دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

ماژول دعوت نامه

ماژول دعوت نامه

ماژول دعوت نامه دیتالایف انجین

امکانات این ماژول

- دارای پنل اختصاصی در مدیریت سیستم جهت مدیریت دعوت نامه ها
- امکان دادن دعوت نامه به صورت هدیه به کاربر یا کاربران
- امکان حذف دعوت نامه کاربر
- امکان ارسال دعوت نامه برای یک ایمیل از طریق مدیریت سیستم
- مدیریت دعوت نامه های ارسال شده
- مدیریت دعوت نامه که توسط کاربر برای شخصی ارسال شده - امکان لغو دعوت نامه وجود دارد
- وجود لیستی در پنل کاربری از اخرین دعوت نامه های ارسال شده و ثبت نام شده
- و ...

دانلود
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.
آموزش نصب

1. ابتدا فایل پیوست شده را دانلود و در root هاست خود از حالت زیپ خارج کنید
2. فایل install_mod.php در مرورگر خود فرا خوانی کنید.
3. فایل engine/engine.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
case "register" :
include ENGINE_DIR . '/modules/register.php';
break;

در زیر کد بالای کد زیر را اضافه کنید
case "invite" :
include ENGINE_DIR.'/modules/invite.php';
break;

4. فایل engine/inc/options.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
$options['others'] = array (

در پایینش کد زیر را اضافه کنید
array (
'name' => $lang['mod_rfi_a_on'],
'url' => "$PHP_SELF?mod=invite_registration",
'descr' => $lang['mod_rfi_a_on_t'],
'image' => "invite_registration.png",
'access' => "admin",
),

5. فایل engine/modules/register.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
require_once ENGINE_DIR . '/classes/parse.class.php';

کد زیر را در پایین کد بالای اضافه کنید
require_once ENGINE_DIR . '/data/config.invite.php';
if($c_invite['mod_of_status']=="1") {
$tpl->set('[invite_register]', '');
$tpl->set('[/invite_register]', '');
} else {
$tpl->set_block( "'\\[invite_register\\].*?\\[/invite_register\\]'si", '' ); }

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
$reg_error = check_reg( $name, $email, $password1, $password2, $sec_code, $sec_code_session );

در پایینش کد زیر را اضافه کنید
if($c_invite['mod_of_status']=="1") {
$invite = $db->safesql( $parse->process( htmlspecialchars( trim( $_POST['user_invite'] ) ) ) );
$invite = preg_replace('#\s+#i', '', $invite);
$sql_result = $db->query( "SELECT * FROM " . USERPREFIX . "_invite where i_invite='$invite' && i_email='$email'" );
$row = $db->get_row( $sql_result );
if( $row['i_status'] != 'yes') {
$reg_error .= $lang['mod_rfi_reg_err'];
} else {
$db->query( "UPDATE " . PREFIX . "_invite SET i_status='no|$name' WHERE i_invite='".$row['i_invite']."'" );
}
$reg_user_group = $row['i_gold'];
} else {
$reg_user_group = $config['reg_group'];
}

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
$db->query( "INSERT INTO " . USERPREFIX . "_users (name, password, email, reg_date, lastdate, user_group, info, signature, favorites, xfields, logged_ip) VALUES ('$name', '$regpassword', '$email', '$add_time', '$add_time', '" . $config['reg_group'] . "', '', '', '', '', '" . $_IP . "')" );

کد زیر را جایگزین کد بالای کنید
$db->query( "INSERT INTO " . USERPREFIX . "_users (name, password, email, reg_date, lastdate, user_group, info, signature, favorites, xfields, logged_ip) VALUES ('$name', '$regpassword', '$email', '$add_time', '$add_time', '" . $reg_user_group . "', '', '', '', '', '" . $_IP . "')" );

6. فایل engine/modules/profile.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
include_once ENGINE_DIR . '/classes/parse.class.php';

در پایینش کد زیر را اضافه کنید
require_once(ENGINE_DIR.'/modules/invite.functions.php');

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set( '{usertitle}', stripslashes( $row['name'] ) );

در پایینش کد زیر را اضافه کنید
$tpl->set( '{mod_invited_users}', invited_users( $row['email'] ) );
$tpl->set( '{mod_my_invited_users}', my_invited_users( $row['name'] ) );
$tpl->set( '{mod_all_my_invited_users}', all_invited_users( $row['name'] ) );

7. فایل language/Farsi/website.lng را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
'wysiwyg_language' => "fa",

در پایینش کد زیر را اضافه کنید
// invitation_2.2
'mod_rfi_notlogged'    =>    "شما باید وارد اکانت خود شوید و یا سطح دسترسی ندارید",
'mod_rfi_modoff'    =>    "غیر فعال کردن سیستم دعوت نامه",
'mod_rfi_f_invited_users'    =>    "دعوت شده اید از طرف کاربر ",
'mod_rfi_noinfo'    =>    "اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد",
'mod_rfi_cancel'    =>    "انصراف",
'mod_rfi_invite'    =>    "کد دعوت نامه",
'mod_rfi_email'        =>    "آدرس ایمیل",
'mod_rfi_create'    =>    "تاریخ آماده سازی",
'mod_rfi_f_nai'        =>    "دعوت نامه شما غیر فعال است",
'mod_rfi_reg_err'        =>    "<li>کد دعوت نامه نامعتبر اشتباه می باشد</li>",
// invitation_2.2

7. فایل language/Farsi/adminpanel.lng را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
'wysiwyg_language' => "fa",

در پایینش کد زیر را اضافه کنید
// invitation_2.2
'mod_rfi_a_on'        =>    "دعوت نامه",
'mod_rfi_a_on_t'    =>    "ماژول دعوت نامه",
'mod_rfi_a_m1'        =>    "تظیمات اصلی",
'mod_rfi_a_m2'        =>    "توزیع دعوت نامه",
'mod_rfi_a_m3'        =>    "کنترل دعوت نامه",
'mod_rfi_a_m4'        =>    "دعوت کاربر",
'mod_rfi_a_p1_ok'    =>    "تغییرات با موفقیت انجام شد",
'mod_rfi_a_error'    =>    "بروز خطا",
'mod_rfi_a_ok'        =>    "تغییرات اعمال شده با موفقیت ذخیره شد",
'mod_rfi_a_p1_med'    =>    "فعال بودن ماژول:",
'mod_rfi_a_p1_med_t'    =>    "فعال بودن  یا عدم فعال بودن ماژول دعوت نامه",
'mod_rfi_a_p1_ian'    =>    "حق ارسال دعوت نامه:",
'mod_rfi_a_p1_ian_t'    =>    "تعداد دعوت نامه ای که کاربر حق ارسال دارد",
'mod_rfi_a_p1_se'    =>    "فرستادن به ایمیل با عنوان:",
'mod_rfi_a_p1_se_t'    =>    "عنوان ایمیل هنگام ارسال دعوت نامه",
'mod_rfi_a_p1_me'    =>    "پیغام ایمیل:",
'mod_rfi_a_p1_me_t'    =>    "پیغامی که هنگام ارسال دعوت نامه ایمیل می شود",
'mod_rfi_a_p1_me_t_info'    =>    "<br><b>{%send_user%)</b> - کاربر ارسال کننده دعوت نامه,<br><b>{%user_comment%}</b> - نظر ارسال کننده دعوت نامه,<br><b>{%sam_invite%}</b> - کد دعوت نامه",
'mod_rfi_a_p1_sue'    =>    "ارسال دعوت نامه از طریق ایمیل فعال سازی :",
'mod_rfi_a_p1_sue_t'    =>    "دعوت نامه های اضافه شده ار طریق ایمیل اطلاع داده شود",
'mod_rfi_a_p1_save'    =>    "ذخیره",
'mod_rfi_a_p2_users'    =>    "اعضا",
'mod_rfi_a_p2_uni'    =>    "کاربر/دعوت نامه های استفاده شده",
'mod_rfi_a_p2_ni'    =>    "نام کاربری / دعوت نامه",
'mod_rfi_a_p2_do'    =>    "لاگ",
'mod_rfi_a_p2_sti'    =>    "ارائه دعوت نامه های هدیه یا حذف آن",
'mod_rfi_a_p2_sti_1'    =>    "دعوت نامه هدیه وجود دارد",
'mod_rfi_a_p2_sti_2'    =>    "حذف دعوت نامه ها",
'mod_rfi_a_p2_dvi'    =>    "تعداد دعوت نامه",
'mod_rfi_a_p2_dvi_t'    =>    "هدیه دعوت نامه /حذف دعوت نامه - چه مقدار باشد",
'mod_rfi_a_p3_t1'    =>    "کد دعوت نامه:",
'mod_rfi_a_p3_t2'    =>    "ایمیل:",
'mod_rfi_a_p3_t3'    =>    "دعوت کنید:",
'mod_rfi_a_p3_t4'    =>    "وغعیت:",
'mod_rfi_a_p3_t5'    =>    "گروه:",
'mod_rfi_a_p3_t6'    =>    "تاریخ آماده سازی:",
'mod_rfi_a_p3_t7'    =>    "حذف",
'mod_rfi_a_p3_noinvites'    =>    "هیچ دعوتی وجود ندارد",
'mod_rfi_a_p3_iid'    =>    "شماره",
'mod_rfi_a_p4_sie_t'    =>    "آدرس ایمیلی که قرار است دعوت نامه ارسال شود",
'mod_rfi_a_p4_sie_y'    =>    "ارسال هشدار از طریق ایمیل:",
'mod_rfi_a_p4_sie_y_t'    =>    "پیام ایمیل دعوت نامه",
'mod_rfi_a_p4_sim'    =>    "پیغام:",
'mod_rfi_a_p4_sim_t'    =>    "متن شما هنگام ارسال دعوت نامه",
'mod_rfi_a_p4_ag'    =>    "تنظیم  گروه:",
'mod_rfi_a_p4_ag_t'    =>    "پس ار تایید دعوت نامه در چه گروه کاربری عضو شود",
'mod_rfi_a_p4_send'    =>    "ارسال",
// invitation_2.2

