دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

هماهنگ سازی کامل

هماهنگ سازی کامل دیتالایف انجین با ویبولتین

آموزش هماهنگ سازی دیتالایف انجین با انجمن ساز قدرتمند ویبولتین
برای هماهنگ سازی این دو سیستم شما باید از یک هاست و یک دامنه استفاده کنید

در این هماهنگی موارد زیر در دو سیستم مشترک میشود
- تمامی اعضا
- پیغام های خصوصی
- اطلاعات کاربری
- منوی کاربری
- و ...

دانلود
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.
آموزش نصب
ابتدا فایل ضمیمه را دانلود و در مسیر root هاست خود آپلود کنید
آموزش نصب

فایل index.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
$tpl->load_template ( 'main.tpl' );

پس از آن کد زیر را قرار دهید
$tpl->set ( '{forum_last_vB}', forum_last_vB());
$tpl->set ( '{birthday_block}', birthday_user_forum());

فایل engine/inc/editusers.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید

if( !defined( 'DATALIFEENGINE' ) OR !defined( 'LOGGED_IN' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');

در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید:
msg( "info", $lang['user_addok'], "$lang[user_ok] <b>$regusername</b> $lang[user_ok_1] <b>{$user_group[$reglevel]['group_name']}</b>", "$PHP_SELF?mod=editusers&action=list" );

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
vb_admin_add($regusername, $regpassword, $regemail, $add_time);

در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید:
$filecontents = '';

پس از آن کد زیر را قرار دهید
vb_admin_profile($editmail, $editlogin, $editpass, $editicq, $editland, $editinfo);

به دنبال کد زیر بگردید:
$db->query( "delete FROM " . USERPREFIX . "_pm WHERE user='$id'" );

پس از آن کد زیر را قرار دهید
vb_admin_del_user($row['name']);

فایل engine/modules/sitelogin.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
if( ! defined( 'DATALIFEENGINE' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
if( isset( $_REQUEST['action'] ) and $_REQUEST['action'] == "logout" ) {

و بعد از آن کد زیر را قرار دهید
if (isset($_SESSION['dle_user_id'])) vb_logout($_SESSION['dle_user_id']); elseif (isset($_COOKIE['dle_user_id'])) vb_logout($_COOKIE['dle_user_id']);

کد زیر را پیدا کنید
if( $is_logged ) {

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_login($member_login);

فایل engine/modules/pm.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set pm_all=pm_all+1, pm_unread=pm_unread+1  where user_id='$row[user_id]'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_pm($member_id['name'], $name, $subj, $comments, $time, intval($_REQUEST['outboxcopy']));

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");

کد زیر را پیدا کنید
if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");

کد زیر را پیدا کنید
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_pm set pm_read='yes'  where id='$row[id]'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_pm('', $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "read");

فایل engine/modules/lostpassword.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$db->query( "DELETE FROM " . USERPREFIX . "_lostdb WHERE lostname='$douser'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_lostpassword($username, $new_pass);

فایل engine/modules/register.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set fullname='$fullname', info='$info', land='$land', icq='$icq', xfields='$filecontents' where name='$user'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_register($user, "", "", '', $land, $icq, $info, "update");

کد زیر را پیدا کنید
$id = $db->insert_id();

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
vb_register($name, $user_arr[2], $email, $add_time , "", "", "", "new");

فایل engine/modules/profile.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
if( strlen( $password1 ) > 0 ) {

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
vb_editpofile($icq, $email, md5($password1), $user, $land, $info);

فایل engine/modules/show.full.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$tpl->compile( 'content' );

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
if ($config_vb['goforum'] && $config_vb['allow_module'] && $config_vb['forumid'][$row['category']] != "") {
$link_on_forum = preg_replace('//',$config['http_home_url']."?do=goforum&postid=".$row['id'],
$config_vb['link_on_forum']);
$tpl->set('', $link_on_forum); }
else $tpl->set('', "");

فایل templates/{THEME}/main.tpl را باز کنید و قبل از کد زیر را قرار دهید
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{THEME}/css/vblaststyle.css" />

فایل register.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

کد زیر را پیدا کنید
$vbulletin->userinfo['userid']
= $userid
= $userdata->save();

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
dle_register($vbulletin->GPC['username'], $vbulletin->GPC['password'], $vbulletin->GPC['password_md5'], $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);

فایل login.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
require_once(DIR . '/includes/functions_login.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

کد زیر را پیدا کنید
if ($_REQUEST['do'] == 'logout')
{

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
dle_logout();

کد زیر را پیدا کنید

process_new_login($vbulletin->GPC['logintype'], $vbulletin->GPC['cookieuser'], $vbulletin->GPC['cssprefs']);

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
dle_login($vbulletin->GPC['vb_login_username'], $vbulletin->GPC['vb_login_password'], $vbulletin->GPC['vb_login_md5password'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
$userdata->save();

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
dle_lostpassword($userinfo['username'], md5(md5($newpassword)));

فایل profile.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
require_once(DIR . '/includes/functions_user.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
if ($activate)

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
dle_editpofile('', $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['currentpassword'], $vbulletin->GPC['newpasswordconfirm'], $vbulletin->userinfo['username'], '', '');

کد زیر را پیدا کنید
if ($vbulletin->session->vars['profileupdate'])

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
dle_editpofile($vbulletin->GPC['icq'], "", "", "", $vbulletin->userinfo['username'], $vbulletin->GPC['userfield']['field2'], $vbulletin->GPC['userfield']['field1']);

فایل private.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

کد زیر را پیدا کنید
$deletePmSql = "DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "pm WHERE pmid IN(" . implode(', ', $pmids) . ")";

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pmids, "del");

کد زیر را پیدا کنید
$pmdm->save();
بعد از آن کد زیر را قرار دهید

dle_pm($pmdm->pmtext['fromusername'], $pmdm->pmtext['touserarray'], $pmdm->pmtext['title'], $pmdm->pmtext['message'], $pmdm->pmtext['dateline'], $pmdm->info['savecopy']);

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
$db->shutdown_query("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "pm SET messageread=1 WHERE userid=" . $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid=$pm[pmid]");

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pm['pmid'], "read");

برای نمایش آخرین ارسال ها از تگ {forum_last_vB} استفاده کنید
تصاویر
هماهنگ سازی کامل دیتالایف انجین با ویبولتین
نظرات کاربران
DarkError در 09 اسفند 1390 - 15:51 گفته:
عضو سایتنظرات: 60

سلام ما تشکر از شما flower منتظر همچین مطلبی بودم خیلی لطف کردید

--------------------

1001night.ir در 09 اسفند 1390 - 18:11 گفته:
عضو سایتنظرات: 55

ممنون سعید عالیه flower

--------------------

donyayeclip در 12 اسفند 1390 - 19:20 گفته:
عضو سایتنظرات: 61

تشکر از شما flower

mhmjj در 05 فروردین 1391 - 02:49 گفته:
عضو سایتنظرات: 1

ممنون خیلی دنبال همچین چیزی بودم

hfg76 در 04 اردیبهشت 1391 - 20:59 گفته:
عضو سایتنظرات: 5

من انجمن رو توی ساب دامین نصب کردم یعنی اینجوری کار نمی کنه .
درضمت یعنی وقتی این کارو انجام دادم تمامی کاربران انجمن توی لیست کاربران دیتالایف انجین دیده میشه یا فقط کاربران میتونین ورود کنن ؟؟؟

عبداله در 28 اردیبهشت 1391 - 22:31 گفته:
عضو سایتنظرات: 3

سلام دوستان روی دیتالایف انجین 9/5 و وی بی 3.8 جواب میده؟

ایمان برومند در 30 اردیبهشت 1391 - 12:21 گفته:
عضو سایتنظرات: 129

سلام ممنون داش سعید دست گلت درد نکنه...
فقط کاش میگفتی رو چه نسخه هایی میشه کار کنه

من دل 9.6 دارم با وی بی4.1.12
میشه؟
makhsoosefreeiran

Optis در 02 تیر 1391 - 22:37 گفته:
عضو سایتنظرات: 5

ببخشید چرا آخرین ارسال های انجمن رو به صورت فارسی نمیاره !؟

--------------------

godownload در 11 مرداد 1391 - 00:09 گفته:
عضو سایتنظرات: 11

آخه مرد مومن چرا جواب نمیدی
وقتی مشکل داره حاجی حاجی مکه
این همه نوشتن که کدهای شما ایراد داره
اصلا اینگار نه اینگار
دست مریزاد داره کارت

میلاد میرزایی در 22 مرداد 1391 - 00:32 گفته:
عضو سایتنظرات: 56

godownload,
دوست عزیز اگه مشکلی داری تو انجمن مطرح کن،اینجا به کاربران جوابی داده نمیشه fellow

--------------------

Goudarz در 25 آذر 1391 - 14:27 گفته:
عضو سایتنظرات: 7

ببخشین بعد از کدام کد این را قرار بدین:

فایل templates/{THEME}/main.tpl را باز کنید و قبل از کد زیر را قرار دهید

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{THEME}/css/vblaststyle.css" />


حمید صادقی در 25 آذر 1391 - 23:08 گفته:
مدیر سایتنظرات: 463

Goudarz,
دوست عزیز منظورش قبل از كد زیره
</head>

همون جایی كه بقیه فایل های CSS رو ایمپورت میكنی

موفق باشی flower

--------------------

حمید صادقی در 30 آذر 1391 - 08:53 گفته:
مدیر سایتنظرات: 463

دوستانی كه میخوان 9.7 رو با ویبولتین 4.2 هماهنگ كنند یه نگاهی به تاپیك زیر بندازند و اینقدر سوال نپرسن
http://www.datalifeengine.ir/forum/topic_12283/

موفق بشید flower

--------------------

صمد رحمانی سیرت در 26 اسفند 1391 - 14:32 گفته:
عضو سایتنظرات: 8

من اینکار رو کردم درست کار میکنه اما وقتی می خوای تو ویبولتین لوگین بشی برعکس خارج میشه

lanat-be-hasoodan در 03 تیر 1392 - 12:03 گفته:
عضو سایتنظرات: 3

سلام دوستان
من خیلی وقت بود منتظر این آموزش بودم
متشکرم من تمام مراحل رو طبق آموزش انجام دادم هیچ مشکلی پیش نیومد جواب هم داد
بازم ممنونم happy

علی فاتحی در 29 تیر 1392 - 16:32 گفته:
عضو سایتنظرات: 10

خیلی ممنون...واقعا از همتون تشکر میکنم...من داشتم یه هزینه ای رو پرداخت میکردم واسه اینکار...فقط یه مشکل کوچیک هست که وقتی تو سایت عضو میشه و لوگین میشه باید یه بار هم توی انجمن لوگین کنه...راه حلی هست؟؟؟

علی فاتحی در 17 مرداد 1392 - 19:46 گفته:
عضو سایتنظرات: 10

من ست کردم و مشکلی نداشتم
فقط وقتی کسی تو وی بی عضو بشه نمیاد تو دیتالایف که مشکل خاصی نیست برای من

من سرورمو تغییر دادم + قالب انجمن رو تغییر دادم

حالا تو صفحه اول سایت این اررور میاد

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/gemsofti/public_html/engine/modules/dle_vs_vb.php on line 27 

کسی میتونه کمک کنه؟

IMP در 17 مرداد 1392 - 20:13 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

نقل قول: gem-soft


فایل زیر رو باز کن:

engine/modules/dle_vs_vb.php

به جای تابع eregi از preg_match استفاده کن...

علی فاتحی در 28 مرداد 1392 - 22:42 گفته:
عضو سایتنظرات: 10

نقل قول: IMP
نقل قول: gem-soft


فایل زیر رو باز کن:

engine/modules/dle_vs_vb.php

به جای تابع eregi از preg_match استفاده کن...


اینکارو کردم اررور رفت
اما عضویت وی بی و دیتالایف اررور میده

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!