دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

ماژول مدال کاربران

ماژول مدال کاربران نسخه 4.5

بوسیله این ماژول میتوانید به کاربران سایت خود مدال و یا جایزه اهدا کنید. طریقه کار این ماژول بدین صورت میباشد که، شما ابتدا یک سری جایزه و مدال آماده میکنید از طریق کنترل پنل ماژول، سپس به کاربرانی که مایل بودید این جوایز را اهدا میکنید. روش دیگر اهدا جوایز به صورت اتوماتیک میباشد. یعنی شما میتوانید هنگام ایجاد کردن یک جایزه، تنظیمات آن را طوری قرار میدهید که برای مثال، وقتی کاربر یک نظر یا یک مطلب ارسال کرد، این جایزه به صورت اتوماتیک برای آن ارسال شود.

امکانات ماژول:
۱. توانائی ایجاد مدال و یا جوایز به صورت نامحدود.
۲. توانائی قرار دادن امتیاز منحصر بفرد برای هر جایزه.
۳. اهدا جایزه به صورت اتوماتیک پس از رسیدن به حد نصاب تعداد مطالب و یا نظرات.
۴. قابلیت اهدا جوایز به صورت عادی به کاربر.
۵. ارسال پیغام خصوصی به کاربر هنگام دریافت جایزه جدید.
۶. ارسال پیغام خصوصی به کاربر هنگام حذف شدن جایزه.
۷. ارسال پیغام خصوصی به کاربر هنگام ویرایش جایزه کاربر.
۸. توانائی تغییر و ویرایش متن پیغام های خصوصی و عنوان پیغامها.
۹. نمایش مدالهای کسب شده توسط کاربر در قسمت پروفایل کاربری، پنجره پاپ آپ مشخصات کاربر، نظرات و صفحه نمایش آخرین نظرهای ارسال شده در سایت.
۱۰. دارای تولتیپ که با بردن نشانه گر موس بر روی جایزه، دلیل دریافت آن را نمایش میدهد.
۱۱. استفاده از کش برای صرفه جوئی در استفاده از منابع سرور.
۱۲. دارای کنترل پنل مجهز به همراه نمایش تمامی جایزه ها و لیست کاربرانی که جایزه دریافت کرده اند.
13. دارای ۱۷۰ مدال و آیکون از پیش تعیین شده.
۱۴. نمایش لیست کاربران با بیشترین مدال و بیشترین امتیاز در صفحه اصلی سایت.

نکته مهم:
دوستانی که از نسخه های دیتالایف انجین پائینتر استفاده میکنند لطف کنند از این ماژول استفاده نکنند و یا اگر هم استفاده میکنند مشکلات خودشون رو قسمت نظرات و انجمن مطرح نکنند. لطف کنید قبل از نصب هر ماژول و هک به نسخه ای که ماژول و یا هک با آن سازگار هاست، توجه کنید.

دانلود
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.
آموزش نصب
۱. ابتدا فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج ساخته و بر روی هاست خود آپلود کنید.

۲. فایل install.php را اجرا کرده و مراحل نصب دیتابیس را انجام دهید.

۳. فایل engine\modules\profile.php را باز کرده و خط زیر را پیدا کنید:
$tpl->set( '{lastdate}', langdate( "j F Y H:i", $row['lastdate'] ) );

پس از خط بالا، کد زیر را قرار دهید:
include_once ENGINE_DIR.'/modules/awards/show.awards.php';


۴. فایل engine\ajax\profile.php را باز کرده و خط زیر را پیدا کنید:
$tpl->set( '{rate}', userrating( $row['user_id'] ) );

پس از خط بالا، کد زیر را قرار دهید:
include_once ENGINE_DIR.'/modules/awards/show.awards.php';


۵. فایل engine\classes\comments.class.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
function build_comments( $template, $area, $allow_cache = false ) {
        global $config, $tpl, $is_logged, $member_id, $user_group, $lang, $dle_login_hash, $_TIME, $allow_comments_ajax, $ajax_adds;

کد زیر را به جای کد بالا قرار دهید:
function build_comments( $template, $area, $allow_cache = false ) {
        global $config, $tpl, $db, $is_logged, $member_id, $user_group, $lang, $dle_login_hash, $_TIME, $allow_comments_ajax, $ajax_adds; $awards = get_vars('awards');
        
    if (!$awards) {
        $award = $db->query("SELECT id,name,img FROM ".PREFIX."_awards_list");
        while ($aw = $db->get_row($award)) {
            $awards[$aw['id']] = array ();
            foreach ($aw as $key => $value)
            {
                $awards[$aw['id']][$key] = $value;
            }
        }
        set_vars ("awards", $awards);
    }


۶. در همان فایل خط زیر را پیدا کرده:
else $tpl->set( '{foto}', "{THEME}/images/noavatar.png" );

پس از خط بالا، کد زیر را قرار دهید:
if (!$row['awards']) {
                $aws = 'هیچ مدالی کسب نشده';
            } else {
                $aws = '';
                $ex_aw = explode(',',$row['awards']);
                foreach ($ex_aw as $value) {
                    $aws .= "<a href=\"#\" onmouseover=\"toolTip('دلیل: ".$awards[$value]['name'] ." ', 250)\" onmouseout=\"toolTip()\"><img border=\"0\" src=\"/uploads/medals/".basename($awards[$value]['img'])."\"></a> ";
                }
            }
            $tpl->set('{awards}', $aws);
            if ($member_id['user_group']==1) {
                $tpl->set('{awards-link}', "<a href=".$config['http_home_url'].$config['admin_path']."?mod=awards&action=graduate&user=".$row['name'].">اهدا مدال</a>");
            }else{
                $tpl->set('{awards-link}', "");
            }


۷. فایل engine\modules\lastcomments.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
$comments->query = "SELECT " . PREFIX . "_comments.id, post_id, " . PREFIX . "_comments.user_id, " . PREFIX . "_comments.date, " . PREFIX . "_comments.autor as gast_name, " . PREFIX . "_comments.email as gast_email, text, ip, is_register, name, " . USERPREFIX . "_users.email, news_num, " . USERPREFIX . "_users.comm_num, user_group, lastdate, reg_date, signature, foto, fullname, land, icq, " . USERPREFIX . "_users.xfields, " . PREFIX . "_post.title, " . PREFIX . "_post.date as newsdate, " . PREFIX . "_post.alt_name, " . PREFIX . "_post.category FROM " . PREFIX . "_comments LEFT JOIN " . PREFIX . "_post ON " . PREFIX . "_comments.post_id=" . PREFIX . "_post.id LEFT JOIN " . USERPREFIX . "_users ON " . PREFIX . "_comments.user_id=" . USERPREFIX . "_users.user_id " . $where . " ORDER BY id desc";

به جای کد بالا، کد زیر را قرار دهید:
$comments->query = "SELECT " . PREFIX . "_comments.id, post_id, " . PREFIX . "_comments.user_id, " . PREFIX . "_comments.date, " . PREFIX . "_comments.autor as gast_name, " . PREFIX . "_comments.email as gast_email, text, ip, is_register,group_concat(mid) as `awards`, name, " . USERPREFIX . "_users.email, news_num, " . USERPREFIX . "_users.comm_num, user_group, lastdate, reg_date, signature, foto, fullname, land, icq, " . USERPREFIX . "_users.xfields, " . PREFIX . "_post.title, " . PREFIX . "_post.date as newsdate, " . PREFIX . "_post.alt_name, " . PREFIX . "_post.category FROM " . PREFIX . "_comments LEFT JOIN ".PREFIX."_awards ON uid = " . PREFIX . "_comments.user_id LEFT JOIN " . PREFIX . "_post ON " . PREFIX . "_comments.post_id=" . PREFIX . "_post.id LEFT JOIN " . USERPREFIX . "_users ON " . PREFIX . "_comments.user_id=" . USERPREFIX . "_users.user_id " . $where . " GROUP BY id ORDER BY id desc ";


۸. فایل engine/modules/show.full.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
$comments->query = "SELECT " . PREFIX . "_comments.id, post_id, " . PREFIX . "_comments.user_id, date, autor as gast_name, " . PREFIX . "_comments.email as gast_email, text, ip, is_register, name, " . USERPREFIX . "_users.email, news_num, comm_num, user_group, lastdate, reg_date, signature, foto, fullname, land, icq, xfields FROM " . PREFIX . "_comments LEFT JOIN " . USERPREFIX . "_users ON " . PREFIX . "_comments.user_id=" . USERPREFIX . "_users.user_id WHERE " . PREFIX . "_comments.post_id = '$news_id'" . $where_approve . " ORDER BY date " . $config['comm_msort'];

کد زیر را، به جای کد بالا قرار دهید:
$comments->query = "SELECT c.id,c.post_id,c.user_id,c.date,c.autor as gast_name,c.email as gast_email,c.text,c.ip,c.is_register,name,u.email,news_num,comm_num,user_group,lastdate,reg_date,signature,foto,fullname,land,icq,xfields,group_concat(mid) as `awards`,u.name  FROM ".PREFIX."_comments c LEFT JOIN ".PREFIX."_awards ON c.user_id = uid  LEFT JOIN ".PREFIX."_users u ON u.user_id = c.user_id WHERE c.post_id = '$news_id' GROUP BY id ORDER BY date " . $config['comm_msort'];


۹. فایل index.php را باز کرده و خط زیر را پیدا کنید:
$tpl->set ( '{topnews}', $tpl->result['topnews'] );

پس از خط بالا، کد زیر را قرار دهید:
$tpl->set ( '{topawards}', $topawards );
$tpl->set ( '{toppoints}', $toppoints );


۱۰. فایل main.tpl قالب خود را باز کرده و قبل از <head/> کد زیر را قرار دهید:
<script type="text/javascript" src="/engine/modules/awards/tooltip.js"></script>


۱۱. فایل engine\modules\cron.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
clear_cache();

}
?>

قبل از کد بالا، کد زیر را قرار دهید:
include ENGINE_DIR.'/modules/awards/awards_cron.php';


۱۲. فایل engine\init.php را باز کرده و در انتهای صفحه کد زیر را پیدا کنید:
?>

قبل از کد بالا، کد زیر را قرار دهید:
include_once ENGINE_DIR.'/modules/awards/topawards.php';


نحوه نمایش مدالها در فایلهای مختلف:
۱. برای نمایش در قسمت نظرات تگ زیر را در فایل comments.tpl قرار دهید:
{awards} {awards-link}

۲. برای نمایش در صفحه پروفایل کاربر فایل userinfo.tpl را باز کرده و تگ زیر را در آن قرار دهید:
{awards} {awards-link}

۳. برای نمایش در پنجره پاپ آپ مشخصات کاربر، فایل profile_popup.tpl را باز کرده و تگ زیر را در آن قرار دهید:
{awards} {awards-link}

۴. فایل main.tpl قالب خود را باز کرده و تگهای زیر را در آن قرار دهید:
لیست کاربران با بیشترین مدال کسب شده: {topawards}
لیست کاربران با بیشترین امتیاز کسب شده: {toppoints}
نظرات کاربران
مجتبی جشنانی در 18 مرداد 1391 - 00:24 گفته:
مدیر بخش قالب هانظرات: 190

بسیار عالی برای بکارگیری بیشتر کاربران سایت ...!!!

IMP در 18 مرداد 1391 - 00:57 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

M_Jashnani,
lol موافقم، اگر دقت کنید و سایت های ایرانی رو چک کنید، بیشتر سایتهای ایرانی کاربرانشون هیچ فعالیت خاصی ندارند و برای مثال کامنت ارسال نمیکنند! یک جورایی فقط نیازشون رو برطرف میکنند و بعد خداحافظ شما! dance

sajad1300 در 18 مرداد 1391 - 01:18 گفته:
عضو سایتنظرات: 5

سلام به همگی - خیلی چیزه خوبیه فقط طولانیه نصبش
یه سوال اگه ماژول نمایش میزان فعالیت کاربر به صورت گرافیکی رو قبلا نصب کرده باشیم اینم نصب کنیم مشکلی پیش نمیاد؟

IMP در 18 مرداد 1391 - 01:20 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

sajad1300,
فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد.

larzesh در 18 مرداد 1391 - 01:49 گفته:
عضو سایتنظرات: 35

ما اگه اینو نصب کنیم ساپورتمون میکنی ؟ یا میگی دیتالایف انجین انگلیسیه به ما مربوط نمیشه ! :دی

IMP در 18 مرداد 1391 - 01:58 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

larzesh,
تا اونجا که با ماژول مربوط باشه به سوالات پاسخ داده میشود، این ماژول هم با دیتالایف انجین فارسی هماهنگ شده و تست شده. در نتیجه، اگر شما از نسخه انگلیسی استفاده میکنی و بعد از نصب با مشکلی روبه رو شدی، ما نمیتونیم پاسخی به شما بدیم. شما قبل از پرسیدن این سوالات لطف کنید مقداری فکر کنید! چند نفر از کاربران انگلیسی زبان رو دیدید بیان اینجا سوال بپرسند؟! smile2

امیدوارم عنوان کردن این مسائل بی ارتباط با این ماژول در اینجا ادامه پیدا نکنه laughing

sajad1300 در 18 مرداد 1391 - 02:33 گفته:
عضو سایتنظرات: 5

معذرت میخوام محتوای uploads رو کجا باید بذاریم؟

IMP در 18 مرداد 1391 - 02:44 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

sajad1300,
شما محتویات پوشه uploads رو داخل فولدر uploads سیستم قرار بده. یعنی باید فولدر medals توی فولدر uploads سیستم قرار بگیرد!

صادق محقق در 26 مرداد 1391 - 13:55 گفته:
عضو سایتنظرات: 35

سلام من نصب کردم همه جاش درسته فقط تو قسمت نظرات تصویر مدال رو نشون نمیده در صورتی که تو قسمت پاپ اپ و پروفایل درست نشون میده

IMP در 26 مرداد 1391 - 14:07 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

msm,
مراحل نصب رو درست انجام ندادید و یا مشکلی توی قالب دارید.
آدرس سایت و قسمتی که مدال نشون داده نمیشه + نسخه دیتالایف انجین رو هم ذکر کنید.

صادق محقق در 28 مرداد 1391 - 02:51 گفته:
عضو سایتنظرات: 35

داداش یه سر به این صفحه بزن
http://01.media3nter.com/index.php?do=lastcomments&userid=1
بعد قسمت پاپ هم ببین که مدال رو نشون میده .اگه اشتباه نصب کرده باشم نباید بیاد همینش هم

IMP در 28 مرداد 1391 - 03:54 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

msm,
کش سیستم رو یک بار خالی کنید به احتمال زیاد درست میشود.

این قسمت فوتر سایت شما هم فوق العاده هست:
Powered by MSM

شما لطف کن مشکلات خودت رو در انجمن پشتیبانی MSM مطرح کن، چون اینجا فقط مشکلات سیستم دیتالایف انجین فارسی پاسخ داده میشود و نه MSM.

mje در 05 شهریور 1391 - 15:36 گفته:
عضو سایتنظرات: 1

http://s3.picofile.com/file/7483011933/Untitled.jpg
آقا سلام
تو رو خدا زودتر بگین چی کار کنم
recourse

mohsen در 06 شهریور 1391 - 21:53 گفته:
عضو سایتنظرات: 1

سلام
تو قسمت index.php هر چه گشتم این $tpl->set ( '{topnews}', $tpl->result['topnews'] ); رو نبود باید چیکار کنم؟

--------------------

IMP در 07 شهریور 1391 - 00:36 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

mohsen8081,
تو اون فایل بگرد ببین سایر تگ ها کجا قرا دارند، بعد از یکی از اونها قرار بده.

مهیار در 23 آبان 1391 - 11:37 گفته:
عضو سایتنظرات: 3

مرسی از این ماژول ما که استفاده کردیم he makhsoosefreeiran

Maxjimme در 29 آبان 1391 - 06:23 گفته:
عضو سایتنظرات: 4

Hi iam Max from pakistan i need help for this
module failed to install giving me sql error below but when i install this on localserver with same version i have on my site module install successfuly but giving error when i try to install on my site
MySQL error in file: /install.php at line 23 Error Number: 1064 The Error returned was: You have an error in your SQL syntax;
check the manual that corresponds to
your MySQL server version for the right
syntax to use near 'TYPE=MyISAM
AUTO_INCREMENT=67' at line 8 SQL query: CREATE TABLE `dle_awards` ( `id` int(11)
NOT NULL auto_increment, `uid` int(11)
NOT NULL default '0', `mid` int(11) NOT
NULL default '0', `alt` varchar(100) NOT
NULL default '', `add_name` varchar(100)
NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`) ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=67 ;
i cant understand why this error ocured when its installed on localserver with same version of dle

IMP در 29 آبان 1391 - 06:28 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

Maxjimme,
Change:

TYPE=MyISAM

with this code:
ENGINE=MyISAM

then, save the file and install it

Maxjimme در 30 آبان 1391 - 01:12 گفته:
عضو سایتنظرات: 4

thank you veryy much problem solved and module installed successfuly
by the way i forget to make it clear that iam using dle9.7 utf8 maybe thats why module give me Error but now everything fixed once again thanks for the support and sorry for not replying in
Persion
Regards,
Maxjimme

arman.sefidi در 13 دی 1391 - 16:09 گفته:
عضو سایتنظرات: 11

این نسخه روی 9.7 هم کار می کنه ؟ اگه مشکلی نیست نصب کنم ؟

mnsb در 28 فروردین 1392 - 02:08 گفته:
عضو سایتنظرات: 11

با سلام
در قسمت ماژول مدالها به هیچ کاربری نمیشه مدال هدیه داد

پیام میده کاربری با این مشخصات نیست

hanzaleh در 16 مرداد 1393 - 20:34 گفته:
عضو سایتنظرات: 19

روی نسخه 10.2 جواب میده ؟

--------------------

IMP در 16 مرداد 1393 - 21:03 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

نقل قول: hanzaleh
روی نسخه 10.2 جواب میده ؟

خب باید نصب کنید تا جوابش رو متوجه بشید دیگه yes

امیر در 04 آبان 1393 - 17:25 گفته:
عضو سایتنظرات: 4

ممنون
ماژول خیلی خوبیه. dance
فقط برای من وقتی موس رو روی مدال میبریم، جزئیات مدال رو نشون نمیده.
دلیلش چی هست؟
نسخه دیتالایف : 10.2

آپدیت:
مشکلم حل شد.
دوستانی که در دیتالایف انجین 10.2 مشکل دارند، فایل tooltip.js رو توی فولدر قالب آپلود کنند و آدرسی که توی main.tpl اضافه میکنید هم بر اساس جایی که این فایل رو آپلود میکنید تغییر بدید.

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!