دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

ماژول امتیاز به

ماژول امتیاز به مطلب به صورت منفی و مثبت

به کمک این ماژول امکان دادن امتیاز به مطالب به صورت منفی و مثبت فراهم می شود.

دانلود
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.
آموزش نصب
1. فایل پیوست شده را دانلود و در داخل پوشه قالب خود از حالت زیپ خارج کنید.
2. فایل engine.css قالب خود را باز کنید و در آخرین خط کد های زیر را قرار دهید.

rating {
color: #555555;
font-size: 11px;
font-family: tahoma;
width: 85px;
height: 16px;
}
.unit-rating {
list-style: none;
margin: 0px;
padding: 0px;
width: 85px;
height: 16px;
position: relative;
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: top left;
background-repeat: repeat-x;
}
.unit-rating li {
text-indent: -90000px;
padding: 0px;
margin: 0px;
float: left;
}
.unit-rating li a {
display: block;
width: 17px;
height: 16px;
text-decoration: none;
text-indent: -9000px;
z-index: 17;
position: absolute;
padding: 0px;
}
.unit-rating li a:hover {
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: left center;
z-index: 2;
left: 0px;
}
.unit-rating a.r1-unit { left: 0px; }
.unit-rating a.r1-unit:hover { width: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit { left: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit:hover { width: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit { left: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit:hover { width: 51px; }
.unit-rating a.r4-unit { left: 51px; }
.unit-rating a.r4-unit:hover { width: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit { left: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit:hover { width: 85px; }
.unit-rating li.current-rating {
background-image: url(../dleimages/rating.gif);
background-position: left bottom;
position: absolute;
height: 16px;
display: block;
text-indent: -9000px;
z-index: 1;
}
.rating-text {float: right;}

#ratig-layer {
font-weight: bold;
float: right;
padding-right: 5px;
}

#ratig-layer a, #ratig-layer a:hover {text-decoration: none;}


.r2-unit{
cursor: pointer;
}

3. فایل engine/ajax/rating.php را باز کنید و به دنیال کد زیر بگردید.


if( $go_rate > 5 or $go_rate < 1 ) $go_rate = 0;

به جای کد بالای کد زیر را قرار دهید


if( $go_rate > 1 or $go_rate < -1 ) $go_rate = 0;
4. فایل engine/modules/functions.php را باز کنید و به دنیال ک زیر بگردید.

function ShowRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
    global $lang;
    
    if( $rating AND $vote_num ) $rating = round( ($rating / $vote_num), 0 );
    else $rating = 0;
    $rating = $rating * 17;
    
    if( ! $allow ) {
      
       $rated = <<<HTML
<div style="float:right;">
       <ul>
       <li style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
       </ul>
</div>
HTML;
      
       return $rated;
    }
    
    $rated = <<<HTML
<div id='ratig-layer'><div style="float:right;">
       <ul>
       <li style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
       <li><a href="#" title="{$lang['useless']}" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['poor']}" onclick="doRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['fair']}" onclick="doRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['good']}" onclick="doRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" onclick="doRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
       </ul>
</div></div>
HTML;
    
    return $rated;
}

function ShortRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
    global $lang;
    
    if( $rating AND $vote_num ) $rating = round( ($rating / $vote_num), 0 );
    else $rating = 0;
    $rating = $rating * 17;
    
    if( ! $allow ) {
      
       $rated = <<<HTML
<div style="float:right;">
       <ul>
       <li style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
       </ul>
</div>
HTML;
      
       return $rated;
    }
    
    $rated = "<div id='ratig-layer-" . $id . "'>";
    
    $rated .= <<<HTML
<div style="float:right;">
       <ul>
       <li style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
       <li><a href="#" title="{$lang['useless']}" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['poor']}" onclick="dleRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['fair']}" onclick="dleRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['good']}" onclick="dleRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
       <li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" onclick="dleRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
       </ul>
</div>
HTML;
    
    $rated .= "</div>";
    
    return $rated;
}

function userrating($name) {
    global $db;
    
    $row = $db->super_query( "SELECT SUM(rating) as rating, SUM(vote_num) as num FROM " . PREFIX . "_post where autor ='$name'" );
    
    if( $row['num'] ) $rating = round( ($row['rating'] / $row['num']), 0 );
    else $rating = 0;
    $rating = $rating * 17;
    
