دیتالایف انجین فارسی

راهنمای تغییر قالب از 9.6 به 9.7

تاریخ انتشار: 22 شهریور 1391
ارسال کننده: adminamir12
راهنمای تغییر قالب از 9.6 به 9.7 رو براتون قرار دادم.
  • آموزش نصب
style/engine.css قالب خودتون رو باز کنید و در انتها کد زیر رو قرار بدید :

.voteprogress {
  overflow: hidden;
  height: 15px;
  margin-bottom: 5px;
  background-color: #f7f7f7;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#f5f5f5), to(#f9f9f9));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f5f5f5', endColorstr='#f9f9f9', GradientType=0);
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -moz-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -webkit-border-radius: 4px;
  -moz-border-radius: 4px;
  border-radius: 4px;
}

.voteprogress span {
  color: #ffffff;
  text-align: center;
  text-indent: -2000em;
  height: 15px;
  display: block;
  overflow: hidden;
  text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
  background: #0e90d2;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#149bdf), to(#0480be));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#149bdf', endColorstr='#0480be', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote2 {
  background-color: #dd514c;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ee5f5b), to(#c43c35));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ee5f5b', endColorstr='#c43c35', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote3 {
  background-color: #5eb95e;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#62c462), to(#57a957));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#62c462', endColorstr='#57a957', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote4 {
  background-color: #4bb1cf;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#5bc0de), to(#339bb9));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#5bc0de', endColorstr='#339bb9', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote5 {
  background-color: #faa732;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#fbb450), to(#f89406));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#fbb450', endColorstr='#f89406', GradientType=0);
}

/*---Poll---*/
.pollprogress {
  overflow: hidden;
  height: 18px;
  margin-bottom: 5px;
  background-color: #f7f7f7;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#f5f5f5), to(#f9f9f9));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-image: linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f5f5f5', endColorstr='#f9f9f9', GradientType=0);
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -moz-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -webkit-border-radius: 4px;
  -moz-border-radius: 4px;
  border-radius: 4px;
}

.pollprogress span {
  color: #ffffff;
  height: 18px;
  display: block;
  overflow: hidden;
  font-size: 12px;
  text-align: center;
  text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
  background: #0e90d2;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#149bdf), to(#0480be));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-image: linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#149bdf', endColorstr='#0480be', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll2 {
  background-color: #dd514c;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ee5f5b), to(#c43c35));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-image: linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ee5f5b', endColorstr='#c43c35', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll3 {
  background-color: #5eb95e;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#62c462), to(#57a957));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-image: linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#62c462', endColorstr='#57a957', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll4 {
  background-color: #4bb1cf;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#5bc0de), to(#339bb9));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-image: linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#5bc0de', endColorstr='#339bb9', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll5 {
  background-color: #faa732;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#fbb450), to(#f89406));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-image: linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
  background-repeat: repeat-x;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#fbb450', endColorstr='#f89406', GradientType=0);
}feedback.tpl قالب خودتون رو باز کنید و به دنبال
</tr>[/recaptcha]
بگردید و در زیر اون کد

   [question]
            <tr>
                <td class="label">
                    Klausimas:
                </td>
                <td>
                    <div>{question}</div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="label">
                    Atsakymas:<span class="impot">*</span>
                </td>
                <td>
                    <div><input type="text" name="question_answer" id="question_answer" class="f_input" /></div>
                </td>
            </tr>
            [/question]


رو قرار بدید.


pm.tpl قالب خودتون رو باز کنید و به دنبال

</tr>
        [/recaptcha]


یگردید و در زیر کد بالا کد

[question]
            <tr>
                <td class="label">
                    Klausimas:
                </td>
                <td>
                    <div>{question}</div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="label">
                    Atsakymas:<span class="impot">*</span>
                </td>
                <td>
                    <div><input type="text" name="question_answer" id="question_answer" class="f_input" /></div>
                </td>
            </tr>
        [/question]


رو قرار بدید.


userinfo.tpl قالب خودتون رو باز کنید و به دنبال کد

<span class="small">{edituser}</span>


بگردید و با کد

<span class="small">[not-logged] [ {edituser} ] [/not-logged]</span>جایگزین کنید.
11 نفر (11 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
تشکر
مدیر سایت
23 شهریور 1391 - 22:16
آقا ایول من همیشه میگم پشتیبان فارسی دیتالایف انجین خیلی فعاله love
هنوز 9.7 عرضه نشده زدین تو كارش
تحسین برانگیزه flower

--------------------
عضو سایت
24 شهریور 1391 - 00:49
کسی خبر نداره که کی انتشار میشه این 9.7 انگلیسیش در اومده ولی فارسی نه؟چرا دیر کرد داره؟
مدیر بازنشسته
24 شهریور 1391 - 01:26
parsgroup,
شرمنده دیگه دیر شده! belay
هر وقت آماده بشه منتشر میشه!
عضو سایت
24 شهریور 1391 - 08:48
IMP,
نه فقط میخواستم ببینم کی میشه قسط جسارت نداشتم بازم شرمنده به هر حال
عضو سایت
06 مهر 1391 - 15:34
ممنون ازتون.
با تشکر از همه ی مدیرا و کسانی که در پیشرفت دیتالایف انجین فارسی نقش دارن.
جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:

 
پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود