دیتالایف انجین فارسی

گزارش پیغام های Spam

تاریخ انتشار: 17 اسفند 1387
ارسال کننده: Mohammad_1ta
گزارش پیغام خصوصی به عنوان SPAM به مدیر سایت

گزارش پیغام های Spam


فایل زیر رو دانلود کنید و به جای مشخص شده کپی کنید:
جهت دانلود این فایل، وارد سایت شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، از طریق صفحه ثبت نام عضو شوید.

فایل Engine/Modules/Pm.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:
$tpl->set('[/reply]',"</a>");

بعد از آن، کدهای زیر رو قرار دهید:
  if($row['folder'] == "inbox")
  {
  $js_script = "
<script>
  function confirmSpam(url)
  {
      var dle_spam_agree = '{$lang['dle_spam_agree']}';
    var agree=confirm( dle_spam_agree );
    if (agree)
    document.location=url;
  };
</script>";
    
    $tpl->set('[spam]', $js_script."<a href=\"javascript:confirmSpam('".$config['http_home_url']."index.php?do=pm&amp;doaction=spam&amp;pmid=".$row['id']."&amp;dle_allow_hash=".$dle_login_hash."');\">");
    $tpl->set('[/spam]', "</a>");    
  }
  else
  {
      $tpl->set_block("'\\[spam\\].*?\\[/spam\\]'si",'');
  }

در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید:
elseif ($doaction == "newpm"  AND !$stop_pm) {

قبل از آن، کدهای زیر رو قرار دهید:
elseif($doaction == "spam")
{
$pmid = $db->safesql($_GET['pmid']);
$row = $db->super_query("SELECT id, subj, text, user, user_from, date, pm_read, folder FROM " . USERPREFIX . "_pm where id= '$pmid'");
   if(($row['user'] == $member_id['user_id'] AND ($row['folder'] == "inbox") OR $row['folder'] == "outbox"))
   {
     $db->query("DELETE FROM " . USERPREFIX . "_pm WHERE id='$row[id]'");
   $delete_count ++;
     if($row['pm_read'] != "yes")
     {
       $db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set pm_unread=pm_unread-1 where user_id='$member_id[user_id]'");
     }
     $db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set pm_all=pm_all-1 where user_id='$member_id[user_id]'");
     $db->query("INSERT INTO " . PREFIX . "_spam_pm (`id`, `subj`, `text`, `user`, `user_from`, `date`) VALUES ('{$row['id']}', '{$row['subj']}', '{$row['text']}', '{$row['user']}', '{$row['user_from']}', '{$row['date']}')");
  }
  elseif(count($_REQUEST['selected_pm']))
  {
    foreach ($_REQUEST['selected_pm'] as $pmid)
    {
    $pmid = $db->safesql($pmid);
    $row = $db->super_query("SELECT id, user, user_from, pm_read, folder FROM " . USERPREFIX . "_pm where id= '$pmid'");
      if ($row['user'] == $member_id['user_id'] AND ($row['folder'] == "inbox" OR $row['folder'] == "outbox"))
      {
        $db->query("DELETE FROM " . USERPREFIX . "_pm WHERE id='$row[id]'");
      $delete_count ++;
        if ($row['pm_read'] != "yes")
        {
          $db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set pm_unread=pm_unread-1 where user_id='$member_id[user_id]'");
        }
        $db->query("UPDATE " . USERPREFIX . "_users set pm_all=pm_all-1 where user_id='$member_id[user_id]'");
        $db->query("INSERT INTO " . PREFIX . "_spam_pm (`id`, `subj`, `text`, `user`, `user_from`, `date`) VALUES ('{$row['id']}, '{$row['subj']}', '{$row['text']}', '{$row['user']}', '{$row['user_from']}', '{$row['date']}')");
      }
    }
  }
  if ($delete_count)
  {
    msgbox ($lang['all_info'], $lang['pm_spamok'].$lang['pm_delok']." <a href=\"$PHP_SELF?do=pm\">".$lang['all_prev']."</a>.");    
  }    
  else
  {
      msgbox ($lang['all_err_1'], $lang['pm_err_spam'].$lang['pm_err_5']);
  }
}


فایل Admin.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:
$system_modules = array(

بعد از آن، کد زیر رو قرار دهید:
'pmspam'     => 'admin',


فایل Engine\Inc\Options.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:
$options['others'] = array(

بعد از آن، کدهای زیر رو قرار دهید:
array (
'name'        => "SPAM in PM",
'url'        => $PHPSELF . "?mod=pmspam",
'descr'        => "",
'image'        => "pmspam.jpeg",
'access'    => "1"
),


وارد phpMyAdmin شوید و پس از انتخاب دیتابیس، روی SQL کلیک کنید و کدهای زیر رو وارد کنین و Run کنید:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dle_spam_pm` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `subj` varchar(255) NOT NULL default '',
  `text` text NOT NULL,
  `user` mediumint(8) NOT NULL default '0',
  `user_from` varchar(50) NOT NULL default '',
  `date` varchar(15) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `user` (`user`),
  KEY `user_from` (`user_from`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci */


فایل Language\Farsi\Website.lng رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:
$lang = array (

پس از آن، کدهای زیر رو قرار دهید:
'dle_spam_agree'         =>  "از انتخاب اين پيام به عنوان Spam مطمئن هستيد؟",
'pm_spamok'         =>  "پيغام خصوصي به عنوان Spam براي مدير سايت ارسال شد.",
'pm_err_spam'       =>  "شما قبلاً اين پيغام را به عنوان Spam انتخاب کرده ايد..! ",


فایل Templates/your-theme/PM.Tpl رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:
[reply]پاسخ[/reply]

بعد از آن، کد زیر رو قرار دهید:
[spam]مزاحم (SPAM)![/spam]


موفق باشید.
  15 نفر (15 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
  تشکر
  میهمان
  17 اسفند 1387 - 16:45
  ممنون ...
  مدیر سایت
  17 اسفند 1387 - 17:05
  ماژول خوبیه

  --------------------
  عضو سایت
  17 اسفند 1387 - 17:35
  و پس از مدتی یکتا همچون جکی چان وارد دیتالایف انجین می شود.

  --------------------
  عضو سایت
  17 اسفند 1387 - 18:07
  ممنون flower دیتا لایف
  عضو سایت
  17 اسفند 1387 - 19:36
  تشکر مجدد wink
  مدیر بازنشسته
  17 اسفند 1387 - 20:06
  نمیای نمیای وقتی میای پر بار میای haha D:X:X:X:X: ممنون flower pray pray
  عضو سایت
  17 اسفند 1387 - 22:40
  ممنون محمد
  عضو سایت
  18 اسفند 1387 - 09:14
  Tnx
  عضو سایت
  18 اسفند 1387 - 16:49
  بازم مثل همیشه ممنون ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ...
  عضو سایت
  18 اسفند 1387 - 20:26
  دستت درد نکنه


  عزیزی flower
  جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:

   
  پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
  عکس خوانده نمی شود