دیتالایف انجین فارسی

سيستم امتياز نسخه 1.5

تاریخ انتشار: 11 بهمن 1389
ارسال کننده: Sam.Razm
این سیستم همون قبلی هست که برای ورژن 9.0 ست شده . و به زودی نسخه حرفه ای این سیستم هم آماده میشه

امكانات اضافه شده:
- اضافه شدن بخش خريد بليط (بخت آزمايى ، Lottery)
- اضافه شدن بخش قرار دادن لينك در لينكستان
- امكان ويرايش امتيازات و خريدهاى كاربر از مديريت
- رفع مشكلات اخير
- امکان مشخص کردن امتیازات به نظرات و یا پستها
فایل زیر را دانلود کنید

فایل points_install.php را اجرا کنید تا جدول های لازم ساخته بشن
فایل Engine/Engine.php باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
switch ( $do ) {

بعد از این کد زیر را قرار بدید
case "points" :
        include ENGINE_DIR.'/modules/points.php';
        break;

فايل engine/modules/profile.php رو باز کنيد و به دنبال کد زير بگريد:
else $tpl->set( '{foto}', "{THEME}/images/noavatar.png" );

بعد از اون کد زیر را قرار بدید
$reflection_result = $db->super_query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_users where name = '{$row[name]}'");
if ($reflection_result[reflection] == "1" ) $tpl->set( '{foto_class}', "class="reflect"" );
else $tpl->set( '{foto_class}', "" );

$points_sql = $db->query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_points_gifts where name = '$user' order by date ASC");

while($rowpoint = $db->get_row($points_sql)){

$gifts .= "<img src="/uploads/gifts/".$rowpoint['image']."" title="".$rowpoint['tavasot'].": ".$rowpoint['description']."" border="0" />&nbsp;";

}

$tpl->set('{points}', $row['points']);
$tpl->set('{gifts}', $gifts);


فايلengine/modules/show.full.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
comments.user_id, date, autor

آن کد رو به کد زير تغيير دهيد:
comments.user_id, points, date, autor

در همين فايل به دنبال کد زير بگرديد:
if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="" . $config['http_home_url'] . "user/" . urlencode( $row['autor'] ) . "/">. " $row['autor'] " .</a>" );
else $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="$PHP_SELF?subaction=userinfo&amp;user=" . urlencode( $row['autor'] ) . "">. " $row['autor'] " .</a>" );

به جای کدی که پیدا کردید کد زیر را قرار بدید
$sql_myname = $db->query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_users where name = '$row[autor]'");

while($rows = $db->get_row($sql_myname)) {
$myname = $rows['name'];
if ($rows['b'] == '1') {
$myname = "<b>$myname </B>";
}
if ($rows['i'] == '1') {
$myname = "<i>$myname</i>";
}
if ($rows['u'] == '1') {
$myname = "<u>$myname</u>";
}
if ($rows['color'] == '1') {
$myname = "<font color=#{$rows['colorcode']}>$myname</font>";
}
}
if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="" . $config['http_home_url'] . "user/" . urlencode( $row['autor'] ) . "/">{$myname}</a>" );
else $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="$PHP_SELF?subaction=userinfo&amp;user=" . urlencode( $row['autor'] ) . "">{$myname}</a>" );


در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید
$tpl->set( '{full-link}', $full_link );

بعد از این کد زیر را قرار بدید
$tpl->set('{points}', intval($row['points']));

فايل engine/modules/addcomments.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num+1 where user_id ='$member_id[user_id]'" );

به جای این کد زیر را قرار بدید
include ROOT_DIR.'/engine/data/points.php';
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num+1, points=points+{$pointconf['points_comment_add']} where user_id ='$member_id[user_id]'" );

فايل engine/modules/comments.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num-1 where name ='$author'" );

و به جاش کد زیر را قرار بدهید
include ROOT_DIR.'/engine/data/points.php';
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set comm_num=comm_num-1, points=points-{$pointconf['points_comment_add']} where name ='$author'" );

توجه کنید که این کد در دوجای این فایل قرار داره که هردو جا باید عوض بشه
فايل engine/modules/addnews.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1 where user_id='$member_id[user_id]'" );

و به جاش کد زیر را قرار بدهید
include ROOT_DIR.'/engine/data/points.php';
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1, points=points+{$pointconf['points_post_add']} where user_id='$member_id[user_id]'" );

فايل engine/inc/addnews.php رو باز کنين و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1 where user_id='{$member_id['user_id']}'" );

و به جاش کد زیر را قرار بدید
include ROOT_DIR.'/engine/data/points.php';
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num+1, points=points+{$pointconf['points_post_add']} where user_id='{$member_id['user_id']}'" );

فايل engine/inc/editnews.php رو باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set news_num=news_num-1 where name='$item_db[1]'" );

وه به جاش کد زیر را قرار بدید
include ROOT_DIR.'/engine/data/points.php';
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users SET news_num=news_num-1, points=points-{$pointconf['points_post_minus']} where name='$item_db[1]'" );

توجه کنید که این کد در دوجای این فایل قرار داره که هردو جا باید عوض بشه
در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users SET news_num=news_num+1 where user_id='{$row['user_id']}'" );

و بجاش کد زیر را قرار بدید
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users SET news_num=news_num+1, points=points+{$pointconf['points_post_add']} where user_id='{$row
['user_id']}'" );
فايل engine/inc/editusers.php رو باز كنيد و كد زير رو پيدا كنيد:
<tr>
<td style="padding:4px;">{$lang['opt_land']}</td>
<td colspan="2"><input size="20" name="editland" value="{$row['land']}" class="edit bk"></td>
</tr>

در زیرش کد زیر را قرار بدید

<tr>
<td colspan="3"><div class="hr_line"></div></td>
</tr>

<tr>
<td style="padding:4px;">امتياز:</td>
<td colspan="2"><input size="20" name="editpoints" value="{$row['points']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">پررنگ بودن نام کاربري:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="editbold" value="{$row['b']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">کج بودن نام کاربري:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="edititalic" value="{$row['i']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">خط دار بودن نام کاربري:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="editunderline" value="{$row['u']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">رنگي بودن نام کاربري:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="editcolor" value="{$row['color']}"

class="edit"> <input size="6" name="editcolorcode" value="{$row['colorcode']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">درخشان بودن نام کاربري:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="editglow" value="{$row['glow']}" class="edit">

<input size="6" name="editglowcode" value="{$row['glowcode']}" class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:4px;">انعکاس آواتار:</td>
<td colspan="2"><input size="1" name="editreflection" value="{$row['reflection']}"

class="edit"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><div class="hr_line"></div></td>
</tr>

در همان فايل به دنبال كد زير بگرديد:
$time_limit = trim( $_POST['time_limit'] ) ? pdate2time( $_POST['time_limit'] ) : "";

بعد از اون کد زیر را قرار بدید
$editpoints = $db->safesql($parse->process($_POST['editpoints']));
$editbold = $db->safesql($parse->process($_POST['editbold']));
$edititalic = $db->safesql($parse->process($_POST['edititalic']));
$editunderline = $db->safesql($parse->process($_POST['editunderline']));
$editcolor = $db->safesql($parse->process($_POST['editcolor']));
$editcolorcode = $db->safesql($parse->process($_POST['editcolorcode']));
$editglow = $db->safesql($parse->process($_POST['editglow']));
$editglowcode = $db->safesql($parse->process($_POST['editglowcode']));
$editinvisible = $db->safesql($parse->process($_POST['editinvisible']));


در همان فايل كد زير رو پيدا كنيد:
$sql_update = "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set user_group='$editlevel', banned='$banned', yahoo='$edityahoo', land='$editland' , info='$editinfo', signature='$editsignature', email='$editmail', fullname='$editfullname', time_limit='$time_limit', xfields='$filecontents'";

و بجاش کد زیر را قرار بدید
$sql_update = "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set user_group='$editlevel', banned='$banned', yahoo='$edityahoo', land='$editland', points='$editpoints' , b='$editbold' , i='$edititalic' , u='$editunderline' , color='$editcolor' , colorcode='$editcolorcode' , glow='$editglow' , glowcode='$editglowcode' , invisible='$editinvisible' , reflection='$editreflection' , info='$editinfo', signature='$editsignature', email='$editmail', fullname='$editfullname', time_limit='$time_limit', xfields='$filecontents'";

در همان فايل به دنبال كدهاي زير بگرديد:
$db->query( "UPDATE " . PREFIX . "_images SET author='$editlogin' WHERE author='{$row['name']}'" );

در زیرش کد زیر را قرار بدید
$db->query("UPDATE " . PREFIX . "_points_gifts SET name='$editlogin' WHERE name='{$row['name']}'");

فايل engine/classes/comments.class.php رو باز كنيد و كد زير رو پيدا كنيد:
if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="" . $config['http_home_url'] . "user/" . urlencode( $row['name'] ) . "/">. " $row['name'] " .</a>" );
else $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="$PHP_SELF?subaction=userinfo&amp;user=" . urlencode( $row['name'] ) . "">. " $row['name'] " .</a>" );

کد زیر را به جایگزین کدی کد بالا کنید
$myname_result = $this->db->query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_users where name = '{$row[name]}'");

while($rows = $this->db->get_row($myname_result)) {
$myname = $rows['name'];
if ($rows['b'] == '1') {
$myname = "<b>$myname 2</B>";
}
if ($rows['i'] == '1') {
$myname = "<i>$myname</i>";
}
if ($rows['u'] == '1') {
$myname = "<u>$myname</u>";
}
if ($rows['color'] == '1') {
$myname = "<font color=#{$rows['colorcode']}>$myname</font>";
}
}
if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="" . $config['http_home_url'] . "user/" . urlencode( $row['name'] ) . "/">{$myname}</a>" );
else $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href="$PHP_SELF?subaction=userinfo&amp;user=" . urlencode( $row['name'] ) . "">{$myname}</a>" );

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
else $tpl->set( '{foto}', "{THEME}/images/noavatar.png" );

کد زیر را بعد از آن قرار دهید
$reflection_result = $this->db->super_query("SELECT * FROM " . PREFIX . "_users where name = '{$row[name]}'");
if ($reflection_result[reflection] == "1" ) $tpl->set( '{foto_class}', "class="reflect"" );
else $tpl->set( '{foto_class}', "" );
$tpl->set('{points}', intval($row['points']));


فايل engine/inc/options.php رو باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد:

$options['others'] = array(


پس از آن، کدهاي زير رو قرار دهيد:

array(
'name' => 'سيستم امتياز',
'url' => "$PHP_SELF?mod=points",
'descr' => 'مديريت سيستم امتياز',
'image' => "points.png",
'access' => "1",
),


فايل قالب Comments.tpl رو باز کنين و کد زير رو در جاي مناسب قرار دهيد: (براي نمايش امتياز)
امتياز: {points}
در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
<img src="{foto}" border="0" />

کد زیر را به جای کدی که پیدا کردید قرار دهید
<img src="{foto}" {foto_class} border="0" />

فايل قالب Userinfo.tpl رو باز کنين و کد زير رو در جاي مناسب قرار دهيد:

فهرست هدايا: {gifts}

<br />امتياز: {points}

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
<img src="{foto}" border="0" />
کد زیر را به جای کدی که پیدا کردید قرار دهید
[code]<img src="{foto}" {foto_class} border="0" />

اگه مشکلی بود در خدمتیم
البته این ورژن برای انجمن ست نشده .ورژن بعدی با فروم هم ست میشه
تیم پشتیبان فارسی دیتالایف انجین
  • دانلود
  • تصاویر
نام فایلحجم فایلتعداد دانلودعملیات
جهت دانلود این فایل، وارد سایت شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، از طریق صفحه ثبت نام عضو شوید.
سيستم امتياز نسخه 1.5جهت دانلود این فایل، وارد سایت شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، از طریق صفحه ثبت نام عضو شوید.
4 نفر (4 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
تشکر
عضو سایت
27 آذر 1389 - 21:40
دمت گرم داداش سامان
سامان جان اگه میتونی اون ماژوری که لینکس رو بهت دادم رو فارسی میکردی آخه من فعلا وقت ندارم

--------------------
عضو سایت
27 آذر 1389 - 21:43
خیلی ممنون آقا سامان مگه ورژن جدید تر از این هم داره
مدیر بخش قالب ها
27 آذر 1389 - 21:44
آقــــــا دستت درد نکنه
من که نه ولی بچه هاد خیلی دنبالش بودن belay

ولی به نظر خودت این رو نصب کنیم یا منتظر ورژن فول باشیم ...!!!؟؟؟ question
مدیر بازنشسته
27 آذر 1389 - 21:47
نقل قول: numen
سامان جان اگه میتونی اون ماژوری که لینکس رو بهت دادم رو فارسی میکردی آخه من فعلا وقت ندارم

اگه وقت پیدا کردی یکمیش را بده قرض من haha
نقل قول: farid-ahmadi
خیلی ممنون آقا سامان مگه ورژن جدید تر از این هم داره

بله ورژن 1.6 هم اومده
نقل قول: pkg
ولی به نظر خودت این رو نصب کنیم یا منتظر ورژن فول باشیم ...!!!؟؟؟

هر جور خودت مایلی اما به احتمال زیاد ورژن فولش رایگان نباشه

--------------------
مدیر بخش قالب ها
27 آذر 1389 - 21:49
خوب حالا تو فول چه چیزایی اضافه می کنی ...!!!
امیدوارم که قیمتت رو منصفانه اعلام کنی donoghted
عضو سایت
27 آذر 1389 - 21:55
عالی ...............
بهتر از این نمیشه
عضو سایت
27 آذر 1389 - 22:41
منتظریم با انجمنم ست بشه ها
عضو سایت
27 آذر 1389 - 23:45
بابا ایول فکر کنم منظور pkg از بچه ها من بودم
خیلی خیلی ممنون love love love love love
ولی فعلا سایتم از جایی که هاست رو خریدم غیر فعاله فعال شد بلا فاصله سایت رو راه میندازم

