دیتالایف انجین فارسی

کد امنیتی جدید با قابلیت پخش صدا

تاریخ انتشار: 24 تیر 1389
ارسال کننده: Sam.Razm
این کد امنیتی جدید برای دیتالایف دارای امنیت بالایی در مقابل برنامه های اسپمر هست و همچنین قابلیت پخش صدای حروف را نیز دارا می بشاد .

ابتدا فایل ضمیمه را دانلود کنید فایلا را در سایت خود قرار دهید.

1- فایل engine\modules\addnews.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set( '{sec_code}', "<span id=\"dle-captcha\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot.php\" alt=\"${lang['sec_image']}\" border=\"0\" alt=\"\" /><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a></span>" );

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
$tpl->set( '{sec_code}', "<div style=\"width: 430px; float: right; height: 90px\">
<img id=\"dle-captcha\" align=\"right\" style=\"padding-right: 5px; border: 0\" src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/antibot.php?sid=md5(time())\" />
<object codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0\" width=\"19\" height=\"19\" id=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\">
<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />
<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />
<param name=\"movie\" value=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" />
<param name=\"quality\" value=\"high\" />
<param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" />
<embed src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"19\" height=\"19\" name=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />
</object>
<br />
<!-- pass a session id to the query string of the script to prevent ie caching -->
<a tabindex=\"-1\" style=\"border-style: none\" href=\"#\" title=\"{$lang['reload_code']}\" onclick=\"reload (); return false\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/images/refresh.gif\" alt=\"{$lang['reload_code']}\" border=\"0\" onclick=\"this.blur()\" align=\"bottom\" /></a>
</div>
<div style=\"clear: both\"></div>" );

2- در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src="{$path['path']}engine/modules/antibot.php?rndval=' + rndval + '" border="0" width="120" height="50" alt="" /><br /><a onclick="reload(); return false;" href="#">{$lang['reload_code']}</a>';

این کد را با کد زیر جایگزین کنید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

3- فایل engine\modules\feedback.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set( '{code}', "<span id=\"dle-captcha\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot.php\" alt=\"{$lang['sec_image']}\" border=\"0\" /><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a></span>" );

کد زیررا به جای کد بالایی قرار دهید
$tpl->set( '{code}', "<div style=\"width: 430px; float: right; height: 90px\">
<img id=\"dle-captcha\" align=\"right\" style=\"padding-right: 5px; border: 0\" src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/antibot.php?sid=md5(time())\" />
<object codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0\" width=\"19\" height=\"19\" id=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\">
<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />
<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />
<param name=\"movie\" value=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" />
<param name=\"quality\" value=\"high\" />
<param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" />
<embed src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"19\" height=\"19\" name=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />
</object>
<br />
<!-- pass a session id to the query string of the script to prevent ie caching -->
<a tabindex=\"-1\" style=\"border-style: none\" href=\"#\" title=\"{$lang['reload_code']}\" onclick=\"reload (); return false\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/images/refresh.gif\" alt=\"{$lang['reload_code']}\" border=\"0\" onclick=\"this.blur()\" align=\"bottom\" /></a>
</div>
<div style=\"clear: both\"></div>" );

4- در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src="{$path['path']}engine/modules/antibot.php?rndval=' + rndval + '" border="0" width="120" height="50" alt="" /><br /><a onclick="reload(); return false;" href="#">{$lang['reload_code']}</a>';

کد زیر را به حای کد بالایی قرار دهید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

5- فایل engine\modules\lostpassword.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set( '{code}', "<span id=\"dle-captcha\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot.php\" alt=\"{$lang['sec_image']}\" border=\"0\" /><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a></span>" );

کد زیر را جایگزین کد بالایی کنید
$tpl->set( '{code}', "<div style=\"width: 430px; float: right; height: 90px\">
<img id=\"dle-captcha\" align=\"right\" style=\"padding-right: 5px; border: 0\" src=\"" . $config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/antibot.php?sid=md5(time())\" />
<object codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0\" width=\"19\" height=\"19\" id=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\">
<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />
<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />
<param name=\"movie\" value=\"" . $config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" .$config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" />
<param name=\"quality\" value=\"high\" />
<param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" />
<embed src=\"" . $config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"19\" height=\"19\" name=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />
</object>
<br />
<!-- pass a session id to the query string of the script to prevent ie caching -->
<a tabindex=\"-1\" style=\"border-style: none\" href=\"#\" title=\"{$lang['reload_code']}\" onclick=\"reload (); return false\"><img src=\"" . $config['http_home_url'] . "engine/modules/antibot/images/refresh.gif\" alt=\"{$lang['reload_code']}\" border=\"0\" onclick=\"this.blur()\" align=\"bottom\" /></a>
</div>
<div style=\"clear: both\"></div>" );

6- در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src="{$path['path']}engine/modules/antibot.php?rndval=' + rndval + '" border="0" width="120" height="50" alt="" /><br /><a onclick="reload(); return false;" href="#">{$lang['reload_code']}</a>';

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

7- فایل engine\modules\register.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set( '{reg_code}', "<span id=\"dle-captcha\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot.php\" alt=\"{$lang['sec_image']}\" border=\"0\" /><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a>/span>" );

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
$tpl->set( '{reg_code}', "<div style=\"width: 430px; float: right; height: 90px\">
<img id=\"dle-captcha\" align=\"right\" style=\"padding-right: 5px; border: 0\" src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/antibot.php?sid=md5(time())\" />
<object codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0\" width=\"19\" height=\"19\" id=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\">
<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />
<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />
<param name=\"movie\" value=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" />
<param name=\"quality\" value=\"high\" />
<param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" />
<embed src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"19\" height=\"19\" name=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />
</object>
<br />
<!-- pass a session id to the query string of the script to prevent ie caching -->
<a tabindex=\"-1\" style=\"border-style: none\" href=\"#\" title=\"{$lang['reload_code']}\" onclick=\"reload (); return false\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/images/refresh.gif\" alt=\"{$lang['reload_code']}\" border=\"0\" onclick=\"this.blur()\" align=\"bottom\" /></a>
</div>
<div style=\"clear: both\"></div>" );

8- در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src="{$path['path']}engine/modules/antibot.php?rndval=' + rndval + '" border="0" width="120" height="50" alt="" /><br /><a onclick="reload(); return false;" href="#">{$lang['reload_code']}</a>';

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

9- فایل engine\modules\show.full.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
$tpl->set( '{sec_code}', "<span id=\"dle-captcha\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot.php\" border=\"0\" alt=\"${lang['sec_image']}\" /><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a></span>" );

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
$tpl->set( '{sec_code}', "<div style=\"width: 430px; float: right; height: 90px\">
<img id=\"dle-captcha\" align=\"right\" style=\"padding-right: 5px; border: 0\" src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/antibot.php?sid=md5(time())\" />
<object codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0\" width=\"19\" height=\"19\" id=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\">
<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />
<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />
<param name=\"movie\" value=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" />
<param name=\"quality\" value=\"high\" />
<param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" />
<embed src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.swf?audio=" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/securimage_play.php&bgColor1=#777&bgColor2=#fff&iconColor=#000&roundedCorner=5\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"19\" height=\"19\" name=\"SecurImage_as3\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />
</object>
<br />
<!-- pass a session id to the query string of the script to prevent ie caching -->
<a tabindex=\"-1\" style=\"border-style: none\" href=\"#\" title=\"{$lang['reload_code']}\" onclick=\"reload (); return false\"><img src=\"" . $path['path'] . "engine/modules/antibot/images/refresh.gif\" alt=\"{$lang['reload_code']}\" border=\"0\" onclick=\"this.blur()\" align=\"bottom\" /></a>
</div>
<div style=\"clear: both\"></div>" );

10- در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src="{$path['path']}engine/modules/antibot.php?rndval=' + rndval + '" border="0" width="120" height="50" alt="" /><br /><a onclick="reload(); return false;" href="#">{$lang['reload_code']}</a>';

کد زیر را به جای کدی که پیدا کردید قرار دهید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

11- فایل engine\ajax\addcomments.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید
document.getElementById('dle-captcha').innerHTML = '<img src=\"' + dle_root + 'engine/modules/antibot.php?rand=' + timeval + '\" border=0><br /><a onclick=\"reload(); return false;\" href=\"#\">{$lang['reload_code']}</a>';