    $rated = <<<HTML
<div style="display:inline;">
       <ul>
       <li style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
       </ul>
       </div>
HTML;
    
    return $rated;
}

کد زیر را جایگزین کد بالای کنید
function ShowRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
global $is_logged, $member_id, $config, $lang, $db;
if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;

switch($rating) {
case ($rating >= 0):
$rating = '<span style="color: #009900;">+'.$rating.'</span>';
break;
case ($rating <= 0):
$rating = '<span style="color: #FF0000;">'.$rating.'</span>';
break;
case($rating == 0):
$rating = '<span style="color: #000000;">'.$rating.'</span>';
break;
}
if (!$allow) {
$rated = <<<HTML
<div id="ratig-layer">
<a href="#" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">
<img src="/templates/Default/dleimages/up.png" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
{$rating}
<a href="#" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" onclick="doRate('-1', '{$id}'); return false;">
<img src="/templates/Default/dleimages/down.png" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
</div>
HTML;
return $rated;
}
$rated .= <<<HTML
<span id="ratig-layer-{$id}">
<div id="ratig-layer">
<a href="#" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">
<img src="{THEME}/dleimages/up.png" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
{$rating}
<a href="#" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" onclick="doRate('-1', '{$id}'); return false;">
<img src="{THEME}/dleimages/down.png" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
</div>
</span>
HTML;
return $rated;
}

function ShortRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
global $config, $lang;
if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;
switch($rating) {
case ($rating >= 0):
$rating = '<span style=\"color: #009900;\">+'.$rating.'</span>';
break;
case ($rating <= 0):
$rating = '<span style="color: #FF0000;">'.$rating.'</span>';
break;
case($rating == 0):
$rating = '<span style="color: #000000;">'.$rating.'</span>';
break;
}
if (!$allow) {
$rated = <<<HTML
<div id="ratig-layer">
<a href="#" title=" پسندیدم (+) " alt=" پسندیدم (+) " onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">
<img src="/templates/Default/dleimages/up.png" title="پسندیدم (+)" alt=" پسندیدم (+) " width="11" height="11" align="middle" />
</a>
{$rating}
<a href="#" title=" نپسنیدم (-) " alt=" نپسنیدم (-) " onclick="doRate('-1', '{$id}'); return false;">
<img src="/templates/Default/dleimages/down.png" title="نپسنیدم (-)" alt=" نپسنیدم (-) " width="11" height="11" align="middle" />
</a>
</div>
HTML;
return $rated;
}
$rated = "<span id=\"ratig-layer-" . $id . "\">";
$rated .= <<<HTML
<div id="ratig-layer">
<a href="#" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;">
<img src="{THEME}/dleimages/up.png" title="پسندیدم (+)" alt="پسندیدم (+)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
{$rating}
<a href="#" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" onclick="dleRate('-1', '{$id}'); return false;">  
<img src="{THEME}/dleimages/down.png" title="نپسنیدم (-)" alt="نپسنیدم (-)" width="11" height="11" align="middle" />
</a>
</div>
HTML;
$rated  .= "</span>";
return $rated;
}


function userrating($name) {
global $db;
$row = $db->super_query("SELECT SUM(rating) as rating, SUM(vote_num) as num FROM " . PREFIX . "_post where autor ='$name'");
if ($row['num']) $rating = round(($row['rating'] /  $row['num']), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating;
$rated = <<<HTML
{$rating}
HTML;
return $rated;
}
تصاویر
ماژول امتیاز به مطلب به صورت منفی و مثبت
نظرات کاربران
anaefrit در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 6

wassat wassat wassat
دستت درد نکنه ولی نمی خوایی که تو شناسنامه هامون هم کد جای گزین کنیم
به هر حال دمت گرم
haha

saeid.s در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 59

متوجه نشدم ؟

mahdi در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 36

عالیه دمت گرم آقا سعید flower
----------------------------
www.pcnano.ir

امیر انوشه در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 61

saeid.s,
منظورش این بود که نصبش یکم طولانی بوده

anaefrit در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 6

amir anoosheh,
دقیقا درست گفتی
ایشالله ماژولهای راحت تر بذارین اون وقت ما هستیم

1001night.ir در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 55

واقعا عالیه
فقط اگه ماژول امتیاز به نظرات هم پیدا کنی فوق العاده میشه flower

--------------------

saeid.s در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 59

ماژول رو خودم استفاده میکنم در هر دو سایتم واقعا عالی هستش

ارزش این همه مراحل رو داره

IMP در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

ممنون سعید خان. flower
اتفاقا این هک بسیار راحت نصب میشود! excisted

saeid.s در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 59

خواهش میکنم

mp7.ir در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 20

خوب بود ممنون

--------------------

donyayeclip در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 61

خوب بود ممنون

حمید یوسفی در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 35

بهتر بود از آرایه lang برای کلمات فارسی استفاده می کردی، اینطوری مشکل یونیکد برطرف می شد. yes

--------------------

hfg76 در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 5

ممنون از زحماتتون . من تمامی آموزش رو مو به مو انجام دادم اما در آخ با این ارور مواجه شدم ؟
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in /home/???/public_html/engine/modules/functions.php on line 422

شهاب در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 23

Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING

--------------------

shahabR در 11 دی 1348 - 03:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 6

سلام من ورژن 9.6 دارم هر کاری میکنم نمیتونم درستش کنم تمام مراحلی که اینجا ذکر شده رو رفتم ولی نشد

میشه یه کمکی به من بکنی خیلی ممنون میشم

این 3 تا فایل مربوطه:

[attachment=387]

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!