دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

ماژول دوستیابی ورژن

ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1

ماژول دوستیابی برای اضافه کردن اعضا به فهرست دوستان در پروفایل

دانلود
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.
آموزش نصب
1.فایل پیوست رو در پوشه روت سیستم خود Extract کنید.

2. کد زیر را وارد بانک اطلاعاتی کنید . ( MySQL ) :


DROP TABLE IF EXISTS `dle_friends`;
CREATE TABLE `dle_friends` (
  `id` mediumint(8) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '',
  `friend` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '',
  `date` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARSET=utf8 */;

ALTER TABLE `dle_users` ADD `friends` text NOT NULL DEFAULT '';
ALTER TABLE `dle_users` ADD `friends_temp` text NOT NULL DEFAULT '';
ALTER TABLE `dle_users` ADD `friends_settings` varchar(30) NOT NULL DEFAULT 'yes||no';

INSERT INTO `dle_email` values ('', 'friends', 'کاربر گرامی : {%username%} , برای شما یک در خواست دوستی از طرف {%who%} ارسال شده است\r\n\r\nبرای تایید یا رد در خواست دوستی {%who%} بر روی لینک زیر کلیک کنید : \r\n\r\n{%url%}\r\n\r\nبا تشکر ,\r\nمدیریت سایت');
INSERT INTO `dle_email` values ('', 'fr_fail', 'کاربر گرامی : {%username%} , کاربر : {%who%} در خواست دوستی شما را رد کرد .\r\n\r\nبا تشکر ,\r\nمدیریت سایت');
INSERT INTO `dle_email` values ('', 'fr_add', 'کاربر گرامی : {%username%} , کاربر : {%who%}  در خواست دوستی شما را قبول کرد .\r\n\r\nبا تشکر ,\r\nمدیریت سایت');
INSERT INTO `dle_email` values ('', 'fr_delete', 'کاربر گرامی : {%username%} , کاربر : {%who%}  شما را از لیست دوستان خود حذف کرد .\r\n\r\nبا تشکر ,\r\nمدیریت سایت');

INSERT INTO `dle_admin_sections` (`name`, `title`, `descr`, `icon`, `allow_groups`) VALUES ('friends', 'ماژول دوستیابی', 'تنظیمات ماژول دوستیابی', 'friends.jpg', '1');

3. فایل /engine/engine.php را بازکنید .
- کد زیر را پیدا کنید:

case "deletenews" :
    include ENGINE_DIR . '/modules/deletenews.php';
    break;

- بعدار آن کد زیر را قرار دهید :

// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
    case "friends" :
        if ($user) include ENGINE_DIR . '/modules/friends_list.php';
        else msgbox ( $lang['all_err_1'], $lang['news_err_27'] );
        break;
    
    case "friendsfeed" :
        if ($is_logged) include ENGINE_DIR . '/modules/friends_feed.php';
        else msgbox ( $lang['all_err_1'], $lang['news_err_27'] );
        break;
// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1

- کد زیر را پیدا کنید :

elseif ($do == 'stats') $nam_e = $lang['title_stats'];

- بعد از آن کد زیر را قرار دهید :


// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
elseif ($do == "friends") {
    if (! $subaction) $nam_e = $lang['fr_friends'];
    elseif ($subaction == "common") $nam_e = $url_user . $lang['fr_common'];
    elseif ($subaction == "requests") $nam_e = $lang['fr_activate_title'];
    elseif ($subaction == "suggestions") $nam_e = $lang['fr_suggestions'];
}
elseif ($do == "friendsfeed") $nam_e = $lang['fr_feed_title'];
// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1

- کد زیر را پیدا کنید :

$s_navigation = "<a href=\"{$config['http_home_url']}\">" . $config['short_title'] . "</a>";

- بعد از آن کد زیر را قرار دهید :
  
// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
    if ($do == "friends") {
        if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) $url_user = "<a href=\"" . $config['http_home_url'] . "user/" . urlencode( $user ) . "/\">" . stripslashes( $user ) . "</a>";
        else $url_user = "<a href=\"$PHP_SELF?subaction=userinfo&amp;user=" . urlencode( $user ) . "\">" . stripslashes( $user ) . "</a>";
        