کد زیر را به جای کد بالایی قرار دهید
document.getElementById('dle-captcha').src = '' + dle_root + 'engine/modules/antibot/antibot.php?sid=' + Math.random() + '; return false ';

توجه کنید در فایل engine\ajax\addcomments.php این کد دو بار قرار گرفته که باید هر دو بار جایگزین بشود
شما میتوانید هر کدام از قسمتها را که نمیخواهید کد امنیتی عوض بشود تغییر ندهید. اما اگر هر فایل را تغییر دادید باید هر دو مورد تغییر کند
برای تغییر بکگراند عکس فایل bg.png را در پوشه engine\antibot\images تغییر دهید
اگر مشکلی بود در خدمتم
  • دانلود
  • تصاویر
نام فایلحجم فایلتعداد دانلودعملیات
جهت دانلود این فایل، وارد سایت شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، از طریق صفحه ثبت نام عضو شوید.
کد امنیتی جدید با قابلیت پخش صدا
31 نفر (31 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
تشکر
عضو سایت
24 تیر 1389 - 22:18
این دیگه آخرشه . flower

--------------------
عضو سایت
24 تیر 1389 - 22:20
دوست دارم 1000 تا happy
عضو سایت
24 تیر 1389 - 22:39
دیگه از این بهتر نمیشد، loveu
عضو سایت
24 تیر 1389 - 22:43
واو. منی که بخوام اینا رو وارد کنم، کلی باید بشینم دقت کنم. تو که این ها رو نوشتی یا اینکه تنظیم کردی، چقدر روش وقت گذاشتی ؟! دستت مرسی برادر
عضو سایت
24 تیر 1389 - 23:46
ممنون بسیار عالی و کاربردی بود loveu

--------------------
عضو سایت
25 تیر 1389 - 02:49
دمت گرم نصبش کردم. he
مدیر سایت
25 تیر 1389 - 08:25
flower بعد از چند مدت پست بسیار جالبی بود ، موفق باشی

--------------------
عضو سایت
25 تیر 1389 - 17:04
دستت درد نکنه سامان عزیزم ...
مدیر بخش قالب ها
28 تیر 1389 - 19:04
بابا ایول الله
این پیشرفت های دیتالایف انجینففههههه که منو اسیر خودش کرده دیگه
البته اگه مدیرای به این باحالی نداشت که عمراً !!!
عضو سایت
29 تیر 1389 - 22:12
خیلی گلی... dance

مرسی... makhsoosefreeiran

دیتالایف انجین امنیتش بیست بود با این شد 21!ایول happy
عضو سایت
31 تیر 1389 - 17:38
واقعاَ دیتالیف به نظر من بهترین هست feel

--------------------
عضو سایت
04 مرداد 1389 - 15:55
hahahoho
عضو سایت
11 مرداد 1389 - 13:13
narahat

سلام من با همه سوادی که دارم از این سیستم شما سر در نیاوردم

اه

اخه جرا یکی دروستو حسابی نمیگه سیستم دانلودیتون چیه ؟
عضو سایت
14 مرداد 1389 - 22:14
سلام
بسیار جالب بود
ولی من بعد از نصب هر چقدر امتحان میکنم میگه که کد امنیتی واردشده صحیح نیست
آیا ممکنه مشکل از قالب دیتا لایف باشه؟
عضو سایت
24 مرداد 1389 - 13:32
خیلی خوبه اگه خوانا نباشه اون رو گوش می دند

--------------------
عضو سایت
05 شهریور 1389 - 17:41
خیلی قشنگ تر و بهتر از مال خود سیستم هست delicious

--------------------
عضو سایت
20 مهر 1389 - 11:41
دستت درد نکنه ولی واسه منم همش میگه کد امنیتی وارد شده صحیح نیست.

چه کنم ؟

راستی واسه من صدا هم نداره : http://www.bitap30.com/home/index.php?do=register
عضو سایت
06 شهریور 1390 - 21:09
مفید خواهد بود.ممنون makhsoosefreeiran pray
عضو سایت
04 آذر 1390 - 15:25
خیلی عالیه چون وقتی متن رو نمیتونی بخونی صداشو گوش میدی عالیه

--------------------
جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:

 
پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود