دیتالایف انجین فارسی

امتیاز به نظرات کاربران

تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1387
ارسال کننده: Sam.Razm
با درود دوستان گرامی
امتیاز به نظرات کاربران

با استفاده از این ماژول میتوانید به تعداد نظرهای کاربران سایت امتیاز دهید . بدین صورت که هر کاربر که نظر بیشتری بده امتیاز بیشتری میگریه و ارتقا پیدا میکنه . البته شما میتونید در قسمت تنظیمات تعداد نظر برای هر رتبه را مشخص کنید . رتبه ها بین 1 تا 20 هست .
ابتذا فایل زیر را دانلود کنید
Download
حالا فایل \engine\ajax\adcomments.php باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
include ENGINE_DIR.'/data/config.php';

بعد از این کد ، کد زیر را قرار دهید
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';

در همین فایل به دنبال کد زیر برگدید
$tpl->set_block("'\\[signature\\](.*?)\\[/signature\\]'si","");
}

در زیر این کد ، کد زیر را قرار بدهید
#======================================================#
#==============RATING 4.1 [ By SamRazm ]====================#
#==================[ P30-World.Com ]=======================#
if (!$row['user_group']) $row['user_group'] = 5;
$tpl->set('{group-name}', $user_group[$row['user_group']]['group_name']);
$tpl->set('{news-num}', intval($row['news_num']));
$tpl->set('{comm-num}', intval($row['comm_num']));
$tpl->set('{user_id}', intval($row['user_id']));
$no_rating = "ميهمان رتبه ندارد";
$arr_ratings = array(
0=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/00.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-0']}\">{$conf['text-stat-0']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-0']}"
),
1=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/01.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-1']}\">{$conf['text-stat-1']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-1']}"
),
2=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/02.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-2']}\">{$conf['text-stat-2']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-2']}"
),
3=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/03.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-3']}\">{$conf['text-stat-3']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-3']}"
),
4=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/04.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-4']}\">{$conf['text-stat-4']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-4']}"
),
5=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/05.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-5']}\">{$conf['text-stat-5']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-5']}"
),
6=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/06.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-6']}\">{$conf['text-stat-6']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-6']}"
),
7=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/07.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-7']}\">{$conf['text-stat-7']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-7']}"
),
8=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/08.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-8']}\">{$conf['text-stat-8']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-8']}"
),
9=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/09.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-9']}\">{$conf['text-stat-9']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-9']}"
),
10=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/10.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-10']}\">{$conf['text-stat-10']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-10']}"
),
11=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/11.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-11']}\">{$conf['text-stat-11']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-11']}"
),
12=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/12.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-12']}\">{$conf['text-stat-12']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-12']}"
),
13=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/13.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-13']}\">{$conf['text-stat-13']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-13']}"
),
14=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/14.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-14']}\">{$conf['text-stat-14']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-14']}"
),
15=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/15.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-15']}\">{$conf['text-stat-15']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-15']}"
),
16=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/16.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-16']}\">{$conf['text-stat-16']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-16']}"
),
17=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/17.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-17']}\">{$conf['text-stat-17']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-17']}"
),
18=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/18.gif",
'rank_txt' => "<font color=\"{$conf['color-18']}\">{$conf['text-stat-18']}</font>",
'count_comm' => "{$conf['comm-num-18']}"
),
19=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/19.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-19']}\">{$conf['text-stat-19']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-19']}"
),
20=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/20.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-20']}\">{$conf['text-stat-20']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-20']}"
),
);
if ($row['comm_num']==""){$row[comm_num]=0;}
for($j=0; $j<=count($arr_ratings)-1;$j++)
{
if ($row['comm_num']>=$arr_ratings[$j]['count_comm'])
{
$image_rating = $arr_ratings[$j]['image_rating'];
$rank_txt = $arr_ratings[$j]['rank_txt'];
$remain_comm = "".($arr_ratings[$j+1]['count_comm']-$row['comm_num'])."";
$rank = "{$rank_txt}<br /><br />{$remain_comm}";
if ($row['comm_num']==0){$remain_comm = $no_rating;}
}
}
if ($conf['admin-stat'] == 1)
{
if ($row['user_group']==1)
{
$rank_txt = "{$conf['text-stat-20']}";
$image_rating = "{$conf['img_path']}/20.gif";
$remain_comm = "";
}
}
$tpl->set('{image_rating}',$image_rating);
if ($conf['txt-stat'] == 1) {
$tpl->set('{rank_txt}',$rank);
} else { $tpl->set('{rank_txt}','-'); }
#======================================================#
#==============RATING 4.1 [ By SamRazm ]====================#
#==================[ P30-World.Com ]=======================#

حالا فایل \engine\modules\show.full.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
if(!defined('DATALIFEENGINE'))
{
die("Hacking attempt!");
}

در زیر این کد ، کد زیر را قرار دهید
include ENGINE_DIR.'/data/rating.php';

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set_block("'\\[signature\\](.*?)\\[/signature\\]'si","");
}

و کد زیر را در زیر این کد قرار دهید
#======================================================#
#==============RATING 4.1 [ By SamRazm ]====================#
#==================[ P30-World.Com ]=======================#
$tpl->set('{user_id}', stripslashes($row['user_id']));
$no_rating = "ميهمان رتبه ندارد";
$arr_ratings = array(
0=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/00.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-0']}\">{$conf['text-stat-0']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-0']}"
),
1=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/01.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-1']}\">{$conf['text-stat-1']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-1']}"
),
2=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/02.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-2']}\">{$conf['text-stat-2']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-2']}"
),
3=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/03.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-3']}\">{$conf['text-stat-3']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-3']}"
),
4=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/04.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-4']}\">{$conf['text-stat-4']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-4']}"
),
5=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/05.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-5']}\">{$conf['text-stat-5']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-5']}"
),
6=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/06.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-6']}\">{$conf['text-stat-6']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-6']}"
),
7=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/07.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-7']}\">{$conf['text-stat-7']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-7']}"
),
8=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/08.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-8']}\">{$conf['text-stat-8']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-8']}"
),
9=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/09.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-9']}\">{$conf['text-stat-9']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-9']}"
),
10=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/10.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-10']}\">{$conf['text-stat-10']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-10']}"
),
11=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/11.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-11']}\">{$conf['text-stat-11']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-11']}"
),
12=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/12.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-12']}\">{$conf['text-stat-12']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-12']}"
),
13=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/13.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-13']}\">{$conf['text-stat-13']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-13']}"
),
14=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/14.gif",
'rank_txt'=> "<font color=\"{$conf['color-14']}\">{$conf['text-stat-14']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-14']}"
),
15=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/15.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-15']}\">{$conf['text-stat-15']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-15']}"
),
16=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/16.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-16']}\">{$conf['text-stat-16']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-16']}"
),
17=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/17.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-17']}\">{$conf['text-stat-17']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-17']}"
),
18=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/18.gif",
'rank_txt' => "<font color=\"{$conf['color-18']}\">{$conf['text-stat-18']}</font>",
'count_comm' => "{$conf['comm-num-18']}"
),
19=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/19.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-19']}\">{$conf['text-stat-19']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-19']}"
),
20=> array(
'image_rating'=> "{$conf['img_path']}/20.gif",
'rank_txt'=>"<font color=\"{$conf['color-20']}\">{$conf['text-stat-20']}</font>",
'count_comm'=> "{$conf['comm-num-20']}"
),
);
if ($row['comm_num']==""){$row[comm_num]=0;}
for($j=0;$j<=count($arr_ratings)-1;$j++)
{
if ($row['comm_num']>=$arr_ratings[$j]['count_comm'])
{
$image_rating = $arr_ratings[$j]['image_rating'];
$rank_txt = $arr_ratings[$j]['rank_txt'];
$remain_comm = "".($arr_ratings[$j+1]['count_comm']-$row['comm_num'])."";
if ($row['comm_num']==0){$remain_comm = $no_rating;}
}
}
if ($conf['admin-stat'] == 1)
{
if ($row['user_group']==1)
{
$rank_txt = "{$conf['text-stat-20']}";
$image_rating = "{$conf['img_path']}/20.gif";
$remain_comm = "";
}
}
$tpl->set('{image_rating}',"<img border=\"0\" src=\"{$image_rating}\" width=\"114\" height=\"19\">");
$tpl->set('{remain}',$remain_comm);
if ($conf['txt-stat'] == 1) {
$tpl->set('{rank_txt}',$rank_txt);
} else { $tpl->set('{rank_txt}',''); }
#======================================================#
#==============RATING 4.1 [ By SamRazm ]====================#
#==================[ P30-World.Com ]=======================#

فایل /admin.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
'addnews' => 'user',

بعد از این کد ، کد زیر را قرار دهید
'rating'=> 'admin',

حالا فایل /engine/inc/options.php باز کنید و کد زیر را پیدا کنید .
array(
'name' => $lang['opt_img'],
'url' => "$PHP_SELF?mod=files",
'descr' => $lang['opt_imgc'],
'image' => "iset.png",
'access' => "2",
),

کد زیر را در زیر این کد قرار دهید
array(
'name' => 'رتبه کاربران نسخه 4.1',
'url' => "$PHP_SELF?mod=rating",
'descr' => 'تنظيمات ماژول رتبه کاربران بر اساس تعداد نظرات',
'image' => "rating/rating.png",
'access' => "1",
),

حالا با استفاده از تگهای زیر در فایل templates/Default/comments.tpl میتوانید از این ماژول استفاده کنید .
{image_rating} - امیتاز به تصویری
{user_id} - شماره کاربری
{rank_txt} - امتیاز به صورت متنی
{remain} - تعداد نظرات مانده برای ارتقا

نصب این ماژول تموم شد . اگه مشکلی داشتید در خدمتیم fellow
  19 نفر (19 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
  تشکر
  عضو سایت
  22 اردیبهشت 1387 - 00:49
  سلام
  به به ما تا اومدیم استفاده کردیم
  اولین نفر خودم امتحان میکنمش
  عضو سایت
  22 اردیبهشت 1387 - 06:41
  سلام به همه بچه ها من از قالب black port استفاده می کنم و وقتی که می خواستم عکس

  آپلود کنم دیدم بر روی عکسم مطلبی از تبلیغات سازنده قالب کشیده شده می خواستم چگونی ساخت اینگونه کار چیه که من هم بتونم تبلیغ سایت خودم رو بندازم

  نمونه عکس عكس
  همون حاله ای كه نوشته MooCHooL  لطفا كمك كنید
  مدیر کل
  22 اردیبهشت 1387 - 11:34
  ممنون سامان جان، ماژول جابیه smile flower

  سلام mamasani جان،
  بهتره كه شما مشكلاتتون رو در انجمن ها مطرح كنین..!
  برای اینكه اون تصویر (Watermark (Copyright رو تغییر دهید، شما باید 2 عكسی كه در Templates/YourTheme/dleimages/watermark وجود داره رو عوض كنین

  --------------------
  عضو سایت
  22 اردیبهشت 1387 - 14:12
  سلام با تشکر از شما
  لطفا در هنگام ترجمه دقت شود تنضیمات یا تنظیمات درست است (در فایل rating.lng)
  میهمان
  22 اردیبهشت 1387 - 17:42
  آقا سامان دستت درد نکنه من در به در دنبال همچین چیزی می گشتم flower
  عضو سایت
  22 اردیبهشت 1387 - 18:20
  خسته نباشی

  زحمت کشیدی دوست عزیز love wink fellow

  --------------------
  عضو سایت
  22 اردیبهشت 1387 - 22:28
  عالیه

  بریم رو لوکال بتستیم! laughing

  عالی بید

  روی لوکال دارم نصب می کنم تا نتیجه رو ببینم.

  ای.....ول
  عضو سایت
  23 اردیبهشت 1387 - 20:02
  خسته نباشید
  اینم كه خرابه! what
  مدیر بازنشسته
  24 اردیبهشت 1387 - 02:01
  نقل قول: darkfire_online
  خسته نباشید
  اینم كه خرابه!


  میشه بفرمایید کجاش خرابه ؟

  اگه پیام خطا میده اینجا یا در انجمن مطرح کن تا رفع اشکال بشه

  --------------------
  میهمان
  24 اردیبهشت 1387 - 11:55
  مرسی عالی بود
  عضو سایت
  24 خرداد 1387 - 08:16
  سلام چرا در قسمت نظرات من متن ها اینگونه نمایش داده می شوند در صورتی که اول درست بودند :
  {rank_txt}
  {image_rating}
  شماره کاربری : {user_id}
  شمابرای ارتقاء رتبه باید {remain} نظر دیگر بدهید .
  عضو سایت
  28 آذر 1387 - 18:36
  با سلام
  ارور زیر در سایت من به وجود آمد؟

  Warning: include(/home2/baseejco/public_html/engi
  ne/data/rating.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/baseejco/public_html/engine/modul
  es/show.full.php on line 11 Warning: include(): Failed opening '/home2/baseejco/public_html/engi
  ne/data/rating.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/us
  r/local/lib/php') in /home2/baseejco/public_html/engine/modul
  es/show.full.php on line 11


  و همچنین ارور زیر

  Warning: include(../data/rating.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/baseejco/public_html/engine/ajax/
  addcomments.php on line 18 Warning: include(): Failed opening '../data/rating.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/us
  r/local/lib/php') in /home2/baseejco/public_html/engine/ajax/
  addcomments.php on line 18
  عضو سایت
  10 فروردین 1389 - 18:41
  من از ورژن 8.5 استفاده می کنم ولی همچین چیزی توی فایل adcomments.php نیست.

  $tpl->set_block("'\\[signature\\](.*?)\\[/signatu
  re\\]'si","");
  }
  باید چیکار کنم؟
  عضو سایت
  16 مرداد 1389 - 16:31
  لینک خرابه
  عضو سایت
  27 آبان 1389 - 02:25
  لینک خرابه
  عضو سایت
  15 فروردین 1391 - 01:56
  لینک خرابه
  جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:

   
  پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
  عکس خوانده نمی شود