فایل .htaccess را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
RewriteRule ^rules.html$ index.php?do=rules [L]

در پایینش کد زیر را اضافه کنید
RewriteRule ^invites.html$ index.php?do=invite [L]

برای نمایش کد دعوت نامه در بخش ثبت نام کد زیر را در جای مناسب در فایل registration.tpl قالبتان قرار دهید.
[invite_register] کد دعوت نامه: <input type="text" name="user_invite" class="f_input" /> [/invite_register]

برای نمایش اطلاعات دعوت نامه میتوانید از کد های زیر رد فایل userinfo.tpl قالبتان استفاده کنید.
{mod_invited_users}
{mod_my_invited_users}
{mod_all_my_invited_users}
تصاویر
ماژول دعوت نامه


ماژول دعوت نامه


ماژول دعوت نامه
نظرات کاربران
سامان گلچمنی در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 45

wow !
بسیار عالیه flower
خیلی خیلی سپاسگذارم pray
این روزها دیتالایف انجین حسابی جون گرفته happy

--------------------

امین جعفری در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 34

این ماژول فوق العادست.

کارت حرف نداره سعید. سرعت عملت منو کشته.

1001night.ir در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 55

ممنون flower

--------------------

saeid.s در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 59

تلاش برای نابر وان شدن

donyayeclip در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 61


بسیار عالیه flower
خیلی خیلی سپاسگذارم pray

Amirali در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 178

ممنون داداش

اهورا در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 7

باید بنویسید سازگار با چه نسخه هایی هست
سپاس

عباسعلی دادخواه در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 57

اماکانتش رو توضیح دادید ولی نگفتید این ماژول چی هست
دعوت نامه یعنی چی؟ چجوریه؟ دقیقا این چیه ؟
مرسی

--------------------

مجتبی جشنانی در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بخش قالب هانظرات: 190

شما میتونید با این ماژول کاری کنید که کاربرانتون به کسانی که دوست دارن ، دعوت نامه بفرستند و اونها رو به عضویت در سایت دعوت کنند ...
امکانات هم که در خود مطلب توضیح داده شده ...!!!

Robotic در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 14

سؤال ) وقتی تو پنل مدیریت وارد ماژول میشم این پیغامو میده :

Parse error: syntax error, unexpected T_IS_IDENTICAL in /home/public_html/engine/inc/invite_registration.php on line 10

مشکل کجاست ؟!!

Robotic,

چه با حال !!! خودم به خودم جواب میدم !!! heheh

مشکل از خط دهم فایل invite_registration.php هستش دوستان !

این خط اضافی که به شکل زیر هست رو باید به کل حذف کنید ....

*/=================================================


بد نیست من به یه نکته ی خیلی اخلاقی هم اینجا اشاره ای داشته باشم و اون اینکه خیلی وقتا بهتره بجای زود پرسیدن یه سؤال دوستان یه کم فشار هم به خودشون وارد کنن !! excisted (اصلاً روی صحبتم با خودم نیستا fellow )

mahyarbadry در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 17

من نصب کردم اما ایراد اساسی دارد اینکه
ارور پشت ارور میده چرا ؟

سهیل در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 2

من نصب کردم رو اخرین ورژن کاملا خوب کار میکنه فقط میخوام دسترسی بدم به یه گروه کاربری دیگه هم دعوت نامه ارسال کنه اینو چطوری دسترسی بدم؟

bae2020 در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 18

سلام
من ماژول رو نصب کردم و با پیغام خطای زیر روبرو شدم:
Parse error: syntax error, unexpected T_IS_IDENTICAL in public_html/engine/inc/invite_registration.php on line 10

مشکل از کجاست؟

Parse error: syntax error, unexpected T_IS_IDENTICAL in public_html/engine/inc/invite_registration.php on line 10


DLE version : 9.8

IMP در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

bae2020,
این خطا به خاطر وجود کرکتر اضافی توی اون خطی هست که ذکر شده! البته شاید هم روی نسخه جدید کار نمیکنه. شما روی دیتالایف انجین نسخه 9.4 هم نصب کن اگر مشکلی نبود یعنی با نسخه های جدید کار نمیکنه.

سید محمد آذرشین در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 58

خوبو عالی با متکا و قالی donoghted

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!