--------------------
عضو سایت
28 آذر 1389 - 00:54
سامان جان دستت درد نكنه! flower
خسته نباشی واقعا
عضو سایت
28 آذر 1389 - 01:36
ممنون.عاااااااااااااااااااااااااااالی بود flower happy
عضو سایت
28 آذر 1389 - 05:37
ممنون سامان جان
فقط من چطور میتونم توی منوی کاربری امتیاز اعضای سایتمو نمایش بدم
خواهش میکنم جواب بدین pray

--------------------
عضو سایت
28 آذر 1389 - 17:00
سلام
خوبید؟
چرا تو قسمت کاربری امتیاز رو نشون نمیده؟
www.2.far30star.ir
عضو سایت
29 آذر 1389 - 01:34
منوی کاربری رو اگه میشه درست کنید.امتیاز ها نمایش داده نمیشن! belay
عضو سایت
29 آذر 1389 - 23:33
دمت گرم داداش سامان

--------------------
عضو سایت
07 دی 1389 - 03:50
من نصب کردم وقتی میخوام برم وارد ادامه مطلب بشم این ارور رو میده belay
Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE in /home/ehsankhaje/domains/***r/public_html/main/engine/classes/co
mments.class.php on line 135
عضو سایت
11 دی 1389 - 01:30
این قالبش Css نداره؟؟؟
تمام فونتا بزرگ هستن smile2
عضو سایت
30 دی 1389 - 11:31

فایلengine/modules/show.full.php رو باز کنین و به دنبال کد زیر بگردید:

در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید:
if( $config['allow_alt_url'] == "yes" ) $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href=\"" . $config['http_home_url'] . "user/" . urlencode( $row['autor'] ) . "/\">. " $row['autor'] " .</a>" );
else $tpl->set( '{author}', "<a {$go_page} href=\"$PHP_SELF?subaction=userinfo&user=" . urlencode( $row['autor'] ) . "\">. " $row['autor'] " .</a>" );

پیدا نشد! میشه همینطوری اضافش کنم؟! no
عضو سایت
17 بهمن 1389 - 16:55
دانلود اين فايل فقط براي اعضاي سايت مي باشد. اگر شما هم مي خواهيد دانلود کنيد، بايد در سايت عضو شويد.

نمیذاره دانلود کنم narahat
به جون بچه هام من از سال 1386 توی این سایت عضوم.
این مشکلو درستش کنید، یا لینک دانلود این ماژول رو بدید هب من که دانلود کنم.
عضو سایت
19 بهمن 1389 - 11:52
برا منم همینجوریه، نمیذاره دانلود کنم. narahat
عضو سایت
21 بهمن 1389 - 22:33
این سیستم بدون اصلاح توسط خودتون هیچ ارزشی نداره، منتظر نسخه کاملش باشید و حق هم داره که نسخه کامل رو بفروشه
به طور مثال، کوچکترین ایرادی که توش پیدا کردم اینه که شما با بخشیدن امتیاز - به هر کاربری که دوست داشتین می تونید امتیازات رو از اون بگیرین و به امتیازات خودتون اضافه کنید.
مثلا:
-1500 تا از امتیاز شما به نام کاربری sepahanpatogh داده شد!

اینطوری 1500 امتیاز از اون کم میشه و به امتیازات شما اضافه میشه.

دیگه ببینید بقیه ایراداتش چیه، ولی کلا باید آفرین گفت فکر خوبیه، ایراداتش رفع بشه عالیه!
عضو سایت
28 شهریور 1390 - 13:11
سیستم خوبیه ولی به نظر باگ داره نمیدونم! fellow belay winked

--------------------
عضو سایت
15 آذر 1390 - 23:40
اینم نصب کردم اما واقعا هنوز نفهمیدم چیکار می کنه ؟

--------------------
عضو سایت
24 تیر 1391 - 15:49
ممنون flower

--------------------
عضو سایت
05 آذر 1391 - 21:59
با تشکر فراوان
واسه نسخه 9.7 کی میزارید

--------------------
مدیر بازنشسته
05 آذر 1391 - 23:20
نقل قول: hayadownload
با تشکر فراوان
واسه نسخه 9.7 کی میزارید

نسخه جدید این ماژول قرار نیست منتشر بشود تا اونجا که اطلاع دارم. شما از دیتالایف انجین نسخه 9 استفاده کن اگر به این ماژول نیاز داری.
جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:

 
پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود