دیتالایف انجین فارسی

هماهنگ سازی کامل دیتالایف انجین با ویبولتین

تاریخ انتشار: 9 اسفند 1390
ارسال کننده: saeid.s
آموزش هماهنگ سازی دیتالایف انجین با انجمن ساز قدرتمند ویبولتین
برای هماهنگ سازی این دو سیستم شما باید از یک هاست و یک دامنه استفاده کنید

در این هماهنگی موارد زیر در دو سیستم مشترک میشود
- تمامی اعضا
- پیغام های خصوصی
- اطلاعات کاربری
- منوی کاربری
- و ...
  • دانلود
  • آموزش نصب
  • تصاویر
نام فایلحجم فایلتعداد دانلودعملیات
جهت دانلود این فایل، وارد سایت شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، از طریق صفحه ثبت نام عضو شوید.
ابتدا فایل ضمیمه را دانلود و در مسیر root هاست خود آپلود کنید
آموزش نصب

فایل index.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
$tpl->load_template ( 'main.tpl' );

پس از آن کد زیر را قرار دهید
$tpl->set ( '{forum_last_vB}', forum_last_vB());
$tpl->set ( '{birthday_block}', birthday_user_forum());

فایل engine/inc/editusers.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید

if( !defined( 'DATALIFEENGINE' ) OR !defined( 'LOGGED_IN' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');

در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید:
msg( "info", $lang['user_addok'], "$lang[user_ok] <b>$regusername</b> $lang[user_ok_1] <b>{$user_group[$reglevel]['group_name']}</b>", "$PHP_SELF?mod=editusers&action=list" );

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
vb_admin_add($regusername, $regpassword, $regemail, $add_time);

در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید:
$filecontents = '';

پس از آن کد زیر را قرار دهید
vb_admin_profile($editmail, $editlogin, $editpass, $editicq, $editland, $editinfo);

به دنبال کد زیر بگردید:
$db->query( "delete FROM " . USERPREFIX . "_pm WHERE user='$id'" );

پس از آن کد زیر را قرار دهید
vb_admin_del_user($row['name']);

فایل engine/modules/sitelogin.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
if( ! defined( 'DATALIFEENGINE' ) ) {
    die( "Hacking attempt!" );
}

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
if( isset( $_REQUEST['action'] ) and $_REQUEST['action'] == "logout" ) {

و بعد از آن کد زیر را قرار دهید
if (isset($_SESSION['dle_user_id'])) vb_logout($_SESSION['dle_user_id']); elseif (isset($_COOKIE['dle_user_id'])) vb_logout($_COOKIE['dle_user_id']);

کد زیر را پیدا کنید
if( $is_logged ) {

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_login($member_login);

فایل engine/modules/pm.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set pm_all=pm_all+1, pm_unread=pm_unread+1  where user_id='$row[user_id]'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_pm($member_id['name'], $name, $subj, $comments, $time, intval($_REQUEST['outboxcopy']));

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");

کد زیر را پیدا کنید
if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");

کد زیر را پیدا کنید
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_pm set pm_read='yes'  where id='$row[id]'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_pm('', $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "read");

فایل engine/modules/lostpassword.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$db->query( "DELETE FROM " . USERPREFIX . "_lostdb WHERE lostname='$douser'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_lostpassword($username, $new_pass);

فایل engine/modules/register.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set fullname='$fullname', info='$info', land='$land', icq='$icq', xfields='$filecontents' where name='$user'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
vb_register($user, "", "", '', $land, $icq, $info, "update");

کد زیر را پیدا کنید
$id = $db->insert_id();

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
vb_register($name, $user_arr[2], $email, $add_time , "", "", "", "new");

فایل engine/modules/profile.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
if( strlen( $password1 ) > 0 ) {

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
vb_editpofile($icq, $email, md5($password1), $user, $land, $info);

فایل engine/modules/show.full.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$tpl->compile( 'content' );

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
if ($config_vb['goforum'] && $config_vb['allow_module'] && $config_vb['forumid'][$row['category']] != "") {
$link_on_forum = preg_replace('//',$config['http_home_url']."?do=goforum&postid=".$row['id'],
$config_vb['link_on_forum']);
$tpl->set('', $link_on_forum); }
else $tpl->set('', "");

فایل templates/{THEME}/main.tpl را باز کنید و قبل از کد زیر را قرار دهید
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{THEME}/css/vblaststyle.css" />

فایل register.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

کد زیر را پیدا کنید
$vbulletin->userinfo['userid']
= $userid
= $userdata->save();

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
dle_register($vbulletin->GPC['username'], $vbulletin->GPC['password'], $vbulletin->GPC['password_md5'], $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);

فایل login.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
require_once(DIR . '/includes/functions_login.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

کد زیر را پیدا کنید
if ($_REQUEST['do'] == 'logout')
{

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
dle_logout();

کد زیر را پیدا کنید

process_new_login($vbulletin->GPC['logintype'], $vbulletin->GPC['cookieuser'], $vbulletin->GPC['cssprefs']);

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
dle_login($vbulletin->GPC['vb_login_username'], $vbulletin->GPC['vb_login_password'], $vbulletin->GPC['vb_login_md5password'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
$userdata->save();

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
dle_lostpassword($userinfo['username'], md5(md5($newpassword)));

فایل profile.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
require_once(DIR . '/includes/functions_user.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
if ($activate)

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
dle_editpofile('', $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['currentpassword'], $vbulletin->GPC['newpasswordconfirm'], $vbulletin->userinfo['username'], '', '');

کد زیر را پیدا کنید
if ($vbulletin->session->vars['profileupdate'])

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
dle_editpofile($vbulletin->GPC['icq'], "", "", "", $vbulletin->userinfo['username'], $vbulletin->GPC['userfield']['field2'], $vbulletin->GPC['userfield']['field1']);

فایل private.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید
require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

کد زیر را پیدا کنید
$deletePmSql = "DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "pm WHERE pmid IN(" . implode(', ', $pmids) . ")";

قبل از آن کد زیر را قرار دهید
dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pmids, "del");

کد زیر را پیدا کنید
$pmdm->save();
بعد از آن کد زیر را قرار دهید

dle_pm($pmdm->pmtext['fromusername'], $pmdm->pmtext['touserarray'], $pmdm->pmtext['title'], $pmdm->pmtext['message'], $pmdm->pmtext['dateline'], $pmdm->info['savecopy']);

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
$db->shutdown_query("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "pm SET messageread=1 WHERE userid=" . $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid=$pm[pmid]");

بعد از آن کد زیر را قرار دهید
dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pm['pmid'], "read");

برای نمایش آخرین ارسال ها از تگ {forum_last_vB} استفاده کنید
هماهنگ سازی کامل دیتالایف انجین با ویبولتین
20 نفر (20 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
تشکر
عضو سایت
09 اسفند 1390 - 15:51
سلام ما تشکر از شما flower منتظر همچین مطلبی بودم خیلی لطف کردید

--------------------
عضو سایت
09 اسفند 1390 - 18:11
ممنون سعید عالیه flower

--------------------
عضو سایت
12 اسفند 1390 - 19:20
تشکر از شما flower
عضو سایت
05 فروردین 1391 - 02:49
ممنون خیلی دنبال همچین چیزی بودم
عضو سایت
04 اردیبهشت 1391 - 20:59
من انجمن رو توی ساب دامین نصب کردم یعنی اینجوری کار نمی کنه .
درضمت یعنی وقتی این کارو انجام دادم تمامی کاربران انجمن توی لیست کاربران دیتالایف انجین دیده میشه یا فقط کاربران میتونین ورود کنن ؟؟؟
عضو سایت
28 اردیبهشت 1391 - 22:31
سلام دوستان روی دیتالایف انجین 9/5 و وی بی 3.8 جواب میده؟
عضو سایت
30 اردیبهشت 1391 - 12:21
سلام ممنون داش سعید دست گلت درد نکنه...
فقط کاش میگفتی رو چه نسخه هایی میشه کار کنه

من دل 9.6 دارم با وی بی4.1.12
میشه؟
makhsoosefreeiran
عضو سایت
02 تیر 1391 - 22:37
ببخشید چرا آخرین ارسال های انجمن رو به صورت فارسی نمیاره !؟

--------------------
عضو سایت
11 مرداد 1391 - 00:09
آخه مرد مومن چرا جواب نمیدی
وقتی مشکل داره حاجی حاجی مکه
این همه نوشتن که کدهای شما ایراد داره
اصلا اینگار نه اینگار
دست مریزاد داره کارت
عضو سایت
22 مرداد 1391 - 00:32
godownload,
دوست عزیز اگه مشکلی داری تو انجمن مطرح کن،اینجا به کاربران جوابی داده نمیشه fellow

--------------------
عضو سایت
25 آذر 1391 - 14:27
ببخشین بعد از کدام کد این را قرار بدین:

فایل templates/{THEME}/main.tpl را باز کنید و قبل از کد زیر را قرار دهید

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{THEME}/css/vblaststyle.css" />


مدیر سایت
25 آذر 1391 - 23:08
Goudarz,
دوست عزیز منظورش قبل از كد زیره
</head>

همون جایی كه بقیه فایل های CSS رو ایمپورت میكنی

موفق باشی flower

--------------------
مدیر سایت
30 آذر 1391 - 08:53
دوستانی كه میخوان 9.7 رو با ویبولتین 4.2 هماهنگ كنند یه نگاهی به تاپیك زیر بندازند و اینقدر سوال نپرسن
http://www.datalifeengine.ir/forum/topic_12283/

موفق بشید flower

--------------------
عضو سایت
26 اسفند 1391 - 14:32
من اینکار رو کردم درست کار میکنه اما وقتی می خوای تو ویبولتین لوگین بشی برعکس خارج میشه
عضو سایت
03 تیر 1392 - 12:03
سلام دوستان
من خیلی وقت بود منتظر این آموزش بودم
متشکرم من تمام مراحل رو طبق آموزش انجام دادم هیچ مشکلی پیش نیومد جواب هم داد
بازم ممنونم happy
عضو سایت
29 تیر 1392 - 16:32
خیلی ممنون...واقعا از همتون تشکر میکنم...من داشتم یه هزینه ای رو پرداخت میکردم واسه اینکار...فقط یه مشکل کوچیک هست که وقتی تو سایت عضو میشه و لوگین میشه باید یه بار هم توی انجمن لوگین کنه...راه حلی هست؟؟؟
عضو سایت
17 مرداد 1392 - 19:46
من ست کردم و مشکلی نداشتم
فقط وقتی کسی تو وی بی عضو بشه نمیاد تو دیتالایف که مشکل خاصی نیست برای من

من سرورمو تغییر دادم + قالب انجمن رو تغییر دادم

حالا تو صفحه اول سایت این اررور میاد

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/gemsofti/public_html/engine/modules/dle_vs_vb.php on line 27 

کسی میتونه کمک کنه؟
مدیر بازنشسته
17 مرداد 1392 - 20:13
نقل قول: gem-soft


فایل زیر رو باز کن:

engine/modules/dle_vs_vb.php

به جای تابع eregi از preg_match استفاده کن...
عضو سایت
28 مرداد 1392 - 22:42
نقل قول: IMP
نقل قول: gem-soft


فایل زیر رو باز کن:

engine/modules/dle_vs_vb.php

به جای تابع eregi از preg_match استفاده کن...


اینکارو کردم اررور رفت
اما عضویت وی بی و دیتالایف اررور میده
جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:

 
پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود