دیتالایف انجین فارسی

ماژول امتیاز به مطلب به صورت منفی و مثبت

تاریخ انتشار: 1 اسفند 1390
ارسال کننده: saeid.s
به کمک این ماژول امکان دادن امتیاز به مطالب به صورت منفی و مثبت فراهم می شود.
  • دانلود
  • آموزش نصب
  • تصاویر
نام فایلحجم فایلتعداد دانلودعملیات
جهت دانلود این فایل، وارد سایت شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، از طریق صفحه ثبت نام عضو شوید.
1. فایل پیوست شده را دانلود و در داخل پوشه قالب خود از حالت زیپ خارج کنید.
2. فایل engine.css قالب خود را باز کنید و در آخرین خط کد های زیر را قرار دهید.

rating {
color: #555555;
font-size: 11px;
font-family: tahoma;
width: 85px;
height: 16px;
}
.unit-rating {
list-style: none;
margin: 0px;
padding: 0px;
width: 85px;
height: 16px;
position: relative;
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: top left;
background-repeat: repeat-x;
}
.unit-rating li {
text-indent: -90000px;
padding: 0px;
margin: 0px;
float: left;
}
.unit-rating li a {
display: block;
width: 17px;
height: 16px;
text-decoration: none;
text-indent: -9000px;
z-index: 17;
position: absolute;
padding: 0px;
}
.unit-rating li a:hover {
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: left center;
z-index: 2;
left: 0px;
}
.unit-rating a.r1-unit { left: 0px; }
.unit-rating a.r1-unit:hover { width: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit { left: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit:hover { width: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit { left: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit:hover { width: 51px; }
.unit-rating a.r4-unit { left: 51px; }
.unit-rating a.r4-unit:hover { width: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit { left: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit:hover { width: 85px; }
.unit-rating li.current-rating {
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: left bottom;
position: absolute;
height: 16px;
display: block;
text-indent: -9000px;
z-index: 1;
}
.rating-text {float: right;}

#ratig-layer {
font-weight: bold;
float: right;
padding-right: 5px;
}

#ratig-layer a, #ratig-layer a:hover {text-decoration: none;}


.r2-unit{
cursor: pointer;
}

3. فایل engine/ajax/rating.php را باز کنید و به دنیال کد زیر بگردید.


if( $go_rate > 5 or $go_rate < 1 ) $go_rate = 0;

به جای کد بالای کد زیر را قرار دهید


if( $go_rate > 1 or $go_rate < -1 ) $go_rate = 0;
4. فایل engine/modules/functions.php را باز کنید و به دنیال ک زیر بگردید.

function ShowRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
    global $lang;
    
    if( $rating AND $vote_num ) $rating = round( ($rating / $vote_num), 0 );
    else $rating = 0;
    $rating = $rating * 17;
    
    if( ! $allow ) {
      
       $rated = <<<HTML
<div style="float:right;">
       <ul>
       <li style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
       </ul>
</div>
HTML;
      
       return $rated;
    }
    
    $rated = <<<HTML
<div id='ratig-layer'><div style="float:right;">
       <ul>
       <li style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
       <li><a href="#" title="{$lang['useless']}" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['poor']}" onclick="doRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['fair']}" onclick="doRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['good']}" onclick="doRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" onclick="doRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
       </ul>
</div></div>
HTML;
    
    return $rated;
}

function ShortRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
    global $lang;
    
    if( $rating AND $vote_num ) $rating = round( ($rating / $vote_num), 0 );
    else $rating = 0;
    $rating = $rating * 17;
    
    if( ! $allow ) {
      
       $rated = <<<HTML
<div style="float:right;">
       <ul>
       <li style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
       </ul>
</div>
HTML;
      
       return $rated;
    }
    
    $rated = "<div id='ratig-layer-" . $id . "'>";
    
    $rated .= <<<HTML
<div style="float:right;">
       <ul>
       <li style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
       <li><a href="#" title="{$lang['useless']}" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['poor']}" onclick="dleRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['fair']}" onclick="dleRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['good']}" onclick="dleRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" onclick="dleRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
       </ul>
</div>
HTML;
    
    $rated .= "</div>";
    
    return $rated;
}

function userrating($name) {
    global $db;
    
    $row = $db->super_query( "SELECT SUM(rating) as rating, SUM(vote_num) as num FROM " . PREFIX . "_post where autor ='$name'" );
    
    if( $row['num'] ) $rating = round( ($row['rating'] / $row['num']), 0 );
    else $rating = 0;
    $rating = $rating * 17;
    
    $rated = <<<HTML
<div style="display:inline;">
       <ul>
       <li style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
       </ul>
       </div>
HTML;
    
    return $rated;
}

کد زیر را جایگزین کد بالای کنید
function ShowRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
global $is_logged, $member_id, $config, $lang, $db;
if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;

switch($rating) {
case ($rating >= 0):
$rating = '<span style="color: #009900;">+'.$rating.'</span>';
break;
case ($rating <= 0):
$rating = '<span style="color: #FF0000;">'.$rating.'</span>';
break;
case($rating == 0):
$rating = '<span style="color: #000000;">'.$rating.'</span>';
break;
}
if (!$allow) {
$rated = <<<HTML
<div id="ratig-layer">
<a href="#" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">
<img src="/templates/Default/dleimages/up.png" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
{$rating}
<a href="#" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" onclick="doRate('-1', '{$id}'); return false;">
<img src="/templates/Default/dleimages/down.png" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
</div>
HTML;
return $rated;
}
$rated .= <<<HTML
<span id="ratig-layer-{$id}">
<div id="ratig-layer">
<a href="#" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">
<img src="{THEME}/dleimages/up.png" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
{$rating}
<a href="#" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" onclick="doRate('-1', '{$id}'); return false;">
<img src="{THEME}/dleimages/down.png" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
</div>
</span>
HTML;
return $rated;
}

function ShortRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
global $config, $lang;
if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;
switch($rating) {
case ($rating >= 0):
$rating = '<span style=\"color: #009900;\">+'.$rating.'</span>';
break;
case ($rating <= 0):
$rating = '<span style="color: #FF0000;">'.$rating.'</span>';
break;
case($rating == 0):
$rating = '<span style="color: #000000;">'.$rating.'</span>';
break;
}
if (!$allow) {
$rated = <<<HTML
<div id="ratig-layer">
<a href="#" title=" پسندیدم (+) " alt=" پسندیدم (+) " onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">
<img src="/templates/Default/dleimages/up.png" title="پسندیدم (+)" alt=" پسندیدم (+) " width="11" height="11" align="middle" />
</a>
{$rating}
<a href="#" title=" نپسنیدم (-) " alt=" نپسنیدم (-) " onclick="doRate('-1', '{$id}'); return false;">
<img src="/templates/Default/dleimages/down.png" title="نپسنیدم (-)" alt=" نپسنیدم (-) " width="11" height="11" align="middle" />
</a>
</div>
HTML;
return $rated;
}
$rated = "<span id=\"ratig-layer-" . $id . "\">";
$rated .= <<<HTML
<div id="ratig-layer">
<a href="#" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;">
<img src="{THEME}/dleimages/up.png" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
{$rating}
<a href="#" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" onclick="dleRate('-1', '{$id}'); return false;">  
<img src="{THEME}/dleimages/down.png" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
</div>
HTML;
$rated  .= "</span>";
return $rated;
}


function userrating($name) {
global $db;
$row = $db->super_query("SELECT SUM(rating) as rating, SUM(vote_num) as num FROM " . PREFIX . "_post where autor ='$name'");
if ($row['num']) $rating = round(($row['rating'] /  $row['num']), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating;
$rated = <<<HTML
{$rating}
HTML;
return $rated;
}
ماژول امتیاز به مطلب به صورت منفی و مثبت
21 نفر (21 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
تشکر
عضو سایت
01 اسفند 1390 - 12:27
wassat wassat wassat
دستت درد نکنه ولی نمی خوایی که تو شناسنامه هامون هم کد جای گزین کنیم
به هر حال دمت گرم
haha
عضو سایت
01 اسفند 1390 - 12:42
متوجه نشدم ؟
عضو سایت
01 اسفند 1390 - 14:21
عالیه دمت گرم آقا سعید flower
----------------------------
www.pcnano.ir
عضو سایت
01 اسفند 1390 - 14:34
saeid.s,
منظورش این بود که نصبش یکم طولانی بوده
عضو سایت
01 اسفند 1390 - 14:40
amir anoosheh,
دقیقا درست گفتی
ایشالله ماژولهای راحت تر بذارین اون وقت ما هستیم
عضو سایت
01 اسفند 1390 - 16:41
واقعا عالیه
فقط اگه ماژول امتیاز به نظرات هم پیدا کنی فوق العاده میشه flower

--------------------
عضو سایت
01 اسفند 1390 - 20:12
ماژول رو خودم استفاده میکنم در هر دو سایتم واقعا عالی هستش

ارزش این همه مراحل رو داره
مدیر بازنشسته
01 اسفند 1390 - 20:41
ممنون سعید خان. flower
اتفاقا این هک بسیار راحت نصب میشود! excisted
عضو سایت
01 اسفند 1390 - 21:26
خواهش میکنم
عضو سایت
02 اسفند 1390 - 11:24
خوب بود ممنون

--------------------
عضو سایت
04 اسفند 1390 - 22:26
خوب بود ممنون
مدیر بازنشسته
28 فروردین 1391 - 22:43
بهتر بود از آرایه lang برای کلمات فارسی استفاده می کردی، اینطوری مشکل یونیکد برطرف می شد. yes

--------------------
عضو سایت
06 اردیبهشت 1391 - 19:01
ممنون از زحماتتون . من تمامی آموزش رو مو به مو انجام دادم اما در آخ با این ارور مواجه شدم ؟
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in /home/???/public_html/engine/modules/functions.php on line 422
عضو سایت
19 خرداد 1391 - 21:34
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING

--------------------
عضو سایت
28 تیر 1391 - 15:29
سلام من ورژن 9.6 دارم هر کاری میکنم نمیتونم درستش کنم تمام مراحلی که اینجا ذکر شده رو رفتم ولی نشد

میشه یه کمکی به من بکنی خیلی ممنون میشم

این 3 تا فایل مربوطه:

[attachment=387]
جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:

 
پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود