!-- pass a session id to the query string of the script to prevent ie caching -->
<a tabindex=\"-1\" style=\"border-style: none\" href=\"#\" title=\"{$lang['reload_code']}\" onclick=\"reload (); return false\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/images/refresh.gif\" alt=\"{$lang['reload_code']}\" border=\"0\" onclick=\"this.blur()\" align=\"bottom\" /></a>
</div>
<div style=\"clear: both\"></div>" );

8- در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src="{$path['path']}engine/modules/antibot.php?rndval=' + rndval + '" border="0" width="120" height="50" alt="" /><br /><a onclick="reload(); return false;" href="#">{$lang['reload_code']}</a>';

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

9- فایل engine\modules\show.full.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set( '{sec_code}', "<span id=\"dle-captcha\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot.php\" border=\"0\" alt=\"${lang['sec_image']}\" /><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a></span>" );

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
$tpl->set( '{sec_code}', "<div style=\"width: 430px; float: right; height: 90px\">
<img id=\"dle-captcha\" align=\"right\" style=\"padding-right: 5px; border: 0\" src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/antibot.php?sid=md5(time())\" />
<object codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0\" width=\"19\" height=\"19\" id=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\">
<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />
<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />
<param name=\"movie\" value=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" />
<param name=\"quality\" value=\"high\" />
<param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" />
<embed src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"19\" height=\"19\" name=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />
</object>
<br />
<!-- pass a session id to the query string of the script to prevent ie caching -->
<a tabindex=\"-1\" style=\"border-style: none\" href=\"#\" title=\"{$lang['reload_code']}\" onclick=\"reload (); return false\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/images/refresh.gif\" alt=\"{$lang['reload_code']}\" border=\"0\" onclick=\"this.blur()\" align=\"bottom\" /></a>
</div>
<div style=\"clear: both\"></div>" );

10- در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src="{$path['path']}engine/modules/antibot.php?rndval=' + rndval + '" border="0" width="120" height="50" alt="" /><br /><a onclick="reload(); return false;" href="#">{$lang['reload_code']}</a>';

کد زیر را به جای کدی که پیدا کردید قرار دهید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

11- فایل engine\ajax\addcomments.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src=\"' + dle_root + 'engine/modules/antibot.php?rand=' + timeval + '\" border=0><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a>';

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

توجه کنید در فایل engine\ajax\addcomments.php این کد دو بار قرار گرفته که باید هر دو بار جایگزین بشود
شما میتوانید هر کدام از قسمتها را که نمیخواهید کد امنیتی عوض بشود تغییر ندهید. اما اگر هر فایل را تغییر دادید باید هر دو مورد تغییر کند
برای تغییر بکگراند عکس فایل bg.png را در پوشه engine\antibot\images تغییر دهید
اگر مشکلی بود در خدمتم

دانلود
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.
تصاویر
کد امنیتی جدید با قابلیت پخش صدا
نظرات کاربران
مجید حسین زاده در 24 تیر 1389 - 22:18 گفته:
عضو سایتنظرات: 156

این دیگه آخرشه . flower

--------------------

مهدی خاکسار در 24 تیر 1389 - 22:20 گفته:
عضو سایتنظرات: 76

دوست دارم 1000 تا happy

hichkas9 در 24 تیر 1389 - 22:39 گفته:
عضو سایتنظرات: 43

دیگه از این بهتر نمیشد، loveu

AleckHammer در 24 تیر 1389 - 22:43 گفته:
عضو سایتنظرات: 18

واو. منی که بخوام اینا رو وارد کنم، کلی باید بشینم دقت کنم. تو که این ها رو نوشتی یا اینکه تنظیم کردی، چقدر روش وقت گذاشتی ؟! دستت مرسی برادر

احمد مرادی در 24 تیر 1389 - 23:46 گفته:
عضو سایتنظرات: 222

ممنون بسیار عالی و کاربردی بود loveu

--------------------

robi021 در 25 تیر 1389 - 02:49 گفته:
عضو سایتنظرات: 6

دمت گرم نصبش کردم. he

پیام سپرده در 25 تیر 1389 - 08:25 گفته:
مدیر سایتنظرات: 249

flower بعد از چند مدت پست بسیار جالبی بود ، موفق باشی

--------------------

P30siS در 25 تیر 1389 - 17:04 گفته:
عضو سایتنظرات: 60

دستت درد نکنه سامان عزیزم ...

مجتبی جشنانی در 28 تیر 1389 - 19:04 گفته:
مدیر بخش قالب هانظرات: 190

بابا ایول الله
این پیشرفت های دیتالایف انجینففههههه که منو اسیر خودش کرده دیگه
البته اگه مدیرای به این باحالی نداشت که عمراً !!!

AMINGERAMI در 29 تیر 1389 - 22:12 گفته:
عضو سایتنظرات: 7

خیلی گلی... dance

مرسی... makhsoosefreeiran

دیتالایف انجین امنیتش بیست بود با این شد 21!ایول happy

maharaja در 31 تیر 1389 - 17:38 گفته:
عضو سایتنظرات: 42

واقعاَ دیتالیف به نظر من بهترین هست feel

--------------------

lemon_ice_721 در 04 مرداد 1389 - 15:55 گفته:
عضو سایتنظرات: 1

hahahoho

sorush7007 در 11 مرداد 1389 - 13:13 گفته:
عضو سایتنظرات: 3

narahat

سلام من با همه سوادی که دارم از این سیستم شما سر در نیاوردم

اه

اخه جرا یکی دروستو حسابی نمیگه سیستم دانلودیتون چیه ؟

pejiman در 14 مرداد 1389 - 22:14 گفته:
عضو سایتنظرات: 1

سلام
بسیار جالب بود
ولی من بعد از نصب هر چقدر امتحان میکنم میگه که کد امنیتی واردشده صحیح نیست
آیا ممکنه مشکل از قالب دیتا لایف باشه؟

maharaja در 24 مرداد 1389 - 13:32 گفته:
عضو سایتنظرات: 42

خیلی خوبه اگه خوانا نباشه اون رو گوش می دند

--------------------

سیدمصطفی حسینی در 05 شهریور 1389 - 17:41 گفته:
عضو سایتنظرات: 27

خیلی قشنگ تر و بهتر از مال خود سیستم هست delicious

--------------------

علی رحمانی در 20 مهر 1389 - 11:41 گفته:
عضو سایتنظرات: 7

دستت درد نکنه ولی واسه منم همش میگه کد امنیتی وارد شده صحیح نیست.

چه کنم ؟

راستی واسه من صدا هم نداره : http://www.bitap30.com/home/index.php?do=register

Amirali در 06 شهریور 1390 - 21:09 گفته:
عضو سایتنظرات: 178

مفید خواهد بود.ممنون makhsoosefreeiran pray

امیرمهدی فرح آبادی در 04 آذر 1390 - 15:25 گفته:
عضو سایتنظرات: 45

خیلی عالیه چون وقتی متن رو نمیتونی بخونی صداشو گوش میدی عالیه

--------------------

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!