دیتالایف انجین فارسی

تغییر پوسته صفحات معین در ورژن 9

تاریخ انتشار: 1 آذر 1389
ارسال کننده: progpars

تغییر پوسته صفحات معین با استفاده از این هک به همراه 42 پوسته آماده

  • دانلود
  • آموزش نصب
  • تصاویر

نام فایلحجم فایلتعداد دانلودعملیات
جهت دانلود این فایل، وارد سایت شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، از طریق صفحه ثبت نام عضو شوید.

1) فایل ضمیمه را دانلود کنید و به پوشه قالب خود بریزید.

2) به پوشه قالب خود بروید main.tpl را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:

<head>

بعد از آن کد زیر را قرار دهید :
&lt;link  rel="stylesheet" title="default"  href="&#123;THEME}/skins-modal/start/jquery-ui-1.8.5.custom.css"  type="text/css" /&gt;<br />&lt;link id="dyncss" rel="stylesheet" type="text/css" href=""&gt; <br />&lt;script type="text/j&#097;vascript"&gt; <br />function setDynCSS(url) { <br />if (!arguments.length) { <br />url = (url = document.cookie.match(/\bdyncss=([^;]*)/)) &amp;&amp; url[1]; <br />if (!url) return ''; <br />} <br />document.getElementById('dyncss').href = url; <br />var d = new Date(); <br />d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); <br />document.cookie = ['dyncss=', url, ';expires=', d.toGMTString(), ';path=/;'].join(''); <br />return url; <br />} <br />setDynCSS(); <br />&lt;/script&gt;<br />

3) در همین فایل کد زیر را پیدا کنید :
&lt;body&gt;

بعد از آن کد زیر را بزارید:
&lt;script type="text/j&#097;vascript"&gt;<br />function showOkno() {<br />$(function(){<br /><br />$('#skins').dialog({<br />autoOpen: true,<br />show: 'fade',<br />hide: 'fade',<br />width:400,<br />buttons: {<br />"Ok": function() { <br />$(this).dialog("close"); <br />}<br /><br />}<br />});<br />});<br />}<br />&lt;/script&gt;<br /><br />&lt;div id="skins" title="پوسته" style="display:none" &gt;<br /><br /><br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/black-tie.jpg"  title="black-tie"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/black-tie/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"  &gt;<br />&lt;img style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/blitzer.jpg" title="blitzer"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/blitzer/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/cupertino.jpg"  title="cupertino"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/cupertino/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/dark-hive.jpg"  title="dark-hive"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/dark-hive/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/dot-luv.jpg"  title="dot-luv"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/dot-luv/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/eggplant.jpg"  title="eggplant"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/eggplant/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/excite-bike.jpg" title="excite-bike"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/excite-bike/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/flick.jpg"  title="flick"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/flick/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/hot-sneaks.jpg"  title="hot-sneaks"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/hot-sneaks/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/humanity.jpg"  title="humanity"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/humanity/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/le-frog.jpg"  title="le-frog"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/le-frog/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/mint-choc.jpg"  title="mint-choc"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/mint-choc/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/overcast.jpg"  title="overcast"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/overcast/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/pepper-grinder.jpg"  title="pepper-grinder"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/pepper-grinder/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/redmond.jpg"  title="redmond"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/redmond/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/smoothness.jpg"  title="smoothness"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/smoothness/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/south-street.jpg" title="south-street"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/south-street/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/start.jpg"  title="start"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/start/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/sunny.jpg"  title="sunny"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/sunny/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/swanky-purse.jpg" title="swanky-purse"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/swanky-purse/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;<br />&lt;img  style="cursor:pointer;" src="&#123;THEME}/skins-modal/images/trontastic.jpg"  title="trontastic"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/trontastic/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;  <br />&lt;img style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/ui-darkness.jpg" title="ui-darkness"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/ui-darkness/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;  <br />&lt;img style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/ui-lightness.jpg" title="ui-lightness"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/ui-lightness/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;  <br />&lt;img style="cursor:pointer;"  src="&#123;THEME}/skins-modal/images/vader.jpg" title="vader"  &#111;nclick="setDynCSS('&#123;THEME}/skins-modal/vader/jquery-ui-1.8.5.custom.css')"&gt;  <br /><br />&lt;/div&gt;

4) به مسیر THEME}/css/engine.css} بر.ید و کدهای زیر را از داخل آن پاک کنید:
.ui-helper-clearfix:after {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clear: both;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;content: ".";<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;display: block;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;height: 0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;visibility: hidden;<br />}<br />.ui-helper-clearfix {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;display: inline-block;<br />}<br />* html .ui-helper-clearfix {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;height: 1%;<br />}<br />.ui-helper-clearfix {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;display: block;<br />}<br />.ui-icon {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background-repeat: no-repeat;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;display: block;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;overflow: hidden;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;text-indent: -99999px;<br />}<br />.ui-widget {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-family: Tahoma;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-size: 11px;<br />}<br />.ui-widget input, .ui-widget select, .ui-widget textarea, .ui-widget button {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-family: tahoma;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-size: 11px;<br />}<br />.ui-widget-content {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #fcfdfd 50% bottom repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #a6c9e2;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #222222;<br />}<br />.ui-widget-content a {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #222222;<br />}<br />.ui-widget-header {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #5c9ccc url(../images/ui-bg_gloss-wave.png) 50% 50% repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #4297d7;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #ffffff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-weight: bold;<br />}<br />.ui-widget-header a {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #ffffff;<br />}<br />.ui-state-default, .ui-widget-content .ui-state-default {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #dfeffc url(../images/ui-bg_glass_85.png) 50% 50% repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #c5dbec;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #2e6e9e;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-weight: bold;<br />}<br />.ui-state-default a, .ui-state-default a:link, .ui-state-default a:visited {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #2e6e9e;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;text-decoration: none;<br />}<br />.ui-state-hover, .ui-widget-content .ui-state-hover, .ui-state-focus, .ui-widget-content .ui-state-focus {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #d0e5f5 url(../images/ui-bg_glass_75.png) 50% 50% repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #79b7e7;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #1d5987;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-weight: bold;<br />}<br />.ui-state-hover a, .ui-state-hover a:hover {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #1d5987;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;text-decoration: none;<br />}<br />.ui-state-active, .ui-widget-content .ui-state-active {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #f5f8f9 50% 50% repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #79b7e7;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #e17009;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;font-weight: bold;<br />}<br />.ui-state-active a, .ui-state-active a:link, .ui-state-active a:visited {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #e17009;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;text-decoration: none;<br />}<br />.ui-widget :active {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;outline: none;<br />}<br />.ui-state-error {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background: #fef1ec 50% 50% repeat-x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;border: 1px solid #cd0a0a;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;color: #cd0a0a;<br />}<br />.ui-widget-header .ui-icon {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background-image: url(../images/ui-icons.png);<br />}<br />.ui-state-hover .ui-icon, .ui-state-focus .ui-icon {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background-image: url(../images/ui-icons_h.png);<br />}<br />.ui-icon-close {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background-position: -80px -128px;<br />}<br />.ui-icon-closethick {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;background-position: -96px -128px;<br />}


توجه : برای تغییر پوسته ها
کد زیر را تو کدهای بالایی که قرار دادم پیدا کنید یعنی:
&lt;link  rel="stylesheet" title="default"  href="&#123;THEME}/skins-modal/humanity/jquery-ui-1.8.5.custom.css"  type="text/css" /&gt;

جای humanity نام پوشه قالبی که تو فایل ضمیمه بالا دانلود کردید رو بزارید

تغییر پوسته صفحات معین در ورژن 9

15 نفر (15 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
تشکر
مدیر بخش قالب ها
02 آذر 1389 - 01:00
مهدی جان دستت درد نکنه عالی بود
اگر کسی به این شکل هم استفاده نکنه ، می تونه از رنگبندی عکسها برای JQuery سایت استفاده کنه
عضو سایت
07 آذر 1389 - 01:21
میشه یکم دقیق تر بگید که دقیقا کاربرد این هک چیه؟
مدیر سایت
08 آذر 1389 - 20:23
خوب این همه‌ css در قالب سایت باعث دیر بالا اومدن سایت نمیشه‌ ؟

--------------------
عضو سایت
10 آذر 1389 - 17:45
ممنون توپ بود
راستی اگه میشه یه ماژول برای smtp بنویسید
چون میدونید که smtp خود دیتالایف انجین کار نمیکنه
عضو سایت
26 تیر 1390 - 00:56
این کارش چیه
بیشتر توضیح بدید
عضو سایت
06 شهریور 1390 - 23:36
ممنون excisted makhsoosefreeiran pray happy bully
جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:

 
پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود