دیتالایف انجین فارسی

چک کردن ایمیل بعد از تغییر در پروفایل

تاریخ انتشار: 1 آذر 1389
ارسال کننده: Labyrinth
به وسیله این هک، وقتی کاربر ایمیل رو در مشخصات کاربری خود تغییر میده، سیستم با ارسال ایمیلی به کاربر، از کاربر میخواهد که ایمیل رو تایید کند تا اگر آدرس درست و معتبر بود، ایمیل جدید در مشخصات وی ثبت شود.

چک کردن ایمیل بعد از تغییر در پروفایل


نحوه نصب :

فایل Profile.php را از مسیر Engine/Modules بازکنید:

کد زیر رو پیدا کنید:
include_once ENGINE_DIR. '/classes/parse.class.php'; '/ Classes / parse.class.php';

کد زیر رو بعدش قرار بدهید:
if ($doaction == 'validating' AND $is_logged)
{ {
$parse = new ParseFilter( ); $Parse = new ParseFilter ();

$validating = ( isset( $_REQUEST['id'] ) ) ? $Validating = (isset ($_REQUEST ['id']))? strval( $_REQUEST['id'] ) : ''; strval ($_REQUEST ['id']):'';

$validating = explode( '||', @base64_decode( @rawurldecode( $validating ) ) ); $Validating = explode ('||', @ base64_decode (@ rawurldecode ($validating)));

if ( sizeof( $validating ) != 4 ) die( 'ID not valid!' ); if (sizeof ($validating)! = 4) die ('ID not valid!');

$validating[0] = intval( $validating[0] ); $Validating [0] = intval ($validating [0]);
$validating[1] = trim( $db->safesql( $parse->process( $validating[1] ) ) ); $Validating [1] = trim ($db-> safesql ($parse-> process ($validating [1])));
$validating[2] = trim( $db->safesql( $parse->process( $validating[2] ) ) ); $Validating [2] = trim ($db-> safesql ($parse-> process ($validating [2])));

if ( md5( md5( md5( $member_id['name'] . $validating[2] . DBHOST . DBNAME . $config['key'] ) ) ) != md5( $validating[3] ) ) die( 'ID not valid!' ); if (md5 (md5 (md5 ($member_id ['name']. $validating [2]. DBHOST. DBNAME. $config ['key'])))! = md5 ($validating [3])) die (' ID not valid! ');

if ( $member_id['user_id'] == $validating[0] AND $validating[1] == $member_id['email'] ) if ($member_id ['user_id'] == $validating [0] AND $validating [1] == $member_id ['email'])
{ {
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set email='{$validating[2]}' WHERE user_id='{$member_id['user_id']}'" ); $Db-> query ("UPDATE". USERPREFIX. "_users Set email = '{$validating [2]}' WHERE user_id = '{$member_id [' user_id']}'");
msgbox( $lang['all_info'], 'E-Mail activated!' ); msgbox ($lang ['all_info'], 'E-Mail activated');
} else die( 'data not valid!' ); } Else die ('data not valid!');
} }

کد زیر رو پیدا کنید:
$filecontents = ''; $Filecontents ='';


کد زیر رو بعدش قرار بدهید:
if ($email! = $member_id ['email'] AND $config ['registration_type'])
{ {
include_once ENGINE_DIR . include_once ENGINE_DIR. '/classes/mail.class.php'; '/ Classes / mail.class.php';
$mail = new dle_mail( $config ); $Mail = new dle_mail ($config);

$row = $db->super_query( "SELECT template FROM " . PREFIX . "_email where name='reg_mail' LIMIT 0,1" ); $Row = $db-> super_query ("SELECT template FROM". PREFIX. "_email Where name = 'reg_mail' LIMIT 0,1");

$row['template'] = stripslashes( $row['template'] ); $Row ['template'] = stripslashes ($row ['template']);

$idlink = rawurlencode( base64_encode( $member_id['user_id'] . '||' . $member_id['email'] . '||' . $email . '||' . md5( md5( $member_id['name'] . $email . DBHOST . DBNAME . $config['key'] ) ) ) ); $Idlink = rawurlencode (base64_encode ($member_id ['user_id']. '| |'. $Member_id ['email']. '| |'. $Email. '| |'. Md5 (md5 ($member_id ['name ']. $email. DBHOST. DBNAME. $config [' key ']))));

$row['template'] = str_replace( "{%username%}", $member_id['name'], $row['template'] ); $Row ['template'] = str_replace ("{% username%}", $member_id ['name'], $row ['template']);
$row['template'] = str_replace( "{%validationlink%}", $config['http_home_url'] . 'index.php?subaction=userinfo&user=' . urlencode( $member_id['name'] ) . '&doaction=validating&id=' . $idlink, $row['template'] ); $Row ['template'] = str_replace ("{% validationlink%}", $config ['http_home_url']. 'Index.php? Subaction = userinfo & user ='. Urlencode ($member_id ['name']). '& Doaction = validating & id = '. $idlink, $row [' template ']);
$row['template'] = str_replace( "{%password%}", 'Засекречен', $row['template'] ); $Row ['template'] = str_replace ("{% password%}", 'secretive', $row ['template']);

$mail->send( $email, $lang['reg_subj'], $row['template'] ); $Mail-> send ($email, $lang ['reg_subj'], $row ['template']);

if ( $mail->send_error ) msgbox( $lang['all_info'], $mail->smtp_msg ); if ($mail-> send_error) msgbox ($lang ['all_info'], $mail-> smtp_msg);
msgbox( $lang['all_info'], 'That would change the E-Mail, it is necessary to confirm' ); msgbox ($lang ['all_info'], 'What would change E-Mail, it is necessary to confirm');

$email = $member_id['email']; $Email = $member_id ['email'];
} }
  9 نفر (8 کاربر و 1 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
  تشکر
  عضو سایت
  01 آذر 1389 - 20:59
  بابت مطلب ممنون flower
  ولی بهتر نیست تو توضیحات در مورد اینکه این هک کاربردش این هست که با ایمیلی که از طریق سایت برای فرد میفرسته و فرد اون ایمیل رو تایید میکنه باعث میشه اطمینان ایجاد بشه که ایمیل وارد شده برای خود فرد هست یا نه ..... no
  و اینکه پیامی رو که میده رو به فارسی برگردونید! winked


  عضو سایت
  02 آذر 1389 - 16:04
  خیلی ممنون love
  هک خیلی مفیدی هستش
  فقط چندتا سوال داشتم
  می خواستم بدونم:
  چه پیامی می فرسته؟؟
  و اینکه اون پیام فارسی هست یا انگلیسی؟؟
  می شه اون پیام رو تغییر داد یا نه؟؟
  مدیر کل
  02 آذر 1389 - 19:26
  ممنون پدرام جان، تصحیح شد.

  ---

  p30mania,
  پیام به صورت انگلیسی مینویسه:
  That would change the E-Mail, it is necessary to confirm
  شما میتونی در حالت یونیکد فارسیش کنی smile

  --------------------
  جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:

   
  پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
  عکس خوانده نمی شود