دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

تغییر پوسته صفحات

تغییر پوسته صفحات معین در ورژن 9

تغییر پوسته صفحات معین با استفاده از این هک به همراه 42 پوسته آماده

دانلود

شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.

آموزش نصب

1) فایل ضمیمه را دانلود کنید و به پوشه قالب خود بریزید.

2) به پوشه قالب خود بروید main.tpl را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:

<head>

بعد از آن کد زیر را قرار دهید :
&lt;link  rel="stylesheet" title="default"  href="&#123;THEME}/skins-modal/start/jquery-ui-1.8.5.custom.css"  type="text/css" /&gt;<br />&lt;link id="dyncss" rel="stylesheet" type="text/css" href=""&gt; <br />&lt;script type="text/j&#097;vascript"&gt; <br />function setDynCSS(url) { <br />if (!arguments.length) { <br />url = (url = document.cookie.match(/\bdyncss=([^;]*)/)) &amp;&amp; url[1]; <br />if (!url) return ''; <br />} <br />document.getElementById('dyncss').href = url; <br />var d = new Date(); <br />d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); <br />document.cookie = ['dyncss=', url, ';expires=', d.toGMTString(), ';path=/;'].join(''); <br />return url; <br />} <br />setDynCSS(); <br />&lt;/script&gt;<br />

3) در همین فایل کد زیر را پیدا کنید :
&lt;body&gt;

بعد از آن کد زیر را بزارید:
&lt;script type="text/j&#097;vascript"&gt;<br />function showOkno() {<br />$(function(){<br /><br />$('#skins').dialog({<br />autoOpen: true,<br />show: 'fade',<br />hide: 'fade',<br />width:400,<br />buttons: {<br />"Ok": function() { <br />$(this).dialog("close"); <br />}<br /><br />}<br />});<br />});<br />}<br />&lt;/script&gt;<br /><br />&lt;div id="skins" title="پوسته" style="display:none" &gt;<br /><br /><br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/black-tie.jpg"  title="black-tie"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/black-tie/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"  &gt;<br />&lt;img style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/blitzer.jpg" title="blitzer"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/blitzer/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/cupertino.jpg"  title="cupertino"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/cupertino/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/dark-hive.jpg"  title="dark-hive"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/dark-hive/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/dot-luv.jpg"  title="dot-luv"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/dot-luv/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/eggplant.jpg"  title="eggplant"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/eggplant/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/excite-bike.jpg" title="excite-bike"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/excite-bike/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/flick.jpg"  title="flick"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/flick/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/hot-sneaks.jpg"  title="hot-sneaks"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/hot-sneaks/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/humanity.jpg"  title="humanity"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/humanity/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/le-frog.jpg"  title="le-frog"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/le-frog/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/mint-choc.jpg"  title="mint-choc"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/mint-choc/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/overcast.jpg"  title="overcast"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/overcast/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/pepper-grinder.jpg"  title="pepper-grinder"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/pepper-grinder/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/redmond.jpg"  title="redmond"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/redmond/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/smoothness.jpg"  title="smoothness"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/smoothness/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/south-street.jpg" title="south-street"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/south-street/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/start.jpg"  title="start"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/start/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/sunny.jpg"  title="sunny"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/sunny/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/swanky-purse.jpg" title="swanky-purse"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/swanky-purse/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/trontastic.jpg"  title="trontastic"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/trontastic/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;  <br />&lt;img style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/ui-darkness.jpg" title="ui-darkness"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/ui-darkness/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;  <br />&lt;img style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/ui-lightness.jpg" title="ui-lightness"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/ui-lightness/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;  <br />&lt;img style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/vader.jpg" title="vader"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/vader/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;  <br /><br />&lt;/div&gt;

4) به مسیر THEME}/css/engine.css} بر.ید و کدهای زیر را از داخل آن پاک کنید:
.ui-helper-clearfix:after {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clear: both;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;content: ".";<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;display: block;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;height: 0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;visibility: hidden;<br />}<br />.ui-helper-clearfix {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;display: inline-block;<br />}<br />* html .ui-helper-clearfix {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;height: 1%;<br />}<br />.ui-helper-clearfix {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;display: block;<br />}<br />.ui-icon {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background-repeat: no-repeat;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;display: block;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;overflow: hidden;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;text-indent: -99999px;<br />}<br />.ui-widget {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-family: Tahoma;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-size: 11px;<br />}<br />.ui-widget input, .ui-widget select, .ui-widget textarea, .ui-widget button {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-family: tahoma;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-size: 11px;<br />}<br />.ui-widget-content {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #fcfdfd 50% bottom repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #a6c9e2;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #222222;<br />}<br />.ui-widget-content a {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #222222;<br />}<br />.ui-widget-header {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #5c9ccc url(../images/ui-bg_gloss-wave.png) 50% 50% repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #4297d7;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #ffffff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-weight: bold;<br />}<br />.ui-widget-header a {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #ffffff;<br />}<br />.ui-state-default, .ui-widget-content .ui-state-default {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #dfeffc url(../images/ui-bg_glass_85.png) 50% 50% repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #c5dbec;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #2e6e9e;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-weight: bold;<br />}<br />.ui-state-default a, .ui-state-default a:link, .ui-state-default a:visited {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #2e6e9e;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;text-decoration: none;<br />}<br />.ui-state-hover, .ui-widget-content .ui-state-hover, .ui-state-focus, .ui-widget-content .ui-state-focus {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #d0e5f5 url(../images/ui-bg_glass_75.png) 50% 50% repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #79b7e7;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #1d5987;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-weight: bold;<br />}<br />.ui-state-hover a, .ui-state-hover a:hover {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #1d5987;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;text-decoration: none;<br />}<br />.ui-state-active, .ui-widget-content .ui-state-active {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #f5f8f9 50% 50% repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #79b7e7;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #e17009;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-weight: bold;<br />}<br />.ui-state-active a, .ui-state-active a:link, .ui-state-active a:visited {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #e17009;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;text-decoration: none;<br />}<br />.ui-widget :active {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;outline: none;<br />}<br />.ui-state-error {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #fef1ec 50% 50% repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #cd0a0a;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #cd0a0a;<br />}<br />.ui-widget-header .ui-icon {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background-image: url(../images/ui-icons.png);<br />}<br />.ui-state-hover .ui-icon, .ui-state-focus .ui-icon {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background-image: url(../images/ui-icons_h.png);<br />}<br />.ui-icon-close {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background-position: -80px -128px;<br />}<br />.ui-icon-closethick {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background-position: -96px -128px;<br />}


توجه : برای تغییر پوسته ها
کد زیر را تو کدهای بالایی که قرار دادم پیدا کنید یعنی:
&lt;link  rel="stylesheet" title="default"  href="&#123;THEME}/skins-modal/humanity/jquery-ui-1.8.5.custom.css"  type="text/css" /&gt;

جای humanity نام پوشه قالبی که تو فایل ضمیمه بالا دانلود کردید رو بزارید

تصاویر

تغییر پوسته صفحات معین در ورژن 9

نظرات کاربران
مجتبی جشنانی در 02 آذر 1389 - 01:00 گفته:
مدیر بخش قالب هانظرات: 190

مهدی جان دستت درد نکنه عالی بود
اگر کسی به این شکل هم استفاده نکنه ، می تونه از رنگبندی عکسها برای JQuery سایت استفاده کنه

agri در 07 آذر 1389 - 01:21 گفته:
عضو سایتنظرات: 8

میشه یکم دقیق تر بگید که دقیقا کاربرد این هک چیه؟

سامان کریم در 08 آذر 1389 - 20:23 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 88

خوب این همه‌ css در قالب سایت باعث دیر بالا اومدن سایت نمیشه‌ ؟

--------------------

donyayeclip در 10 آذر 1389 - 17:45 گفته:
عضو سایتنظرات: 61

ممنون توپ بود
راستی اگه میشه یه ماژول برای smtp بنویسید
چون میدونید که smtp خود دیتالایف انجین کار نمیکنه

mostafa در 26 تیر 1390 - 00:56 گفته:
عضو سایتنظرات: 25

این کارش چیه
بیشتر توضیح بدید

Amirali در 06 شهریور 1390 - 23:36 گفته:
عضو سایتنظرات: 178

ممنون excisted makhsoosefreeiran pray happy bully

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!