دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

راهنمای تغییر قالب

راهنمای تغییر قالب از 9.6 به 9.7

راهنمای تغییر قالب از 9.6 به 9.7 رو براتون قرار دادم.

آموزش نصب
style/engine.css قالب خودتون رو باز کنید و در انتها کد زیر رو قرار بدید :

.voteprogress {
  overflow: hidden;
  height: 15px;
  margin-bottom: 5px;
  background-color: #f7f7f7;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#f5f5f5), to(#f9f9f9));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f5f5f5', endColorstr='#f9f9f9', GradientType=0);
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -moz-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -webkit-border-radius: 4px;
  -moz-border-radius: 4px;
  border-radius: 4px;
}

.voteprogress span {
  color: #ffffff;
  text-align: center;
  text-indent: -2000em;
  height: 15px;
  display: block;
  overflow: hidden;
  text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
  background: #0e90d2;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#149bdf), to(#0480be));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#149bdf', endColorstr='#0480be', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote2 {
  background-color: #dd514c;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ee5f5b), to(#c43c35));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ee5f5b', endColorstr='#c43c35', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote3 {
  background-color: #5eb95e;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#62c462), to(#57a957));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#62c462', endColorstr='#57a957', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote4 {
  background-color: #4bb1cf;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#5bc0de), to(#339bb9));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#5bc0de', endColorstr='#339bb9', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote5 {
  background-color: #faa732;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#fbb450), to(#f89406));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#fbb450', endColorstr='#f89406', GradientType=0);
}

/*---Poll---*/
.pollprogress {
  overflow: hidden;
  height: 18px;
  margin-bottom: 5px;
  background-color: #f7f7f7;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#f5f5f5), to(#f9f9f9));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f5f5f5', endColorstr='#f9f9f9', GradientType=0);
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -moz-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -webkit-border-radius: 4px;
  -moz-border-radius: 4px;
  border-radius: 4px;
}

.pollprogress span {
  color: #ffffff;
  height: 18px;
  display: block;
  overflow: hidden;
  font-size: 12px;
  text-align: center;
  text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
  background: #0e90d2;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#149bdf), to(#0480be));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#149bdf', endColorstr='#0480be', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll2 {
  background-color: #dd514c;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ee5f5b), to(#c43c35));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ee5f5b', endColorstr='#c43c35', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll3 {
  background-color: #5eb95e;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#62c462), to(#57a957));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#62c462', endColorstr='#57a957', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll4 {
  background-color: #4bb1cf;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#5bc0de), to(#339bb9));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#5bc0de', endColorstr='#339bb9', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll5 {
  background-color: #faa732;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#fbb450), to(#f89406));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#fbb450', endColorstr='#f89406', GradientType=0);
}feedback.tpl قالب خودتون رو باز کنید و به دنبال
</tr>[/recaptcha]
بگردید و در زیر اون کد

   [question]
            <tr>
                <td class="label">
                    Klausimas:
                </td>
                <td>
                    <div>{question}</div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="label">
                    Atsakymas:<span class="impot">*</span>
                </td>
                <td>
                    <div><input type="text" name="question_answer" id="question_answer" class="f_input" /></div>
                </td>
            </tr>
            [/question]


رو قرار بدید.


pm.tpl قالب خودتون رو باز کنید و به دنبال

</tr>
        [/recaptcha]


یگردید و در زیر کد بالا کد

[question]
            <tr>
                <td class="label">
                    Klausimas:
                </td>
                <td>
                    <div>{question}</div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="label">
                    Atsakymas:<span class="impot">*</span>
                </td>
                <td>
                    <div><input type="text" name="question_answer" id="question_answer" class="f_input" /></div>
                </td>
            </tr>
        [/question]


رو قرار بدید.


userinfo.tpl قالب خودتون رو باز کنید و به دنبال کد

<span class="small">{edituser}</span>


بگردید و با کد

<span class="small">[not-logged] [ {edituser} ] [/not-logged]</span>جایگزین کنید.
نظرات کاربران
حمید صادقی در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر سایتنظرات: 463

آقا ایول من همیشه میگم پشتیبان فارسی دیتالایف انجین خیلی فعاله love
هنوز 9.7 عرضه نشده زدین تو كارش
تحسین برانگیزه flower

--------------------

Mersad Rezvani در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 18

کسی خبر نداره که کی انتشار میشه این 9.7 انگلیسیش در اومده ولی فارسی نه؟چرا دیر کرد داره؟

IMP در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

parsgroup,
شرمنده دیگه دیر شده! belay
هر وقت آماده بشه منتشر میشه!

Mersad Rezvani در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 18

IMP,
نه فقط میخواستم ببینم کی میشه قسط جسارت نداشتم بازم شرمنده به هر حال

pedram shahinnaghsh در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 42

ممنون ازتون.
با تشکر از همه ی مدیرا و کسانی که در پیشرفت دیتالایف انجین فارسی نقش دارن.

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!