        $s_navigation .= " &raquo; " . $url_user;
    }
// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
    
4. فایل /engine/init.php را باز کنید .
- کد زیر را پیدا کنید :

$tpl->set( '{all-pm}', $member_id['pm_all'] );

- بعد از آن کد زیر را قرار دهید :

// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
if( $member_id['friends_temp'] ) $tpl->set( '{request-count}', "(" . count(explode("," ,$member_id['friends_temp'])) . ")" );
else $tpl->set( '{request-count}', "" );

if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) {
    $tpl->set( '{friends-link}', $config['http_home_url'] . "friends/" . urlencode( $member_id['name'] ) );
    $tpl->set( '{feed-link}', $config['http_home_url'] . "friendsfeed/" );
} else {
    $tpl->set( '{friends-link}', $PHP_SELF . "?do=friends&amp;user=" . urlencode( $member_id['name'] ) );
    $tpl->set( '{feed-link}', $PHP_SELF . "?do=friendsfeed" );
}
// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1

5. فایل engine/modules/profile.php را باز کنید،
- کد زیر را پیدا کنید :

$filecontents = '';

- بعد از آن کد زیر را قرار دهید :

// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
    if( $_POST['friends_info'] ) $friends_info = "yes"; else $friends_info = "no"; // در یافت پیغام خضوصی هنگام دریافت درخواست یا رد یا حذف دوستی
    if( $_POST['friends_pm'] ) $friends_pm = "yes"; else $friends_pm = "no"; // در یافت پیغام خصوصی تنها از دوستان
    $friends_settings = $friends_info . "||" . $friends_pm;
// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1

- کد زیر را پیدا کنید : (2 بار(
این کد 2 بار تکرار شده

allow_mail='$allow_mail',

- کد زیر را جایگزینش کنید :

allow_mail='$allow_mail', friends_settings='$friends_settings',

- کد زیر را پیدا کنید :

$tpl->set( '{lastdate}', langdate( "j F Y H:i", $row['lastdate'] ) );

- بعد از آن کد زیر را قرار دهید :

// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
include_once ENGINE_DIR . '/modules/friends_profile.php';
// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1

6.فایل engine/modules/pm.php را بازکنید .
- کد زیر را پیدا کنید :

if( $user ) $row = $db->super_query( "SELECT user_id, name, pm_all, user_group FROM " . USERPREFIX . "_users where user_id = '$user'" );
elseif( $username != "" ) $row = $db->super_query( "SELECT user_id, name, pm_all, user_group FROM " . USERPREFIX . "_users where name='$username'" );

- کد زیر را جایگزینش کنید :

if( $user ) $row = $db->super_query( "SELECT user_id, name, pm_all, user_group, friends_settings FROM " . USERPREFIX . "_users where user_id = '$user'" );
elseif( $username != "" ) $row = $db->super_query( "SELECT user_id, name, pm_all, user_group, friends_settings FROM " . USERPREFIX . "_users where name='$username'" );

// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
    $friends_settings = explode( "||", $row['friends_settings'] );
    
    if( $friends_settings[1] == "yes" ) {

        // check if user is my friend
        $my_temp_arr = explode( ',', $member_id['friends'] );
        if(! in_array( $row['user_id'], $my_temp_arr )) {
            msgbox( $lang['all_err_1'], $lang['fr_pm_er'] );
            $stop_pm = TRUE;
        }
    }
// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1

7. فایل engine/ajax/profile.php را بازکنید .
- کد زیر را پیدا کنید :

$tpl->set( '{rate}', userrating( $row['name'] ) );


- بعدار آن کد زیر را قرار دهید :


// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
require_once ENGINE_DIR . '/modules/sitelogin.php';

if( $is_logged and $member_id['user_id'] != $row['user_id'] ) {
    
    $friends_arr = explode( ',', $member_id['friends'] );
    $temp_friends_arr = explode( ',', $row['friends_temp'] );
    
    if( ! in_array( $row['user_id'], $friends_arr ) && ! in_array( $member_id['user_id'], $temp_friends_arr ) ) {
        $tpl->set( '{dofriends}', "<a id=\"dofriend-" . $row['user_id'] . "\" href=\"#\" onclick=\"doFriends('" . $row['user_id'] . "', 'add', 'pop'); return false;\">" . $lang['fr_add'] . "</a>" );
    } elseif( in_array( $row['user_id'], $friends_arr )) {
        $tpl->set( '{dofriends}', "<a id=\"dofriend-" . $row['user_id'] . "\" href=\"#\" onclick=\"doFriends('" . $row['user_id'] . "', 'delete', 'pop'); return false;\">" . $lang['fr_del_do'] . "</a>" );
    } else $tpl->set( '{dofriends}', $lang['fr_req_sent'] );

} else $tpl->set( '{dofriends}', "" );
// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1

8. فایل .HTACCESS را بازکنید .
- کد زیر را پیدا کنید :

RewriteRule ^page/(.*)$ index.php?cstart=$1 [L]


- بعدار آن کد زیر را قرار دهید :


# ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
RewriteRule ^friends/([^/]*)(/?)+$ index.php?do=friends&user=$1 [L]
RewriteRule ^friends/([^/]*)/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?do=friends&user=$1&cstart=$2 [L]
RewriteRule ^friends/([^/]*)/common(/?)+$ index.php?do=friends&subaction=common&user=$1 [L]
RewriteRule ^friends/([^/]*)/common/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?do=friends&subaction=common&user=$1&cstart=$2 [L]
RewriteRule ^friends/([^/]*)/requests(/?)+$ index.php?do=friends&subaction=requests&user=$1 [L]
RewriteRule ^friends/([^/]*)/requests/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?do=friends&subaction=requests&user=$1&cstart=$2 [L]
RewriteRule ^friends/([^/]*)/suggestions(/?)+$ index.php?do=friends&subaction=suggestions&user=$1 [L]
RewriteRule ^friendsfeed(/?)+$ index.php?do=friendsfeed [L]


9. فایل language/Farsi/website.lng را بازکنید .
- کد زیر را پیدا کنید :

'wysiwyg_language' => "fa",

- بعدار آن کد زیر را قرار دهید :

// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
'fr_friends' => "لیست دوستان",
'fr_done' => "در خواست شما ارسال شد",
'fr_add_succes' => "کاربر {user} با موفقیت به لیست دوستان اضافه شده !",
'fr_del_succes' => "کاربر {user} از لیست دوستان خذف شد !",
'fr_del_act' => "خذف در خواست دوستی",
'fr_del_req_succes' => "در خواست دوستی خذف شد !",
'fr_del_do' => "حذف از لیست دوستان",
'fr_del_pm' => "شما از لیست دوستان خذف شدید",
'fr_send_pm' => "ارسال پیغام خصوصی",
'fr_send_mail' => "ارسال ایمیل",
'fr_activate' => "تایید دوستی",
'fr_activate_title' => "پیشنهادات دوستی",
'fr_activate_fail_pm' => "درخواست دوستی شما را رد کرد",
'fr_activate_ok_pm' => "در خواست دوستی شما را قبول کرد",
'fr_no_friends' => "شما هیچ دوستی ندارید",
'fr_no_req_friends' => "هیچ در خواست دوستی جدیدی وجود ندارد",
'fr_user_no_friends' => "کاربر {user} هیچ دوستی ندارد",
'fr_req' => "درخواست دوستی شما ارسال شد",
'fr_add' => "ارسال در خواست دوستی",
'fr_req_sent' => "شما قبلا یک در خواست دوستی برای این کاربر فرستاده اید",
'fr_feed_off' => "ماژول به طور موقت غیر فعال است",
'fr_feed_load' => "&darr; نمایش خبر های بیشتر &darr;",
'fr_feed_error' => " این قسمت فقط برای کاربران ثبت نام شده است",
'fr_nofeed' => "در حال حاظر دوستان شما هیچ مطلبی انتشار نداده اند",
'fr_timeago' => "یک ساعت، دو ساعت ، سه ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت، شش ساعت، ثانیه پیش ، قبل، در، امروز ، دیروز ، در",
'fr_pm_er' => "این کاربر فقط پیغام خصوصی را از دوستان دریافت میکند !",
'fr_no_sugg' => "در حال حاظر هیچ دوستی یافت نشده است !",
'fr_common' => "دوستان مشترک",
'fr_suggestions' => "کسانی که شاید بشناسید",
'fr_feed_title' => "اخبار دوستان",
'fr_nopage' => "متاسفانه ، این صفحه در دسترس شما نیست!",
// ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1

10. فایل templates/Default/main.tpl را بازکنید .
- کد زیر را پیدا کنید :

</head>

- قبل از آن کد زیر را قرار دهید :

<link media="screen" href="{THEME}/style/friends.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="{THEME}/js/friends.js"></script>

11. فایل templates/Default/userinfo.tpl را بازکنید .
- کد زیر را پیدا کنید :

<li>{pm}</li>

- بعدار آن کد زیر را قرار دهید :

<li>{dofriends}</li>

- کد زیر را پیدا کنید :

<span class="small">{edituser}</span>

- بعدار آن کد زیر را قرار دهید :

[friends]
<div class="friends ussep">
        <span class="grey">تعداد دوستان ({friends-count}) [friends-link]لیست کامل دوستان[/friends-link]
        [requests]تعداد دوستی های در انتظار ({requests-count})[/requests]</span>
        {friends}
        <div class="clr"></div>
</div>
[/friends]
[common-friends]
<div class="friends ussep">
        <span class="grey">دوستان مشابه ({common-count}) [common-link]لیست تمام دوستان مشابه[/common-link]</span>
        {common-friends}
        <div class="clr"></div>
</div>
[/common-friends]

- کد زیر را پیدا کنید :

            <tr>
                <td class="label">پست الکترونیک:</td>
                <td><input type="text" name="email" value="{editmail}" class="f_input" /><br />
                <div class="checkbox">{hidemail}</div>
                <div class="checkbox"><input type="checkbox" id="subscribe" name="subscribe" value="1" /> <label for="subscribe">عضویت در خبرنامه</label></div></td>
            </tr>

- بعدار آن کد زیر را قرار دهید :

<tr>
    <td class="label">دوستان :</td>
    <td>
    <div class="checkbox">{friends_info} <label for="friends_info">در یافت پیغام خضوصی هنگام دریافت درخواست یا رد یا حذف دوستی</label></div>
    <div class="checkbox">{friends_pm} <label for="friends_pm">در یافت پیغام خصوصی تنها از دوستان</label></div>
    </td>
</tr>

12. فایل templates/Default/profile_popup.tpl را بازکنید .

- کد زیر را پیدا کنید :


<li><span class="grey">نظرات:</span> <b>{comm_num} [ {comments} ]</b></li>

- بعدار آن کد زیر را قرار دهید :

                <li>{dofriends}</li>

13. فایل templates/Default/login.tpl را بازکنید .
- کد زیر را پیدا کنید :


<li><a href="{profile-link}">پروفایل</a></li>

- بعدار آن کد زیر را قرار دهید :


                    <li><a href="{friends-link}">لیست دوستان {request-count}</a></li>
                    <li><a href="{feed-link}">مطالب دوستان</a></li>
تصاویر
ماژول دوستیابی ورژن 1.5.1
نظرات کاربران
Sbr در 02 آبان 1390 - 21:55 گفته:
عضو سایتنظرات: 36

arash-s,
دمو مثل سایت فیسبوک که می توانید افراد را وارد لیست دوستان کنید .

در یافت پیغام فقط از دوستان .

دیدن مطالب دوستان در یک صفحه مشخص

و... . loveu

Sbr در 02 آبان 1390 - 23:46 گفته:
عضو سایتنظرات: 36

amir anoosheh,
لطفا فارسی تایپ کنید .

farid-ahmadi در 03 آبان 1390 - 02:20 گفته:
عضو سایتنظرات: 57

ایول داداش اگه میشود اون گالری عکس مثل شومپت گالری که فارسیش کرده را هم ترجمه میکردین عالی میشد

مجتبی جشنانی در 03 آبان 1390 - 09:00 گفته:
مدیر بخش قالب هانظرات: 190

دست مریزاد ... flower
می دونم كه روش خیلی زحممت كشیدی ...
یا علی

SinaHaghighi در 03 آبان 1390 - 17:44 گفته:
عضو سایتنظرات: 45

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

یا حضرت فیل haha این که نصبش یه قرن طول میکشه . hahahoho

اما واقعا چیز جالبیه . ممنون دوست عزیز

علی آریان در 03 آبان 1390 - 23:48 گفته:
عضو سایتنظرات: 141

SinaHaghighi,
اصلا کاری به این مطلب ندارم. دم نویسندشم گرم. ولی تو چرا آواتار قبلی سالار رو ورداشتی؟
اصلا سالار کجاست؟

SinaHaghighi در 04 آبان 1390 - 01:49 گفته:
عضو سایتنظرات: 45

aliarian,
سالار خونشونه haha

نه جونه من . نمیدونستم . بد میگن برابری سلیقه ها , اینا رو میگن ها heheh

farshid در 26 آبان 1390 - 21:48 گفته:
عضو سایتنظرات: 5

این ماژول هنگام ایمپورت کردن دیتابیسش ارور میده لطفا حلش کنید.

daniela rahimy در 28 آبان 1390 - 18:47 گفته:
عضو سایتنظرات: 8

. کد زیر را وارد بانک اطلاعاتی کنید . ( MySQL ) :

ببخشید یعنی چی میشه؟؟؟ کامل توضیح بدید من مبتدی ام...

من فقط با این قسمتش مشکل دارم مگرنه بقیش رو فهمیدم

Sbr در 07 آذر 1390 - 00:21 گفته:
عضو سایتنظرات: 36

daniel2love,
منظور وارد phpadmin کنید .

داخل دیتابیسی که برای دیتالایف انجین ساخته اید

vahed در 15 آذر 1390 - 15:42 گفته:
عضو سایتنظرات: 4

باتشکر من همه کاراشو کردم اما موندم تو دیتابیسش یکی هست کمک کنه چه جوری کد رو داخلsql بذارم لطفا یکی کمک کنه

من نصبش کردم اشکال از کجاست ارور میده
خطای بوجود آمده:
Table './vcnus_9478025_vahed/dle_post' is marked as crashed and should be repaired
شماره خطا:
145
کد حاوی خطا:
SELECT id, autor, date, short_story, SUBSTRING(full_story, 1, 15) as full_story, xfields, title, category, alt_name, comm_num, allow_comm, allow_rate, fixed, rating, vote_num, news_read, votes, flag, editdate, editor, reason, view_edit, tags FROM dle_post WHERE approve=1 AND allow_main=1 AND date < '2011-12-06 06:52:09' ORDER BY fixed desc, date DESC LIMIT 0,10
لطفا یکی به دادم برسهآدرس سایت

farshid در 24 آذر 1390 - 14:34 گفته:
عضو سایتنظرات: 5

عجب یعنی کسی که اینو گذاشته بلد نیس چطور نصب میشه یه توضیح بدید دیگه ایم چه پشتیبانیه چرطیه

علی محرمی در 25 آذر 1390 - 01:11 گفته:
عضو سایتنظرات: 107

netpatogh,
برادر من اینقدر اعصاب خودتو خورد نکن پیر میشی. اینکه شما هنوز نمیدونی دیتابیس چیه و چطور داخلش کد و یا دستور وارد میکنند چه ربطی به پشتیبانی داره. شما وقتی با مفاهیم اولیه مدیریت سایت آشنایی نداری چرا میای اینجا و به پشتیبانی و غیره فحش میدی؟!

مدیریت هاست -> phpmyadmin -> انتخاب دیتابیس مربوط به سایتت -> اون بالا SQL و یا Import نوشته -> کدهایی که گفته شده کپی میکنی اون تو و Go رو میزنی.

--------------------

farshid در 28 آذر 1390 - 20:04 گفته:
عضو سایتنظرات: 5

بی سواد خودتویو ... شما یا نمیدونید یا خنگید این فارسی نوشته شده ارور میداد که خودم درست کردم از نسخه اصلی آقای بی سواد یا هرچی اگه خواستی بیا پیشم یادت میدم. وگر نه مشکل ایجاد دیتابیس نبود طرز کد نویسیش بودverylol

alirea rashvand در 14 فروردین 1391 - 22:21 گفته:
عضو سایتنظرات: 9

بسیار بسیار عالی،دست شما درد نکنه
dance

--------------------

ایمان برومند در 25 فروردین 1391 - 19:39 گفته:
عضو سایتنظرات: 129

سلام
من نصب کردم

ببخشید حالا چطور باید دوست بگیریم تو این ماژول؟!!! soot

myMJJ در 24 آذر 1391 - 00:37 گفته:
عضو سایتنظرات: 56

netpatogh درست میگه کد SQL مشکل داره . متن هم درست جمله بندی نشده
مثلا وقتی درخواست دوستی داده میشه :

موضوع : درخواست دوستی شما ارسال شد
موضوع : درخواست دوستی برای شما ارسال شده است

کاربر گرامی : m.yMJJ , برای شما یک در خواست دوستی از طرف ارسال شده است
کاربر گرامی برای شما یک درخواست دوستی ارسال شده است (اینطوری بنظرم بهتره)

Sbr در 21 بهمن 1391 - 13:53 گفته:
عضو سایتنظرات: 36

کسی که نتونه این را نصب کنه

باید بره طرف وبلاگ نویسی نه مدیریت سایت

wassat

منتظر نسخه جدید این ماژول باشید flower

myMJJ در 11 اسفند 1391 - 18:08 گفته:
عضو سایتنظرات: 56

numen,
با انتشار نسخه جدید مجبور میشیم از اول نصب کنیم و تمام لیست دوستان پاک میشه ؟

یا فقط آپدیت میشه ؟

IMP در 11 اسفند 1391 - 18:25 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

myMJJ,
باید ماژول رو دوباره نصب کنی، از تیبل این ماژول هم بکاپ بگیر تا یک موقع با مشکل مواجه نشی.

myMJJ در 12 اسفند 1391 - 03:04 گفته:
عضو سایتنظرات: 56

IMP,
ممنون از پاسگویی ، اگه ماژول رو ترجمه میکنید که هیچی اما اگه خودتون میسازید لطفا از همون تیبل های قبلی استفاده کنید که کار ما هم سخت نشه و مشکلی پیش نیاد feel

ali master در 19 شهریور 1392 - 14:26 گفته:
عضو سایتنظرات: 4

خب این ماژول مخصوص چه ورژنی از دیتالایف هستش؟

HASSAN در 15 دی 1399 - 23:24 گفته:
عضو سایتنظرات: 2

این ماژول تو نسخه های بالاتر دیتالایف مشکل داره اینو من نصب کردم همه چی کار میکنه بجز نمایش مطالب دوستان که قسمت مهمشه خطا میده دوتا جدول دیتابیس به اسم flag و news_readتو نسخه های بالاتر دیتالایف وجود نداره ماژول به مشکل برمیخوره جدول دیتابیسو اضافه کردم که خود دیتالایف خطا داد اون خطاهارم درست کردم الان مطالب دوستان باز هیچی نشون نمیده لطفا از سازنده ماژول درخواست دارم یه بازبینی بکنه این ماژول برا نسخه های پاینتره دیتالایف هست نسخه های پایینم الان با نسخه جدید پی اچ پی و مای اسکیوال سازگاری ندارن

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!